ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................มีหน้าที่ตรวจสอบและนับเงิน เอาเงินส่วนต่างกลับบ้าน โดยไม่แจ้งให้คนอื่นทราบ ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรง และทุจริตต่อหน้าที่ article
คำพิพากษาฎีกาที่  1662/57
มีหน้าที่ตรวจสอบและนับเงิน  เอาเงินส่วนต่างกลับบ้าน  โดยไม่แจ้งให้คนอื่นทราบ  ถือว่า  ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ  กรณีร้ายแรง  และทุจริตต่อหน้าที่
 
 
                                                  โจทก์ฟ้องว่า  โจทก์เคยเป็นพนักงานของจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการได้รับมอบหมายให้ดูแลการเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่หน่วยแลกเปลี่ยนสนามบินสุวรรณภูมิ  ในหน้าที่ผู้รักษาเงิน  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2549  ในผลัดเวลา  21 น. – 9 น. ของวันถัดไป  โจทก์รับและตรวจนับเงินจากพนักงานฝ่ายเทรลเลอร์พบว่ามีเงินเกินมาเป็นจำนวน  800  บาท  โดยไม่ทราบสาเหตุ  ระหว่างนั้นโจทก์มีอาการปวดท้องกระทันหันจึงเก็บเงินไว้เพื่อทำกิจส่วนตัว  เมื่อกลับมาได้ตรวจนับเงินใหม่พบว่ามียอดเงินเกินมาอีกจำนวน  5,000  บาท และโจทก์มีอาการปวดท้องขึ้นมาอีก จึงรีบร้อนเก็บเงินและได้นำเงินส่วนที่เกินเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท  เก็บไว้ในเสื้อคลุม  เมื่อทำการปิดยอดบัญชีโดยพลั้งเผลอและลืมไปว่ามียอดเงินเกินในเสื้อคลุมอีกจึงไม่ได้แจ้งยอดเงินดังกล่าวให้พนักงานผลัดต่อไปทราบตามระเบียบ  เมื่อพนักงานผลัดต่อไปสอบถามโจทก์จึงนึกขึ้นได้ว่ามีเงินอยู่ในเสื้อคลุมจำนวน 5,000 บาท โจทก์จึงได้แจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบพร้อมกับรีบโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที จำเลยได้ตั้งกรรมการสอบสวนกล่าวหาว่าโจทก์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และมีคำสั่งที่  949/2550 (ที่ถูก  494/2550)  ว่าโจทก์กระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่  ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและคำสั่งของธนาคารเป็นกรณีร้ายแรงลงโทษโดยให้ออกจากการเป็นพนักงาน  โจทก์เห็นว่าการสอบสวนและคำสั่งลงโทษไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลแห่งการกระทำผิดโดยละเอียดรอบคอบ และเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์เนื่องจากพฤติการณ์และการกระทำของโจทก์มิได้มีเจตนาหรือจงใจกระทำการทุจริตเป็นเพียงการกระทำผิดระเบียบในการทำงานแต่จำเลยตั้งข้อหาเกินความจริงและสอบสวนให้ได้ความผิดตามข้อกล่าวหาเพื่อเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องจ่ายเงินที่โจทก์ควรได้รับตามกฎหมาย  การกระทำของจำเลยจึงไม่สุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้ที่เป็นเงินเดือนในอัตราสุดท้ายเดือนละ  44,840  บาท  และจะได้รับการปรับขึ้นทุกปี  ปีละ  5%  นับแต่วันถูกให้ออกจนถึงวันเกษียณอายุทำงานเป็นเงินจำนวน  4,044,732  บาท  เงินค่าครองชีพเดือนละ  800  บาท  นับจากวันที่  16  สิงหาคม  2550 – 31  ธันวาคม  2556  เป็นเงิน  61,200  บาท  เงินโบนัสประจำปีๆละ  2  ครั้ง  จะได้รับครั้งละเป็นจำนวนเงินเดือน  1  เดือน  นับแต่วันที่  16  สิงหาคม 2550  - 30 ธันวาคม  2556  เป็นเงินจำนวน  685,332  บาท  ค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่ายเดือนละ  10,000  บาท นับแต่วันที่  16  สิงหาคม  2550 -  31  ธันวาคม  2556  เป็นเงินจำนวน  765,000  บาท  เงินเพิ่มพิเศษเมื่อทำงานจนถึงเกษียณอายุจำนวน  10  เดือน  ของเงินเดือนอัตราสุดท้ายขณะเกษียณในอัตราเดือนละ  60,089  บาท  เป็นเงินจำนวน  600,890  บาท  และเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งขอคิดถึงวันที่  16  สิงหาคม  2550  เป็นเงินจำนวน  1,056,162  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,213,316  บาท  ขอให้พิพากษาคำสั่งของจำเลยที่  949/2550  (ที่ถูก  494/2550)  ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2550  ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบหรือกฎหมายและให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว  กับให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน  7,213,316  บาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 
                                                        จำเลยให้การว่า  จำเลยให้โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม  2550  และโจทก์รับทราบคำสั่งตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว  เมื่อมาฟ้องคดีวันที่  25  กันยายน 2551  เกินกว่า  1  ปี  คดีจึงขาดอายุความ  โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลย  จำเลยได้มีคำสั่งที่ 494/2550  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2550  ให้โจทก์ออกจากการเป็นพนักงานเพราะระหว่างโจทก์เป็นพนักงานของจำเลย  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาและดูแลตรวจนับเงินบาท  กลุ่มแลกเปลี่ยนเงินสนามบินสุวรรณภูมิ  สำนักปริวรรต  โจทก์ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่โดยไม่นำส่งเงินในความครอบครองให้แก่จำเลยให้ครบจำนวนและไม่แจ้งเหตุว่าพบเงินเกินจากบัญชีให้แก่พนักงานผลัดต่อไปทราบ  จำเลยได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนและคณะทำงานพิจารณากำหนดโทษทางวินัยพนักงานแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเงินเกินบัญชีแล้วไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้นำเงินที่เกินบัญชีจำนวน  5,000  บาท  กลับบ้าน ถือว่าเป็นการทุจริต  ซึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรง  และมีการเปรียบเทียบโทษกับการกระทำการทุจริตของพนักงานอื่นด้วย  มิได้กลั่นแกล้งโจทก์  มิได้เลือกปฏิบัติ  จำเลยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  การทำงานเกี่ยวกับเงินสดจะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  จึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตตามสัญญาจ้างแรงงาน  โจทก์มิได้รับความเสียหายหรือขาดประโยชน์ตามที่อ้างเพราะโจทก์ยังไม่ได้ทำงานเพียงแต่คาดหวังว่าจะได้รับเงินจากจำเลย  ส่วนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้พนักงานที่เกษียณอายุหรือออกโดยมิได้มีคำสั่งลงโทษเท่านั้น  จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาจ้างแรงงานที่จะต้องจ่ายเงินตามฟ้องให้โจทก์  ขอให้ยกฟ้อง

 
                                                         ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้อง

 
                                                         โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 
                                           ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  ขณะโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2549 ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้รักษาเงินและดูแลการตรวจนับเงิน กลุ่มแลกเปลี่ยนเงินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผลัดที่  1  ระหว่างเวลา  21 น. – 9 น. ขณะวันที่  9  พฤศจิกายน  2549  โจทก์ตรวจนับเงินและกระทบยอดเงินแล้วมีเงินสดเกินอยู่จำนวน  5,000  บาท  โจทก์ได้นำเอาเงินส่วนหนึ่งจำนวน 5,000 บาท  ติดตัวกลับบ้าน  ทั้งไม่ได้แจ้งให้พนักงานผลัดต่อไปหรือผู้บังคับทราบ  อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ต่อมาเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2550  จำเลยมีคำสั่งที่ 494/2550  ลงโทษโจทก์โดยให้ออกจากการเป็นพนักงาน  ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า  กรณีเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  โดยโจทก์อ้างเหตุในอุทธรณ์ว่าการกระทำของโจทก์ไม่เป็นการทุจริตนั้น  เห็นว่า  พฤติการณ์ของโจทก์ที่ตรวจนับเงินและกระทบยอดเงินแล้วพบว่ามีเงินสดเกินอยู่จำนวน  5,882  บาท  แต่นอกจากโจทก์ไม่ได้แจ้งให้พนักงานในผลัดต่อไปหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว  โจทก์ยังได้นำเอาเงินบางส่วนจำนวน  5,000  บาท  ติดตัวกลับบ้านอีกด้วย  แสดงให้เห็นว่าโจทก์ในฐานะพนักงานที่มีตำแหน่งสูงระดับผู้จัดการสำนักปริวรรต  แต่กลับไม่ใส่ใจที่จะเคร่งครัดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายและรับความไว้เนื้อเชื่อใจจากจำเลยซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนทั่วไป  ให้รับผิดชอบเป็นผู้รักษาเงินและดูแลการตรวจนับเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตรา  แต่โจทก์กลับทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินเสียเอง  นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นกรณีร้ายแรงแล้ว  แม้เงินจะไม่มากมีเพียงจำนวน  5,000  บาท  ก็ตาม  การกระทำของโจทก์ยังถือว่าเป็นการทุจริตอีกด้วย  จำเลยในฐานะนายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น  ชอบแล้ว  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น  

 
                                                     พิพากษายืน.

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com