ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article

คำพิพากษาฎีกาที่    3892/57

สัญญารักษาความลับ   ข้อมูลทางการค้า   (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง)   มีกำหนด   2   ปี   บังคับใช้ได้   ไม่ขัดต่อกฎหมาย    และการกำหนดค่าเสียหาย   ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร

 

โจทก์ฟ้องว่า   เมื่อวันที่   2   ตุลาคม   2538   จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ตำแหน่งพนักงานขาย   มีหน้าที่ติดต่อประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าแก่ลูกค้า โดยโจทก์จัดอบรมจำเลยให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าสามารถเสนอขายให้แก่ลูกค้าได้ จำเลยตกลงกับโจทก์ว่าจะไม่ประกอบอาชีพหรือรับปฏิบัติงานให้ผู้อื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับกิจการของโจทก์ภายในกำหนด  5  ปี   นับแต่วันออกจากงานต่อมาวันที่   23   ธันวาคม   2546  โจทก์กับจำเลยตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  โดยทำสัญญารักษาข้อมูลและความลับทางการค้าว่า จำเลยยอมที่จะไม่เข้าทำงานในร้านค้า  บริษัท   หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของโจทก์หรือทำการแข่งขันกับโจทก์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   เป็นเวลา  2  ปี  นับแต่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโจทก์    หากจำเลยกระทำผิดสัญญา    จำเลยตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามความเป็นจริงแต่ไม่น้อยกว่า  100,000   บาท   วันที่  26  เมษายน  2548   จำเลยยื่นหนังสือลาออกมีผลตั้งแต่วันที่  31  พฤษภาคม  2548  หลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงาน   จำเลยได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทเทอร์มินอลซีลแอนด์เซอร์วิส จำกัด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์จำหน่ายสินค้าประเภทซีลและโอริง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นเดียวกับโจทก์    และเป็นการแข่งขันกับโจทก์    การกระทำของจำเลยเป็นการจงใจทำผิดสัญญา   นอกจากนั้นจำเลยยังเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของโจทก์ซึ่งจำเลยเคยติดต่อและกล่าวให้ร้ายสินค้าของโจทก์เป็นผลให้โจทก์เสียหาย   โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเป็นเงิน  100,000  บาท   โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย  โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ  7.5 ต่อปี   นับแต่วันที่  26  ตุลาคม  2548   เป็นเงิน  3,719.18  บาท   ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน  103,719.18  บาท   แก่โจทก์  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  7.5   ต่อปี   นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

 

จำเลยให้การว่า   จำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์   ตำแหน่งพนักงานขายมีหน้าที่นำสินค้าของโจทก์ไปเสนอขายแก่บุคคล   บริษัทห้างร้านทั่วไป   และมีการทำสัญญาจ้างแรงงานและสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าตามฟ้อง กับได้แสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยพ้นสภาพเป็นลูกจ้างโจทก์ตามฟ้อง   ข้อสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมต่อจำเลย   เป็นข้อจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบการงานของจำเลย   อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.  2540   มาตรา   11   สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้    จำเลยทำงานกับบริษัทเทอร์มินอลซีลแอนด์เซอร์วิส  จำกัด จำเลยไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริหารยอดขายและสินค้าที่บริษัทจำเลยทำงานอยู่แตกต่างกันเป็นคนละประเภทกัน   ราคาสินค้าที่บริษัทจำเลยทำงานมีราคาสูงกว่าราคาสินค้าของโจทก์และมิได้เป็นบริษัทคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์   จำเลยไม่เคยให้ร้ายสินค้าของโจทก์และไม่ได้ทำงานแข่งขันในทางการค้ากับธุรกิจของโจทก์   จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามฟ้อง   ขอให้ยกฟ้อง

 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์  6,000  บาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ   7.5   ต่อปี   นับแต่วันฟ้อง   (ฟ้องวันที่  26  เมษายน  2549) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ   คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 
โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า   ระหว่างจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์  เมื่อวันที่   23   ธันวาคม   2546  โจทก์และจำเลยทำสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้า   มีสาระสำคัญในข้อ   8   และข้อ  9 ว่า   ลูกจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลและความลับในทางการค้า   ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ  1  ไว้เป็นความลับ   ห้างแพร่งพรายให้ญาติ   เพื่อนคนใกล้ชิด   คู่แข่งทางการค้าของบริษัทและ/หรือสื่อมวลชนทราบ   หากลูกจ้างกระทำความผิดสัญญาข้อนี้  บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างทันที   โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและบริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริง   แต่ไม่น้อยกว่า  100,000   บาท   ภายในเวลา  2  ปี   นับแต่วันเลิกจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ตาม ห้ามลูกจ้างเข้าทำงานในร้านค้าบริษัทหรือองค์กรในทางธุรกิจที่เป็นคู่แข่งในทางการค้าของบริษัท  หรือทำการค้าแข่งขันกับบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือเขตปริมณฑล   หากลูกจ้างฝ่าฝืน   บริษัทมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายตามสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้า   ตามเอกสารหมาย จ.2  ในระหว่างที่จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์    จำเลยมีหน้าที่ขายซีลและโอริงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กันรั่วให้แก่โจทก์ต่อมาวันที่   26  เมษายน  2548   จำเลยได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานและโจทก์อนุมัติให้ออกตั้งแต่วันที่  31   พฤษภาคม   2548   ตามเอกสารหมาย   จ.9 หลังจากที่จำเลยออกจากการเป็นลูกจ้างโจทก์แล้ว จำเลยได้ไปเป็นลูกจ้างของบริษัทเทอร์มินอลซีลแอนด์เซอร์วิส  จำกัด   ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานครตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย   จ.1   โดยจำเลยในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายได้ขายสินค้ากันรั่วซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์   ตามใบเสนอราคาเอกสารหมาย   จ.4 และ  จ.5  โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหาย  100,000  บาท   และรับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามสัญญาจ้างแรงงานที่โจทก์ฟ้อง   จำเลยไม่ได้กระทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินประมาณปีละ   2,000,000 บาทให้ลดเบี้ยปรับโดยให้จำเลยรับผิดเพียงจำนวน   6,000   บาท   พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ   7.5 ต่อปี    นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

 

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า   จำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่   เห็นว่า   ข้อนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานที่มั่นคงให้เชื่อถือได้ว่า   โจทก์ได้รับความเสียหายตามที่นำสืบ   จึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้อง   ดังนั้น  ที่โจทก์อุทธรณ์โดยยกเอาเอกสารต่างๆ    ขึ้นอ้างว่ามีน้ำหนักให้รับฟังก็เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากที่ศาลแรงงานกลาง   รับฟังมาว่า   โจทก์มียอดขายสินค้าลดลง   เพราะจำเลยนำสินค้ามาขายแข่งกับโจทก์   โจทก์จึงได้รับความเสียหาย  อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน   พ.ศ.2522   มาตรา   54   วรรคหนึ่ง   ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า   สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยเอกสารหมาย  จ.8  ข้อ  1  (ที่ถูก  ข้อ  5)   ขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 หมวดที่  3   ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนั้น  เห็นว่า   จำเลยไม่ได้ต่อสู้ประเด็นนี้ไว้ในคำให้การ   จึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   มาตรา   225  วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน   พ.ศ.  2522   มาตรา  31  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อมาว่า สัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเอกสารหมาย   จ.8    (ที่ถูก จ.2)    ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ.  2540   หรือไม่   เห็นว่า   ข้อสัญญาที่ให้ถือว่าลูกจ้างที่ปฎิเสธการลงลายมือชื่อในสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้า สัญญาจ้างแรงงานเป็นอันเลิกกัน โดยไม่มีการตกลงว่าจ้างเกิดขึ้นและข้อสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเข้าทำงานในร้านค้าบริษัทหรือองค์กรธุร กิจที่เป็นคู่แข่งในทางการค้าของบริษัททำการค้าแข่งกันกับบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลภายใน  2  ปีนั้น เมื่อพิจารณาจากธุรกิจการค้าของโจทก์ที่ต้องอาศัยการแข่งขัน ข้อมูลความรู้ ความลับทางการค้าเกี่ยวกับสินค้าและลูกค้าของโจทก์แต่จำเลยมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า ประสานงาน   ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้าของโจทก์แก่ลุกค้า    ดังนั้น   โจทก์จึงมีสิทธิตามสมควรที่จะป้องกันสงวนรักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของโจทก์  ทั้งข้อสัญญาดังกล่าวก็มีกำหนดเวลาห้ามจำเลยอยู่เพียง 2 ปี อันถือได้ว่าเป็นกำหนดเวลาพอสมควรและมีการจำกัดพื้นที่ทำงานเพียงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถือได้ว่าเป็นการจำกัดพื้นที่พอสมควรเช่นเดียวกัน   สัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้า   เอกสารหมาย   จ.2   จึงไม่เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ตกเป็นโมฆะ  และไม่เป็นข้อตกลงที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่ทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  มาตรา  5  อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยประการสุดท้ายว่าข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย   จ.8   ที่กำหนดจำนวนค่าเสียหายไว้เป็นเบี้ยปรับหรือไม่   เห็นว่า   ข้อความในสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้า   เอกสารหมาย   จ.8  ที่ว่า  ห้ามลูกจ้างเข้าทำงานในร้านค้า  บริษัท  หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่งในทางการค้าของบริษัทหรือทำการค้าแข่งขันกับบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร   และปริมณฑลภายใน   2  ปี  หากลูกจ้างฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่น้อยกว่า  100,000  บาทนั้น   ย่อมเป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเบี้ยปรับตามประ มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา  379   เบี้ยปรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหาย   ถ้าสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอำนาจจะลดลงได้    โดยคำนึงถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้หรือโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  383   การที่ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงและกำหนดเป็นค่าเสียหายจึงชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

 
พิพากษายืน.
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com