ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article

 คำพิพากษาฎีกาที่    ๕๙๕๙/๕๗   

เจรจาให้ลาออก  ลูกจ้างไม่ตกลง  ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป  นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ  ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง

                                 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจขายเครื่องถ่ายเอกสาร  ส่วนจำเลยที่  ๒  เป็นนิติบุคคลประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว  โดยมีจำเลยที่  ๑ เป็นผู้จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๓  จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขาย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๒,๘๔๕  บาท   ต่อมาวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  จำเลยที่ ๑ ได้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและโจทก์ไม่มีความผิด เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน  ๕๙,๒๖๗.๕๐  บาท   จ่ายค่าชดเชยจำนวน  ๓๒๘,๔๕๐  บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ  ๑๕  ทุกระยะ  ๗  วัน  นับแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างจำนวน  ๓,๘๔๑,๔๐๐  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  ๑๕  นับแต่วันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ของเงินสมทบจำนวน  ๑๖๖,๐๗๐.๔๑  บาท   พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  นับแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

                               

                                จำเลยทั้งสองให้การว่า  โจทก์เข้าทำงานกับจำเลยที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๓  ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายจากจำเลยที่  ๑  เดือนละ  ๑๙,๑๖๕  บาท  ส่วนเงินอย่างอื่นเป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่โจทก์เพื่อจูงใจการขาย Sale Intensive ค่าเดินทางเหมาจ่าย  Transportation  ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  Car  Insurance  Premium   ค่าโทรศัพท์   Telephone   และเงินอื่น ๆ  ซึ่งจำเลยที่  ๑  จ่ายให้เพื่อเป็นสวัสดิการและเพื่อจูงใจในการทำงานไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง  จำเลยที่  ๑  ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์  ในระหว่างทำงานให้กับจำเลยที่  ๑  โจทก์ทำงานโดยปราศจากประสิทธิภาพ   ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ได้ตักเตือนโจทก์หลายครั้ง  แต่โจทก์ไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่   ผู้บังคับบัญชาของโจทก์จึงส่งเรื่องของโจทก์ให้ผู้จัดการแผนกว่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์เรียกโจทก์ไปพบเพื่อให้โจทก์พิจารณาถึงการทำงานของโจทก์เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  จำเลยที่  ๑  ได้เสนอให้โจทก์ปรับปรุงการทำงานโดยเข้าแผนการพัฒนาคุณภาพในการทำงาน  โจทก์ได้แจ้งว่าจะนำไปพิจารณาและจะแจ้งให้ฝ่ายจำเลยที่  ๑  ทราบในวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  โจทก์ไม่เข้าไปทำงานและได้นำทรัพย์สินซึ่งมีสำหรับใช้ทำงานของจำเลยที่  ๑  ไปคืนโดยไม่แจ้งเหตุผล  จำเลยที่  ๑  ได้ติต่อให้โจทก์กลับเข้าทำงานผ่านทางโทรศัพท์และทางจดหมาย  แต่โจทก์ไม่ได้กลับเข้าทำงาน  ถือได้ว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยที่  ๑  ได้รับความเสียหายกรณีร้ายแรง   และเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร   ดังนั้นในวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยที่  ๑  จึงได้พิจารณาเลิกจ้างโจทก์  การเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  ค่าชดเชย  และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยที่  ๑  พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามฟ้อง  นอกจากนี้จำเลยที่ ๑  ได้เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์กระทำความผิดโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบของจำเลยที่  ๑  จากจำเลยที่  ๒  ขอให้ยกฟ้อง

 

                                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้อง

 

                                โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 

                                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  จำเลยที่  ๑  จ้างโจทก์เข้าทำงานเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๓  ครั้งสุดท้ายทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย  ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเงินเดือนๆ  ละ  ๑๙,๑๖๕  บาท  นอกจากนี้โจทก์ยังได้รับเงินจูงใจการขาย  (Sale   Incentive)  ตามผลงานที่โจทก์สามารถขายสินค้าได้ในแต่ละเดือน  เงินค่าโทรศัพท์เดือนละ ๘๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ  ๖๐๐  บาท   เงินค่าเบี้ยประกันภัยเดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท และเงินค่าเดินทางเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ตามที่ปรากฏในใบแสดงรายได้หมาย จ.๑  จำเลยที่  ๑  กำหนดจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างทุกวันสิ้นเดือน  จำเลยที่ ๑ มีระเบียบการจ่ายเงินจูงใจการขายให้กับพนักงานตามแผนการจ่ายพนักงานขายหมาย ล.๗ จำเลยที่ ๑ ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงานตามหนังสือเรื่องเงินช่วยเหลือหมาย ล.๘ และจำเลยที่ ๑  ได้มีระเบียบปฏิบัติการเบิกค่าเดินทางสำหรับรถยนต์และการใช้บัตรเติมน้ำมันซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒   ตามเอกสารหมาย  ล.๙  ต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓  โจทก์ได้คืนทรัพย์สินให้กับจำเลยที่  ๑  ปรากฏตามรายการส่งคืนทรัพย์สินหมาย  ล.๑๐  จำเลยที่  ๑  มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด   มีนายคัทซุฮิโกะ  ยานากาวา   หรือนายมาซาชิ  ฮอนดะ  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่  ๑  ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไปของจำเลยที่  ๑  ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไปมีนางอรุณวดี   กิตติรัตนาภรณ์  เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้จัดการส่วนการจัดการทรัพยากรบุคคลมีนายผดุงเกียรติ  สรุจิกำจรวัฒนะ  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและในตำแหน่งผู้จัดการแผนกสรรหาและแรงงานสัมพันธ์มีนายวุฒิพงศ์   แก้วหิรัญ   เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  นายวุฒิพงศ์ได้แนะนำให้โจทก์ลาออก  โจทก์ได้ขอเวลาในการตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่  แต่เมื่อถึงวันให้คำตอบโจทก์ตัดสินใจไม่ลาออกและไม่กลับเข้าไปทำงานให้กับจำเลยที่  ๑  ทั้งนี้จำเลยที่  ๑  ได้มีหนังสือแจ้งเตือนและโทรศัพท์แจ้งให้โจทก์กลับเข้าทำงานแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓   เป็นต้นมาจนถึงวันที่  ๗  มกราคม   ๒๕๕๔  แต่โจทก์ไม่ได้กลับเข้าไปทำงานแต่อย่างใด   และวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔   จำเลยที่  ๑  ได้มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่า  โจทก์จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย  หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้ววินิจฉัยว่า  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายคัทซุฮิโกะ  ยานากาวาหรือนายมาซาชิ  ฮอนดะ  กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยได้มอบหมายให้นายวุฒิพงศ์หรือนายผดุงเกียรติ  ให้มีอำนาจเลิกจ้างโจทก์ได้  การที่นายวุฒิพงศ์เลิกจ้างโจทก์จึงไม่มีผลเป็นการเลิกจ้าง  การที่นายวุฒิพงศ์ได้แนะนำให้โจทก์ลาออกแต่โจทก์ขอเวลาตัดสินใจและไม่กลับเข้าทำงานอีกจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกับโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย  จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้

                               

                                คดีมีปัญหาว่าพฤติการณ์ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เป็นกรณีที่นายวุฒิพงศ์และนายผดุงเกียรติเลิกจ้างโจทก์แล้วหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าการที่ในวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  นายวุฒิพงศ์ได้เรียกโจทก์เข้าไปพบในห้องประชุมและแจ้งโจทก์ว่าจำเลยที่  ๑  ไม่ต้องการให้โจทก์ทำงานอีกต่อไป  หากโจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกเองจะทำให้โจทก์ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้างและทอคำหนัก  ๑  บาท  โดยนายผดุงเกียรติได้นำแบบฟอร์มใบลาออกให้โจทก์และขอให้โจทก์คืนคอมพิวเตอร์พกพา   บัตรพนักงาน  และบัตรประกันสุขภาพ  จากนั้นนายวุฒิพงศ์ได้แจ้งตัดพาสเวิร์ดในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้โจทก์เข้าระบบฐานข้อมูลของจำเลยที่  ๑  ได้จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่  ๑  เลิกจ้างโจทก์แล้วในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  นั้น   เมื่อคดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า นายวุฒิพงศ์และนายผดุงเกียรติได้บอกเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้รับมอบหมายจากนายคัทซุฮิโกะ  ยานากาวา  หรือนายมาซาชิ  ฮอนดะ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่  ๑  จึงไม่มีผลเป็นการเลิกจ้าง  ส่วนการกระทำที่นายวุฒิพงศ์ได้แนะนำให้โจทก์ลาออก แต่โจทก์ขอเวลาในการตัดสินใจ จากนั้นโจทก์ไม่กลับเข้าทำงานให้กับจำเลยที่  ๑  โดยจำเลยที่  ๑  ได้มีหนังสือแจ้งเตือนและโทรศัพท์แจ้งให้โจทก์กลับเข้าทำงานแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เป็นต้นมาจนถึงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔   แต่โจทก์ไม่กลับเข้าทำงาน จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์นั้น เห็นว่า การที่นายวุฒิพงศ์ได้เรียกโจทก์ไปพบในวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และแนะนำให้โจทก์ลาออกแต่โจทก์ได้ขอเวลาในการตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่ จากนั้นในวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  นายวุฒิพงศ์ได้โทรศัพท์แจ้งให้โจทก์กลับเข้าทำงาน   และจำเลยที่  ๑  มีหนังสือแจ้งเตือนให้โจทก์กลับเข้าทำงานแต่โจทก์ไม่กลับเข้าทำงานนั้น  ย่อมเป็นการแสดงว่าในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  จำเลยที่  ๑  ยังไม่ประสงค์จะเลิกจ้างโจทก์  ทั้งยังเห็นว่าโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่  ๑  อีกต่อไปจึงเรียกให้โจทก์กลับทำงานในวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ดังนั้น  จำเลยที่  ๑  จึงมิได้เลิกจ้างโจทก์ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น  ทั้งไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในประการอื่นอีกต่อไปเพราะไม่เป็นสาระแก่คดี

                               

                                พิพากษายืน.

                                                     เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com