ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article

  คำพิพากษาฎีกาที่    2851/57

 จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย    ถือว่า    กระทำละเมิดต่อนายจ้าง  ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น     

โจทก์ฟ้องว่า    ระหว่างวันที่   13   พฤษภาคม  2545  ถึงวันที่  27    ตุลาคม    2549     จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์  ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ   5/3   ฝ่ายธุรกิจ  5  เดือนมิถุนายน  2547  จำเลยได้รับมอบหมายตามอำนาจและหน้าที่ให้พิจารณาคำขอสินเชื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง    เช่น   วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม   คุณสมบัติผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน   ผู้จำนอง    ฐานะการเงิน    เงินทุนหมุนเวียน   ลักษณะกิจการ    มูลค่าหลักประกัน   ความสามารถในการชำระหนี้คืนและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าโจทก์รายบริษัทอีเกิ้ล สแตนเลส   จำกัด   ในวงเงิน   73,000,000  บาท   และออกไปตรวจเยี่ยมกิจการเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำรายงานวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมและเงื่อนไขการเบิกเงิน รายละเอียดหลักประกัน ข้อมูลประวัติกิจการผู้บริหาร   ผู้ค้ำประกัน   ผลการดำเนินงาน  ความสามารถในการใช้เงิน โครงสร้างการลงทุนประวัติการติดต่อสถาบันการเงิน      ประเมินความเสี่ยง  ความเป็นไปได้ของโครงการ     แนวโน้มอุตสาหกรรม  รวมถึงปัจจัยสำคัญทางธุรกิจ  ตลอดถึงการกำหนดวงเงินและเงื่อนไขต่างๆ  ให้เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้า  แต่จำเลยทำเอกสารรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สินเชื่อว่าบริษัทอีเกิ้ล   สแตนเลส   จำกัด  มีทรัพย์สินรวม  141,646,000  บาท    มีลูกหนี้การค้า  90,000,000   บาท   สต๊อกสินค้า   22,962,000  บาท   เงินหมุนเวียนในกิจการ 17,000,000   บาท  นายวริศสิทธิ์   ธนหิรัญกาญจน์   เจ้าของกิจการมีเงินเข้าบัญชีเงินฝากช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน   2547   จำนวน   70,823,005   บาท    ซึ่งตามข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อที่จำเลยเสนอจะพบว่ามีผลประกอบการดีมาก     จำเลยตกแต่งรายรับลูกค้าเพื่อหลอกลวงโจทก์ หลังจากตรวจสอบเครดิตบูโรของนายวริศสิทธิ์พบว่า  มีหนี้ค่าเช่าซื้อเครื่องจักร 28,490   บาท   ค่าเช่าซื้อรถยนต์  539,529  บาท อยู่ระหว่างผ่อนชำระและรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นายวริศสิทธิ์จำเลยก็นำเสนอเป็นบัญชีกระแสรายวันส่วนสำเนาเช็คสั่งจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าก็ไม่มีการนำเข้าเรียกเก็บในวันเวลาและจำนวนเงินตามเช็คนอกจากนี้บริษัทอีเกิ้ล  สแตนเลส จำกัด มีทุนจดทะเบียนเพียง  1,000,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท ก็ไม่ปรากฏการนำเงินชำระค่าหุ้น  และจำเลยได้เสนอขออนุมัติสินเชื่อก่อนลูกค้าจดทะเบียนเป็นนิตบุคคล   และหลังจากโจทก์อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว   จำเลยไม่ตรวจสอบการเบิกเงินให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการสินเชื่อชุดที่  1 ครั้งที่  32/2547   วันที่   6   กันยายน   2547    จำเลยทำตัวเลขและวิเคราะห์สินเชื่อโดยไม่ใช้ความรู้ความสามารถพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อให้ดี   ไม่ให้ข้อมูลที่ตรงกับความจริง     ทั้งไม่ชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยง  จำเลยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์ทั้งมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งหรือข้อบังคับการทำงาน  ทำให้คณะอนุกรรมการโจทก์หลงเชื่อจึงอนุมัติให้สินเชื่อบริษัทอีเกิ้ล    สแตนเลส    จำกัด    ในวงเงิน   73,000,000   บาท    ต่อมาโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทอีเกิ้ล   สแตนเลส   จำกัด    และนายวริศสิทธิ์    เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่    ธ.2088/2550    ของศาลแพ่ง   ระหว่างฟ้องคดีโจทก์ได้เจรจากันซึ่งนายวริศสิทธิ์ได้ให้การว่า   ตนเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารจริง  แต่ไม่ได้รับเงินตามที่กู้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่โจทก์เป็นผู้จัดการทำเอกสารรวมถึงเอกสารประกอบการเบิกถอนเงินจนไม่สามารถจ่ายเงินตามที่กู้ได้เนื่องจากมีรายได้ไม่มาก   หลังจากศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาแล้ว   บริษัทอีเกิ้ล สแตนเลส จำกัด  ไม่เคยชำระหนี้  73,000,000   บาท   เลย   จำเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย     ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน   73,000,000   บาท    พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป     จนกว่าจะชำระเสร็จ

 
 

จำเลยให้การว่า จำเลยเคยเป็นพนักงานโจทก์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม   2545   ถึงวันที่   27   ตุลาคม   2549    ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ   5/3   ฝ่ายธุรกิจ   5  ในการพิจารณาสินเชื่อบริษัทอีเกิ้ล    สแตนเลส   จำกัด     จำเลยเพียงตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยจำเลยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนคำสั่งของโจทก์     ทั้งนำเสนอนายสมเกียรติ  กาญจนวัฒน์    ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ   5  ผู้บังคับบัญชา   และคณะอนุกรรมการสินเชื่อชุดที่   1  พิจารณาตามลำดับ   คณะอนุกรรมการสินเชื่อชุดที่  1  ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญพิจารณาสินเชื่อให้บริษัทอีเกิ้ล  สแตนเลส จำกัด   ในวงเงิน 73,000,000   บาท     ทั้งการเบิกจ่ายเงินครั้งที่   1  และครั้งที่   2  นางสาวสุภาวดี  คุ้มแว่นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระดับ   6   เป็นผู้จัดทำคำขอเบิก   จ่ายเงินกู้  จำเลยได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการสินเชื่อชุดที่   1   แล้ว     ส่วนการเบิกจ่ายเงินครั้งที่    3   และครั้งที่    4  จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้อง จำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่โจทก์กล่าวอ้าง และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล    เงินตอบแทน   และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร    พ.ศ.    2551    ส่วนค่าเสียหายนั้นโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทอีเกิ้ล  สแตนเลสจำกัด  และนายวริศสิทธิ์  ธนหิรัญกาญจน์  เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่  ธ.2088/2550  ของศาลแพ่ง  โจทก์สามารถบังคับจำนองนำที่ดินโฉลดเลขที่  12974, 17800, 17862, 20980, 22444  และ  24900 ( ที่ถูก  24990 )   ตำบลอ่าวน้อย    อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระโจทก์ได้     โจทก์จึงไม่เสียหายขอให้ยกฟ้อง

 
 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว     พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์    18,250,000    บาท      พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ   7.5   ต่อปี  นับถัดจากวันฟ้อง     ( วันที่   22   กรกฎาคม   2553 )      เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

 
 
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า    วันที่    13    พฤษภาคม   2545    ถึงวันที่   27   ตุลาคม     2549  จำเลย เป็นพนักงานโจทก์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ ปกติทั่วไปจะมีการวิเคราะห์สินเชื่อโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อแต่ละกลุ่มธุรกิจ     แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาคือ  ผู้จัดการส่วนกลุ่มธุรกิจผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ  ตามลำดับ  แล้วเสนอคณะกรรมการโจทก์เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกรณีที่พิพาท    บริษัทอีเกิ้ล    สแตนเลส  จำกัด  ได้ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ  73,000,000  บาท จำเลยเป็นผู้วิเคราะห์โครงการ    โดยจำเลยขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนกลุ่มธุรกิจ    5/3    ฝ่ายธุรกิจ     5    หลังจากจำเลยทำรายงานวิเคราะห์โครงการขอสินเชื่อแล้วได้เสนอนายสมเกียรติ  กาญจนวัฒน์  อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 5  ผู้บังคับบัญชาแล้วเสนอคณะกรรมการโจทก์พิจารณาอนุมัติ เกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน คณะกรรมการโจทก์ได้กำหนดตามเอกสารหมาย    จ.1  ข้อ 1.4.1  ว่า ให้เบิกจ่ายเมื่อได้สั่งซื้อสแตนเลสมาสต๊อกเพื่อผลิตสินค้า  โดยให้แสดงเอกสารการจ้างงานจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนและเอกสารการสั่งซื้อสแตนเลสโดยให้เบิกได้ไม่เกินร้อยละ  80  ของการจ้างงานแต่ละครั้ง  หลังได้รับอนุมัติดังกล่าวได้มีการขอเบิกเงินในวันที่    24    และวันที่    28    กันยายน     2547  ตามเอกสารหมาย  จ.2   และจ.   3    ส่วนวงเงินอีก   29,000,000   บาท   ได้เบิกในวันที่   5   และวันที่    11   ตุลาคม   2547     ตามเอกสารหมาย   จ.4   และ   จ.5   โจทก์เห็นว่าจำเลยทำรายงานวิเคราะห์โครงการขอสินเชื่อเท็จในส่วน 5.2   เรื่องโครงสร้างการลงทุนของโครงการ   ส่วนที่ผู้กู้ออกเองเป็นเงิน    141,646,000 บาท  ซึ่งความจริงบริษัทอีเกิ้ล   สแตนเลส  ไม่ได้ออกเลยตามเอกสารหมาย   จ.1  แผ่นที่   6   และรายการเคลื่อนไหวบัญชีนายวริศสิทธิ์    ธนหิรัญกาญจน์    ตามเอกสารหมาย   จ.1   แผ่นที่   11  ระบุเป็นบัญชีกระแสรายวันแต่ความจริงเป็นบัญชีออมทรัพย์      โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจำเลย      แต่จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้   คณะกรรมการจึงสอบสวนข้อเท็จจริงลับหลังจำเลย  และสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตามเอกสารหมาย ล.1 และคณะกรรมการวินัยโจทก์ได้พิจารณาลงโทษวินัยจำเลยตามความเห็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามเอกสารหมาย    ล.2    ต่อมาโจทก์ฟ้องบริษัทอีเกิ้ล    สแตนเลส   จำกัด    ให้ชำระหนี้เงินกู้   ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว    โจทก์บังคับจำนองที่ดินหลักประกันนำขายทอดตลาดได้เงินชำระหนี้เพียง  18,410,000   บาท   ตามเอกสารหมาย  จ.6 ถึง   จ.8  ดังนี้    ณ   วันที่   15    มิถุนายน   2553   บริษัทอีเกิ้ล   สแตนเลส   จำกัด  ยังคงค้างชำระหนี้โจทก์ 106,700,211.61 บาท  ตามเอกสารหมาย   จ.9     โจทก์สืบหาทรัพย์บริษัท  อีเกิ้ล  สแตนเลส  จำกัด  แล้วแต่ไม่พบ  จำเลยทำเอกสารตกแต่งรายรับลูกค้ารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อหลอกลวงโจทก์ว่าผลประกอบการของบริษัทอีเกิ้ล    สแตนเลส  จำกัด  มีมาก  ทำให้คณะอนุกรรมการโจทก์หลงเชื่อ   จึงอนุมัติให้สินเชื่อบริษัทอีเกิ้ล  สแตนเลส  จำกัด ในวงเงิน  73,000,000    บาท  การกระทำของจำเลยเป็นการจงใจทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายให้โจทก์เสียหายแก่ทรัพย์สิน ถือว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

 

 

 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com