ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี article

 คำพิพากษาฎีกา ที่ 10972 - / 2555

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เพื่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้าง  มีอายุความ  10  ปี

                       โจทก์ฟ้องว่า  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2525  จำเลยที่  1  ทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์  โดยมีจำเลยที่  2  เป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน  ต่อมาเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2535  โจทก์มีคำสั่งปลดจำเลยที่  1  ออกจากการเป็นพนักงาน  เนื่องจากขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาพะเยาและสาขาพิจิตร  จำเลยที่  1  กระทำผิดโดยจงใจฝ่าฝืนระเบียบการให้สินเชื่อโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  จำเลยที่  1  ได้ใช้ตำแหน่งอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการอนุมัติสินเชื่อของโจทก์  หากจำเลยที่  1  ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและดำเนินการตามระเบียบการให้สินเชื่อโดยถูกต้องตามขั้นตอนของโจทก์แล้วก็จะไม่มีการอนุมัติให้สินเชื่อแก่ลูกค้า  โจทก์ก็จะไม่ได้รับความเสียหายในการเสียเงินกู้ไปเป็นจำนวนมาก  การที่จำเลยที่  1  สั่งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นในสาขาพะเยาและสาพิจิตรปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนต่อระเบียบการให้สินเชื่อ  โจทก์ทราบภายหลังว่าลูกค้าดังกล่าวที่จำเลยที่  1  อนุมัติให้สินเชื่อไปจะถูกระบุอาชีพ  ฐานะ  รายได้อันเป็นเท็จ  หรือบางรายที่เป็นลูกค้าจริง  จำเลยที่  1  ก็จะช่วยเหลือโดยระบุอาชีพ  ฐานะ  รายได้อันเป็นเท็จหรือสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อให้อยู่ในข่ายที่จะได้รับอนุมัติเงินกู้หรือให้กู้เงินได้มากกว่าปกติ  และราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมากทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเพราะหลักประกันไม่คุ้มหนี้  ถือว่าการกระทำของจำเลยที่  1  เป็นการแสวงหาประโยชน์จากเงินกู้เพื่อประโยชน์ของจำเลยที่  1  เอง  หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่  3  ต่อมาเมื่อต้นปี  2535  โจทก์ทราบความจริงจากการตรวจสอบของผู้จัดการเขตภาคเหนือของโจทก์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่  1  พบว่าลูกค้ารายนายเฉลิม  วราสินธุ์  และนางจุไร  วราสินธุ์  นายนางจุไร  วราสินธุ์  รายนางสาววนิดา  ก้องเกียรติกูล  รายนางสาวมธุกรหรือมนันยา  จบดี  และรายนางกัลณีย์  ปะนะมณฑา  เป็นลูกค้าที่จำเลยที่  1  อนุมัติสินเชื่อไปโดยผิดระเบียบ  โจทก์จึงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการให้สินเชื่อของธนาคารโจทก์สาขาพะเยาและสาขาพิจิตรของจำเลยที่  1  ทั้งหมด  และพบว่าจำเลยที่  1  ได้กระทำความผิดจงใจฝ่าฝืนระเบียบโดยให้สินเชื่อโดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  โจทก์จึงมีคำสั่งปลดจำเลยที่  1  ออกจากการเป็นพนักงาน  หลังจากโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่  1  แล้ว  ปรากฏว่าหนี้ของลูกค้าจำนวน  5  ราย  ดังกล่าวเป็นหนี้เสียทั้งหมด  โจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ลูกหนี้ดังกล่าวชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง  แต่ไม่มีลูกค้ารายใดมาชำระหนี้และไถ่ถอนตำนอง  โจทก์จึงได้ดำเนินคดีกับลูกค้าทั้งห้ารายโดยได้ยื่นฟ้องต่อศาลรวม  6  คดี  ต่อมาทุกคดีศาลพิพากษาให้ลูกค้าชำระหนี้โจทก์รวมเป็นต้นเงินจำนวน  14,284,140.35  บาท  และดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่  14  มิถุนายน  2545  จำนวน  26,278,402.09  บาท  ค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียมจำนวน  389,813  บาท  และค่าทนายความที่ศาลสั่งให้จำเลยชำระแทนโจทก์จำนวน  79,600  บาท  เมื่อหักด้วยราคาประเมินของทรัพย์จำนองที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์และราคาที่โจทก์เข้าซื้อจำนองทุกแปลงแล้วจำนวน  6,837,800  บาท  คงเหลือภาระหนี้ทั้งสิ้นจำนวน  34,194,155.44  บาท  ความเสียหายจากการทุจริตของจำเลยที่  1  ดังกล่าว  จำเลยที่  2  ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่  1  ต้องร่วมรับผิดด้วย  โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินคืนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ตามฟ้องไม่ได้จำนวน  33,724,742.44  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  18.50  ต่อปี  จากต้นเงิน 14,284,140.35  บาท  นับแต่วันที่  15  มิถุนายน  2545  เป็นต้นไป  ชำระค่าขึ้นศาลค่าฤชาธรรมเนียมศาลจำนวน  389,813  บาท  และค่าทนายความที่ศาลสั่งให้ชำระแก่โจทก์จำนวน 79,600  บาท  แก่โจทก์  ในกรณีที่โจทก์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้รายใดหรือทรัพย์จำนองของลูกหนี้รายใดเป็นจำนวนเงินเท่าใดแล้วขอให้โจทก์นำเงินดังกล่าวมาหักหนี้ตามคำขอท้ายฟ้องข้างต้น  หนี้คงเหลือเป็นจำนวนเท่าใดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชดใช้คืนแก่โจทก์จนครบถ้วน

 

จำเลยที่  1  ให้การว่า  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์  ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารโจทก์  และไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ  ประกอบกับตราประทับหนังสือมอบอำนาจ  ประกอบกับตราประทับหนังสือมอบอำนาจก็ไม่ใช่ตราสำคัญของโจทก์  นายสมชาย  ลิขิตสุทธิกุล  จึงไม่มีอำนาจนำคดีนี้มาฟ้องจำเลยที่  1  ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม  เนื่องจากไม่แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา  ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับ  โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลแรงงาน  โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง  เนื่องจากไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการอนุมัติสินเชื่อของจำเลยที่  1  อย่างไร  เพราะเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยที่  1  กระทำละเมิดต่อโจทก์  ไม่ได้กล่าวหาว่ากระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานจำเลยที่  1  ไม่เคยกระทำละเมิดหรือปฏิบัติงานในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ธนาคารโจทก์ได้รับความเสียหาย  คดีของโจทก์ขาดอายุความ  เนื่องจากโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้น  1  ปี  นับแต่วันที่โจทก์มีคำสั่งให้ปลดจำเลยที่  1  จำเลยที่  1  ไม่เคยได้รับและไม่เคยทราบข้อความหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้  ขอให้ยกฟ้อง

 

จำเลยที่  2  ให้การว่า  โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่  2  ต่อศาลแรงงานกลางการมอบอำนาจให้ยื่นฟ้องคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง  หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้โจทก์นำไปยื่นฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลยต่อศาลแล้วจึงใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมายื่นฟ้องจำเลยที่  2  อีกไม่ได้  ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม  คดีของโจทก์ขาดอายุความ  เนื่องจากสิทธิเรียกร้องของโจทก์เกิดขึ้นนับแต่ต้นปี  2535  แต่โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดเมื่อกลางปี  2545  จำเลยที่  2  เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่  1  ในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป  การที่โจทก์ให้จำเลยที่  1  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเป็นการสร้างภาระหรือเพิ่มภาระความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดในการทำงานของจำเลยที่  1  ให้แก่จำเลยที่  2  มากขึ้นโดยที่จำเลยที่  2  ไม่เคยได้รับแจ้งหรือตกลงยินยอม  จำเลยที่  2  จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์  โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายจำเลยที่  1  มิได้ทุจริตหรือกระทำผิดข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของโจทก์  โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่มีอำนาจฟ้อง  จำเลยที่  2  ไม่เคยตกลงยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ  18.5  ต่อปี  อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นโมฆะ  จำเลยที่  2  ไม่ได้ผิดนัด  จึงคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่  2  ไม่ได้  และจำเลยที่  2  ไม่ต้องรับผิดชำระเงินค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์  ขอให้ยกฟ้อง

 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าไม่ได้จำนวน  26,170,282.94  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  18.50  ต่อปี  จากต้นเงิน  10,590,449.14  บาท  นับแต่วันที่  15  มิถุนายน  2545  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ  และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าขึ้นศาลค่าฤชาธรรมเนียมจำนวน  355,890  บาท  และค่านายความที่ศาลสั่งให้จำเลยชำระแก่โจทก์อีกจำนวน  62,000  บาท  แต่ทั้งนี้หากโจทก์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้หรือทรัพย์จำนองรายใดเป็นจำนวนเงินเท่าใดแล้ว  ให้โจทก์นำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเงินตามคำพิพากษาข้างต้น  และให้จำเลยทั้งสองรับผิดเฉพาะในส่วนที่เหลือจนครบถ้วน  ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 
จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

ศาลฎีกาแผนคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์โดยลงนามและประทับตราของโจทก์  ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย  จ.1  จำเลยที่  1  เข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2525  ตามเอกสารหมาย  จ.5  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2532  - วันที่  15  พฤศจิกายน  2534  เป็นผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาพะเยา  และวันที่  16  พฤศจิกายน  2534 – วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2535  เป็นผู้จัดการธนาคารโจทก์สาขาพิจิตร  ตามประวัติการทำงานเอกสารหมาย  จ.4  จำเลยที่  2  เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่  1  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2525  ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย  จ.8  โจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่  1  ในฐานะเป็นผู้จัดการมีอำนาจให้สินเชื่อตามเอกสารหมาย  จ.9  เมื่อต้นปี  2535  นายสมพล  ไชยเชาว์  ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการสาขาภาคเหนือสงสัยว่าจำเลยที่  1  ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในระหว่างเป็นผู้จัดการสาขาพะเยาและสาขาพิจิตร  จึงรายงานให้สำนักงานใหญ่ทราบและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นโดยมีนายเกื้อศักดิ์  ลออสุวรรณ  เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวน  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2535  จำเลยที่  1  ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนและยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบโดยอนุมัติสินเชื่อไปโดยไม่มีอำนาจและรับปากว่าจะไปติดตามหนี้ที่ให้สินเชื่อไปโดยผิดระเบียบให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  2535  ตามเอกสารหมาย  จ.11  คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการแรกว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่  เห็นว่า คดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่  1  ต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน  หาใช่คดีละเมิดอย่างเดียวไม่ เพราะโจทก์กับจำเลยที่  1  เป็นนายจ้างลูกจ้างมีข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน  นอกจากจำเลยที่  1  ทำละเมิดต่อโจทก์แล้วยังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานด้วย  และตามหนังสือรับรองและสัญญาค้ำประกันการทำงาน  ตามเอกสารหมาย  จ.8  ข้อ  3  ระบุว่า  “หากจำเลยที่  1  ได้เข้าทำงานในธนาคารโจทก์แล้ว  ภายหลังหลบหนีหายไปหรือฉ้อโกง  ยักยอก  หรือทุจริตต่อหน้าที่  หรือทำความเสียหายให้แก่โจทก์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม  ตลอดจนบรรดาหนี้สินที่จำเลยที่  1  ได้มีอยู่กับโจทก์  จำเลยที่  2  ยินดีรับเป็นผู้ใช้แทนให้แก่โจทก์โดยสิ้นเชิงตามจำนวนที่โจทก์เสียหาย”  ข้อผูกพันของจำเลยที่  2  ที่มีต่อโจทก์จึงหมายถึงจำเลยที่  2  ค้ำประกันความรับผิดของจำเลยที่  1  ตามสัญญาจ้างแรงงานด้วย สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่น  จึงมีอายุความ  10  ปี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  193/30 โดยให้เริ่มนับแต่วันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามมาตรา  193/12  เมื่อพิจารณาหนังสือที่จำเลยที่  1  มีถึงโจทก์ว่าจะดำเนินการติดตามลูกหนี้ทั้งหมดมาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภk8,  2535  ตามเอกสารหมาย  จ.11  แต่จำเลยที่  1  ไม่สามารถปฏิบัติได้  โจทก์จึงเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิบังคับให้จำเลยที่  1  ชำระค่าเสียหายที่เกิดจากจำเลยที่  1  ทำละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ได้ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2535  การที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2545  ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่  1  มิถุนายน  2535  เป็นเวลาเกินกว่า  10  ปี  คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่  1  จึงขาดอายุความส่วนจำเลยที่  2  ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่  1  ดังกล่าว  เมื่อคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่  1  ขาดอายุความ  จำเลยที่  2  ในฐานะผู้ค้ำประกันย่อมยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นต่อสู้ได้ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  394  คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่  2  จึงขาดอายุความด้วยเช่นกัน  อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

 

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

 มาตรา  394  คดีโจทก์สำหรับ1  ดังกล่าว  เมื่อคดีโจทก์_____
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com