ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article

 คำพิพากษาฎีกาที่  21715/56

  สั่งให้พนักงานขับรถ   ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ   ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง  แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด   ( ขับรถโดยประมาท )       

 

                                                              โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า  โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองบริการจัดการขนส่งทางบกฝ่ายการขนส่งทางบก  มีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกรับส่งสินค้า   เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ์   2545   โจทก์และนายมานัส  เถาว์หมอ  ได้รับคำสั่งให้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขรถ   2410   หมายเลขทะเบียน  71 – 7469   กรุงเทพฯ  ไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่  นายมานัสขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ   เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกพลิกคว่ำตกคลอง ณ ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี จำเลยสอบสวนแล้วจึงได้ออกคำสั่งที่  กอ.138/2547 ให้โจทก์ร่วมรับผิดกับนายมานัสซึ่งเป็นคำสั่งที่มิชอบ เนื่องจากโจทก์มิได้เป็นผู้ขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ  และจำเลยออกคำสั่งโดยมิได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุบัติเหตุ   ซึ่งมีหน้าที่ร่วมพิจารณาประเมินค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทน  พร้อมทั้งพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ขับยานพาหนะและทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ   อันเป็นการขัดต่อระเบียบของจำเลยว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ   พ.ศ.   2536   ข้อ   6,   12,   และ  15,   ตลอดจนจำเลยมิได้มีความเสียหายจริงตามที่เรียกร้องจากโจทก์    และยังไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก    จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกให้โจทก์ชดใช้คืนได้    โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อจำเลยแล้วแต่จำเลยไม่เพิกถอนขอให้บังคับจำเลยยกเลิกเพิกถอนคำสั่งที่   กอ.138/2547    โดยให้โจทก์ไม่ต้องร่วมรับผิดกับนายมานัส    เถาว์หมอ   ชดใช้เงินคืนจำเลย

 

   

จำเลยให้การว่า   โจทก์เป็นผู้สั่งการให้นายมานัส   เถาว์หมอ  ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน   71 – 7469   กรุงเทพฯ   ออกนอกเส้นทางที่จำเลยกำหนดเพื่อไปเอากระเป๋าสตางค์และใบอนุญาตขับรถของโจทก์ที่บ้านของโจทก์ซึ่งตั้งอยู่ที่คลองแปด ถนนสายกรุงเทพ – นครนายก   อันเป็นการขัดต่อระเบียบคำสั่งที่   ขส.30/2529   เรื่องการกำหนดเส้นทางเดินรถบรรทุกสินค้าประเภทเหมาคันเมื่อนายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางจนเกิดอุบัติเหตุก่อความเสียหายขึ้น   จำเลยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   และกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าโจทก์เป็นต้นเหตุและสั่งให้นายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนดจึงต้องร่วมรับผิดกับนายมานัสในความเสียหายที่เกิดขึ้น   ซึ่งโจทก์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับนายมานัสไว้  ต่อมาจำเลยส่งผลการสอบสวนให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ.  2539   ซึ่งเมื่อกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นควรให้โจทก์รับผิดร่วมกับนายมานัสอย่างลูกหนี้ร่วมในความเสียหายที่เกิดขึ้น   จำเลยจึงคำสั่งให้โจทก์ร่วมกับนายมานัสชดใช้ความเสียหาย   คำสั่งดังกล่าวจึงชอบแล้ว   นอกจากนี้โจทก์มิได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยพนักงาน  พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง   พ.ศ.   2539   ก่อน   จึงไม่มีอำนาจฟ้อง  ขอให้ยกฟ้อง

 
 
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว   พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่  กอ.138/2547   ของจำเลยในส่วนค่าเสียหายที่เรียกร้องจากโจทก์   โดยให้จำเลยคิดค่าเสียใหม่หลังจากที่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระเบียบและเพียงเท่าที่มีสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น
 
 
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว    ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกรับส่งสินค้า    เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ์   2545  โจทก์ได้รับคำสั่งให้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน   71 – 7469  กรุงเทพฯ   ไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายมานัส   เถาว์หมอ   เป็นพนักงานขับรถมือสอง   ในวันเกิดเหตุวันที่   24  กุมภาพันธ์  2545 ขณะที่นายมานัสขับรถยนต์คันดังกล่าวไปตามเส้นทางที่จะไปยังบ้านของโจทก์เพื่อไปเอากระเป๋าสตางค์ที่บรรจุเงินและใบอนุญาตขับรถที่โจทก์ลืมไว้    ระหว่างทางนายมานัสขับรถพลิกคว่ำตกคลองจมน้ำทั้งคันเป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกและสินค้าของลูกค้าได้รับความเสียหายต่อมาจำเลยแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด    แล้วมีความเห็นว่านายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางและขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง   ส่วนโจทก์เป็นผู้สั่งให้นายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางถือได้ว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้น  โจทก์และนายมานัสจึงต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อมากรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลเห็นชอบในเรื่องความรับผิดตามที่จำเลยแจ้งผลไป  แล้วจำเลยมีคำสั่งที่   กอ.138/2547   ลงวันที่   18  สิงหาคม   2547   ให้โจทก์และนายมานัสร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ตัวรถเป็นเงิน  143,886.90   บาท   ค่าเสียหายที่เกิดแก่สินค้าซึ่งได้ชดใช้ให้เจ้าของไปแล้วเป็นเงิน 149,313.89 บาท  ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลแขวงขอนแก่นคดีหมายเลขแดงที่   2331/2546  เป็นเงิน  259,943   บาท   พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม  ส่วนค่าเสียหายที่เกิดแก่สินค้าและค่าเสียหายที่เกิดแก่ราวกั้นทางของกรมทางหลวง   รวมทั้งค่าเสียหายอื่นใดในอนาคตก็ให้อยู่ในความรับผิดที่จะต้องชดใช้คืนจำเลยต่อไป   ต่อมาจำเลยจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุแล้วเป็นเงิน   91,938.89   บาท  และผู้ค้ำประกันการทำงานของนายมานัสจ่ายค่าหายให้แก่จำเลยแล้วเป็นเงิน 50,000   บาท   ทั้งคดีหมายเลขแดงที่  2331/2546 ของศาลแขวงขอนแก่นยังไม่ถึงที่สุด   จำเลยจึงยังมิได้จ่ายเงินตามคำพิพากษาดังกล่าว  แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง   โจทก์สั่งให้นายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางที่จำเลยกำหนดไว้อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจำเลยเรื่องเส้นทางเดินรถบรรทุกสินค้าประเภทเหมาคัน   โจทก์จึงเป็นผู้ก่อให้นายมานัสกระทำผิดต่อระเบียบ  ฝ่าฝืนคำสั่งที่จำเลยให้ไว้   เมื่อนายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางตามคำสั่งของโจทก์จนเกิดอุบัติเหตุก่อความเสียหายขึ้น  ต้องถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและกระทำละเมิดร่วมกับนายมานัสในความเสียหายด้วย ทั้งไม่มีพฤติการณ์ให้โจทก์รับผิดน้อยกว่านายมานัสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา   420   และ  432    การกระทำละเมิดของโจทก์มิใช่เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่    จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ.   2539   โจทก์จึงต้องร่วมรับผิดกับนายมานัสชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลย  คำสั่งที่   กอ.138/2547    ของจำเลยไม่ชอบบางส่วน  โดยโจทก์คงร่วมรับผิดกับนายมานัสเพียงเท่าที่จำเลยรับช่วงสิทธิตามกฎหมายและค่าเสียหายอันเกิดแก่ตัวรถหลังจากที่จำเลยให้โจทก์เข้าร่วมพิจารณาค่าเสียหายกับคณะกรรมการอุบัติเหตุ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบจำเลยว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะเสียก่อน ตลอดจนต้องนำเงินที่ผู้ค้ำประกันของนายมานัสมาหักออกด้วย   เมื่อจำเลยเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์โดยไม่ถูกต้อง   จำเลยจึงต้องออกคำสั่งใหม่แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบจำเลยและกฎหมายต่อไป

  

พิเคราะห์แล้ว    มีปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่าแม้โจทก์จะเป็นผู้สั่งให้นายมานัสขับรถออกนอกเส้นทาง    แต่การเกิดอุบัติเหตุเป็นการกระทำของนายมานัสผู้ขับด้วยความประมาทเลินเล่น ไม่ใช่ผลโดยตรงที่โจทก์เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นโจทก์จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับนายมานัส  โจทก์จะต้องรับผิดทางด้านวินัยตามข้อบังคับของจำเลยว่าด้วยวินัยพนักงาน   พ.ศ.   2521   และแม้ว่านายมานัสจะขับรถออกนอกเส้นทางก็คงเป็นการขับรถไปในทางการที่จ้างของจำเลย   โจทก์มิใช่ผู้ขับ  โจทก์จึงไม่ใช่ผู้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ.   2539   มาตรา   8   จึงขอให้ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่  กอ.138/2547  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโจทก์เสียทั้งสิ้น   เห็นว่า  เมื่อโจทก์และนายมานัสได้รับคำสั่งจากจำเลยให้ขับรถยนต์บรรทุกไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่    แล้วนายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อไปเอากระเป๋าสตางค์และใบอนุญาตขับรถของโจทก์ตามคำสั่งของโจทก์และนายมานัสขับรถยนต์บรรทุกพลิกคว่ำตกคลองจมน้ำเป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกและสินค้าเสียหาย  ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย     ผู้ขับรถยนต์บรรทุกสินค้าต้องขับรถตามเส้นทางที่กำหนดห้ามออกนอกเส้นทาง  ดังนั้นการที่โจทก์กับนายมานัสได้รับคำสั่งจากจำเลยให้ขับรถไปส่งสินค้าอันเป็นกิจการของจำเลย   แต่โจทก์กลับมีคำสั่งให้นายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อไปเอากระเป๋าสตางค์และใบอนุญาตขับรถที่ลืมไว้ที่บ้านของโจทก์   จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลย คำสั่งของโจทก์ที่สั่งให้นายมานัสขับรถออกนอกเส้นทางจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบ ถือว่าการกระทำของโจทก์เป็นแต่เพียงผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลย   เมื่อโจทก์ไม่ได้มีส่วนร่วมกับนายมานัสในการขับรถบรรทุกของจำเลยไปพลิกคว่ำตกคลองอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดในผลโดยตรงแห่งละเมิดที่นายมานัสเป็นผู้ก่อขึ้น จำเลยไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยในกรณีนายมานัสขับรถโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้รถบรรทุกพลิกคว่ำตกคลองได้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา  8  วรรคหนึ่ง  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

  
พิพากษากลับให้เพิกถอนคำสั่งที่ กอ.138/2547 ของจำเลยที่เกี่ยวกับความรับผิดของโจทก์เสียทั้งสิ้น.
 
 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com