ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่ง ตามความเหมาะสมไม่ถือเป็นการละเมิดสัญญาจ้าง article
คำพิพากษาฎีกา ที่ 15079 - / 2555
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่ง  ตามความเหมาะสมไม่ถือเป็นการละเมิดสัญญาจ้าง

                                โจทก์ฟ้องว่า  โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2532  ตำแหน่งผู้จัดการประจำเขต  จำเลยให้สัญญาแก่โจทก์และผู้จัดการประจำเขตทุกคนว่า  (ก)  ถ้าสามารถทำยอดขายจริงได้เกินแผนงานเป้าหมายจะได้ค่าตอบแทนพิเศษ  (ค่าคอมมิชชั่น)  6 %  ของยอดขายที่เกินแผนงานเป้าหมายทุก  2 – 3 รอบจำหน่าย (ข)  ถ้ายอดขายจริงตลอดปีเกินแผนงานเป้าหมายจะได้รับรางวัลเครื่องประดับเกียรติยศและเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ  และถ้ายอดขายจริงตลอดปีเกินแผนงานเป้าหมายสูงสุด  5  อันดับแรกของประเทศจะได้รับรางวัลเสื้อสามารถ  เครื่องประดับเกียรติยศ  (ผู้ที่ได้อันดับ  1  ของประเทศ      ภาพถ่ายจะได้รับการประดับไว้  ณ  หอเกียรติยศสำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดไป  และที่สำนักงานของจำเลยเป็นเวลา  1  ปี)  เงินรางวัล  ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจเพื่อไปทัศนศึกษาต่างประเทศ  และยังได้รับการยกย่องจากผู้บริหารทุกระดับชั้นและเพื่อนร่วมงาน  (ค)   รางวัลเกียรติยศแต่ละรอบจำหน่ายเมื่อสามารถทำผลงานบรรลุแผนงานเป้าหมาย  เช่น  สร้อยคอทองคำ  เงินรางวัลและอื่นๆ  ระหว่างปี  2533 - 2538  โจทก์สามารถทำยอดขายจนได้รับรางวัลต่างๆ  หลายชนิด  ต่อมาปี  2540  โจทก์ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายส่วน  "ชัยพฤกษ์"  ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ  48,000  บาท  และปี  2541  จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการขายส่วน  "ทองกวาว"  มีหน้าที่ดูแลผู้จัดการประจำเขตและหัวหน้าเขต  21  เขต  ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคเหนือ  13  จังหวัด  เพื่อให้โจทก์บริหารยอดขายให้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาหนี้สูญให้ลดลง  ซึ่งโจทก์สามารถแก้ปัญหาหนี้สูญให้ลดลงได้และสามารถทำให้สมาชิกสาวเอวอนเพิ่มขึ้น  และในปี  2542  ก็เช่นกัน  ด้วยผลงานดังกล่าวในปี  2541 - 2542  ทำให้โจทก์ชนะการแข่งขันจำนวนสมาชิกสาวเอวอนเพิ่มสูงสุด  ชนะการแข่งขันจำนวนใบสั่งซื้อแรกระหว่างส่วน  และชนะการแข่งขันใบสั่งซื้อรวมระหว่างส่วน  รวมชนะการแข่งขันถึง  6  ครั้ง  จนได้รับรางวัล  โดยเฉพาะในปี  2542  จำเลยมีโครงการแข่งขันประจำปีระหว่างผู้จัดการขายส่วนเพื่อรับรางวัล  "ผู้จัดการขายส่วนอันดับ  1  ของประเทศประจำปี  1999"  และโจทก์สามารถทำงานได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จำเลยกำหนดกล่าวคือ  โจทก์บริหารงานจนทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่จำเลยตั้งไว้  ทำให้ได้สมาชิกสาวเอวอนเพิ่มขึ้นกว่าเป้าหมายที่จำเลยตั้งไว้  และสามารถควบคุมหนี้สูญให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่จำเลยตั้งไว้  โจทก์จึงเป็นผู้ชนะการแข่งขันมีสิทธิได้รับรางวัลตามประกาศของจำเลย  ต้นเดือนมกราคม  2543  ระหว่างที่โจทก์รอรับรางวัลจำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการขายส่วน  "ทานตะวัน"  ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดและกรุงเทพมหานครบางส่วน  ต่อมาวันที่  28  มกราคม  2543  จำเลยโดยนายจักรพันธ์  สุทธโทธน  ผู้อำนวยการฝ่ายขายจงใจกลั่นแกล้งโจทก์  โดยออกหนังสือกล่าวหาว่าโจทก์บกพร่องต่อหน้าที่และทำผิดข้อบังคับการทำงานของจำเลย  และถอดถอนโจทก์ออกจากการแข่งขันระหว่างปี  2542  ของผู้จัดการขายส่วนทุกรายการ  โดยมีเจตนาเพื่อไม่ให้โจทก์ได้รับรางวัล  "ผู้จัดการขายส่วนอันดับ  1  ของประเทศประจำปี  1999"  นอกจากนี้  วันที่  31  มกราคม  2543  กลั่นแกล้งโจทก์โดยย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริการสมาชิกร้านค้า  ซึ่งขณะนั้นไม่มีอยู่ในโครงสร้างตำแหน่งของจำเลย  การกระทำของจำเลยเป็นการกล่าวหาโจทก์โดยปราศจากมูลความจริงและไม่ชอบด้วยข้อบังคับการทำงานของจำเลย  จำเลยไม่มีอำนาจถอดถอนโจทก์ออกจากการแข่งขัน  เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  ซึ่งจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ดังนี้  1.  ทำให้ไม่ได้โล่เกียรติยศผู้นำการขายโลกประจำปี  1999  อันเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขายจนติดอันดับโลก  ซึ่งจะทำให้โจทก์มีชื่อเสียง  เกียรติยศ  เกียรติคุณ  ไปตลอดชีวิตการทำงาน  ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน  8,400,000  บาท  2.  ทำให้ไม่ได้รับเครื่องประดับผู้นำการขายโลกประจำปี  1999  คิดเป็นเงิน  100,000  บาท  3.  ไม่ได้รับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจพร้อมผู้ติดตาม  1  คน  เพื่อเดินทางไปร่วมรับรางวัลคิดเป็นเงิน  100,000  บาท  4.  ค่าเสียหายที่ขาดโอกาสได้แสดงภาพถ่ายของโจทก์ที่หอเกียรติยศ  ณ  สำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา  และที่บริษัทจำเลย  คิดค่าเสียหายเป็นเงิน  6,000,000  บาท  นอกจากนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  2543  จำเลยมอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ประสานงานด้านรับสมาชิกเอวอนตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  สำหรับโครงการรับสมัครสมาชิกเอวอนเป้าหมายสมาชิก  100,000  คน  โดยจำเลยสัญญาว่าหากสามารถทำเป้าหมายดังกล่าวได้  ผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกคนรวมทั้งโจทก์มีสิทธิเดินทางไปฉลองความสำเร็จที่ประเทศฟิลิปปินส์  ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  แต่จำเลยไม่ยอมให้โจทก์ร่วมเดินทางไปกับคณะทั้งที่โจทก์ไม่มีความผิด  เป็นการผิดสัญญาจ้างเกี่ยวกับการทำงานทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินประมาณ  14,000  บาท  ค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทางและท่องเที่ยวที่ประเทศฟิลิปปินส์ไม่น้อยกว่า  50,000  บาท  และค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเงิน  1,000,000  บาท  รวมค่าเสียหายกรณีนี้เป็นเงิน  1,064,000  บาท  และการที่จำเลยย้ายโจทก์ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริการสมาชิกร้านค้า  ทำให้สิทธิของโจทก์ลดลง  เช่น  ถูกเรียกรถยนต์ประจำตำแหน่งคืน  ไม่ได้ค่าน้ำมันรถเดือนละไม่น้อยกว่า  24,000  บาท  ค่าบริการและค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่าเดือนละ  4,600  บาท  ค่าเข้าพักโรงแรมประมาณเดือนละ  14,400  บาท  ค่าอาหารและค่ารับรองไม่น้อยกว่าเดือนละ  10,800  บาท  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเดือนละประมาณ  10,900  บาท  และค่าจอดรถยนต์ที่สนามบินไม่น้อยกว่าเดือนละ  2,900  บาท  รวมสิทธิประโยชน์ของโจทก์ที่ลดลงไม่น้อยกว่าเดือนละ  67,600  บาท  คิดตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  2543  ถึงวันที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นเวลา  1  ปี  1  เดือน  12  วัน  เป็นเงิน  905,840  บาท  และเมื่อวันที่  12  มีนาคม  2544  จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม  โจทก์จึงขอคิดค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวถัดจากวันเลิกจ้างเป็นต้นไปอีก  10  ปี  เป็นเงิน  8,112,000  บาท  รวมค่าสูญเสียสิทธิประโยชน์เนื่องจากโจทก์ถูกย้ายตำแหน่งเป็นเงิน  9,017,840  บาท  และโจทก์ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเรื่องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นคดีหมายเลขดำที่  1347/2545  ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลและการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง  เกียรติยศ  เกียรติคุณ  ถูกดูหมิ่นดูแคลน  ถูกเกลียดชังและได้รับความอับอาย  ขอคิดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน  5,000,000  บาท  รวมจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้นเป็นเงิน  30,246,000  บาท  ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์  ให้จำเลยลงพิมพ์คำพิพากษาของศาลทางหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยคือไทยรัฐ  เดลินิวส์  และกรุงเทพธุรกิจ  หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษคือเดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์  ฉบับละ  30  วัน  ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย

 

                            จำเลยให้การว่า  จำเลยมิได้กลั่นแกล้งโจทก์ในการถอดถอนจากการแข่งขันระหว่างปี  2542  เพื่อมิให้โจทก์รับรางวัล  "ผู้จัดการขายส่วนอันดับ  1  ของประเทศประจำปี  1999"  เนื่องจากระหว่างกลางปีและปลายปี  2542  โจทก์ได้ซื้อชุดแต่งตั้งสมาชิกเอวอนใหม่  พร้อมใบสมัครสมาชิกเอวอนจำนวนไม่น้อยกว่า  700  คน  แล้วให้ผู้จัดการประจำเขตและหัวหน้าเขตผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์  นำไปแต่งตั้งสมาชิกเอวอนอันเป็นเท็จจำนวนมาก  โดยสมาชิกเหล่านั้นไม่ได้สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกเอวอน  และโจทก์สั่งให้ผู้จัดการประจำเขตและหัวหน้าเขตให้หาจัดและแต่งตั้งสมาชิกเอวอนเพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า  500  คน  โดยไม่มุ่งเน้นคุณภาพแต่มุ่งให้ได้สมาชิกจำนวนมากแต่อย่างเดียวเพื่อให้ชนะการแข่งขัน  อันเป็นการขัดต่อระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกของจำเลย  นอกจากนั้นโจทก์ยังได้สั่งให้ผู้จัดการประจำเขตและหัวหน้าเขตไปสั่งซื้อสินค้าในนามของสมาชิกเอวอนคนอื่นจำนวนหลายร้อยคน  ซึ่งสมาชิกดังกล่าวกำลังจะถูกถอดถอน  และมิได้รู้เห็นในการสั่งซื้อสินค้า  เพื่อมิให้สมาชิกเหล่านั้นไม่ถูกถอดถอน  ทำให้สมาชิกเหล่านั้นถูกนับรวมเป็นสมาชิกที่เป็นผลงานของโจทก์ในการแข่งขันเป็นการแข่งขันโดยไม่สุจริต  และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายจำเลยมีสิทธิถอดถอนโจทก์ออกจากการแข่งขัน  อีกทั้งโจทก์บริหารทำยอดสมาชิกสาวเอวอนได้จำนวนไม่ถึง  11,450  คน  เนื่องจากยอดที่โจทก์ได้มานั้นเป็นสมาชิกที่ไม่มีตัวตนจริงและเป็นเท็จดังกล่าว  เมื่อหักออกแล้วยอดสมาชิกไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่จำเลยกำหนด  โจทก์จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล  ไม่มีอำนาจฟ้องและเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายได้  ส่วนที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่จำเลยย้ายโจทก์ไปเป็นผู้จัดการบริการสมาชิกร้านค้า  โจทก์ไม่เสียหายเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวโจทก์ประจำทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่  ไม่จำต้องเดินทางออกไปทำงานสนาม  หากต้องเดินทางไปตามที่จำเลยมอบหมาย  ก็สามารถเบิกค่าพาหนะ  ค่าเข้าพักโรงแรม  ค่าอาหารตามระเบียบข้อกำหนดจากจำเลยได้  มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ขาดประโยชน์หรือค่าตอบแทนตามฟ้อง  และที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรม  ขอคิดค่าขาดประโยชน์ถัดจากวันเลิกจ้างเป็นต้นไปอีก  10  ปี  เป็นเรื่องเดียวกับที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่  1347/2545  ของศาลแรงงานกลาง  ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  173  วรรคสอง  (1)  ส่วนที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปฉลองความสำเร็จที่ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นเรื่องที่จำเลยกำหนดให้ฝ่ายขายหากสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกได้ถึง  100,000  คน  ภายในสิ้นปี  2543  จะส่งผู้บริหารฝ่ายขายไปเยี่ยมชมโรงงานเอวอนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยกำหนดว่าผู้ที่จะเดินทางได้ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารฝ่ายขาย  ระดับรองผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น  และต้องทำหน้าที่สนับสนุน/ดูแลโครงการเพิ่มสมาชิกหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสมาชิก  โดยต้องทำงานดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้งปี  2543  แต่ตำแหน่งของโจทก์ไม่เข้าเงื่อนไขของจำเลย  จึงไม่มีสิทธิเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์  การกระทำของจำเลยต่อโจทก์เป็นการกระทำโดยสุจริตและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ได้ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่งอย่างใด  ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์  โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย  ขอให้ยกฟ้อง

 

                               ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน  64,000  บาท    พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับตั้งแต่วันฟ้อง  (วันที่  19  กันยายน  2545)  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์  คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 
                                โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

 

                               ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  จำเลยเป็นสาขาของบริษัทเอวอนโปรดักส์  อิงส์  จำกัด  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2532  ตำแหน่งผู้จัดการประจำเขต  ปี  2539  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการขายส่วน  ต่อมาปี  2540  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายส่วน  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2543  โจทก์ได้รับตำแหน่งผู้จัดการขายส่วนทานตะวัน  ต่อมาวันที่  31  มกราคม  2543  จำเลยย้ายโจทก์ไปเป็นผู้จัดการบริการสมาชิกร้านค้า  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จำเลยเพิ่มขึ้นใหม่จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายขายโดยจำเลยกระทำแทบทุกปีแม้โจทก์จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นคนแรก  แต่ก็ไม่ได้ลดตำแหน่งหรือค่าจ้างของโจทก์ลง  ต่อมาวันที่  12  มีนาคม  2544  จำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว  วินิจฉัยว่า  การย้ายตำแหน่งโจทก์เป็นดุลพินิจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับองค์กรของจำเลยได้ตามที่จำเลยเห็นสมควรโดยเฉพาะโจทก์กระทำผิดกติกาในการแข่งขันเพื่อรับรางวัลการขายมาแล้วทำให้จำเลยเห็นว่าโจทก์ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่งเดิม  หาได้เป็นการกลั่นแกล้งย้ายโจทก์แต่อย่างใดไม่  แม้จะทำให้โจทก์ได้รับสวัสดิการน้อยลงไปกว่าตำแหน่งเดิมแต่สวัสดิการที่จำเลยจะมอบให้ก็สุดแล้วแต่จำเลยจะกำหนดให้แต่ละตำแหน่งซึ่งอาจแตกต่างกันได้  ไม่อาจรับฟังว่าเป็นการกลั่นแกล้ง  และฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือละเมิดต่อโจทก์

 

 

                        โจทก์อุทธรณ์ทำนองว่า  เดิมนอกจากโจทก์ได้รับเงินเดือนแล้วโจทก์ยังมีรถยนต์ประจำตำแหน่ง การที่จำเลยย้ายโจทก์ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริการสมาชิกร้านค้าทำให้โจทก์ไม่ได้รับรถยนต์ประจำ ตำแหน่งและเลยไม่ได้ให้เงินต่างๆ  อันถือว่าเป็นค่าจ้าง  จึงเป็นการปรับลดค่าจ้างโดยโจทก์มิได้ตกลงยินยอมด้วยเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์  จึงเป็นละเมิดต่อโจทก์อีกกรณีหนึ่ง  เห็นว่า  อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางที่ว่าจำเลยไม่ได้กลั่นแกล้งย้ายโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 

                               โจทก์อุทธรณ์  ข้อ  2.1  ประเด็นแรก  กรณีที่  3  ว่าการที่จำเลยไม่ให้โจทก์เดินทางไปฉลองความสำเร็จที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ได้รับความอับอายและเสียชื่อเสียงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์  ทำให้โจทก์เสียหาย  1,000,000  บาท  รวมเป็นค่าเสียหาย  1,064,000  บาท  เห็นว่า  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  การที่จำเลยไม่ให้โจทก์เดินทางไปฉลองความสำเร็จที่ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นการผิดสัญญาซึ่งจำเลยจะต้องจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน  14,000  บาท  ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางและท่องเที่ยว  50,000  บาท  โจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน  64,000  บาท  แต่การที่เลยผิดสัญญาดังกล่าวหาทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง  เกียรติยศ  เกียรติคุณ  หรือถูกดูหมิ่น  ดูแคลน  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอายแต่อย่างใดไม่  จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามที่โจทก์เรียกร้องในส่วนนี้  อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานกลาง  เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง  ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 

                                พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์. 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com