ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article

  คำพิพากษาฎีกาที่    9922/57

 ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง   ละเมิดสัญญาจ้าง   มีอายุความ  10  ปี  มิใช่  1  ปี 

     

  โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า   โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 จำเลยที่  1  เป็นลูกจ้างโจทก์  เข้าทำงานกับโจทก์ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน   ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม   2537   ถึงวันที่   31   กรกฎาคม   2544 จำเลยที่   1 ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีประจำกรุงวอชิงตัน   ดี.ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระดับผู้จัดการกอง   (WASEA)   และระหว่างวันที่   1  สิงหาคม 2544   ถึงวันที่   31   ธันวาคม  2548   จำเลยที่ 1 ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีประจำเทศญี่ปุ่นภาคตะวันตก (OSAEA) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานสาขาหรือสถานีต่างประเทศ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโจทก์ที่ประจำอยู่ที่ต่างประเทศตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 8 สิทธิและหน้าที่ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ต่างประเทศกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ประจำอยู่ต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการได้รับสิทธิให้ใช้บัตรโดยสารเครื่องบินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ประจำอยู่ และจากสถานที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำอยู่เดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย   รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรมีสิทธิเช่นเดียวกับจำเลยที่  1  ดังนี้   ประเภทที่   1   เป็นบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้หรือแบบเอสวัน  (S1) ซึ่งออกให้เฉพาะพนักงานโจทก์เท่านั้น  เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานให้โจทก์ โดยบัตรเอสวัน (S1) จะต้องใช้เดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือเดินทาง (Travel   order)    และใช้เดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนดไว้เท่านั้น ประเภทที่ 2 เป็นบัตรโดยสารแบบสำรองที่นั่งไม่ได้หรือแบบเอสทู (S2) ซึ่งออกให้ทั้งพนักงาน  คู่สมรสและบุตรของพนักงานเพื่อเดินทางมากรุงเทพมหานครและกลับ   ปีงบประมาณละ  2   ครั้ง  โดยหากคู่สมรสและบุตรของพนักงานมิได้ย้ายติดตามไปอยู่ต่างประเทศด้วย พนักงานจะได้รับบัตรเอสทู (S2) เพื่อเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณละ  4  ครั้ง  ในการทำงานของจำเลยที่  1   มีจำเลยที่  2  ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดไม่จำกัดจำนวน  เมื่อปี  2545  โจทก์ตรวจสอบข้อมูลการใช้บัตรโดยสารประเภทต่างๆ   รวมถึงบัตรโดยสารประเภทเอสวัน  (S1)  และเอสทู   (S2)   ของพนักงานโจทก์ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานสาขาหรือสถานีต่างประเทศในประเทศต่างๆ  พบว่าจำเลยที่ 1 ใช้บัตรโดยสารทั้งสองประเภทโดยฝ่าฝืนระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตอนที่  2   ข้อ 5.6 และ   ข้อ  5.16   พ.ศ.  2537   ตอนที่   8   ข้อ  15.1   และข้อ   15.2   พ.ศ.   2539  ข้อ 15.6 พ.ศ.   2546 ดังนี้  (1)  จำเลยที่   1  นำบัตรโดยสารประเภทเอสวัน   (S1)  มาใช้หลังสิ้นสุดระยะเวลาในหนังสือสั่งเดินทาง   (2)   จำเลยที่   1   นำบัตรโดยสารประเภทเอสวัน   (S1)   มาเปลี่ยนเส้นทางการบินใหม่ และใช้เดินทางในเส้นทางที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตจากหนังสือสั่งเดินทาง และนำมาใช้หลังจากสิ้นสุดเวลาในหนังสือเดินทาง  (3)  จำเลยที่   1   ขอใช้บัตรโดยสารประเภทเอสทู  (S2) เกินกว่าสิทธิที่ได้รับในแต่ละปี  (4)  จำเลยที่  1  นำบัตรโดยสารประเภทเอสทู  (S2)  ที่ยังใช้บินไม่ครบทุกเที่ยวบิน   (flight coupou) มาเปลี่ยนเส้นทางบินและกำหนดปลายทางใหม่มีผลให้บัตรโดยสารฉบับดังกล่าวสามารถเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ได้ถึง  2  ครั้ง  และ (5)  จำเลยที่  1  นำบัตรโดยสารประเภทเอสทู (S2) ซึ่งออกโดยใช้สิทธิจากการเป็นพนักงานประจำต่างประเทศที่สถานีเดิมต่ออายุบัตรโดยสารและใช้เดินทาง   ณ   สถานีใหม่ที่ไปรับตำแหน่งทั้งที่สิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อพนักงานไปรับตำแหน่งใหม่คือจำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการบัญชีประจำสาขาเมืองโอซาก้าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2544   แต่ได้นำบัตรโดยสารที่ออกให้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการบัญชีประจำสำนักงานสาขากรุงวอชิงตัน   (ดี.ซี.)   มาใช้ในปี   2545 รวมเป็นค่าบัตรโดยสารที่จำเลยที่ 1 ใช้โดยฝ่าฝืนระเบียบของโจทก์คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,295,105 บาท การกระทำของจำเลยที่  1 จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ  ต่อมาโจทก์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งมีมติให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินค่าบัตรโดยสารที่ขอใช้ผิดระเบียบเป็นเงิน 1,295,105 บาท   และได้แจ้งผลให้จำเลยที่  1  ทราบแล้วเมื่อวันที่   20   มีนาคม  2549  จำเลยที่   1 อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติยืนยันตามมติของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ต่อมาจำเลยที่  1  ร้องขอความเป็นธรรม   และได้ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 44,600 บาท จึงยังคงเหลือยอดหนี้ค้างชำระเป็นเงิน  1,250,505   บาท   ต่อมาโจทก์ได้คำนวณค่าบัตรโดยสารใหม่ พบว่ามียอดหนี้ลดลงคงเหลือจำนวนเงินทั้งสิ้น   1,075,480   บาท จำเลยที่   2 เป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์  โจทก์บอกกล่าวทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย  ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน  1,075,480   บาท   พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยที่  1   ไม่ชำระให้จำเลยที่   2 ชำระแทนเป็นเงิน 1,075,480   บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ   7.5   ต่อปี    นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

  

จำเลยทั้งสองให้การว่า   จำเลยที่   1   ยอมรับว่าเป็นลูกจ้างของโจทก์และได้ใช้บัตรโดยสารเครื่องบินตามประเภทและระยะเวลาที่โจทก์ฟ้อง  แต่การกระทำไม่ผิดระเบียบของโจทก์    เนื่องจากในขณะที่มีการใช้บัตรโดยสารเครื่องบิน   ไม่มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การใช้บัตร  ทั้งจำเลยที่  1 ไม่มีเจตนาที่จะหาผลประโยชน์อันมิควรได้หรือเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการใช้บัตรโดยสารเกินกำหนดระยะเวลาแต่ไม่ได้ใช้เกินสิทธิที่จำเลยที่   1 ได้รับ ทั้งจำเลยที่ 1   เชื่อโดยสุจริตว่าสามารถกระทำได้และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  การนำระเบียบที่ออกมาภายหลังมาบังคับแก่จำเลยที่  1 และการกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยที่   1  ต้องรับผิดไม่เป็นธรรม  เนื่องจากโจทก์ได้นำระเบียบเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายแก่บัตรโดยสารเครื่องบินประเภทอาร์  (R)   มาใช้เทียบเคียงกับการใช้บัตรโดยสารประเภทเอส  (S) ประกอบกับการเรียกค่าเสียหายจากโจทก์โดยคิดราคาเต็มจำนวนหน้าตั๋วโดยอ้างอิงจากระเบียบบริหารงานบุคคลตอนที่ 8   ที่ได้แก้ไขใหม่วันที่   29   สิงหาคม  2546   มาเป็นเกณฑ์ในการเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม กรณีตามฟ้องมิใช่เรื่องผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพราะขณะเกิดเหตุไม่มีระเบียบข้อบังคับตามที่อ้าง แต่เป็นกรณีละเมิดซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ภายในอายุความ 1 ปี  โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ  และเมื่อจำเลยที่  1 มิได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกัน  จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่   1  ขอให้ยกฟ้อง

 

 

 

ระหว่างการพิจารณาจำเลยที่ 1 แถลงรับข้อเท็จจริงว่า  ใช้ตั๋วโดยสารเครื่องบินผิดประเภทตาที่โจทก์ฟ้องจริง  เนื่องจากคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบคำสั่ง   จำเลยที่   1 ติดใจเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องมาเนื่องจากเป็นการใช้ระเบียบที่ไม่เป็นธรรมกับจำเลยที่   1

 

   

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่  1  ชำระเงิน 537,740 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี   นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่  1  ไม่ชำระให้จำเลยที่  2  ชำระแทนเป็นเงินจำนวน   537,740   บาท   พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  7.5   ต่อปี   นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

 

  

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

  

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางรับอุทธรณ์ข้อ  2  เฉพาะประเด็นที่   2   และที่   3   ของจำเลยทั้งสอง    อุทธรณ์อื่นนอกนั้นไม่รับ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ประการแรกตามฟ้องโจทก์ประเด็นที่   2   ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้น จำเลยทั้งสองอุทธรณ์โดยสรุปว่า  การกระทำผิดของจำเลยที่ 1 เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์  มีอายุความ  1  ปี  เมื่อโจทก์รู้การกระทำละเมิดและแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระเงินชดใช้ค่าเสียหาย  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2549  ตามเอกสารหมาย  จ.9  ถือว่าเป็นวันที่โจทก์รู้ตัวบุคคลทำละเมิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วภายในกำหนดระยะเวลา  1  ปี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา   448   วรรคแรก  เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่   2  วันที่   26 พฤษภาคม   2553  จึงขาดอายุความนั้น   เห็นว่า  พฤติการณ์ในการทำผิดของจำเลยที่  1  เป็นกรณีทำผิดระเบียบปฏิบัติในการใช้บัตรโดยสารเครื่องบินผิดระเบียบของโจทก์ จึงถูกลงโทษตักเตือนและให้ใช้ราคาบัตรโดยสารการกระทำของจำเลยที่  1  จึงเป็นการกระทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ   จึงต้องถือว่ามีอายุความ 10  ปี  เมื่อพฤติการณ์อันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานเกิดตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม 2537 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  2544  ต่อเนื่องกันและโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2553 ดังนั้นการใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อจำเลยที่   1  จึงยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาอายุความ 10  ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

  

ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า  จำเลยที่   2   ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่   1  ในฐานะผู้ค้ำประกันหรือไม่   โดยจำเลยที่   2   อุทธรณ์อ้างว่า   จำเลยที่   2    ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานจำเลยที่   1  ตั้งแต่วันที่   1  กรกฎาคม   2520   ในขณะที่จำเลยที่   1   ทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี   จึงเป็นการค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่  1   ในตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น   โดยไม่มีข้อตกลงให้จำเลยที่   2   ต้องรับผิดหากจำเลยที่   1   เปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายสาขาไปทำงานที่สำนักงานสาขาอื่นนั้น   เมื่อคดี    จำเลยที่   2  มิได้ให้การต่อสู้ในประเด็นดังกล่าวไว้   จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลางต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  225  วรรคหนึ่ง  ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน   พ.ศ.   2522   มาตรา  31   ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย  

  

พิพากษายืน.

 
 

 

 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com