ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article

 คำพิพากษาฎีกาที่    ๙๙๘๙ - ๙๙๙๙/๕๗

 ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน  ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ

                                          

                                    โจทก์ทั้งสิบเอ็ดสำนวนฟ้องว่า   จำเลยเป็นนิติบุคคล   จดทะเบียน ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดเป็นลูกจ้าง   วันที่ทำสัญญาจ้าง   ตำแหน่งและค่าจ้างอัตราสุดท้ายปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่  ๒๗  ของเดือน  วันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงลูกจ้างว่าจำเลยไม่มีนโยบายปิดสำนักงานประจำประเทศไทย   วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   กรรมการผู้จัดการใหญ่ของจำเลยประกาศให้ลูกจ้างตั้งใจทำงานเพื่อเป้าหมายที่ดีขึ้นในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยมีหนังสือบอกเลิกจ้างโดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔  อ้างเหตุว่าจำเลยต้องการลดขนาดกิจการให้เล็กลง โจทก์ทั้งสิบเอ็ดถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเป็นการเลือกเลิกจ้างลูกจ้างบางแผนก ไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการที่แน่นอนเป็นธรรม  ไม่ประกาศให้ลูกจ้างทราบ  จำเลยไม่ขาดทุนถึงขนาดต้องเลิกจ้างลูกจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดได้รับความเสียหาย จำเลยตกลงจ่ายเงินโบนัสให้ลูกจ้างเป็น  ๒  กรณี  กรณีที่  ๑  ตามประกาศของจำเลยปี  ๒๕๕๑   หากจำเลยมีผลประกอบการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ลูกจ้างจะได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้าง  ๑  เดือน  หรือ  ๒  เดือน  เมื่อรวมกับผลประกอบการของบริษัทในเครือทั้งหมดเป็นอย่างน้อย กรณีที่ ๒ จำเลยจ่ายเงินโบนัสให้ลูกจ้างที่เข้าทำงานก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ เท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน  โดยไม่มีเงื่อนไขในเดือนธันวาคมของทุกปี  โจทก์ทั้งสิบเอ็ดมีสิทธิได้รับเงินโบนัสในปี ๒๕๕๓  ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้าง ๑  เดือน แก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ด  รายละเอียดปรากฏตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน

   

                                     จำเลยทุกสำนวนให้การว่า   จำเลยประกอบธุรกิจหาแหล่งจัดซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าที่สำนักงานใหญ่สั่งซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย   รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเครื่องนุ่มห่ม  เครื่องประดับ  เครื่องอุปโภคและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  นางสาวอลิสัน  อลิซาเบธ  กอร์แกน  เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในประเทศไทยจำเลยจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดเป็นลูกจ้าง กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๗  ของเดือนวันทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งงานสุดท้าย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน จำเลยไม่ได้ประกันว่าจำเลยจะจ่ายเงินโบนัสให้เท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน เงินโบนัสจ่ายตามผลประกอบการของจำเลยในแต่ละปี จำเลยกำหนดเป้าการขายทุกปี  ให้สำนักงานในประเทศไทย  จำเลยแจ้งผลประกอบการและเงินโบนัสที่จะจ่ายให้ลูกจ้างทราบผลประกอบการช่วงปี  ๒๕๕๒/๒๕๕๓  (ปีที่ผ่านมา)   และปี   ๒๕๕๓/๒๕๕๔  (ปีนี้)  ไม่เป็นไปตามเป้า   จำเลยจึงไม่จ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดในอัตราเท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน แต่ในปีที่ผ่านมาจำเลยจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษเท่ากับค่าจ้าง ๐.๕ เดือน  สำหรับปีนี้จำเลยจ่ายเงินตอบแทนพิเศษเท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน ให้ลูกจ้าง เพื่อปรับสภาพธุรกิจของจำเลยให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจจำเลยจึงลดขนาดธุรกิจของสำนักงานในประเทศไทยโดยรวมฝ่ายการตลาดในประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สำนักงานที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงดูแล คงเหลือลูกจ้างจำนวนเล็กน้อยในฝ่ายเทคนิคและฝ่ายสนับสนุนการทำงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพในประเทศไทย โจทก์ทั้งสิบเอ็ดเคยสอบถามการเลิกจ้างจากจำเลย วันที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างลูกจ้าง  ๓๓  คน  ซึ่งรวมทั้งโจทก์ทั้งสิบเอ็ดด้วย  ให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุจำเป็นอันสมควร   เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติปราศจากหลักเกณฑ์ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจ่ายค่าจ้างเดือนมกราคม  ๒๕๕๔   ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า   ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี   ค่าชดเชย  เงินพิเศษให้เปล่าตามดุลพินิจของจำเลยให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดแล้ว  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นวันที่จำเลยจ่ายเงินอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดนั้น โจทก์ทั้งสิบเอ็ดและจำเลยทำบันทึกร่วมกันว่าโจทก์ทั้งสิบเอ็ดและจำเลยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่รับเงินตามบันทึกนี้อีก แต่ละฝ่ายยอมปลดหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่กรณีโจทก์ทั้งสิบเอ็ดสละสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย  บันทึกดังกล่าวจึงมีผลผูกพัน  โจทก์ทั้งสิบเอ็ดเรียกร้องเงินโบนัสและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยไม่ได้ จำเลยจ่ายเงินพิเศษให้เปล่าแก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดเท่ากับจำนวนเงินโบนัสตามคำฟ้อง   ขอให้ยกฟ้อง

   

                                        ระหว่างการพิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า   จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดเนื่องจากกำไรจากผลประกอบการของจำเลยลดลงตามกราฟสรุปยอดขายและหนังสือเลิกจ้างเอกสารหมาย  ล.๑  ถึง  ล.๑๒  จำเลยจ่ายเงินโบนัสตามผลประกอบการทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์   โจทก์ทั้งสิบเอ็ดสละประเด็นข้อพิพาทเรื่องเงินโบนัส

  

                   ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า  ระหว่างวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  ถึงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๔๙  จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดเป็นลูกจ้างมีตำแหน่งและได้รับค่าจ้างตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ด  ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔  (ที่ถูกมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔) อ้างว่าจำเลยต้องการลดขนาดกิจการ  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยจ่ายเงินเดือน  (ค่าจ้าง)  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๔   ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง  ๑  เดือน  ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ค่าชดเชย  เงินพิเศษให้เปล่าตามดุลพินิจของจำเลยให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ด  โจทก์ทั้งสิบเอ็ดและจำเลยตกลงทำบันทึกรับเงิน   และปลดหนี้ไว้ตามเอกสารหมาย  ล.๑๙   ยอดขายของจำเลยลดลงทุกปี  จำเลยต้องปรับลดขนาดองค์กรและธุรกิจให้สอดคล้องกับความผันแปรทางเศรษฐกิจ  แต่ยังคงดำเนินกิจการโดยลดจำนวนลูกจ้างลงบางส่วน  แล้ววินิจฉัยว่า  ข้อความตามเอกสารหมาย  ล.๑๙  เป็นการตกลงเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้อง  การบังคับ  และเหตุในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดกับจำเลยในช่วงก่อนหน้าทำเอกสารหมาย  ล.๑๙ ไม่ใช่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นลูกจ้างตกลงสละสิทธิเรียกร้องครอบคลุมถึงการสละสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยเลือกเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วน ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิจารณาถึงยอดขายที่ลดลงจนจำเลยต้องปรับลดขนาดองค์กร   ประกอบกับอายุ   ระยะเวลาการทำงาน   ความเดือดร้อน   และค่าชดเชยที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดแล้วจึงกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ด พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน  ๒๓๗,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๒  เป็นเงิน  ๑๔๕,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๓  เป็นเงิน  ๕๖,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๔  เป็นเงิน  ๘๖,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๕  เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๖  เป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๗  เป็นเงิน  ๗๒,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๘  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๙  เป็นเงิน  ๙๕,๐๐๐  บาท  ให้โจทก์ที่  ๑๐  เป็นเงิน  ๑๐๑,๐๐๐  บาท  และให้โจทก์ที่  ๑๑  เป็นเงิน  ๑๒๔,๐๐๐  บาท 

  

                      จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 

                      ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว   ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันได้ความว่าจำเลยมีลูกจ้าง  ๕๐  คน  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยแจ้งเลิกจ้างลูกจ้าง  ๓๓  คน   ซึ่งรวมถึงโจทก์ทั้งสิบเอ็ดด้วย โดยให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดทำงานวันสุดท้ายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔  และสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  จำเลยจ่ายเงินเดือน (ค่าจ้าง)  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔  ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง  ๑  เดือน   ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดยังไม่ได้ใช้สิทธิ  ค่าชดเชย  เงินพิเศษให้เปล่าตามดุลพินิจของจำเลยมีจำนวนเท่ากับเงินโบนัสตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสิบเอ็ด   คู่ความไม่โต้แย้งความมีอยู่และความถูกต้องของเอกสารหมาย  จ.๑  ถึง  จ.๕  และ  ล.๑  ถึง  ล.๑๙

  

                     มีปัญหาวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสิบเอ็ดสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยตามบันทึกการชำระเงินเลิกจ้างและการร่วมกันปลดหนี้เอกสารหมาย   ล.๑๙   หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า   ตามหนังสือเอกสารหมาย  ล.๒  ถึง  ล.๑๒  ลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔   จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างแก่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดให้มีผลสิ้นสุดการจ้างในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  โจทก์ทั้งสิบเอ็ดและจำเลยลงลายมือชื่อในบันทึกการชำระเงินเลิกจ้างและร่วมกันปลดหนี้ตามเอกสารหมาย ล.๑๙ ระบุข้อความว่าโจทก์ทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นลูกจ้างได้รับแคชเชียร์เช็คจากจำเลยที่จ่ายเพื่อการเลิกจ้างประกอบด้วยเงินเดือน  (ค่าจ้าง)   ประจำเดือนมกราคม   ๒๕๕๔   ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ  ค่าชดเชย เงินพิเศษให้เปล่าตามดุลพินิจของจำเลย  และมีข้อความว่า   ".....ต่างตกลงร่วมกันปลดหนี้   ยกหนี้ให้   และตลอดไปยอมให้แต่ละฝ่ายหลุดพ้นจากความผูกพันและสิทธิเรียกร้อง   การบังคับ   และเหตุในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นหรือที่กล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นระหว่างเราสองฝ่ายในช่วงก่อนหน้านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงกรณีอันเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการจ้างแรงงาน.....และแต่ละฝ่ายต่างได้ลงลายมือชื่ออย่างเป็นอิสระและตามที่เป็นจริง ซึ่งมีผลบังคับในทันทีได้ลงลายมือชื่อให้ถือเอาหนังสือบอกเลิกจ้างฉบับลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔   เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้"   ในขณะที่ลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย  ล.๑๙   โจทก์ทั้งสิบเอ็ดทราบดีแล้วว่าจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดแล้วตามหนังสือลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔   เอกสารหมาย  ล.๒  ถึง  ล.๑๒   แม้จะให้มีผลเป็นการเลิกสัญญากันในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   แต่ในขณะลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย   ล.๑๙ โจทก์ทั้งสิบเอ็ดก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการเลิกจ้างเนื่องจากกำไรที่ลดลงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โจทก์ทั้งสิบเอ็ดมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  เมื่อเอกสารหมาย ล.๑๙ ระบุชัดแจ้งว่าหนังสือบอกเลิกจ้างลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ตามเอกสารหมาย  ล.๒  ถึง  ล.๑๒   เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการชำระเงินเลิกจ้างและการร่วมกันปลดหนี้เอกสารหมาย ล.๑๙  และระบุว่าโจทก์ทั้งสิบเอ็ดปลดหนี้ให้จำเลยหลุดพ้นจากความผูกพันและสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ หมายถึงโจทก์ทั้งสิบเอ็ดปลดหนี้ให้จำเลยหลุดพ้นจากความผูกพันและสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีที่เกิดจากหนังสือบอกเลิกจ้างเอกสารหมาย  ล.๒  ถึง  ล.๑๒   นั้นเอง   จึงเป็นกรณีโจทก์ทั้งสิบเอ็ดและจำเลยตกลงระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในขณะลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย ล.๑๙ หรือที่จะมีขึ้นอันเกิดจากการที่จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างตามเอกสารหมาย ล.๒  ถึง ล.๑๒ ให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยนอกจากจำเลยยอมจ่ายเงินที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบด้วยค่าจ้างประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดยังไม่ได้ใช้สิทธิ และค่าชดเชยแล้ว จำเลยยังยอมจ่ายเงินพิเศษให้เปล่ามีจำนวนเท่ากับค่าจ้าง ๑ เดือน  เป็นจำนวนเท่ากับเงินโบนัสที่จะถึงกำหนดจ่ายเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งในขณะเลิกสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสิบเอ็ดยังไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส  ส่วนโจทก์ทั้งสิบเอ็ดก็ยอมปลดหนี้ให้จำเลยหลุดพ้นจากความผูกพันและสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีอันเกิดจากหนังสือบอกเลิกจ้างเอกสารหมาย   ล.๒  ถึง  ล.๑๒   ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมในการบอกเลิกสัญญาครั้งนี้ด้วยจึงเป็นการประนีประนอมยอมความกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๘๕๐ ทำให้การเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดยอมสละแล้วนั้นระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๕๒ โจทก์ทั้งสิบเอ็ดจึงไม่อาจนำค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมาฟ้องให้จำเลยรับผิดเป็นคดีนี้อีก ไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรมหรือไม่  ศาลแรงงานกลางต้องสั่งให้จำเลยรับโจทก์ทั้งสิบเอ็ดเข้าทำงานต่อไปก่อน  หากโจทก์ทั้งสิบเอ็ดกับจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้จึงจะมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดหรือไม่ ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและให้เหตุผลในการกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแล้วหรือไม่ตามที่จำเลยอุทธรณ์เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

   

                  พิพากษากลับ  ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสิบเอ็ด.

 

 
 เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com