ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article

  คำพิพากษาฎีกาที่    6416/57

   ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ   ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง

   

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า   จำเลยเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย  ประกอบธุรกิจประเภทธนาคาร  มีที่ทำการสาขาในประเทศไทย  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2547 จำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการสาขาประจำประเทศไทย  อัตราค่าจ้างเดือนละ  230,000  บาท  มีกำหนดเวลา  2  ปี  ตั้งแต่วันที่  31  มีนาคม  2547  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2549  ต่อมาจำเลยต่ออายุสัญญาให้โจทก์อีก  2  ปี  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2549  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2551  อัตราค่าจ้างเดือนละ  300,000  บาท  ได้รับค่าพาหนะเดือนละ  50,000  บาท  รวมค่าภาษีรถยนต์  ค่าซ่อมบำรุงและอื่นๆ  กับค่าเช่าบ้านเดือนละ  60,000  บาท  ค่ารักษาพยาบาลโจทก์และครอบครัว  ไม่เกินปีละ  140,000  บาท  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  6  เดือน  ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับจำเลยอีกต่อไปจึงมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  6  เดือน  ในวันที่  7  มีนาคม  2550  จำเลย  ได้รับหนังสือแล้วในวันเดียวกันได้มีหนังสือให้โจทก์ออกจากงานทันที  โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้า  6  เดือนตามสัญญาเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืนสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยจ้างโจทก์เป็นพนักงานติดต่อกันเป็นเวลากว่า  2  ปี  ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนแน่นอนคือเงินเดือนๆละ  300,000  บาท  ค่าเช่าบ้าน  60,000  บาท  ค่ารถประจำตำแหน่ง  50,000  บาท  จำเลยจึงต้องจ่ายเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน  6  เดือน  เป็นเงิน  2,460,000  บาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับจากวันเลิกจ้างวันที่  7  มีนาคม  2550  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน  117,776.71  บาท  รวมเป็นเงิน  2,577,776.61  บาท  ค่าชดเชยจำนวน  1,230,000  บาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน  117,776.71  บาท  จำเลยจงใจไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้โจทก์  จำเลยจึงต้องเสียเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ  15  ของเงินดังกล่าวทุกระยะเวลา  7  วัน  นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ  คิดถึงวันฟ้องเป็นเงินเพิ่ม  6,088.500  บาท  รวมเป็นเงินค่าชดเชยจำนวน  7,436,276.71 บาท และจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของโจทก์และครอบครัวระหว่างวันที่ 5  มกราคม  2550  ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2550  เป็นเงิน  4,270  บาท  ให้จำเลยดำเนินการให้โจทก์ได้รับชำระเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนที่เป็นเงินสมทบฝ่ายนายจ้างซึ่งโจทก์ได้รับยังไม่ครบอีกเป็นเงินจำนวน  849,271.14  บาท  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันเลิกจ้างพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันที่  7  เมษายน  2550  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน  35,425.07  บาท  รวมเป็นเงิน  884,696.21  บาท  โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยไม่ชำระ  ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  เงินค่าชดเชย  เงินค่ารักพยาบาลและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้นจำนวน  10,903,019.63  บาท  กับให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5  ต่อปีจากต้นเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมจำนวน  3,309,271.14  บาท  นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปีจากต้นเงินค่าชดเชยจำนวน  1,230,000  บาท  นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ของเงินค่าชดเชย  1,230,000  บาท  ทุกระยะเวลา  7  วัน  นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

       

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการสาขาประจำประเทศไทยของจำเลย  สัญญาจ้างมีกำหนด  2 ปี  และต่อสัญญาอีก  2 ปี  นับตั้งแต่วันที่วันที่  1  เมษายน  2549  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2551  โจทก์ทำงานถึงวันที่  7  มีนาคม  2550 แล้วได้ยื่นใบลาออกให้มีผลทันทีโดยไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าตามสัญญาและตามระเบียบข้อบังคับของธนาคาร  โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  เงินค่าชดเชย  จำเลยไม่มีหน้าที่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตรและภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้  จำกัด  เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกองทุนที่โจทก์จำเลยเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินตามข้อบังคับของกองทุนและโจทก์ได้รับเงินไปจากกองทุนแล้ว  โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยจ่ายอีก  ระหว่างดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของจำเลย  โจทก์ได้สั่งอนุมัติจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ภรรยาและบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเงิน 427,300  บาท  รวมเป็นเงิน  857,642  บาท  โจทก์ลาออกโดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  6  เดือน  ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่จำเลยเท่ากับอัตราเงินเดือน  ค่าเช่าบ้าน  ค่ารถประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ  410,000  บาท  จำเลยขอคิดค่าเสียหายเพียง  3  เดือน  เป็นเงิน  1,230,000  บาท  รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น  2,087,642  บาท  ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์  และให้โจทก์ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน  2,087,642  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่จำเลย

            

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า  นางสาวอุทุมพร  ภาคบุปผา  และเด็กชายอัครพนพันธ์  ไต้  เป็นภรรยาและบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์  โจทก์จึงมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนได้ตามสัญญาจ้าง  จำเลยไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน  การเลิกสัญญาจ้างมีกำหนดไว้ในสัญญาว่า  ต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา  6  เดือน  หนังสือบอกกล่าวลาออกของโจทก์มิได้ต้องการให้มีผลทันที  จึงเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ้าง  เมื่อจำเลยรับหนังสือแล้วมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ออกงานทันทีและห้ามโจทก์ไม่ให้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการของจำเลยอีก  จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากโจทก์  ขอให้ยกฟ้องแย้ง

 

    

ระหว่างพิจารณา จำเลยแถลงไม่ติดใจเรียกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรตามฟ้องแย้ง

    

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า  1,800,000  บาท  ค่าชดเชย  900,000  บาท  และค่ารักษาพยาบาล  4,270  บาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  ของต้นเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่ารักษาพยาบาลและอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  ของต้นเงิน  ค่าชดเชยนับตั้งแต่วันที่  7  มีนาคม  2550  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ตามลำดับ  แต่ดอกเบี้ยของเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินค่าชดเชยนับถึงวันฟ้อง  (วันที่  26  ตุลาคม  2550)  ให้ไม่เกินที่โจทก์ขอคำขออื่นของโจทก์ให้ยกกับให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

    

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

     

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการธนาคารมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศมาเลเซียและมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย  เลขที่  287  อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ชั้น  10  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ตามเอกสารหมาย  จ.1  โจทก์เคยเป็นพนักงานของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการสาขาในประเทศไทย  จำเลยรับโจทก์เป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2547  มีกำหนด  2  ปี  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2547  ถึงวันที่  1  เมษายน  2549  ได้รับค่าจ้างเดือนละ  230,000  บาท  ตามสัญญาจ้างเอกสารหมาย  จ.2  ต่อมาวันที่  30  มีนาคม  2549  จำเลยต่ออายุสัญญาจ้างให้โจทก์อีก  2  ปี  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2549  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2551  เพิ่มเงินค่าจ้างเป็นเดือนละ  300,000  บาท  พร้อมค่ารถยนต์และคนขับเดือนละ  50,000  บาท  ค่าที่พักอาศัยเป็นจำนวนสูงสุดเดือนละ  60,000  บาท  ค่ารักษาพยาบาลโจทก์และครอบครัวไม่เกินปีละ  140,000  บาท  ค่าช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตรตามสัญญาและข้อกำหนดของสัญญาเอกสารหมาย  จ.5  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2550  จำเลยมีหนังสือแจ้งสั่งพักงานโจทก์เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนในข้อกล่าวหาว่าโจทก์ได้ทำการโอนเงินของโจทก์ผ่านทางบาทเน็ตเข้าไปยังบัญชีของบริษัทภาสติยาไทย  จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้กู้ของธนาคารและโอนเข้าไปยังบัญชีของบริษัท  เมกาเทค  แอนด์  แอซ  โซซิเอส  จำกัด อันอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดกันของผลประโยชน์ในหน้าที่ของโจทก์กับธนาคาร  ต่อมาวันที่  7  มีนาคม  2550  ในระหว่างวันที่โจทก์ถูกพักงานโจทก์ยื่นจดหมายลาออกอันเป็นการบอกเลิกสัญญาให้มีผลล่วงหน้าเป็นเวลา  6  เดือน  มิได้ให้มีผลเป็นการลาออกทันที  แต่จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์วันที่  7  มีนาคม  2550  โดยที่ฟังไม่ได้ว่า  โจทก์กระทำการที่ขัดกันของผลประโยชน์ในหน้าที่ของโจทก์กับธนาคารจำเลยตามที่จำเลยได้ตั้งข้อกล่าวหาโจทก์และมีคำสั่งพักงานโจทก์เพื่อดำเนินการสืบสวนดังกล่าวจำเลยจึงตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง  แล้ววินิจฉัยให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  ค่ารักษาพยาบาล  และค่าชดเชยแก่โจทก์

  

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า  เมื่อพิจารณาจากคำเบิกความของพยานฝ่ายจำเลยประกอบเอกสารในสำนวนแล้ว  เป็นกรณีที่ฟังได้ว่า  โจทก์ลาออกเองโดยมีผลทันทีมิใช่เป็นการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์และเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายนั้น  เห็นว่า  เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง  ที่ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า    จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่  7  มีนาคม  2550  โดยโจทก์ไม่มีความผิด  จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาและไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายโจทก์  การอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว  จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

   

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า  โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากมีการทำสัญญาจ้างแรงงานกันที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ประเทศมาเลเซีย  การบังคับบัญชารวมถึงการลงโทษทางวินิจฉัยแก่โจทก์ขึ้นกับสำนักงานใหญ่  โจทก์ชอบที่จะฟ้องสำนักงานใหญ่ที่ประเทศมาเลเซีย  ไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาลแรงงานนั้น  เห็นว่า  เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง  ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  225  วรรคหนึ่ง  ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  มาตรา  31  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นเดียวกัน

 

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า  ค่ารถยนต์ที่จำเลยตกลงจ่ายให้โจทก์เดือนละ  50,000  บาท  ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่  ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าตามสัญญาจ้างตกลงให้โจทก์ได้รับค่ารถยนต์เดือนละ  50,000  บาท  โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีหลักฐานการเช่าหรือหลักฐานการเติมน้ำมันมาแสดง  จึงถือเป็นค่าจ้างส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมารวมกับเงินค่าจ้างอีกเดือนละ  300,000  บาท  รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ  350,000  บาท  ที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย  เห็นว่า  เป็นเงินเดือนพื้นฐานเดือนละ  300,000  บาท  ส่วนค่ารถยนต์ที่เป็นปัญหาโต้เถียงกันได้กำหนดว่าเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับค่ารถยนต์และคนขับเดือนละ  50,000  บาท  โดยแยกไว้ต่างหากและให้รวมทั้งภาษีจากการใช้รถยนต์บนท้องถนน  ค่าน้ำมัน  ค่าประกันภัย  ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษากับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องอย่างอื่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องที่พักไว้ด้วยว่าโจทก์มีสิทธิได้รับชำระเงินคืนเป็นสำหรับค่าเช่าบ้านเป็นจำนวนสูงสุด  60,000  บาท  ต่อเดือนโดยไม่สามารถสะสมได้  การตกลงกันในลักษณะเช่นนั้น  เห็นได้ชัดว่า  เป็นการจัดสวัสดิการให้โจทก์ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับพาหนะที่จะต้องใช้ในการเดินทางไปทำงานรวมทั้งสวัสดิการที่พักอาศัยตามตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของโจทก์  ดังนั้นค่ารถยนต์ที่จำเลยตกลงจ่ายให้เดือนละ  50,000  บาท  จึงมิใช่ค่าตอบแทนในการทำงานที่จะถือเป็นค่าจ้างตามความหมายในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น 

  

พิพากษายืน.
 
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com