ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ลูกจ้างตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างถือเป็นการตกลงประนีประนอมยอมความกัน มีผลบังคับใช้ได้ตามนั้น ศาลรับฟังพยานหลักฐานอื่นขัดต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้ ถือว่าวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน article

 คำพิพากษาฎีกาที่  18950 - 18951/55

ลูกจ้างตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างถือเป็นการตกลงประนีประนอมยอมความกัน  มีผลบังคับใช้ได้ตามนั้น  ศาลรับฟังพยานหลักฐานอื่นขัดต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้  ถือว่าวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน

                                                 คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน  โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่  1  ที่  2  และเรียกจำเลยทุกสำนวนว่าจำเลย

 
 
 
                                       โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2543  และวันที่  19  กรกฎาคม  2543  ตามลำดับ  จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ที่  1  มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการคลังสินค้า  โจทก์ที่  2  มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นเช็คเกอร์  โจทก์ที่  1  ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ  50,000  บาท  และค่าน้ำมันรถยนต์เดือนละ  2,500  บาท  รวมเป็นเงิน  52,500  บาท  โจทก์ที่  2  ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ  10,990  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน  ต่อมาเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2548  จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและพนักงานคนอื่นในแผนกเดียวกันอีกรวม  5  คน โดยไม่มีความผิด และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายโดยจำเลยเพียงกล่าวอ้างว่าจากการตรวจเช็คสต็อกสินค้าของฝ่ายบัญชี  มีสินค้าสูญหายไปจำนวนมาก  โดยไม่ยอมจ่ายค่าชดเชย  สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  30  วัน ให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ที่  1 ทำงานกับจำเลยมาเป็นเวลา  4  ปี  11 เดือน 11 วัน  โจทก์ที่  2  ทำงานกับจำเลยมาเป็นเวลา  4  ปี  10  เดือน  11  วัน  ดังนั้นโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจำนวน  180  วัน  โจทก์ที่  1  คิดเป็นเงิน  315,000  บาท  โจทก์ที่  2  คิดเป็นเงิน  65,940  บาท  และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  30  วัน  โจทก์ที่  1  คิดเป็นเงิน  52,500  บาท  โจทก์ที่  2  คิดเป็นเงิน  10,990  บาท  นอกจากนี้จำเลยได้หักค่าสินค้าสูญหายจากเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม  2548  ของโจทก์ที่  1  ไปโดยมิชอบอีกเป็นเงิน  27,006  บาท  การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองในครั้งนี้เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสอง  เนื่องจากการตรวจสอบของฝ่ายบัญชียังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสินค้าหายไปจริงหรือไม่  และหากหายไปจริงก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือลักไป  เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน  การที่จำเลยไล่โจทก์ทั้งสองออกจากงานทันทีโดยไม่สอบสวนข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย  โจทก์ทั้งสองประสงค์จะทำงานกับจำเลยต่อไปและยังสามารถทำงานร่วมกับจำเลยได้  ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์ทั้งสองเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม  อัตราค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิม  พร้อมทั้งนับอายุงานต่อเนื่องเสมือนไม่มีการเลิกจ้าง  หากจำเลยไม่สามารถรับโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานตามเดิมได้ก็ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงิน  1,260,000  บาท  แก่โจทก์ที่  1  เป็นเงิน  263,760  บาท  แก่โจทก์ที่  2  จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน  52,500  บาท  แก่โจทก์ที่  1  เป็นเงิน  10,990  บาท  แก่โจทก์ที่  2  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นจนกว่าจะชำระเสร็จจ่ายค่าจ้างจำนวน  27,006  บาท  ค่าชดเชยจำนวน  315,000  บาท  แก่โจทก์ที่  1  ค่าชดเชยจำนวน  65,940  บาท  แก่โจทก์ที่  2  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  และเงินเพิ่มร้อยละ  15  ทุกๆ 7 วัน  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  9  นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ  และให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำนวน  1,260,000  บาท  แก่โจทก์ที่  1  จำนวน  263,760  บาท  แก่โจทก์ที่  2  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับจากวันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
 

                                    จำเลยทั้งสองสำนวนให้การและฟ้องแย้งโจทก์ที่  1  ว่า  จำเลยยอมรับว่าโจทก์ที่  1  เป็นพนักงานของจำเลยทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการคลังสินค้า  อัตราค่าจ้างเดือนละ  50,000  บาท  ค่าน้ำมันรถตามจริง  แต่ไม่เกินเดือนละ  2,500  บาท  ค่าน้ำมันรถจึงไม่ใช่ค่าจ้าง  โจทก์ที่  2  เป็นพนักงานของจำเลยทำงานในตำแหน่งเช็คเกอร์อัตราค่าจ้างเดือนละ  10,990  บาท  จำเลยมีหนังสือบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2548  เลิกจ้างโจทก์ที่  1  เพราะโจทก์  1  กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  และโจทก์ที่  2  ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่จำเลย  จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง  และไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ต่อมาวันที่  16  พฤษภาคม  2548  โจทก์ที่  1  ทำหนังสือยินยอมใช้เงินค่าเสียหาย  โดยโจทก์ที่  1  ยอมรับผิดร้อยละ  25  ของราคา  1,080,235  บาท  คิดเป็นเงิน  270,058.75  บาท  โดยขอผ่อนชำระงวดละ  27,006  บาท  เริ่มปลายเดือนพฤษภาคม  2548  ไปจนกว่าจะครบ  หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดงวดถัดไปทั้งหมดยอมให้จำเลยดำเนินการได้ทันทีและจำเลยได้หักเงินเดือนโจทก์ที่  1  งวดแรกเป็นเงิน  27,006  บาท  คงเหลือ  243,052.75  บาท  เนื่องจากโจทก์ที่  1  ถูกไล่ออกจากงาน  โจทก์ที่  1  จึงมิได้ผ่อนชำระเงินในงวดถัดไป  จำเลยจึงได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ที่  1  ชำระเงิน  243,052.75  บาท  ให้เสร็จภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม  แต่โจทก์ที่  1  ไม่ยอมชำระ  ขอให้ยกฟ้อง  และบังคับโจทก์ที่  1  ชดใช้ราคาค่าสินค้าให้จำเลยเป็นเงิน  243,052.75  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันผิดนัดไปจนกว่าโจทก์ที่  1  จะใช้เงินเสร็จแก่จำเลย

 

                                 โจทก์ที่  1  ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า  สินค้าที่สูญหายมิได้มีมูลค่าถึง  1,080,235  บาท  ความจริงราคาไม่เกิน  200,000  บาท  จำเลยอาศัยความเป็นนายจ้างฉ้อฉลหลอกหลวงบังคับให้โจทก์ที่  1  กับพวกทำหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  โดยหลอกลวงว่าเรื่องจะได้จบลง  ค่อยๆ  หักเงินเดือนไปแล้วทำงานกันต่อไปเหมือนเดิม  โจทก์ที่  1  หลงเชื่อจึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับดังกล่าว  ซึ่งจำเลยได้ตระเตรียมจัดทำขึ้นก่อนล่วงหน้าแล้วโดยเจตนานำหนังสือนั้นมาเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ที่  1  ในภายหลัง  ซึ่งหากโจทก์ที่  1  ทราบเจตนาที่แท้จริงของจำเลยก็จะไม่ลงชื่อเนื่องจากไม่เป็นความจริง  เอกสารดังกล่าวจึงเป็นโมฆะใช้บังคับกันไม่ได้  ซึ่งโจทก์ที่  1  ได้มอบให้ทนายความมีหนังสือบอกล้างนิติกรรมไปยังจำเลยแล้ว  จำเลยจึงไม่อาจนำหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเหตุแห่การเลิกจ้างและฟ้องแย้ง  ไม่มีสิทธิหักเงินเดือนโจทก์ที่  1  งวดแรกเป็นเงิน  27,006  บาท  ขอให้ยกฟ้องแย้ง

 

                                     ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง  ให้โจทก์ที่  1  ชำระเงินจำนวน  56,697.64  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันที่  13  กรกฎาคม  2548  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย  คำขอนอกจากนี้ให้ยก

 

                                        โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 

                                     ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2543  และวันที่  19  กรกฎาคม  2543  ตามลำดับจำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง  โจทก์ที่  1  มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการคลังสินค้า  ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ  50,000  บาท  และมีสิทธิเบิกค่าน้ำมันรถเดือนละ  2,500  บาท  ตามใบเบิกค่าพาหนะเอกสารหมาย  ล.3  โจทก์ที่  2  มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นเช็คเกอร์  ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ  10,990  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน  วันที่  16  พฤษภาคม  2548  โจทก์ที่  1  ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมชดใช้เงินค่าเสียหายแก่จำเลย  ตามเอกสารหมาย  ล.14  ต่อมาจำเลยมีหนังสือไล่โจทก์ที่  1  ออกจากการเป็นพนักงานมีผลในวันที่  30  พฤษภาคม  2548  เนื่องจากโจทก์ที่  1  ปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้สินค้าในคลังสินค้าสูญหายไปในราคาต้นทุนจำนวน  334,814.55  บาท  เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  และจำเลยหักเงินเดือนโจทก์ที่  1  ไว้  27,006  บาท  จำเลยไล่โจทก์ที่  2  ออกจากการเป็นพนักงานมีผลตั้งแต่วันที่  31  พฤษภาคม  2548  เนื่องจากโจทก์ที่  2  ไม่ได้ส่งใบยืมสินค้าตามสำเนาเอกสารหมาย  ล.19  ไปเก็บเงินตามรายการที่  1  ที่  2  ที่  3  ที่  7  ที่  8  และที่  6  บางส่วนจากบริษัทขนส่งสินค้าและตามใบยืมดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อผู้อนุมัติ  โจทก์ที่  2  ส่งมอบสินค้าตามสำเนาใบยืมสินค้าเอกสารหมาย  ล.21  ไปโดยไม่ปรากฏชื่อผู้อนุมัติ  การที่โจทก์ที่  2  มอบสินค้าตามใบยืมดังกล่าวไปโดยพลการ  เป็นการกระทำที่ผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลย  ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตต่อหน้าและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  ดังนั้นที่โจทก์ที่  1  อุทธรณ์ว่าในชั้นสืบพยานจำเลยเพียงกล่าวอ้างลอยๆ  ว่าโจทก์ที่  1  ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้สินค้าสูญหายไป  แต่จำเลยไม่ได้นำสืบจนเห็นประจักษ์ว่าโจทก์ที่  1  ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไร  จำเลยเพียงกล่าวอ้างเอกสารหมาย  ล.4  เป็นพยาน  ซึ่งโจทก์ที่  1  นำสืบแก้ว่าการที่โจทก์ที่  1  และนายพัฒนะ  อภิวณิชย์กุล  ยอมลงชื่อในหนังสือยินยอมชดใช้เงินค่าเสียหายแก่จำเลย  เนื่องจากถูกนายสุทธิเดช  ถกลศรี  กรรมการผู้จัดการของจำเลยใช้กลฉ้อฉลหลอกหลวงให้โจทก์ที่  1  รับผิดหักเงินเดือนชดใช้ค่าเสียหาย  เพื่อเรื่องจะได้จบลงและจะได้ทำงานกันต่อไป  นอกจากนี้สินค้าสูญหายประมาณ  0.03  %  ไม่อาจถือได้ว่าได้รับความเสียอย่างร้ายแรงนั้น  จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย  ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง  และที่โจทก์ที่  2  อุทธรณ์ว่าการนำสืบพยานจำเลยไม่มีส่วนใดที่ชี้ให้เห็นว่าโจทก์ที่  2  กระทำผิดอาญาโดยลักทรัพย์ของจำเลยอย่างไร  เมื่อไร  จำนวนเท่าใด  จำเลยเพียงนำสืบว่าโจทก์ที่  2  เป็นเช็คเกอร์ให้พนักงานบริษัทขนส่งสินค้ายืมสินค้าไปโดยไม่มีอำนาจและมีการแก้ไขรายการสินค้า  วันที่ในใบยืมสินค้าโดยกล่าวอ้างว่าโจทก์ที่  2  กระทำผิดระเบียบของจำเลย  แต่ไม่สามารถนำสืบหรือมีพยานเอกสารมาแสดงว่าระเบียบของจำเลยมีหรือไม่  อย่างไร  ประกาศไว้ที่ไหน  เมื่อใด  มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่  จำเลยกล่าวอ้างลอยๆ  ว่าโจทก์ที่  2  ทำผิดระเบียบ  ทั้งที่ไม่มีระเบียบกำหนดบังคับมาก่อน  การที่ใบยืมสินค้าที่แก้ไขจำนวนสินค้าและวันที่นั้นเป็นการลักทรัพย์อย่างไร  โจทก์ที่  2  นำสืบแก้ว่าในกรณีบริษัทขนส่งสินค้ายืมสินค้าเกิดจากสินค้านำไปส่งแก่ลูกค้าไม่ครบจำนวนหรือสลับกันกับรถขนสินค้าอื่นหรือกรณีรถขนส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุทำให้สินค้าหาย  บริษัทขนส่งสินค้าก็จะมายืมสินค้าไปให้ลูกค้าก่อนแล้วคืนสินค้าภายหลัง  การยืมสินค้าหากไม่มากโจทก์ที่  2  มีสิทธิให้ยืมได้  การที่จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ที่  2  จ่ายสินค้าไปตามใบยืมสินค้าเอกสารหมาย  ล.19  และ  ล.21  โดยไม่มีอำนาจ  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  เป็นการกล่าวอ้างลอย  ไม่มีพยานสนับสนุน  ก็เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย  ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอีกเช่นกัน  อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

 

                                        มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า  ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์ที่  1  ชดใช้ราคาให้จำเลยในราคาต้นทุน  เป็นการวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนหรือไม่  เห็นว่า  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  เมื่อโจทก์ที่  1  ตกลงสมัครใจทำหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลย  โดยโจทก์ที่  1  ขอรับผิดชอบในวงเงิน  25  %  ของราคาสินค้าที่สูญหายของจำเลย  และให้ถือว่าสินค้าที่สูญหายโดยคิดเป็นราคาต้นทุนซึ่งเป็นค่าเสียหายจำนวน  334,814.55  บาท  จึงเป็นการรับฟังราคาสินค้าสูญหายจากราคาทุนขัดกับหนังสือยินยอมชดใช้เงินค่าเสียหายตามเอกสารหมาย  ล.14  ที่โจทก์ที่  1  ทำกับจำเลย  อันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  850  ทำให้หนี้เดิมซึ่งโจทก์ที่  1  จะต้องรับผิดตามสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยเต็มตามจำนวนค่าเสียหายเป็นอันระงับไป  โดยจำเลยยอมผ่อนผันรับชำระเพียง  25  %  เป็นเงินจำนวน  270,058.75  บาท  อันเป็นมูลหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอม  ชอบที่ศาลแรงงานกลางจะต้องให้โจทก์ที่  1  รับผิดต่อจำเลยตามจำนวนยอดเงินในสัญญาประนีประนอมยอมความที่แจ้งชัดแล้ว  ไม่อาจไปรับฟังหนี้ค่าสินค้าสูญหายต้องคิดในราคาต้นทุนซึ่งระงับไปได้อีก  โจทก์ที่  1  จึงต้องรับผิดชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความจำนวน  270,058.75  บาท  แก่จำเลย  โดยหักเงินค่าจ้างที่จำเลยหักไว้  27,006  บาท  จึงเหลือ  เงินที่โจทก์ที่  1  ต้องชำระ  243,052.75  บาท  แก่จำเลย  ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นเป็นการวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน  ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย  อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

 

                                                                             พิพากษาแก้เป็นว่า  ให้โจทก์ที่  1  ชำระเงินแก่จำเลยจำนวน  243,052.75  บาท  ยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสอง  นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com