ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article

 คำพิพากษาฎีกาที่  15782/55

   ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ  ( gratuity )  เนื่องจากเกษียณอายุ  โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย  ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย

                                                                 โจทก์ฟ้องว่า  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2525  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายระบบคุณภาพ  ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  120,292  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่  28  ของเดือน  ต่อมาวันที่  10  พฤศจิกายน  2549  จำเลยได้มีหนังสือแจ้งการเลิกจ้างแก่โจทก์โดยให้มีผลว่าโจทก์จะถูกปลดออกจากการทำงานของบริษัทจำเลยหลังจากวันที่  31  มกราคม  2550  เป็นต้นไป  การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิด  โจทก์ทำงานกับจำเลยติดต่อกันมาเกินกว่า  10  ปี  โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย  300  วัน  เป็นเงิน  1,202,920  บาท  แต่จำเลยไม่ยอมจ่าย  การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  3,007,300  บาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  7.5  ต่อปี  และจ่ายชดเชย  1,202,920  บาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  15  ต่อปี  นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ 

 
 

                                                                จำเลยให้การว่า  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2525  โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้ายเดือนละ  120,292  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสุดท้ายของเดือน  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2549  จำเลยได้มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้โจทก์ทราบถึงกำหนดการเกษียณอายุซึ่งถือเป็นการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  โดยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยให้โจทก์ทำงานกับจำเลยจนถึงวันที่ 31  มกราคม  2550  เท่านั้น  ซึ่งตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  หมวดที่  6  เรื่องการพ้นสภาพการเป็นพนักงานข้อ  6.3  การเกษียณอายุ  ได้กำหนดไว้ว่าพนักงานขายครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบ  55  ปี  ซึ่งโจทก์ทราบถึงกำหนดการเกษียณอายุตามข้อบังคับของจำเลยดีอยู่แล้ว  ต่อมาวันที่  31  มกราคม  2550  จำเลยมีหนังสือแจ้งเลิกจ้างและจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงานให้โจทก์ทราบ  โดยจำเลยได้จ่ายเงินเดือนของเดือนมกราคม 2550 เป็นเงิน  120,292  บาท  เงินเดือนพื้นฐาน  20  เดือน  (เฉลี่ยคำนวณจากฐานของเงินเดือนระหว่างปี  2548 ,2549 และ 2550) เป็นเงิน  1,959,840  บาท  และเงินชดเชยวันหยุดเฉลี่ยคำนวณจากเงินเดือน  97,992  บาท  เป็นเงิน  738,206  บาท  รวมเป็นเงิน  2,818,338  บาท  จำเลยได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้วกล่าวคือ จำเลยมีข้อตกลงระหว่างจำเลยกับโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานต่างชาติโดยจำเลยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โจทก์ทราบว่าโจทก์ได้รับสิทธิให้รับเงินเกษียณอายุจากจำเลยตามหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน  2532 โดยการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ได้ตกลงกันไว้กรณีเกษียณอายุดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินพิเศษ  โครงการเลขที่  0012  ส่วนที่  6  ผลประโยชน์เป็นข้อตกลงที่จำเลยใช้กับพนักงานต่างชาติเท่านั้น การกำหนดระเบียบหรือข้อตกลงเรื่องการจ่ายเงินกรณีเกษียณอายุดังกล่าวจำเลยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการจ่ายให้เพื่อเป็นเงินได้ครั้งเดียวเมื่อจำเลยสิ้นสุดการจ้างพนักงานต่างชาติที่ทำงานให้แก่จำเลย  (ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรียกว่าค่าชดเชย)  โดยจ่ายให้ในหลักเกณฑ์และจำนวนที่มากกว่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานในขณะนั้น หมายความว่าเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานต่างชาติกรณีเกษียณอายุนั้น  จำเลยได้จ่ายโดยคำนวณรวมค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  แล้ว  ทั้งนี้พนักงานที่เป็นคนไทยจะไม่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบหรือข้อตกลงเรื่องการจ่ายเงินกรณีเกษียณอายุดังกล่าวเนื่องจากพนักงานที่เป็นคนไทยจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานแล้ว  การคำนวณเงินกรณีเกษียณอายุสำหรับโจทก์นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า  พนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป  อัตราการจ่ายเท่ากับหนึ่งเดือนของเงินเดือนคิดเฉลี่ยจาก  3  ปี  สุดท้ายของการทำงาน  คูณจำนวนปีที่ทำงานแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20 เดือน  โดยข้อเท็จจริงโจทก์ได้รับเงินเดือนสุดท้ายจำนวน  120,292  บาท เงินเดือน 20 เดือน  (เฉลี่ยคำนวณจากฐานของเงินเดือนระหว่างปี  2548,2549,2550)  เป็นเงิน  1,959,840  บาท  ซึ่งได้มากกว่าค่าชดเชยตามกฎหมาย  โจทก์ได้รับค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุมากกว่าพนักงานที่เป็นคนไทย โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยจากจำเลยอีก จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากการเกษียณอายุซึ่งโจทก์ก็ทราบดีถึงระเบียบดังกล่าวของจำเลย  ประกอบกับการเกษียณอายุเมื่อโจทก์มีอายุครบ  55  ปี  ถือเป็นคุณสมบัติของพนักงานข้อหนึ่ง  เมื่อโจทก์ครบเกษียณอายุจึงถือว่าโจทก์ขาดคุณสมบัติจากการเป็นพนักงานของจำเลย  จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  มิได้เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์  เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร  จึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ขอให้ยกฟ้อง

 
 

                                                                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย  979,920  บาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  15  ต่อปี  นับแต่วันฟ้อง  (13  กุมภาพันธ์  2550)  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์  คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

 
 
                                                                  จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

                                                                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  โจทก์เป็นคนสัญชาติอินเดีย  โจทก์เข้าทำงานกับจำเลยตามหนังสือการจ้างงานลงวันที่  3  เมษายน  2525  เริ่มทำงานวันที่  19  มิถุนายน  2525  ในตำแหน่ง  INVENTORY CONTROLLER อัตราค่าจ้างเดือนละ  600  ดอลลาร์สหรัฐ  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2532  กรรมการผู้จัดการของจำเลยมีหนังสือถึงโจทก์แจ้งโจทก์ว่าจำเลยได้ปรับเงินเดือนของโจทก์เป็นเดือนละ  1,200  ดอลลาร์สหรัฐให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2532  โดยระบุด้วยว่าโจทก์จะยังมีสิทธิได้รับการจ่าย  gratuity  ตามกฎระเบียบของจำเลยด้วย ข้อตกลงและเงี่อนไขการจ้างงานของโจทก์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ต่อมาวันที่ 4  มกราคม  2549  กรรมการผู้จัดการของจำเลยมีหนังสือถึงโจทก์  แจ้งว่าจำเลยได้ปรับเงินเดือนของโจทก์เป็นเดือนละ  97,992  บาท  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2548  โดยระบุด้วยว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างของโจทก์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  จำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2542  กำหนดการเกษียณอายุไว้สำหรับลูกจ้างชายเมื่ออายุครบ  55  ปี  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2549 โจทก์ได้รับหนังสือจากกรรมการผู้จัดการของจำเลยแจ้งว่าโจทก์จะถูกปลดออกจากงานหลังจากวันที่  31  มกราคม  2550  และในวันที่  31  มกราคม  2550  โจทก์ได้รับเช็คจากจำเลย  ระบุรายการเป็นเงินเดือนของเดือนมกราคม  2550  จำนวน  120,292  บาท  เงินเดือนเฉลี่ยของปี  2548  ปี 2549  ปี 2550  รวม  20  เดือน  จำนวน  1,959,840  บาท  วันหยุดสะสมที่แลกเป็นเงินได้  226  วัน  จำนวน  738,206  บาท  รวมเป็นเงิน  2,818,338  บาท  ซึ่งการจ่าย  gratuity  ให้แก่โจทก์นั้นเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ่าย  gratuity  ตามโครงการเลขที่  0012  เอกสารหมาย  จ.6  หรือ  ล.3  ซึ่งระบุว่า 

  

                                                                หมวด  6  ผละประโยชน์

11 (1)  เมื่อลูกจ้างเกษียณหรือถูกปลดออกจากงานหรือเสียชีวิต  การจ่าย  gratuity  จะเป็นไปตามกฎระเบียบข้างล่างนี้

 

(ก)       ระยะเวลาทำงานตั้งแต่  5 ปี  อัตราการจ่าย  gratuity  เท่ากับ  15  วันขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 10  ปี  ของเงินเดือนสำหรับแต่ละปีที่ทำครบปีโดยคำนวณจากอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

 

(ข)      ระยะเวลาทำงานตั้งแต่  10  ปี  อัตราการจ่าย  gratuity  เท่ากับ  3 ใน  4  ขึ้นไป  แต่น้อยกว่า  15  ปี  ของเงินเดือนสำหรับแต่ละปีที่ทำครบปีโดยคำนวณจากฐานของเงินเดือนที่ได้รับโดยเฉลี่ยระหว่าง  3  ปีสุดท้ายของการทำงาน

 

(ค)      ระยะเวลาทำงานตั้งแต่  15  ปี  อัตราการจ่าย  gratuity  เทากับเงินเดือนขึ้นไป  1  เดือน สำหรับแต่ละปีที่ทำครบปีโดยคำนวณจากฐานของเงินเดือนที่ได้รับโดยเฉลี่ยระหว่าง  3  ปีสุดท้ายของการทำงาน  ซึ่งจำนวนมากที่สุดเท่ากับ  20  เดือน

 
 

จำเลยได้จ่าย  gratuity  ( ซึ่งโจทก์แปลว่า  “เงินบำเหน็จ”  ส่วนจำเลยแปลว่า  “เงินพิเศษ” )  ให้แก่โจทก์แล้วเป็นเงิน  1,959,840  บาท  เมี่อวันที่  31  มกราคม  2550  ซึ่งเป็นการจ่าย  gratuity  ตามโครงการเลขที่  0012  แล้ววินิจฉัยว่า  จำเลยจ่าย  gratuity  ให้แก่ลูกจ้างทั้งในกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุการทำงาน  กรณีถูกปลดออกจากงาน  และกรณีเสียชีวิตมิใช่กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างเพียงกรณีเดียว  จำนวน  gratuity  ที่จ่ายก็กำหนดระยะเวลาทำงานไว้เป็น  3  ระยะ  คือ  ตั้งแต่  5  ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า  10  ปี  ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า  15  ปี  และตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  ทั้งอัตราเงินเดือนที่นำมาคำนวณก็มีสัดส่วนตามระยะเวลาทำงาน  มิใช่จ่ายตามกำหนดระยะเวลาทำงานเป็น  5  ระยะ  คือ  ครบ  120  วัน  แต่ไม่ครบ  1  ปี  ครบ  1  ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี  ครบ  3  ปี  แต่ไม่ครบ  6  ปี  ครบ  6  ปี  แต่ไม่ครบ  10  ปี  ครบ  10  ปีขึ้นไป  โดยคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายดังเช่นการจ่ายค่าชดเชย  gratuity  มีวัตถุประสงค์  หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขแตกต่างไปจากการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  การจ่าย  gratuity  จึงถือว่าเป็นการจ่ายเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างแม้เมื่อคำนวณ  gratuity  แล้วจะมีจำนวนมากกว่าค่าชดเชย  ก็มิใช่  “ค่าชดเชย”  ตามบทกฎหมายที่กล่าวถึงข้างต้น  เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด  จำเลยก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์  จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากการเกษียณอายุ  ซึ่งโจทก์ทราบดีถึงข้อบังคับเกี่ยวการทำงานของจำเลยว่าพนักงานขายครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบ  55  ปี  แม้จำเลยมิได้ให้โจทก์พ้นสภาพพนักงานทันทีเมื่ออายุครบ  55  ปี  แต่เมื่อโจทก์มีอายุครบ  5  ปี  แล้ว  จำเลยย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้  เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุสมควรและมิได้เกิดจากการกลั่นแกล้ง  จึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 
 

                                                        คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าการจ่ายเงิน  gratuity  กรณีลูกจ้างเกษียณอายุเป็นการจ่ายค่าชดเชยรวมอยู่ด้วยแล้วหรือไม่  โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า  แม้เงิน  gratuity  จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายแตกต่างไปจากการจ่ายค่าชดเชย แต่จำเลยก็จ่ายเงินไปจำนวน  1,959,840 บาท  ซึ่งมากกกว่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานถือได้ว่าโจทก์ได้รับค่าชดเชยไปแล้ว  จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์อีกนั้นเห็นว่า  เงิน  gratuity  ตามระเบียบการจ่ายเอกสารหมาย  จ.6  และ  ล.3  เป็นการจ่ายเงินแก่ลูกจ้างทั้งกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุ  กรณีถูกปลดออกจากงาน  และกรณีเสียชีวิต  อีกทั้งวิธีการคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างก็ยังแตกต่างจากค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  118  อย่างชัดเจน  จำเลยแปลความเงิน  gratuity  นี้ว่าเป็นเงินพิเศษ  ทำให้เห็นวัตถุประสงค์ในการจ่ายของจำเลยว่าเป็นเงินพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่กฎหมายบัญญัติ   และประสงค์ที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงทุกกรณี เมื่อเงิน gratuity  มีวัตถุประสงค์  หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคิดคำนวณแตกต่างไปจากค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541 มาตรา 118 จึงถือไม่ได้ว่าเป็นค่าชดเชย  แม้จำเลยจะจ่ายเงิน  gratuity  ในอัตราที่มากกว่าค่าชดเชยก็ตาม  จำเลยก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ด้วย  อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

 
 
                                                        พิพากษายืน.
 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com