ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article

คำพิพากษาฎีกาที่    2879/57   

ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง    นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้    แต่ค่าเสียหาย  เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด 

โจทก์ฟ้องว่า  โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด   ประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหินสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม   เมื่อวันที่   1   เมษายน   2552   โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่   1    เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง     ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานขาย    มีหน้าที่เสนอขายถ่านหินให้แก่ลูกค้าของโจทก์    ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  22,000  บาท  และค่าเสื่อมรถยนต์เดือนละ  5,000  บาท   รวมเป็นค่าจ้าง   27,000  บาท    กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน   โดยจำเลยที่  1    ตกลงกับโจทก์ว่าภายในเวลา   2   ปี   นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง   จำเลยที่   1   จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะงานหรือประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโจทก์    หากฝ่าฝืนยอมให้โจทก์เรียกค่าเสียหายได้    ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อ   9   และข้อ   11  โดยมีจำเลยที่   2  เป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน    ต่อมาวันที่  31  พฤษภาคม   2553   จำเลยที่  1    บอกเลิกสัญญาจ้างแก่โจทก์   และได้เข้าทำงานกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับโจทก์การกระทำของจำเลยที่   1    จึงเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน    ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ขอเรียกค่าเสียหายในอัตรา   10   เท่า    ของค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่จำเลยที่  1  ได้รับเป็นเงิน  270,000  บาท   จำเลยที่  2   ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่   1   ในค่าเสียหายดังกล่าว   ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน   270,000  บาท   แก่โจทก์

  

จำเลยที่  1  ให้การว่า   ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงานข้อ  9  และข้อ 11   เป็นข้อสัญญษที่ไม่เป็นธรรมต่อจำเลยที่  1    ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม   พ.ศ.  2541    (ที่ถูก  พ.ศ.  2540)   เพราะการที่มีข้อห้ามมิให้จำเลยที่   1  ทำงานธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของโจทก์ทั้งในและนอกราชอาณาจักรนานถึง   2  ปี   เป็นการปิดกั้นจำกัดสิทธิเสรีภาพในการทำงานของจำเลยที่   1   อันเป็นการเอาเปรียบจำเลยที่  1   เป็นอย่างยิ่งจึงไม่สามารถใช้บังคับจำเลยที่  1  ได้    ทั้งโจทก์ให้จำเลยที่   1   ทำสัญญษหลังเข้าทำงานแล้วประมาณ   3   เดือน   จำเลยที่  1   จำต้องยอมทำสัญญาเพื่อจะได้ทำงานต่อไป    เหตุที่จำเลยที่  1  ลาออกจากการเป็นลูกจ้างโจทก์เพราะดจทก์ไม่ปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่จำเลยที่  1  ตามที่ให้คำมั่นไว้  จำเลยที่  1   จึงไปทำงานกับผู้ประกอบการอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ภายหลังลาออกจำเลยที่  1   เข้าทำงานกับบริษัทฟินิกซ์คอมโมดิตี้   จำกัด    ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายถั่วและข้าวเป็นหลักโดยมีถ่านหินเป็นส่วนน้อย    ปัจจุบันจำเลยที่  1    เพิ่งเข้าทำงานให้แก่บริษัทเอ็นเนอร์ยี่   เอิร์ธ  จำกัด  (มหาชน)   ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายถ่านหินเช่นเดียวกันกับโจทก์    ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกสูงเกินส่วนเนื่องจากโจทก์ไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายให้จำเลยที่   1   ไปอบรมดูงานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมแต่อย่างใด    ขอให้ยกฟ้อง

  

จำเลยที่  2  ให้การว่า    จำเลยที่  1  ไม่ต้องรับผิดใดๆ  ต่อโจทก์    เพราะจำเลยที่   1    มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงาน    โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆ  ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงานเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่อาจใช้บังคับได้    จำเลยที่  2   จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ด้วย    ขอให้ยกฟ้อง

  

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว    พิพากษาให้จำเลยที่  1    ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานเป็นเงิน   20,000   บาท    แก่โจทก์    หากจำเลยที่  1  ไม่ชำระให้จำเลยที่    2    ชำระแทน    คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 
 
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
  

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว    คดีนี้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า    โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด    ประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหินสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเมื่อวันที่  1  เมษายน    2552   โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่   1    เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขาย    มีหน้าที่เสนอขายถ่านหินให้แก่ลูกค้าของโจทก์    ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  22,000   บาท    และค่าเสื่อมรถยนต์เดือนละ   5,000   บาท   รวมเป็นเงิน   27,000   บาท   กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน   โดยมีจำเลยที่  2    เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย   จ.2   ในระหว่างทำงานโจทก์จัดให้จำเลยที่  1   ทำสัญญาจ้างแรงงานฉบับลงวันที่   30   กรกฎาคม   2552    เอกสารหมาย   จ.1   ซึ่งมีข้อตกลงในข้อ    9   และข้อ   11    กำหนดว่า    ภายในเวลา  2  ปี    นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง   จำเลยที่  1   จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะงานหรือประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโจทก์    ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง    เจ้าของ    ผู้ถือหุ้น   ที่ปรึกษา    หรือกรรมการ    ภายในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียหากฝ่าฝืนยอมชดใช้เงินเป็นเบี้ยปรับและ/หรือค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตรา   10   เท่า   ของค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่จำเลยที่   1  ได้รับหรือเป็นจำนวนเท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง     แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า     ต่อมาวันที่   31   พฤษภาคม   2553   จำเลยที่   1   ลาออกจากการเป็นลูกจ้างโจทก์และได้เข้าทำงานกับบริษัทฟินิกซ์คอมโมดิตี้   จำกัด   ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายถั่วและข้าวเป็นหลักโดยมีถ่านหินบ้างเป็นส่วนน้อย    ปัจจุบันจำเลยที่   1   เข้าทำงานให้แก่บริษัทเอ็นเนอร์ยี่    เอิร์ธ    จำกัด    (มหาชน)    ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายถ่านหินที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับโจทก์  ข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวข้างต้นมิใช่เป็นการจำกัดห้ามจำเลยที่   1   โดยเด็ดขาด    จำเลยที่  1    อาจกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากโจทก์  การกระทำที่ห้ามนั้นก็เป็นการห้ามเฉพาะสิ่งที่เป็นการแข่งขันกับงานหรือธุรกิจของโจทก์ ทั้งกำหนดระยะเวลาที่ห้ามไว้นั้นก็มีเพียง  2  ปี    นับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเท่านั้น ลักษณะของข้อตกลงในสัญญาไม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยที่  1   ทั้งหมดทีเดียวเพียงแต่เป็นการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็นการแข่งขันกับนายจ้างในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  และกำหนดไว้ไม่นานเกินสมควร    จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ   ไม่เป็นการปิดกั้นการทำมาได้ของฝ่ายใดโดยเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้     หาได้เป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ถึงขนาดทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยที่  1 จนจำเลยที่   1 ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม   พ.ศ.  2540    หรือความสงบเรียบร้อย     หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   หรือสิทธิในการประกอบอาชีพของจำเลยที่  1  ตามรัฐธรรมนูญไม่   ข้อสัญญาเช่นนี้มีผลใช้บังคับได้ ไม่ตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด     การที่จำเลยที่  1   เข้าทำงานกับบริษัทเอ็นเนอร์ยี่   เอิร์ธ   จำกัด   (มหาชน)   ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายถ่านหินที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับโจทก์   เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นลูกจ้างกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะงานหรือประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโจทก์อันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จ.1   ข้อ   9   จำเลยที่  1  ย่อมตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างแรงงานและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ แต่การที่สัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย   จ.1 ข้อ  11   กำหนดให้จำเลยที่  1   รับผิดชดใช้เงินเป็นเบี้ยปรับและ/หรือค่าเสียหายในอัตรา   10  เท่า    ของค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่จำเลยที่  1   ได้รับ   ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังกล่าวมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ    เมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของโจทก์และจำเลยที่  1   เปรียบเทียบกันแล้วเห็นว่า     โจทก์ไม่นำสืบถึงความเสียหายที่ได้รับหรือทางได้เสียของโจทก์อันชอบด้วยกฎหมายว่ามีอย่างไรบ้าง    แม้อาจคาดเห็นได้ว่าโจทก์น่าจะได้รับความเสียหายจากการที่ต้องเสียบุคลากรให้แก่ผู้ประกอบการคู่แข่งซึ่งประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน  แต่ทางไต่สวนก็ไม่ปรากฏว่าตำแหน่งพนักงานขายถ่านหินเป็นตำแหน่งงานที่ขาดแคลนถึงขนาดที่โจทก์ไม่สามารถจัดหารบุคลากรมาทดแทนจำเลยที่   1   ได้ ทั้งทางไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อจำเลยที่   1   เข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการคู่แข่ง   จำเลยที่   1   นำประโยชน์จากความลับทางธุรกิจของโจทก์ใปใช้ในกิจการของคู่แข่ง  หรือนำหรือชักชวนลูกค้าโจทก์ให้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าถ่านหินจากบริษัทคู่แข่ง    รวมทั้งไม่ปรากฏในระหว่างทำงานโจทก์ได้จัดอบรมให้ความรู้ใดๆ   แก่จำเลยที่  1   หรือจำเลยที่   1   ได้เรียนรู้ลักษณะธุรกิจใดๆ เป็นพิเศษจากโจทก์อันเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเพิ่มคุณค่าแก่โจทก์ เมื่อนำข้อเท็จจริงและเหตุผลเหล่านี้มาพิจารณาประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญา ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินอย่างเดียวแล้ว  เห็นว่า  ค่าเสียหายที่กำหนดในสัญญาสูงเกินส่วน   และศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้     อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา   383    เห็นควรลดค่าเสียหายในลักษณะที่เป็นเบี้ยปรับลง  โดยกำหนดให้จำเลยที่   1   ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเพียง   20,000   บาท

 
 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อ  2  ว่า  จำเลยที่  1   ต้องชดใช้เบี้ยปรับหรือค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่เพียงใด  ประเด็นข้อพิพาทข้อนี้จำเป็นต้องมีข้อเท็จจริงสนับสนุนเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาล  ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่   21   มิถุนายน   2554   ในการแถลงรับข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเรื่องเบี้ยปรับหรือความเสียหายที่โจทก์ได้รับแต่ประการใด    แต่ศาลแรงงานกลางมิได้หาข้อเท็จจริงในส่วนนี้    จึงเป็นการปฏิบัติผิดพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน    พ.ศ.2522    ฉะนั้นเบี้ยปรับหรือค่าเสียหาย   20,000   บาท    แม้เป็นการใช้อำนาจโดยกฎหมายซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานกลาง    ต้องห้ามอุทธรณ์ก็ตาม    แต่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องเบี้ยปรับหรือความเสียหายเพิ่มเติมและวินิจฉัยคดีใหม่  เห็นว่า   อุทธรณ์ของโจทก์เห็นได้ชัดว่าต้องการเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายมากกว่าที่ศาลแรงงานกลางกำหนดแต่เลี่ยงไปโต้แย้งว่าศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจในการกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายโดยไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน ทั้งที่คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับในรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ 28   กรกฎาคม   2554   แล้ว   ข้อเท็จจริงที่ศาลจดไว้มีความครอบคลุมชัดเจนและเพียงพอแล้ว  จึงไม่ติดใจที่จนำพยานเข้าไต่สวนอีกต่อไปและขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาตามคำฟ้อง  คำให้การ    และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน   พ.ศ.   2522   มาตรา   54   วรรคหนึ่ง  ศาลฏีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์.
 
 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com