ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article

คำพิพากษาฎีกาที่    ๑๙๐๔ - ๑๙๐๕/๕๘

จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

   

                                        โจทก์ฟ้องเป็นใจความว่า   เมื่อวันที่   ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๑   จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน   ต่อมาวันที่   ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๒  จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๔,๐๐๐  บาท  ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ๓๐๐,๐๐๐  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  ๗.๕   ต่อปี   นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ   ค่าจ้างค้างจ่าย   ๘,๐๐๐  บาท   ค่าล่วงเวลา   ๒,๙๕๐  บาท   ค่าทำงานในวันหยุด  ๓,๐๐๐   บาท   ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี   ๗,๐๐๐  บาท   ค่าชดเชย  ๙๐,๐๐๐   บาท   และเงินประกันการทำงาน   ๕๐,๐๐๐   บาท   พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี  นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ  กับให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์

               

                             จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า   จำเลยเลิกจ้างเพราะโจทก์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีผลงานทำให้จำเลยขาดทุน   โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหลายครั้ง   เช่น  แจ้งประวัติการศึกษาว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอันเป็นเท็จในการสมัครงาน   หากจำเลยทราบแต่แรกว่าจทก์มิได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็จะไม่รับโจทก์เข้าทำงาน   จำเลยทำสัญญาจ้างโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของโจทก์   สัญญาจ้างตกเป็นโมฆียะ   จำเลยขอบอกล้างนิติกรรมดังกล่าวและมีผลให้โจทก์กลับคืนสู่ฐานะเดิม  โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญาจ้าง  นอกจากนี้โจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงโดยการนำความลับของจำเลยไปเปิดเผยแก่คู่แข่งทางการค้า  ฝ่าฝืนนโยบายการขายของจำเลยหลายครั้ง บกพร่องต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นเหตุให้มีรถยนต์ค้างจำหน่าย  ๖   ถึง  ๘   เดือน  จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า   ค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ จำเลยไม่เคยตกลงว่าจะจ่ายค่าคอมมิสชันจากการขายรถยนต์ให้แก่โจทก์  ทั้งจำเลยไม่ได้ค้างจ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่   ๑   ถึง   ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๒  ส่วนค่าจ้าง   ๑,๐๐๐   บาท  จำเลยหักไว้เพราะโจทก์ไม่ส่งรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของจำเลย   โจทก์มีตำแหน่งบริหารจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด  โจทก์เพิ่งทำงานกับจำเลยมาครบ  ๑  ปี  จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี   ส่วนเงินประกันการทำงานนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย   หากไม่พบความเสียหายจำเลยจะคืนให้โจทก์  โจทก์ไม่น่าขอใบสำคัญแสดงการทำงานจากจำเลยเพราะโจทก์ไม่มีผลงาน  จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยชอบแล้ว   ขอให้ยกฟ้อง

 

                  ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว   พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย  ๙๐,๐๐๐  บาท  ค่าจ้างค้างจ่าย  ๘,๐๐๐  บาท  ค่าทำงานในวันหยุด  ๓,๐๐๐ บาท   และเงินประกันการทำงาน  ๕๐,๐๐๐  บาท   รวม   ๑๕๑,๐๐๐   บาท   พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  นับแต่วันฟ้อง  (วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ  กับให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 

 
                     จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

                 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า   เมื่อวันที่  ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๑  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย   ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน  ต่อมาวันที่  ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๒  จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยให้เหตุผลว่า   โจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยเป็นเหตุให้มีรถยนต์ค้างจำหน่ายเกิน   ๑๘๐   คัน  (ที่ถูก   ๑๘๐  วัน)   ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  โจทก์ขายรถยนต์ให้แก่เพื่อนของโจทก์โดยมอบส่วนลดและของแถมจนทำให้จำเลยขาดทุนจากการขายรถยนต์คันดังกล่าวอันเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ข้อ  ๓   และข้อ   ๒๘   ทั้งโจทก์มิได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   แต่กลับอ้างในการสมัครงานว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   แล้ววินิจฉัยว่า  การที่โจทก์ปล่อยให้มีรถยนต์ค้างจำหน่ายเกิน  ๑๘๐   คัน   (ที่ถูก  ๑๘๐  วัน) นั้น  โจทก์ทำงานเต็มความสามารถแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของโจทก์ การกระทำดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ระเบียบหรือคำสั่งของจำเลยในกรณีที่ไม่ร้ายแรง ส่วนที่โจทก์ขายรถยนต์ให้แก่เพื่อนของโจทก์นั้น โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารจึงย่อมรู้รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนกับของแถมและราคาขายของรถยนต์  เมื่อโจทก์ขายรถยนต์ให้แก่เพื่อนของโจทก์ไปในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้จำเลยขาดทุนจากการขายรถยนต์คันดังกล่าว  ถือได้ว่าโจทก์ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายแล้ว  แต่การที่โจทก์ขายรถยนต์ดังกล่าวในราคาเท่ากับที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์เคยขายให้แก่ลูกค้า โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์มีสาเหตุโกรธเคืองกับกรรมการบริษัทจำเลยหรือผู้บังคับบัญชาอันเป็นมูลเหตุชักจูงใจที่จะกลั่นแกล้งจำเลยให้ได้รับความเสียหายหรือกระทำโดยทุจริต   จึงฟังไม่ได้ว่าความเสียหายเกิดจากการที่โจทก์จงใจที่จะกลั่นแกล้งจำเลยหรือจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย   แต่ทั้งนี้การไม่ขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนถืออเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปที่ลูกจ้างจะต้องรู้  เมื่อโจทก์ขายรถยนต์ในราคาต่ำกว่าต้นทุนโดยไม่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน   จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน   หมวดที่   ๑๐   ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย  ข้อ ๓  และข้อ   ๒๘  แล้ว   ซึ่งยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง   จำเลยจะต้องตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือก่อนโดยจะเลิกจ้างทันทีไม่ได้   ส่วนการแจ้งประวัติการศึกษาอันเป็นเท็จในการสมัครงานนั้น   แม้ได้ความตามเอกสารหมาย   ล.๑๕  ว่าโจทก์เคยศึกษาระดับปริญญาตรีจริงและพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาไปก่อน   แต่โจทก์แสดงประวัติการทำงานกับนายจ้างอื่นมาก่อนประกอบกับโจทก์ทำงานกับจำเลยมาประมาณ  ๑  ปีเศษ  และสามารถปฏิบัติงานได้การที่จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานจึงไม่เป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลอันจะทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะ   จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง   ทั้งจำเลยไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงนี้ไว้ในหนังสือเลิกจ้างและไม่ได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้โจทก์ทราบในขณะที่เลิกจ้างจึงไม่อาจยกขึ้นอ้างในภายหลังได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   พ.ศ.   ๒๕๔๑   มาตรา   ๑๑๙   วรรคท้าย   โจทก์ไม่ได้นำความลับของจำเลยไปเปิดเผยแก่คู่แข่งทางการค้าของจำเลยแต่อย่างใด แต่โจทก์จงใจขัดคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนค่าจ้างค้างจ่ายนั้นน่าเชื่อว่าจำเลยค้างจ่ายแก่โจทก์  ๗,๐๐๐  บาท  จริง  ทั้งค่าจ้างที่หักไว้   ๑,๐๐๐  บาท  ก็ปราศจากข้ออ้างตามกฎหมาย   โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยมีคำสั่งให้โจทก์ทำงานล่วงเวลา  โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา  แต่น่าเชื่อว่าจำเลยสั่งให้โจทก์มาทำงานในวันที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๒  และวันที่   ๙   เมษายน   ๒๕๕๒   ซึ่งเป็นวันหยุด  ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  ข้อ  ๕.๔  (ที่ถูกหมวดที่  ๗  ว่าด้วยวันลาและหลักเกณฑ์การลา   ข้อ   ๕.๔)   กำหนดให้ไม่สามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีถัดไปหรือจ่ายค่าจ้างแทนได้  โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี   โจทก์ทำงานผิดพลาดหลายครั้ง   จำเลยเลิกจ้างโดยมิได้มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์   มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์   โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จำเลยจะเรียกเงินประกันการทำงานได้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง  พ.ศ.   ๒๕๕๑   ในการขายรถยนต์ผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์จะเป็นผู้ดำเนินการและมีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชัน   ส่วนโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชันจากจำเลย   เมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์ชอบจะได้รับใบสำคัญแสดงการทำงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา   ๕๘๕   จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย   ค่าจ้างค้างจ่ายและค่าทำงานในวันหยุด   กับคืนเงินประกันการทำงาน  และออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้แก่โจทก์

   

                        ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า  จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์หรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์ขายรถยนต์ในราคาต่ำกว่าต้นทุนให้แก่เพื่อนของโจทก์เป็น การ จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง  เห็นว่า  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาว่า  โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารจึงย่อมรู้รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนและราคาขายของรถยนต์   แต่กลับขายรถยนต์ให้แก่เพื่อนของโจทก์ในราคาที่ต่ำกว่า ต้นทุน ทั้งได้ความว่าโจทก์เป็นผู้สนับสนุนให้เพื่อนของโจทก์ร้องเรียนกล่าวหาบริษัทจำเลยไปยังบริษัทเมอซิเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด การกระทำของโจทก์ย่อมเป็นการจงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  ๒๕๔๑   มาตรา   ๑๑๙   (๒)  ส่วนการกระทำของโจทก์จะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่นั้นไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์มานั้น   ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย   อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น

  

                                                  พิพากษาแก้เป็นว่า   จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์   นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.

 

 

 เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com