ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article

คำพิพากษาฎีกาที่    3652/57    

เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น    อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน    ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย    เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

 

โจทก์ฟ้องว่า     เมื่อวันที่   1   สิงหาคม   2546   จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง     ครั้งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานขาย    ได้รับเงินเดือน  20,000  บาท    ค่าน้ำมัน   3,000 บาท    และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่   1,500   บาท    กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน    ต่อมาวันที่ 25   พฤษภาคม   2548    จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า   โจทก์ทำงานกับจำเลยครบ   1   ปี   แต่ไม่ครบ   3   ปี    มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย   90  วัน   เป็นเงิน   73,500   บาท    และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย   37   วัน   เป็นเงิน   30,216   บาท    จำเลยจ้างค่าจ้างเดือนพฤษภาคม   2548 จำนวน   10,416   บาท   โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย    ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า   30,216   บาท   พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ   7.5   ต่อปี    ค่าจ้างค้าง 10,416   บาท   และค่าชดเชย   73,500   บาท    พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ   15   ต่อปี    นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 
 

จำเลยให้การว่า  โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขาย     ได้รับค่าจ้างเดือนละ   20,000   บาท   หักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ  750  บาท    คงเหลือ   19,250    บาท    เริ่มทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม  2546   จนถึงวันที่  25  พฤษภาคม 2548     กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ   2   งวด     คืองวดที่   1   ภายในวันที่   15  ของเดือน    และงวดที่  2  ภายในวันสิ้นสุดของเดือน   ระหว่างโจทก์ทำงานกับจำเลย     โจทก์มักนำบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในธุรกิจของจำเลยเข้ามาภายในที่ทำการของจำเลยและอยู่ในสถานที่ทำงานจนดึกดื่นค่ำคืนเป็นประจำ   ผู้บังคับบัญชาของจำเลยได้ตักเตือนโจทก์  แต่โจทก์ยังคงกระทำการดังกล่าวอยู่  อันเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ทั้งโจทก์ยังมีพฤติการณ์ทำนองแอบนำข้อมูลของจำเลยซึ่งถือเป็นความลับทางการค้าในกิจการของ จำเลยออกไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต   รวมทั้งโจทก์ทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจการค้าของจำเลยสูญหายอยู่เสมอ   จำเลยเคยแจ้งเตือนให้โจทก์ทราบแล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอันเป็นความผิดแต่โจทก์ยังคงกระทำการอีก จำเลยพิจารณาแล้วหากปล่อยให้โจทก์ทำงานต่อไปจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจำเลยเพราะพฤติการณ์ส่อไปในทางกระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่การงาน ทั้งยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยอย่างร้ายแรง     จำเลยตรวจพบภายหลังว่าโจทก์กระทำทุจริตต่อหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจำเลย  จำเลยได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่โจทก์     จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า     การเลิกจ้างทำให้โจทก์ไม่พอใจได้เก็บเอกสารของจำเลยที่อยู่ในความครอบครองของโจทก์ออกไป   ทั้งไม่ยอมลงนามรับทราบคำสั่งเลิกจ้าง  และไม่คืนเอกสารให้แก่จำเยหากศาลฟังว่าการกระทำของโจทก์มิใช่กรณีร้ายแรง    จำเลยก็ไม่มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า    30,216   บาท    เนื่องจากกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนหนึ่งมี   2   งวด   คือวันที่   15   และวันสิ้นสุดของเดือน     การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่  25 พฤษภาคม   2548    จะมีผลเป็นการบอกเลิกจ้างโจทก์วันที่    15   มิถุนายน   2548   จำเลยจึงต้องรับผิดจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์   15   วัน    เป็นเงิน  10,000    บาท   จำเลยจ่ายค่าจ้างเดือนพฤษภาคม    2548     จำนวน   10,416   บาท   ให้แก่โจทก์โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของโจทก์ตั้งแต่วันที่    13    มิถุนายน    2548     ขอให้ยกฟ้อง

 
 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว   พิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชย   73,500  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยล ะ   15    ต่อปี     นับแต่วันฟ้อง     (วันที่   3  มิถุนายน  2548)     เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์     คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 
 
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว     ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  เมื่อวันที่   1   สิงหาคม   2546   จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขาย   ต่อมาวันที่   25   พฤษภาคม   2548   จำเลยเลิกจ้างโจทก์   โจทก์ได้รับเงินเดือนๆละ   20,000   บาท   ค่าน้ำมันเดือนละ   3,000   บาท   และค่าโทรศัพท์เคลือนที่เดือนละ  1,500  บาท     รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ   24,500   บาท    จำเลยจ่ายเงินเดือนให้แก่โจทก์    2   ครั้ง   ต่อเดือน โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขายปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อมาจำหน่าย     ห้องทำงานของโจทก์มีนายเปห์เองลีและพนักงานบัญชีอีก    2    คน     ทำงานอยู่ด้วย     พนักงานในห้องทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน     เครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยเป็นระบบออนไลน์ที่พนักงานทุกคนสามารถเปิดดูข้อมูลลูกค้าได้     วันที่     24   พฤษภาคม   2548     นายเปห์เองลีโทรศัพท์แจ้งโจทก์ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากข้อมูลทางการค้าของจำเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์สูญหายแล้วินิจฉัยว่า     นายเปห์เองลีหารือกับนายอังเดร    คาลินิเซนโก    กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยแล้วให้เลิกจ้างโจทก์ทั้งที่ไม่ได้ตรวจข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อน นายเปห์เองลีเบิกความว่าตรวจสอบข้อมูลลูกค้าไม่พบในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น     มิได้ยินยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า   โจทก์มีตำแหน่งเป็นพนักงานขายของจำเลยเพียงผู้เดียวที่จะต้องดำเนการติดต่อขายระวางเรือและบริการลูกค้าของจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อลูกค้าของจำเลยไว้สำหรับติดต่อทางธุรกิจซึ่งเป็นผลประโยชน์ของจำเลยทั้งสิ้น     โจทก์ไม่ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่     หลังจากเวลา  17  นาฬิกา   ที่เป็นเวลาเลิกงาน     โจทก์จะทำงานต่อโดยมีนายฐาปนพร     ธรรมรงค์วิศวะ   เพื่อนชายของโจทก์มารอรับโจทก์ในห้องทำงาน     เมื่อนายเปห์เองลีทราบได้เตือนโจทก์     โจทก์ยอมรับ  และให้นายฐาปนพรรออยู่ด้านนอกที่จำเลยจัดไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าส่วนการที่นายเปห์เองลีนำภรรยาและพนักงานของจำเลยพาบุตรเข้ามารอในห้องทำงานด้วยนั้น    นายฐาปนพรมีสถานะเป็นเพียงชายของโจทก์  ซึ่งแตกต่างกับภรรยาของนายเปห์เองลีและบุตรของพนักงานจำเลยที่นายเปห์เองลีทราบว่ามีความเกี่ยวพันกับพนักงานแต่ละคน   ดังนั้น     จำเลยจึงต้องมีความระแวงสงสัยตามสมควรว่าจะมาล่วงรู้ความลับทางการค้าของจำเลยอันจะทำให้ธุรกิจทางการค้าของจำเลยได้รับผลกระทบ     จำเลยย่อมมีสิทธิป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้     การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม     และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว     จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ โจทก์ไม่ได้มีพฤติการ์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน     พ.ศ.   2541   มาตรา   119    (1)   จำเลยจึงต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

 
 

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์จำเลยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์หรือไม่     จำเลยอุทธรณ์ว่า  ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย   และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นั้น   เห็นว่า  เมื่อตามพระบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   มาตรา    119    (4)    บัญญัติว่า   นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณี   (4)   ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน   ระเบียบ    หรือคำสั่งของนายจ้างซึ่งเลิกจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม    และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว   เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน   ดังนั้นในการเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน    ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย  นายจ้างต้องตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว   หากลูกจ้างยังคงกระทำความผิดซ้ำคำเตือนของนายจ้าง   นายจ้างจึงจะมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย    เมื่อหนังสือเตือนเอกสารหมาย    จ.1   มีข้อความว่าจำเลยได้ตักเตือนโจทก์ให้มาทำงานให้ตรงเวลา   ไม่ควรนำเพื่อนเข้ามาในสำนักงานหลังเวลางานและไม่ควรอยู่ในสำนักงานจนดึก     ภายหลังจากจำเลยได้ตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือดังกล่าว    โจทก์ได้ยอมรับและปฎิบัติตามโดยให้นายฐาปนพร   รออยู่ด้านนอกที่จำเลยจัดไว้สำหรับต้อนรับลูกค้า  ซึ่งเป็นบริเวณแยกต่างหากจากห้องที่โจทก์ทำงานอยู่มิได้อยู่ในห้องทำงานของโจทก์เช่นเดิม และไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือนโดยนำนายฐาปนพรเข้ามารอในห้องทำงานอีก  การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการกระทำผิดซ้ำค้ำเตือนตามมาตรา   119   (4)    จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์   อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

 
 
พิพากษายืน.
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com