ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article

 คำพิพากษาฎีกาที่    ๑๖๕๖๔/๕๗ 

ข้อบังคับ  ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข  เพิ่มโทษ  หรือลดโทษได้  การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้

                

                            โจทก์ฟ้องว่า   จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒   มีผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานของจำเลย และเป็นผู้กำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว   ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อสวัสดิการพนักงานของจำเลย  โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายผดุงศักดิ์  กสิกรรม   ตามคำสั่งศาลจังหวัดพัทยาในคดีหมายเลขดำที่  ๒๘๔/๒๕๔๘  คดีหมายเลขแดงที่   ๘๙๑/๒๕๔๘  นายผดุงศักดิ์เป็นพนักงานของจำเลยเมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  จำเลยโดยสำนักงานประปาเขต ๑  ชลบุรี   มีคำสั่งที่  ๗๓๒/๒๕๔๐ ตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนายผดุงศักดิ์ซึ่งเป็นพนักงานการเงิน  ๔   งานจัดเก็บรายได้  ๔  สำนักงานประปาระยอง  สำนักงานประปาเขต   ๑   ชลบุรี  รหัสประจำตัว   พ.๑๗๐๙  อัตราเงินเดือน  ๑๙,๑๑๐   บาท  กรณีจัดเก็บเงินค่าประปาจากผู้ใช้น้ำแล้วไม่นำส่งจนถูกทักท้วงจากหัวหน้างานไม่นำส่ง   ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่าเป็นกรณีหลงลืมมิใช่ความผิดร้ายแรงจึงลงโทษตัดเงินเดือน   ๑๐  เปอร์เซ็นต์   เป็นเวลา  ๔  เดือน   ปรากฏตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต  ๑  ชลบุรีที่   ๔๖/๒๕๔๑  ลงวันที่  ๕   มีนาคม  ๒๕๔๑  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลย   ผู้บังคับบัญชาของนายผดุงศักดิ์ได้ทำการตัดเงินเดือนตามคำสั่งที่ ๔๖/๒๕๔๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าความผิดของนายผดุงศักดิ์ในกรณีดังกล่าวได้ถูกพิจารณาและลงโทษเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว  จำเลยย่อมไม่มีอำนาจจะนำกรณีดังกล่าวมาทำการสอบสวนและลงโทษซ้ำอีก   ต่อมาจำเลยมีคำสั่งที่   ๕๘๘/๒๕๔๑  ลงวันที่   ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๔๑   ให้ทำการสอบสวนวินัยนายผดุงศักดิ์ในกรณีเดียวกันและมีคำสั่งที่   ๕๑๗/๒๕๔๓   ลงวันที่   ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๔๓   ไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงาน   และนายผดุงศักดิ์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๑๒   กันยายน   ๒๕๔๗   การลงโทษพนักงานของจำเลยที่ได้กระทำผิดในแต่ละครั้งนั้นจำเลยมีอำนาจกระทำได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่อาจนำมาพิจารณาลงโทษซ้ำได้อีก   การที่จำเลยมีคำสั่งไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงานตามคำสั่งที่  ๕๑๗/๒๕๔๓   ของจำเลยจึงเป็นการลงโทษซ้ำกับคำสั่งที่   ๔๖/๒๕๔๑   ซึ่งเป็นการลงโทษและมีการบังคับตามคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  การลงโทษไล่ออกตามคำสั่งที่   ๕๑๗/๒๕๔๓   ย่อมไม่มีผลเป็นการลงโทษตามกฎหมาย  นายผดุงศักดิ์จึงยังคงมีฐานะเป็นพนักงานของจำเลยและจำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นให้แก่นายผดุงศักดิ์ตามสิทธิของพนักงานดังต่อไปนี้  เงินเดือนๆ   ละ   ๑๙,๑๑๐   บาท   นับตั้งแต่เดือนตุลาคม   ๒๕๔๓   เป็นเวลา   ๓  ปี  ๑๐  เดือน   เป็นจำนวนเงิน  ๘๗๙,๐๐๐  บาท   เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   ที่จำเลยมีอำนาจกำกับดูแลจำนวน   ๓๒๓,๘๒๐   บาท   เงินสมทบซึ่งจำเลยจ่ายให้ร้อยละ  ๙  เป็นร้อยละ   ๑๐ จำนวน  ๘๑,๔๐๘.๖๐   บาท   เงินสะสมของลูกจ้างซึ่งหักจากค่าจ้างร้อยละ  ๓  ถึง  ๙  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  จำนวน   ๒๕,๗๙๘.๕๐  บาท  อัตราผลตอบแทนของกองทุนจำนวน ๑๑๗,๓๘๙.๒๑  บาท   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๑,๔๒๗,๔๗๖.๓๐   บาท  (ที่ถูกเป็น   ๑,๔๒๗,๔๗๖.๓๑  บาท)  เมื่อนายผดุงศักดิ์ถึงแก่ความตาย  เงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดจึงตกเป็นทรัพย์มรดก โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายผดุงศักดิ์ย่อมมีสิทธิติดตามรวบรวมเรียกร้องเพื่อนำมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว  แต่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินเดือนจำนวน  ๘๗๙,๐๖๐  บาท  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน  ๓๒๓,๘๒๐  บาท   เงินสมทบซึ่งจำเลยจ่ายให้ร้อยละ  ๙   เป็นร้อยละ  ๑๐ จำนวน   ๘๑,๔๐๘.๖๐  บาท  เงินสะสมของลูกจ้างซึ่งหักจากค่าจ้างจำนวน   ๒๕,๗๙๘.๕๐   บาท  อัตราผลตอบแทนของกองทุนจำนวน ๑๑๗,๓๘๙.๒๑ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๗,๔๗๖.๓๐ บาท  (  ที่ถูกเป็น  ๑,๔๒๗,๔๗๖.๓๑   บาท  )   พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  ๑๕  ต่อปี   จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์   

  

                             จำเลยให้การว่า   นายผดุงศักดิ์   กสิกรรม   เคยเป็นพนักงานเก็บเงินประจำสำนักงานประปาระยอง   สำนักงานประปาเขต   ๑   ชลบุรี   ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของจำเลย แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกระทำการทุจริตต่อหน้าที่นำเงินที่ตนเก็บจากผู้ใช้น้ำของจำเลยไปเป็นประโยชน์ส่วนตน  ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต  ๑   ชลบุรี   ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้มีคำสั่งที่   ๗๓๒/๒๕๔๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๔๐  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต   ๑  ชลบุรี    มีคำสั่งที่  ๔๖/๒๕๔๑   ลงวันที่   ๕   มีนาคม   ๒๕๔๑   ลงโทษตัดเงินเดือนนายผดุงศักดิ์จำนวน  ๑๐ เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา  ๔  เดือน   ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน  การบรรจุ   การแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การถอดถอน ระเบียบวินัย   การลงโทษและการอุทธรณ์  การลงโทษของพนักงาน   พ.ศ.  ๒๕๒๒   ข้อ   ๓๗  (๓)   และข้อ  ๔๖  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคจึงมีคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่   ๕๘๘/๒๕๔๑   ลงวันที่   ๒๖   ตุลาคม  ๒๕๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนายผดุงศักดิ์ และต่อมามีคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่  ๕๑๗/๒๕๔๓   ลงวันที่  ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๔๓  ลงโทษไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงานซึ่งไม่เป็นการลงโทษซ้ำ   เพราะคำสั่งลงโทษของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต  ๑  ชลบุรี  เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่ได้มีการปฏิบัติจริง  นายผดุงศักดิ์ยังมิได้ถูกตัดเงินเดือน  คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่   ๕๑๗/๒๕๔๓  ลงวันที่   ๑๒   ตุลาคม  ๒๕๔๓   ที่ไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงานเป็นคำสั่งทางปกครอง   นายผดุงศักดิ์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ซึ่งต่อมาประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีความเห็นยืนให้ลงโทษไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงานและได้แจ้งผลการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้นายผดุงศักดิ์ทราบแล้ว   คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง   นายผดุงศักดิ์มิได้ใช้สิทธิฟ้องต่อศาลปกครองภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันทราบคำสั่งจึงไม่อาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงาน นายผดุงศักดิ์พ้นจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๓   เนื่องจากถูกไล่ออก   จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากจำเลยนับตั้งแต่วันถูกไล่ออก สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งจดทะเบียนแล้วส่วนที่เป็นสิทธิของนายผดุงศักดิ์   นายผดุงศักดิ์ได้รับจากจำเลยไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๓  ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบนายผดุงศักดิ์ไม่มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  ข้อ  ๑๐.๗   (๓)   ขอให้ยกฟ้อง

  

                        ศาลแรงงานภาค   ๒   พิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า   โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายผดุงศักดิ์ กสิกรรม ขณะนายผดุงศักดิ์เป็นพนักงานของจำเลยได้กระทำผิดวินัยกรณีเก็บเงินค่าน้ำประปา  จากผู้ใช้น้ำไปเป็นประโยชน์ส่วนตน   จำเลยมีคำสั่งนักงานประปาเขต  ๑  ชลบุรี   ที่  ๔๖/๒๕๔๑   ให้ลงโทษตัดเงินเดือน  ๑๐ เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา  ๔  เดือน   เมื่อผู้สั่งลงโทษได้รายงานโทษไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นแล้ว ต่อมาจำเลยได้มีคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๕๘๘/๒๕๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว มีคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๕๑๗/๒๕๔๓ ไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงาน และประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคได้พิจารณาอุทธรณ์ของนายผดุงศักดิ์แล้วให้ยกอุทธรณ์แล้ววินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นคดีแรงงานมิได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน  โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ การสั่งลงโทษของจำเลยให้ไล่ออกเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า การที่สำนักงานประปาเขต   ๑   ชลบุรี   มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนเป็นคำสั่งที่ยังไม่เป็นที่สุด   การลงโทษไล่ออกจึงชอบแล้ว นายผดุงศักดิ์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนนับแต่ถูกไล่ออก ส่วนการเรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น  เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   เป็นนิติบุคคลต่างหากจากจำเลย  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้จ่ายเงินดังกล่าวได้   พิพากษายกฟ้อง

  

                            โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 

                         ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว   มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ประการแรกว่า   การที่จำเลยมีคำสั่งลงโทษนายผดุงศักดิ์   กสิกรรม  ตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต  ๑   ชลบุรี  ที่   ๔๖/๒๕๔๑   โดยการตัดเงินเดือน   ๑๐  เปอร์เซ็นต์   เป็นเวลา  ๔ เดือน  เป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว การที่จำเลยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วมีคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่   ๕๑๗/๒๕๔๓   ไล่นายผดุงศักดิ์ออกจากงาน   เป็นการลงโทษซ้ำ   จึงเป็นการไม่ชอบนั้น  เห็นว่า ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง   อัตราเงินเดือน   การบรรจุ   การแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน   ระเบียบวินัย  การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒ ข้อ ๔๖ ระบุว่า "เมื่อผู้มีอำนาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้วต้องเสนอรายงานการลงโทษต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้ว่าการ  เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าการผู้สั่งลงโทษ" วรรคสอง  "ในกรณีผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษซึ่งมีตำแหน่งเหนือผู้สั่งลงโทษ  เห็นว่าการลงโทษหรือการดำเนินการทางวินัยนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีอำนาจสั่งลงโทษ  เพิ่มโทษ  ลดโทษ   หรือยกโทษได้   แต่ถ้าจะเพิ่มโทษแล้วโทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไว้เดิมต้องไม่เกินอำนาจของผู้สั่งใหม่นั้น"  ดังนั้นเมื่อศาลแรงงานภาค  ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า ขณะที่นายผดุงศักดิ์เป็นพนักงานของจำเลยได้กระทำผิดวินัย   และผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต  ๑  ชลบุรี   ได้มีคำสั่งลงโทษตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต   ๑  ชลบุรี   ที่   ๔๖/๒๕๔๑   โดยการตัดเงินเดือน   ๑๐   เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา   ๔   เดือน   แล้วจึงรายงานให้ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทราบ  จึงเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวข้อ ๔๖  วรรคหนึ่ง และเมื่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเห็นว่าการลงโทษโดยการตัดเงินเดือน   ๑๐   เปอร์เซ็นต์   เป็นเวลา   ๔   เดือน   ไม่เหมาะสม  ก็มีอำนาจที่จะดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษใหม่ให้เหมาะสมกับความผิดวินัยได้ตามข้อบังคับดังกล่าวข้อ ๔๖ วรรคสอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบดุลพินิจในการลงโทษภายในองค์กรและเป็นการยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมแล้วเพิ่มโทษ มิใช่เป็นการลงโทษซ้ำซ้อนดังที่โจทก์อุทธรณ์แต่อย่างใด   และตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาว่านายผดุงศักดิ์ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง  ซึ่งจำเลยสามารถลงโทษไล่ออกได้โดยชอบด้วยข้อบังคับดังกล่าวข้อ  ๓๗  (๓)  ที่ศาลแรงงานภาค  ๒  พิพากษามานั้นชอบแล้ว   อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

 

                          มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ประการต่อมาว่า   แม้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว   จะเป็นนิติบุคคลต่างหากจากจำเลย   แต่โดยภาพรวมจำเลยมีอำนาจกำกับควบคุมอยู่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยให้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายผดุงศักดิ์ได้นั้น   เห็นว่า   ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาตรา   ๗  บัญญัติให้กองทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็นนิติบุคคล  และตามมาตรา  ๒๓   บัญญัติให้เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก   ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้าง   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดำเนินการและจัดการสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างจำเลยคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจึงมีหน้าที่จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างของจำเลย โดยจำเลยไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ของเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้ ที่ศาลแรงงานภาค  ๒  พิพากษามานั้นชอบแล้ว   อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

 

 
                          พิพากษายืน.

 

 
 
 
                                                                       เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com