ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article

คำพิพากษาฎีกาที่    3726/57

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้

 

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เดิมโจทก์เคยเป็นพนักงานของการเคหะแห่งชาติมาตั้งแต่ปี  2519  จนถึงวันที่  30  กันยายน  2552  ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการก่อสร้าง 1 พนักงานบริหารงานออกแบบก่อสร้าง ระดับ 9  จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งการเคหะแห่งชาติและพนักงานตกลงกันจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2538 โจทก์เป็นสมาชิกของจำเลย ได้จ่ายเงินสะสมจากค่าจ้างที่ได้รับจากการเคหะแห่งชาติเข้ากองทุนจำเลยและการเคหะแห่งชาติในฐานะนายจ้างได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลย ซึ่งจำเลยได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหาประโยชน์ให้แก่จำเลย  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2552  มีจำนวนเงินที่เป็นเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมรวม  648,188.40  บาท  และมีส่วนที่เป็นเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้างรวม 2,811,015.66 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของโจทก์เนื่องจากจะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม  2552 การเคหะแห่งชาตินายจ้างได้มีคำสั่งลงโทษปลดโจทก์ออกจากการเป็นพนักงานนับแต่วันที่ 30 กันยายน  2552 เป็นต้นไป โดยกล่าวหาว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้การเคหะแห่งชาตินายจ้างได้รับความเสียหาย ตามคำสั่งที่ ข.116/2552  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นเหตุให้โจทก์สิ้นสมาชิกภาพ  ต่อมาเมื่อประมาณเดือนตุลาคม   2552 หลังจากโจทก์สิ้นสมาชิกภาพแล้ว โจทก์ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินสะสมของโจทก์และเงินสมทบของการเคหะแห่งชาติพร้อมผลประโยชน์จำเลยได้จ่ายเงินให้โจทก์เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสะสมพร้อมผลประโยชน์ของเงินสะสมจำนวน 648,188.40 บาท โดยไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจำนวน 2,811,015.66  บาท   ให้แก่โจทก์  โดยอ้างว่าจำเลยไม่สามารถจ่ายให้แก่โจทก์ได้เพราะโจทก์ถูกการเคหะแห่งชาตินายจ้างปลดออกตามข้อบังคับของจำเลย ข้อ  34 (2)  โจทก์เห็นว่าข้อบังคับของจำเลยดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  2530  มาตรา 23  ไม่อาจใช้บังคับได้ นอกจากนี้เหตุผลที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับนี้ก็เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานแม้โจทก์จะถูกนายจ้างปลดออกจากงานเป็นเหตุให้โจทก์สิ้นสมาชิกภาพก็เป็นกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่กองทุนเลิก โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบทั้งหมดครั้งเดียวจากจำเลยภายในเวลาไม่เกิน  30 วัน  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.  2530  มาตรา  23 ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบรวม  2,811,015.66  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่  30  กันยายน   2552   เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 
 

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อสมาชิกลาออกจากงานหรือลาออกจากกองทุนหรือตาย โดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อบังคับของกองทุนจำเลยไม่จ่ายเงินในส่วนที่การเคหะแห่งชาตินายจ้างโจทก์สมทบพร้อมผลประโยชน์ของเงินสมทบ 2,811,015.66 บาท  ให้แก่โจทก์   เพราะการเคหะแห่งชาตินายจ้างของโจทก์ปลดโจทก์ออกจากการเป็นพนักงานก่อนเกษียณอายุเนื่องจากโจทก์กระทำผิดระเบียบวินัยฐานประมาทเลินเล่อทำให้การเคหะแห่งชาตินายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   มีโทษถึงขึ้นปลดออก  ตามคำสั่งที่  ข.116/2552   ลงวันที่  30  กันยายน  2552 ทำให้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามเงื่อนไขของข้อบังคับของจำเลย ข้อ 34 (2) ข้อบังคับของจำเลยเป็นข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยถูกต้อง   ขอให้ยกฟ้อง

 
 
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว   พิพากษายกฟ้อง
 
 
 
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมการเคหะแห่งชาติมีกองทุนสงเคราะห์เป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานโดยพนักงานไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน มีหลักเกณฑ์การจ่ายโดยจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ต้องออกจากงานถ้าพนักงานนั้นมีอายุงานตั้งแต่  5 ปี  และมิได้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นปลดออกเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน ต่อมาปี 2538  การเคหะแห่งชาติและพนักงานของการเคหะแห่งชาติได้ตกลงกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการเคหะแห่งชาติซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (จำเลย)  ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  2530  พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น  และได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยเงินลูกจ้างจ่ายสะสมเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบรวมทั้งเงินและทรัพย์ สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ และผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวการเคหะแห่งชาติกับพนักงานได้ร่วมกันกำหนดข้อบังคับกองทุนขึ้นและการเคหะแห่งชาติได้โอนกองทุนสงเคราะห์ดังกล่าวของพนักงานการเคหะแห่งชาติที่สมัครเป็นสมาชิกของจำเลยเข้าเป็นเงินสมทบก้อนแรกในกองทุนจำ เลย พนักงานการเคหะแห่งชาติผู้ใดจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของจำเลยหรือไม่ก็ได้  ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพได้กำ หนดไว้ในข้อ 34 (2) ว่าสมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมาชิกทำงานครบ  5 ปี  ขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนและหรือสมาชิกผู้นั้นได้กระทำผิดระเบียบวินัยถึงขั้นปลดออกตามข้อบังคับของการเคหะแห่งชาติซึ่งสมาชิกผู้นั้นจะได้รับเฉพาะเงินสะสมเท่านั้น โจทก์เป็นลูกจ้างของการเคหะแห่งชาติและเป็นสมาชิกของจำเลย โจทก์จะครบเกษียณอายุงานในวันที่  30 กันยายน   2552   แต่เมื่อวันที่   30  กันยายน   2552   การเคหะแห่งชาติมีคำสั่งลงโทษปลดโจทก์ออกจากงาน โจทก์อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ได้ติดต่อขอรับเงินสะสม  เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบจากจำเลย จำเลยได้จ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่โจทก์แล้วแต่ไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบแก่โจทก์โดยอ้างว่าตามข้อบังคับของจำเลยข้อ 34 (2)  จำเลยไม่สามารถจ่ายให้แก่โจทก์ได้เพราะโจทก์กระทำผิดระเบียบวินัยถึงขั้นปลดออกตามข้อบังคับของการเคหะแห่งชาติ

 
 

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพของจำเลยข้อ 34 (2) ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มาตรา  23  นั้น  เห็นว่า  แม้ลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก และผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างโดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน  นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพก็ตาม   แต่การที่ผู้จัดการกองทุนจะจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง เมื่อการเคหะแห่งชาตินายจ้างกับลูกจ้างได้ร่วมกันกำหนดข้อบังคับกองทุนขึ้นและข้อบังคับของจำเลยดังกล่าวเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพได้กำหนดไว้ในข้อ 34 (2)  ว่า  สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมาชิกทำงานครบ  5  ปี ขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่สมาชิกผู้นั้นได้กระทำผิดระเบียบวินัยถึงขั้นปลดออกตามข้อบังคับของการเคหะแห่งชาติซึ่งสมาชิกผู้นั้นจะได้รับเฉพาะเงินสะสมเท่านั้น และในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นกระทำขึ้นโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสวัสดิการแก่ลูก จ้างเป็นสำคัญ ข้อยกเว้นในการตัดสินของสมาชิกไม่ให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบหากกระทำผิดระเบียบวินัยถึงขั้นปลดออกจึงมิใช่ข้อกำหนดที่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศ จากเหตุอันสมควรตามมาตรา  9  (8)  ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกองทุน   และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.  2530 แล้ว   ดังนั้น  ข้อบังคับของจำเลยเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพข้อ 34 (2)  จึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  2530  มาตรา  23   เมื่อโจทก์เป็นสมาชิกที่ได้กระทำผิดระเบียบวินัยถึงขั้นปลดออกตามข้อบังคับของการเคหะแห่งชาตินายจ้างโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนของการเคหะแห่งชาติ นายจ้างจากกองทุนจำเลยตามข้อบังคับของจำเลยดังกล่าว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

 
 
พิพากษายืน.
 
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com