ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ลาพักผ่อนประจำปี นายจ้างไม่อนุมัติหยุดงานไปถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่ และการลงโทษด้วยการตัดคะแนนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและเลิกจ้าง ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article

 คำพิพากษาฎีกา ที่ 5463 / 2555

ลาพักผ่อนประจำปี  นายจ้างไม่อนุมัติหยุดงานไปถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่  และการลงโทษด้วยการตัดคะแนนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและเลิกจ้าง  ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

                              โจทก์ฟ้องว่า  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2532  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างทำหน้าที่วิศวกร  สุดท้ายทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ได้รับค่าจ้างเดือนละ  54,232  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่  25  ของเดือน  ต่อมาวันที่  13  กันยายน  2547  จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุว่าโจทก์ถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี  2547  รวมกัน  80  คะแนน  แต่การถูกตัดคะแนนทางวินัยของโจทก์ครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้าง  ในรอบปี  2547  โจทก์จึงถูกตัดคะแนนทางวินัยไม่ถึง  80  คะแนน  การเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  ขาดรายได้ประจำ  และต้องใช้เวลาอีกนานในการหางานใหม่  โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน  900,000  บาท  นอกจากนี้จำเลยยังไม่ออกหนังสือสำคัญแสดงการทำงานให้แก่โจทก์  ขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำนวน  900,000  บาท  กับให้จำเลยออกหนังสือสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์


                                จำเลยให้การว่า  จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปเมื่อวันที่  5, 8, 9, 21, 27, 28 เมษายน  2547  และวันที่  4, 10, 11 พฤษภาคม  2547  อันเป็นการประพฤติตนไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  โจทก์จึงถูกตัดคะแนนทางวินัย  จำนวน  40  คะแนน  เมื่อนำมารวมกับที่โจทก์เคยถูกตัดคะแนนทางวินัยมาก่อน  โจทก์ถูกตัดคะแนนทางวินัย  80  คะแนน  จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  นอกจากเหตุดังกล่าวโจทก์ยังได้รับหนังสือตักเตือนเกี่ยวกับการทำงานหลายครั้งแต่โจทก์ไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานให้ดีขึ้น  ทั้งไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  จำเลยไม่อาจไว้วางใจให้โจทก์ปฏิบัติงานต่อไปได้  การเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว  ขอให้ยกฟ้อง

                               

                                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้อง

                               
                                โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  

                               ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2532  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง  ทำหน้าที่วิศวกร  สุดท้ายทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ได้รับค่าจ้างเดือนละ  54,232  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่  25  ของเดือน  ต่อมาวันที่  13  กันยายน  2547  จำเลยเลิกจ้างโจทก์  อ้างเหตุว่าโจทก์ถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี  2547  รวมกัน  80  คะแนนตามเอกสารหมาย  ล.19  ก่อนจำเลยเลิกจ้างโจทก์  จำเลยตักเตือนโจทก์เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องต่างๆ  รวม  2  ครั้ง  และโจทก์ถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี  2547  มาแล้ว  40  คะแนน  ตามเอกสารหมาย  ล.7  -  ล.10  โจทก์ได้รับค่าชดเชยกับเงินอื่นๆ  ตามกฎหมายจากจำเลยแล้วตามเอกสารหมาย  ล.20  สำหรับการตัดคะแนนทางวินัยโจทก์ครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  นั้น  โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่  5, 8, 9, 21, 27, 28 เมษายน  2547  และวันที่  4, 10, 11 พฤษภาคม  2547  ที่โจทก์อ้างเหตุผลว่าโจทก์มาปฏิบัติงานแต่มิได้ลงลายมือชื่อรับฟังไม่ได้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  โจทก์ขาดงานและละทิ้งหน้าที่  จำเลยจึงตัดคะแนนทางวินัยโจทก์ครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  เมื่อนำมารวมกับที่โจทก์เคยถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี  2547  มาแล้ว  โจทก์ถูกตัดคะแนนทางวินัย  80  คะแนน  จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยคำสั่งของจำเลยที่  พส.06/2541  เรื่อง  วินัยและโทษทางวินัยเอกสารหมาย  ล.18  ข้อที่  2.4  เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร  มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดได้  แม้วันที่  8 และ  9  เมษายน  2547  โจทก์ไม่ได้ไปทำงาน  เพราะโจทก์ยื่นใบลาหยุดพักผ่อนประจำปีไว้  แต่โจทก์หยุดงานไปโดยไม่รอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติใบลาก่อน  เมื่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ไม่อนุมัติใบลา  ย่อมถือได้ว่าโจทก์ขาดงานไป  ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของจำเลยที่  พส.03/2541  เรื่อง  การลาและการขาดงานเอกสารหมาย  ล.6  ข้อที่  9.1  ส่วนการลาในวันที่  10 และ  11  พฤษภาคม  2547  ซึ่งโจทก์ขอลาป่วยตามแบบฟอร์มใบลาเอกสารหมาย  จ.11  นั้น  แม้ใบลาดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของโจทก์แล้วก็หาทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปไม่  จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง


                                ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า  การลงโทษตัดคะแนนทางวินัยในครั้งที่  1  จำนวน  20  คะแนน  ตามเอกสารหมาย  จ.1  หรือ  ล.10  และในครั้งที่  2  จำนวน  20  คะแนน  ตามเอกสารหมาย  ล.9  ไม่ถูกต้อง  เพราะการลงโทษตัดคะแนนทางวินัยในครั้งที่  1  ไม่ร้ายแรงพอที่จะตัดคะแนนได้จะต้องตักเตือนก่อน  และหากจะตัดคะแนนก็ตัดได้ไม่เกิน  10  คะแนน  ทั้งเป็นการกระทำความผิดเมื่อวันที่  15  และ  16  ตุลาคม  2546  แม้จะมีคำสั่งลงโทษตัดคะแนนเมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2547  ก็จะนำมารวมกับคะแนนที่ตัดสำหรับการกระทำความผิดในปี  2547  ไม่ได้  ส่วนการลงโทษตัดคะแนนทางวินัยในครั้งที่  2  ก็เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกในปี  2547  ซึ่งจะต้องตักเตือนก่อนความผิดมีโทษตัดคะแนนทางวินัยไม่ถึง  10  คะแนน  คะแนนที่ถูกตัดในรอบปี  2547  จึงไม่ถึง  80  คะแนน  นั้น  เห็นว่า  โจทก์บรรยายฟ้องว่า  การตัดคะแนนทางวินัยของโจทก์ครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  โจทก์ไม่ได้กระทำความผิด  ในรอบปี  2547  โจทก์จึงถูกตัดคะแนนทางวินัยไม่ถึง  80  คะแนน  มิได้ฟ้องว่าการตัดคะแนนทางวินัยของโจทก์ในครั้งที่  1และ ครั้งที่  2  ในรอบปี  2547  ไม่ถูกต้อง  อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง  ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  225  วรรคหนึ่ง  ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  31  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย


                                สำหรับการตัดคะแนนทางวินัยของโจทก์ในครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  นั้น  ในส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า  โจทก์ไม่จำต้องตอกบัตรหรือลงลายมือชื่อเข้าทำงานการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า  โจทก์ไม่ลงลายมือชื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่  5, 8, 9, 21, 27, 28 เมษายน  2547  และวันที่  4  พฤษภาคม  2547  เป็นการขาดงานและละทิ้งหน้าที่ไม่ถูกต้อง  โจทก์ไม่เคยขาดงานหรือไม่มาทำงาน  โจทก์มิได้กระทำความผิดดังที่จำเลยอ้างนั้น  อุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนนี้เป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาว่าโจทก์ขาดงานและละทิ้งหน้าที่  เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย  ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ไม่มาทำงานในวันที่  8  และ  9  เมษายน  2547  โจทก์ยื่นใบลาตั้งแต่วันที่  7  เมษายน  2547  แต่จำเลยมีคำสั่งไม่อนุมัติในวันที่  8  เมษายน  ไม่ตรงกับวันที่โจทก์ยื่นใบลาจำเลยจะอ้างว่าไม่อนุมัติการลาในวันที่  8 และ 9  เมษายน  2547  ไม่ได้  การที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ขาดงานและลงโทษตัดคะแนนทางวินัยโจทก์รวม  80  คะแนน  และเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น  เห็นว่า  คำสั่งของจำเลย  ที่  พส.03/2541  เรื่อง  การลาและการขาดงานเอกสารหมาย  ล.6  ข้อที่  9.1  ให้ความหมายของการขาดงานไว้  (ก)  ว่า  หมายถึงพนักงานซึ่งไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันทำงานตามปกติของตนยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติใบลาแล้ว  เมื่อจำเลยไม่อนุมัติใบลาของโจทก์  จึงต้องถือว่าโจทก์ขาดงานไปในวันที่  8  และ  9  เมษายน  2547  ยิ่งไปกว่านั้น  การตัดคะแนนทางวินัยในครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  ตามเอกสารหมาย  ล.1  ก็เป็นการตัดคะแนนสำหรับการไม่ปฏิบัติงานถึง  9  วันรวมกัน  หาใช่เพียงวันที่  8 และ  9  เมษายน  2547  ที่โจทก์อ้างว่ายื่นใบลาก่อนแล้วไม่  เมื่อตามคำสั่งของจำเลยที่  พส.06/2541  เรื่อง  วินัยและโทษทางวินัยเอกสารหมาย  ล.18  ข้อ  2.2  ระบุบทลงโทษทางวินัยไว้ว่า  ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่  ขาดงานในครั้งที่  3  ตัดคะแนน  40  คะแนนหรือออก  และข้อ  2.4  ระบุโทษปลดออกไว้ว่า  กระทำต่อเมื่อพนักงานได้กระทำผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นไล่ออกหรือถูกตัดคะแนนทางวินัยสะสมรวมกันถึง  80  คะแนน  หรือมากกว่านั้นขึ้นไปในปีปฏิทินนั้น  การที่จำเลยลงโทษตัดคะแนนในครั้งที่  3  จำนวน  40  คะแนน  รวมกับการลงโทษตัดคะแนนในครั้งที่  1  และครั้งที่  2  ครั้งละ  20  คะแนน  รวมเป็นคะแนนที่ถูกตัด  80  คะแนน  แล้วมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ตามใบแจ้งการเลิกจ้างเอกสารหมาย  ล.19  จึงเป็นการเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น


                                พิพากษายืน.         อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com