ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article

คำพิพากษาฎีกาที่    ๙๔๐๐ - ๙๔๒/๕๘

เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน  บังคับใช้ได้  แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้

               

                ผู้ร้องทั้งสามสำนวนยื่นคำร้องว่า   ผู้คัดค้านทั้งสามได้รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานโซดิกให้เป็นกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของผู้ร้อง   เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๒๐.๓๐ นาฬิกา  ถึงเวลา  ๒๑  นาฬิกา  ซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกปฏิบัติงาน   ผู้คัดค้านที่  ๑  เข้ามาอยู่ในพื้นที่อาคารสำนักงานบริเวณส่วนที่เป็นห้องประชุมโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ร้อง อีกทั้งระหว่างเดือนมีนาคม  ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๐  ในขณะเวลาทำงานตามหน้าที่  ผู้คัดค้านที่  ๑ แต่งกายผิดระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องโดยใส่ตุ้มหูหรือต่างหูมาทำงาน  การกระทำของผู้คัดค้านที่ ๑ ถือว่ามีเจตนากระทำการโดยขาดความยำเกรงต่อระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กร  ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในหมวด  ๗  ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย  ข้อ  ๒  วินัยพนักงาน   พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ดังต่อไปนี้   คือ  ข้อ  ๒.๑.๑  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  ข้อ   ๒.๑.๖   พนักงานที่เข้ามาในบริเวณของบริษัทจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเรียบของบริษัท ข้อ  ๒.๑.๗   นอกจากการทำงานตามหน้าที่ห้ามเข้ามาหรืออยู่ภายในสถานที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ร้องสามารถใช้อำนาจลงโทษผู้คัดค้านที่  ๑  ได้ตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในหมวด  ๗  ข้อ  ๓  โทษทางวินัย  ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิด นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐  เวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา  ถึง ๑๑ นาฬิกา  ผู้ร้องโดยนายภราดร  คงมณี  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจของผู้ร้องเรียกนายจรูญ เถื่อนมิ่งมาศ  ลูกจ้างในแผนก  Assembly  (อยู่ที่อาคารโรงงาน  ๓)   ให้มารับทราบการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร  ฐานฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องในหมวด  ๓  ว่าด้วยวันลาและหลักเกณฑ์การลา  ข้อ  ๒  และหมวด  ๗  ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย ข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ณ  ที่ทำการของฝ่ายบุคคล (อาคาร ๑)  แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้คัดค้านทั้งสามเดินทางยังที่ทำการฝ่ายบุคคลพร้อมนายจรูญ  ซึ่งผู้ร้องหรือผู้มีอำนาจของผู้ร้องมิได้มีคำสั่งเรียก  ทั้งนี้โดยขาดความเคารพยำเกรงต่อผู้บังคับบัญชา ผู้คัดค้านทั้งสามยังกล่าวข้อความอันเป็นเท็จต่อหัวหน้างานและขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ว่าผู้ร้องโดยฝ่ายบุคคลเรียกให้มาพบ และมีเจตนาที่จะกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร้อง ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง  โดยร่วมกันพูดจายุยงให้นายจรูญไม่ต้องลงชื่อรับทราบการลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย    การกระทำของผู้คัดค้านทั้งสามถือว่ามีเจตนากระทำการโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง ขาดความยำเกรงต่อระเบียบข้อบังคับและการปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กร   ละทิ้งหน้าที่การงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  จนเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย   เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งระเบียบและข้อบังคับ   อำนาจบังคับบัญชา   และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน