ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................คำพิพากษาศาลแรงงานที่มิได้นำพยานหลักฐานที่โจทก์ จำเลย นำสืบในชั้นพิจารณาคดีมาประกอบเพื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ผิดหรือไม่ สอบสวนชอบหรือไม่ เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย พรบ. จัดตั้งศาลแรงงาน มาตรา 51 article

คำพิพากษาฎีกาที่  2069/57

คำพิพากษาศาลแรงงานที่มิได้นำพยานหลักฐานที่โจทก์  จำเลย   นำสืบในชั้นพิจารณาคดีมาประกอบเพื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ผิดหรือไม่   สอบสวนชอบหรือไม่   เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย   พรบ.   จัดตั้งศาลแรงงาน  มาตรา  51

                                           โจทก์ฟ้องว่า   จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหรือการดำเนินงานของเกษตรกลุ่มเกษตรกร    โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยบรรจุเข้าทำงานเมื่อวันที่   19   พฤศจิกายน   2512   และครบกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่  30  กันยายน 2543   ตำแหน่งสุดท้ายเป็นนักบริหาร   9   กองบริหารงานบุคคลได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 27,760 บาท โจทก์ถูกจำเลยลงโทษไล่ออกจากการเป็นพนักงานของจำเลยตามคำสั่งผู้จัดการธนาคารจำเลย    โดยอ้างว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอาศัยหรือยอมให้บุคคลอื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นเสนอรายงานหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชาและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ   ข้อบังคับ   คำสั่งและวิธีปฏิบัติ   เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยอย่างร้ายแรง  โจทก์อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการจำเลยซึ่งได้มีคำสั่งยืน  ต่อมาจำนำข้อเท็จจริงตามคำกล่าวอ้างในคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ไล่โจทก์ออกดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ในข้อหาเป็นพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานรัฐ มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นและปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดระนองยื่นฟ้องโจทก์เป็นจำเลยในคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่   3558/2545    คดีหมายเลขแดงที่  7050/2546   ของศาลจังหวัดระนอง  แต่ในที่สุดเมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2546    ศาลจังหวัดระนองพิพากษายกฟ้องโจทก์    โดยวินิจฉัยว่า   “ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำการโดยทุจริตเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น....    การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง”   และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว  คำสั่งของจำเลยที่ไล่โจทก์ออกจากการเป็นพนักงานเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   เพราะโจทก์มิได้กระทำความผิดตามคำกล่าวอ้าง    ดังเหตุผลที่จำเลยได้ระบุไว้ในคำสั่งลงโทษทางวินัยของจำเลย   คำสั่งของจำเลยที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย   เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย   จำเลยจึงต้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์ดังต่อไปนี้ เงินกองทุนบำเหน็จที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับจำเลย  675,493.33 บาท ค่าเสียหายจากการขาดรายได้และเสียโอกาสในการทำงานเนื่องจากจำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดเกษียณอายุโจทก์ขอคิดในอัตราเดือนละ 27,760 บาท  นับแต่ถูกเลิกจ้างจนถึงวันครบกำหนดเกษียณอายุรวมเป็นเงิน   2,183,786.67 บาท   ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   คิดจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  27,760   บาท   จำนวน   25   เดือน   เป็นเงิน   694,000   บาท    เงินชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งถูกเลิกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เท่ากับจำนวน   180  วัน   ของอัตราค่าจ้างสุดท้ายเป็นเงิน  166,560  บาท  รวมเป็นเงิน   3,719,840   บาท   และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5   ต่อปี   นับตั้งแต่วันที่   30   กันยายน   2543   จนถึงวันฟ้อง  (วันที่  15  มิถุนายน  2547)   เป็นเงิน  1,313,373  บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,033,218  บาท   ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ให้ลงโทษทางวินัยแก่โจทก์    กับให้จำเลยชำระเงิน  5,033,218  บาท   พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี   ของต้นเงิน  3,719,840  บาท    นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

                                              จำเลยให้การว่า   จำเลยยอมรับว่าโจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลย   ปีที่เข้าทำงาน   อัตราค่าจ้างตามฟ้อง   การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้วกล่าวคือเมื่อวันที่  9  มีนาคม   2537    จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกโดยมีผลตั้งแต่  วันที่  10  มีนาคม  2537   สาเหตุมาจากการที่จำเลยสอบสวนโจทก์ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย  พบว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  กล่าวคือโจทก์ร่วมกับบุคคลอื่นนำที่ดินซึ่งโจทก์มีชื่อร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาจำนองเป็นประกันการกู้เงินของลูกค้าจำเลย  โดยโจทก์เป็นผู้ประเมินราคาที่ดิน  เป็นผู้รับจำนองที่ดิน   และเป็นผู้อนุมัติเงินกู้เองในเวลาอันรวดเร็ว  โจทก์ชี้นำให้พนักงานสินเชื่อทำคำขอกู้และประเมินราคาที่ดินจำนองสูงกว่าราคาที่เป็นจริงมาก  อันเป็นการเอื้ออำนวยให้บุคคลอื่นหาประโยชน์จากเงินกู้ของจำเลย    โจทก์อนุมัติให้ลูกค้าเงินกู้หรือดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเงินกู้หรือดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเงินกู้แก่ลูกค้าในวงเงินจำนวนมากโดยรวดเร็วทั้งที่ทราบว่าลูกค้ามิได้มีอาชีพเกษตรกรและมิได้นำเงินกู้ไปใช้ในการประกอบการผลิตของตนเอง   แต่กลับนำเงินไปให้แก่นายทุน โจทก์รับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่มี่ทรัพย์สินเป็นของตนเองเข้ามาเป็นลูกค้ากู้เงิน  โจทก์อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกต่อคณะกรรมการจำเลย   ซึ่งคณะกรรมการจำเลยได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วได้มีคำวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำผิดวินัยของจำเลยจริง การที่จำเลยลงโทษโจทก์โดยการไล่ออกนั้นเหมาะสมแล้ว   ต่อมาจำเลยนำข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดวินัยของโจทก์ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของจำเลยเพื่อดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502  และศาลจังหวัดระนองได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายแดงที่  7050/2546   ให้ยกฟ้องโจทก์   ขณะที่โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาระนองซึ่งเป็นตำแหน่งนักบริหารที่จำเลยมอบความไว้วางใจให้ดูแลกิจการสาขาระนองเพื่อให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่จำเลยและลูกค้าจำเลย แต่โจทก์กระทำผิดวินัยโดยอาศัยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น ทั้งเสนอรายงานหรือความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชาและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง   และวิธีปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยอย่างร้ายแรง  แม้ศาลจังหวัดระนองจะพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในคดีอาญาก็ไม่ทำให้การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  เพราะการเลิกจ้างโจทก์มีสาเหตุมาจากโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง   จำเลยมิได้กลั่นแกล้งโจทก์  จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม  โจทก์ไม่มีสิทธิในเงินเดือน   ค่าจ้าง   ค่าเสียหายจากการขาดรายได้   เงินกองทุนบำเหน็จ   ค่าชดเชย   ตลอดจนค่าเสียหายใด ๆ  จากจำเลย  โจทก์นำคดีมาฟ้อง  เมื่อพ้น  10  ปี  นับแต่โจทก์ทราบคำสั่งสั่งไล่ออก  ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

 
                                             ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้อง
 
 
                                             โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

                                       ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าคำสั่งลงโทษโจทก์ทางวินัยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายเพียงใดหรือไม่  แล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการทั้งสองชุดไม่ปรากฏสาเหตุส่วนตัวต่อโจทก์ จึงไม่น่าจะเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์  ส่วนที่โจทก์อ้างว่านายวิชาญ ไชยศิริ   ซึ่งกระทำเหมือนโจทก์แต่ถูกลงโทษเบากว่านั้น  ก็เพราะนายวิชาญกระทำผิดเพียงรายเดียวและเป็นการช่วยเหลือญาติพี่น้องให้ได้กู้เงิน   แต่โจทก์เป็นการช่วยเหลือกลุ่มนายทุนโดยมีผู้ที่มิใช่เกษตรกรอยู่ในกลุ่มด้วยเพื่อนำเงินไปให้ผู้ตั้งกลุ่มซึ่งเป็นนายทุน ส่วนที่ศาลจังหวัดระนองยกฟ้องโจทก์ก็เป็นการฟังว่าโจทก์มิได้กระทำการโดยทุจริตอันเป็นความผิดทางอาญาแต่จำเลยลงโทษโจทก์ทางวินัยที่โจทก์กระทำผิดระเบียบ   ข้อบังคับ   คำสั่งของจำเลยอย่างร้ายแรง  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งเป็นคนละส่วน คำสั่งของจำเลยที่จะเพิกถอนได้ต่อเมื่อเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษขัดต่อระเบียบ  ข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง  ไม่สุจริตกลั่นแกล้ง   หรือไม่สมเหตุผล  แม้ศาลคดีอาญาจะยกฟ้องโจทก์ก็ไม่ทำให้การลงโทษโจทก์ทางวินัยต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย  คำสั่งลงโทษโจทก์ทางวินัยจึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย  โจทก์อุทธรณ์ว่า  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ให้การช่วยเหลือกลุ่มนายทุนโดยมีผู้กู้ที่มิใช่เกษตรกรอยู่ในกลุ่มแตกต่างจากที่โจทก์มีพยานยืนยันว่าการตรวจสอบลูกค้าว่าเป็นเกษตรหรือไม่เป็นงานของพนักงานสินเชื่อภาคสนามไม่ใช่งานของโจทก์   เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า  โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยระบุไว้ในคำสั่งลงโทษทางวินัย  คำสั่งของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้อง เลยให้การว่า โจทก์กระทำผิดวินัยโดยอาศัยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น ทั้งเสนอรายงานหรือความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชาและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยอย่างร้ายแรง   การเลิกจ้างมีสาเหตุมาจากโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยมิได้กลั่นแกล้งโจทก์  จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม   ศาลแรงงานกลางจึงต้องพิจารณาให้ได้ความจริงว่าโจทก์กระทำผิดหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่ากระบวนการสอบสวนของจำเลยเป็นไปโดยชอบหรือไม่ การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยข้อเท็จจริงในประเด็นที่ว่าคำสั่งลงโทษโจทก์ทางวินัยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายเพียงใดหรือไม่  โดยพิจารณาแต่เพียงว่าคณะกรรมการทั้งสองชุดไม่มีสาเหตุโกรธเคืองส่วนตัวต่อโจทก์ และแม้ศาลจังหวัดระนองจะพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่าโจทก์ไม่ได้กระทำการทุจริตอันเป็นความผิดทางอาญา แต่จำเลยลงโทษโจทก์ทางวินัยที่โจทก์กระทำผิดระเบียบ   ข้อบังคับ  คำสั่งของจำเลยอย่างร้ายแรง  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรคำสั่งของจำเลยจะเพิกถอนได้ต่อเมื่อเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษขัดต่อระเบียบ   ข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมาย  ไม่สุจริต  กลั่นแกล้ง   หรือไม่สมเหตุสมผล   โดยศาลแรงงานกลางมิได้นำพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบในชั้นพิจารณาคดีมาพิจารณาประกอบเพื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ได้กระทำตามที่จำเลยกล่าวอ้างหรือไม่ การสอบสวนชอบหรือไม่  และคำสั่งของจำเลยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   จึงเป็นการวินิจฉัยคดีที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  51  วรรคหนึ่ง  ชอบที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  243 ( 1)  ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  มาตรา  31 เพื่อให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบในการพิจารณาคดีต่อไป

 
                                        พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง    ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามที่ปรากฏในชั้นพิจารณาคดีแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป.         
 
 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com