ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article

คำพิพากษาฎีกาที่    2159/57

ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

 

    โจทก์ฟ้องว่า  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2550  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างครั้งสุดท้ายทำหน้าที่ต้นเรือ  ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  21,750  บาท  กำหนดจ่่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน  ต่อมาวันที่  5  กุมภาพันธ์  2552  จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย    โจทก์ทำงานกับจำเลยครบ  1  ปี    แต่ไม่ครบ  3  ปี   จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย  90  วัน   เป็นเงิน   65,250   บาท   และมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย  55  วัน   เป็นเงิน  39,875  บาท แต่จำเลยไม่ยอมจ่าย นอกจากนี้จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ กุมภาพันธ์  2552   จำนวน   3,625   บาท   ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 39,875 บาท ค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 3,625 บาท และค่าชดเชยจำนวน 65,250  บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราตามฟ้องนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

 

จำเลยให้การว่า   จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด    มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้าง   ขุด   ลอก   ร่องน้ำ  โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยตำแหน่งต้นเรือทำหน้าที่อยู่บนเรือของจำเลยชื่อ  ส.  บรรทัดไทย  29  ได้รับค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท  หากในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเรือขุดลอกร่องน้ำ    โจทก์จะได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการขุดร่องน้ำเพิ่มเติม  เมื่อวันที่   7   กุมภาพันธ์   2552   จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์กระทำผิดข้อบังคับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง    กล่าวคือ  เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม   2551   จำเลยทำสัญญาจ้างเหมาขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานี   จังหวัดปัตตานี  จำเลยมอบหมายให้เรือ   ส.บรรทัดไทย   29   ทำหน้าที่ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ    ซึ่งบนเรือดังกล่าว   มีนายศรีไทย   อมรสิน   ทำหน้าที่นายเรือ โจทก์ทำหน้าที่ต้นเรือ  เรือ  ส.บรรทัดไทย   29  ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง    เรือ ส.บรรทัดไทย   29   จอดทอดสมออยู่ในทะเลซึ่งตามกฎระเบียบของการเดินเรือ   ขณะที่เรือจอดทอดสมอในทะเลจะต้องมีนายเรือและต้นเรือ    หรือนายเรือหรือต้นเรือคนใดคนหนึ่งอยู่บนเรือ   เพื่อจะเป็นคนควบคุมเรืออยู่ตลอดเวลา  แม้จะเป็นการจอดทอดสมออยู่    เพื่อมิให้เรือได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายใดๆ   กับลูกเรือ   นายเรือหรือต้นเรือจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือตลอดเวลา   ระหว่างวันที่   18   มกราคม   ถึงวันที่   1 กุมภาพันธ์  2552    เป็นช่วงวันพักลีฟ  (วันพักงาน)  ของนายศรีไทย  นายเรือซึ่งโจทก์ทราบ   เนื่องจากจำเลยได้จัดทำตารางวันพักลีฟ   (วันพักงาน)  ให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบล่วงหน้าว่าตำแหน่งใดบนเรือส.บรรทัดไทย 29 จะได้พักลีฟช่วงระยะเวลาใดแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาวันพักลีฟ   (วันพักงาน)   ของนายเรือส.บรรทัดไทย   29   โจทก์จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายเรือตลอดเวลาที่นายเรือไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่  แต่โจทก์ได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาติดต่อกัน  4 วัน  เพื่อขึ้นบนฝั่งไปดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติตลอดระยะเวลาที่ละทิ้งหน้าที่ต้นเรือ การละทิ้งหน้าที่ของโจทก์เป็นเวลาติดต่อกันกว่า 3 วัน โดยมิได้มีเหตุอันสมควรและมิได้แจ้งให้จำเลยทราบก่อน  จึงถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ตามข้อบังคับการทำงานและถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงสำหรับธุรกิจเดินเรือซึ่งระหว่างที่โจทก์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อาจจะเกิดเหตุอันตรายใดๆ กับเรือ ส.บรรทัดไทย  29 และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นก็จะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะสั่งการบนเรือได้ ความเสียหายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับจำเลยอาจจะเป็นเงินกว่า   100   ล้านบาท  การที่โจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งและละทิ้งหน้าที่อันสำคัญของโจทก์  จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง การเลิกจ้างโจทก์จึงสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย โดยจำเลยมิจำต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ต่อมาวันที่   7   กุมภาพันธ์   2552   จำเลยแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์วันเดียวกันและโจทก์รับทราบ    สำหรับค่าจ้างของโจทก์ตั้งแต่วันที่   1  ถึงวันที่  5 กุมภาพันธ์   2552   จำนวน   3,625   บาท    จำเลยได้จ่ายให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว     ขอให้ยกฟ้อง

 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

 

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว    ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า    เมื่อวันที่  2   พฤษภาคม   2550   จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ต้นเรือ   ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  22,500  บาท  จำเลยประกอบธุรกิจรับจ้างขุดลอกร่องน้ำโดยใช้เรือขุดขนาดใหญ่   จำเลยส่งเรือ  ส.บรรทัดไทย  29  ไปขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีโดยมีนายศรีไทย   อมรสิน   ทำหน้าที่นายเรือ  โจทก์ทำหน้าที่ต้นเรือ  นายศรีไทยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด    หากนายศรีไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    โจทก์ในฐานะต้นเรือจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน   นายศรีไทยจัดทำประกาศการพักงานของพนักงานประจำเรือ   ส.บรรทัดไทย  29  ประจำปี  2552   ให้พนักงานได้รับทราบไว้บนเรือส.บรรทัดไทย  29   โดยนายศรีไทยใช้สิทธิในการพักงานระหว่างวันที่   18   มกราคม   2552   ถึงวันที่  1   กุมภาพันธ์   2552   ซึ่งโจทก์ทราบเป็นอย่างดีว่านายศรีไทยจะไม่อยู่ในช่วงนั้น   เมื่อนายศรีไทยไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องอยู่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรือ   ส.บรรทัดไทย   29   ซึ่งเรือ   ส.บรรทัดไทย   29   จอดทอดสมออยู่ในทะเล   ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีผู้ว่าจ้างจำเลย   แต่วันที่  28   มกราคม   2552  โจทก์ได้ลงจากเรือ   ส.บรรทัดไทย   29   ขึ้นบนฝั่งไปดื่มสุราถึงวันที่  31  มกราคม  2552   อันเป็นการละทิ้งหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายศรีไทยนายเรือ     เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร  การที่เรือ  ส.บรรทัดไทย  29  จอดทอดสมออยู่ในทะเลย่อมอยู่ในความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ตลอดเวลา   การกระทำของโจทก์ทำให้เรือ  ส.บรรทัดไทย  29  อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง   ส่วนนายกล้า   อยู่ดี  ตำแหน่งสะหรั่งเรือแม้จะทำหน้าที่ฝึกตำแหน่งต้นหนก็เป็นการฝึกในขณะที่มีนายเรือและต้นเรืออยู่บนเรือ ส.บรรทัดไทย   29   กำกับดูแลและนายกล้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ทำหน้าที่ต้นหนจึงไม่มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต้นหนได้  สำหรับเงินค่าจ้างจำนวน   3,625  บาท   จำเลยได้จ่ายให้โจทก์แล้ว   และวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร    จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ส่วนค่าจ้างค้างจำเลยจ่ายให้โจทก์แล้ว

 

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า    ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา   3 วัน ทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น   เป็นการนำข้อเท็จจริงนอกคำให้การจำเลยและนอกประเด็นข้อพิพาทมาวินิจฉัยและไม่ได้วินิจฉัยว่ารายงานเหตุการณ์ที่นายณรงค์ฤทธิ์   สุดพิบูลย์   ทำตามเอกสารหมาย   ล.16   ว่าพบโจทก์บนฝั่ง    เป็นความจริงและรับฟังได้หรือไม่     จึงไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง    ทั้งคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการบังคับบัญชาการบริหารงานในเรือผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริงที่นำสืบ ที่วินิจฉัยว่าเรือจอดทอดสมออยู่กลางทะเลมิได้ปฏิบัติหากไม่มีนายเรือและต้นเรืออยู่ในเรือจะได้รับความเสียหายก็คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง   การที่ต้องมีนายเรือและต้นเรือประจำอยู่ที่เรือเป็นเรื่องที่เรือต้องออกปฏิบัติงานไม่เกี่ยวกับการที่เรือจอดทอดสมอ   นายกล้าทำงานในหน้าที่ต้นหนมาโดยตลอดโดยจำเลยทราบและยอมรับความเสี่ยงนั้น  โจทก์มีพยานหลายคนที่ทราบว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและไม่ได้ขาดงานเกิน  3  วัน  โดยโจทก์ขึ้นฝั่งไปเพียง  2  วัน   แต่ไม่มีใครกล้ามาเบิกความที่เป็นปฏิปักษ์กับจำเลย    ทั้งการที่โจทก์ขึ้นฝั่งได้แจ้งให้นายศรีไทยนายเรือทราบแล้ว  พยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้นั้น    เห็นว่า  ล้วนเป็นการหยิบข้อเท็จจริงขึ้นอ้างและโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง    เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าโจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา  3  วันโดยไม่มีเหตุอันควรอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน   พ.ศ.   2522   มาตรา   54   วรรคหนึ่ง    ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์.

 

 

 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com