ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................เลิกจ้าง อย่างไร ให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม article

 เลิกจ้าง  !  อย่างไร  ?   ให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  หลายท่านอาจกำลังค้นหา  หรือวางแผนการเลิกจ้าง   หรือต้องการเลิกจ้างพนักงาน   แต่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ  ขั้นตอน   วิธีการ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

                การเลิกจ้าง  มีสาเหตุหรือที่มาอยู่มากมาย  หลายประการ   แต่บทสรุปที่กฎหมายถือว่าเป็นการเลิกจ้าง   ก็คือการที่นายจ้างบอกยกเลิกสัญญาจ้าง  เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง  หรือกระทำความผิด   หรือเหตุผลทางธุรกิจอื่น  ๆ  อันไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง   

    ในที่นี้  กฎหมายให้หมายความรวมถึง   พฤติกรรมหรือการกระทำใด  ๆ  ที่นายจ้างกระทำต่อลูกจ้าง  โดยมีเจตนาไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป     ไม่จ่ายค่าจ้าง     ไม่มอบหมายงานให้ทำ    ให้ถือว่ามีเจตนาเลิกจ้างลูกจ้างด้วย

                ในครั้งนี้   ผมขอกล่าวถึงหลักทั่วไปเกี่ยวกับการเลิกจ้างเสียก่อน    ว่าแนวทางการเลิกจ้าง และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง      

                เมื่อต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง   สิ่งที่ต้องเรียนรู้และพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย คือ    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างมีอะไรบ้าง  ถ้าไม่ปฏิบัติตาม  มีผลอย่างไร

                ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง   มีอยู่หลายมาตรา  กฎหมายหลายฉบับ    ที่สำคัญ ๆ  ที่ต้องทราบ เป็นหลักการ   คือ

 

1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ  บทกฎหมายที่ควรรู้คือ   มาตรา  9,10,17,67,70,118,119,120,144

 

มาตรา  9  และมาตรา 10     หลักกฎหมาย  คือ 

หลักกฎหมายว่าด้วย  เงินประกันการทำงาน   สรุปหลักการ  คือ  เมื่อมีการเลิกจ้างหรือลาออก   หากลูกจ้างไม่ทำให้นายจ้างเสียหาย  อันเนื่องมาจาการทำงาน   นายจ้างมีหน้าที่ต้องคืนเงินประกัน  พร้อมดอกเบี้ยให้ลูกจ้าง   ภายใน  วัน  นับแต่วันเลิกจ้างหรือลาออก    หากไม่จ่าย   ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  จากต้นเงินดังกล่าว

 

มาตรา  17    หลักกฎหมายคือ 

สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา   เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญา  สามารถเลิกจ้างได้ทันที  โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า    

หากเป็นสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา    นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสื อให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า  งวดการจ่ายค่าจ้าง      

                        

มาตรา  67   หลักกฎหมาย  คือ 

ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง  โดยไม่มีความผิด  ตามมาตรา  119   นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างแก่ลูกจ้าง  ตามส่วน   

หากถูกเลิกจ้าง เพราะมีความผิด ตามมาตรา  119   หรือลูกจ้างลาออก      ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม  ที่มีสิทธิได้รับให้ลูกจ้าง  (กรณีนี้ หากบริษัทไหนไม่มีการสะสม  ก็ไม่ต้องจ่าย)


มาตรา  70   หลักกฎหมาย  คือ

เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง   นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย  ค่าจ้าง  ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด  และค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด  ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ  ภายใน 

วัน  นับแต่วันเลิกจ้าง


มาตรา   118  หลักกฎหมายคือ   

การกำหนดอัตราค่าชดเชย   เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง    โดยกำหนดอัตราค่าชดเชยตามอายุการทำงาน คือ  อายุงานครบ  120  วัน  ไม่ถึง   ปี   มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า         ยกเว้นงานโครงการหรืองานตามฤดูกาล

               

มาตรา  119    หลักกฎหมายคือ

เหตุยกเว้นที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้   โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย   ตามมาตรา  118    ซึ่งมีหลายกรณี   อาทิ  ทุจริตต่อหน้าที่   กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง   ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  หรือฝ่าฝ่นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม  กรณีร้ายแรง    หรือกระทำความผิดซ้ำคำเตือน   หรือขาดงานละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงาน  ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   เป็นต้น 


มาตรา  144   คือ 

บทกำหนด โทษ   กรณีไม่ปฏิบัติตามบทกฎหมายในมาตราที่กล่าวมาข้างต้น   และมาตราอื่น ๆ อีกหลายบท    ซึ่งมีโทษปรับ  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    มาตรา  583   หลักกฎหมาย คือ 

หากลูกจ้างกระทำความผิด  ไม่ว่จะเป็นการขัดคำสั่งเป็นอาจิณ    ละทิ้งหน้าที่ไป   กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต    นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้   โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

           3.  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518    บทกฎหมายที่ควรรู้คือ   มาตรา  31,52,123,136,143,158

                       

มาตรา  31   หลักกฎหมาย  คือ

          ระหว่างที่การยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาข้อเรียกร้อง    ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การ ลูกจ้าง  ผู้แทนลูกจ้าง   กรรมการ  อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน    ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่  ลูกจ้างกระทำความผิด    ซึ่งเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ใน  พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา 119  นั่นเอง

               

มาตรา 52  หลักกฎหมาย  คือ

                   ห้ามมิให้นายจ้าง  เลิกจ้าง   กรรมการลูกจ้าง   ยกเว้นได้รับอนุญาตจากศาลก่อน    เน้นนะครับ 

                ตำแหน่งที่ว่า   คือ  กรรมการลูกจ้างที่ได้รับตำแหน่งมาตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา  45  ครับ    ไม่ใช่กรรมการสหภาพหรือกรรมการสวัสดิการหรือสมาชิกสหภาพ    อย่าหลงผิด


มาตรา  123  หลักกฎหมาย คือ

                 ระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาด มีผลใช้บังคับ   ห้ามมิให้เลิกจ้างห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน   ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง     เว้นแต่กระทำความผิด    ซึ่งเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ใน  พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ  มาตรา 119   เช่นเดียวกันกับ   กรณีมาตรา  31   แต่แตกต่างกันตรงช่วงวันเวลาที่จะเลิกจ้างเท่านั้น   คือ มาตรา  31  กำหนดช่วงเวลา ระหว่างยื่นข้อเรียกร้องหรืออยู่ระหว่างเจรจาข้อเรียกร้อง   ส่วน มาตรา 123  บังคับใช้ระหว่าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับอยู่


มาตรา  136,143,158  คือ 

บทกำหนด โทษ   กรณีไม่ปฏิบัติตามบทกฎหมายในมาตราที่กล่าวมาข้างต้น และมาตราอื่น  ๆ  อีกหลายบท    ซึ่งมีโทษปรับ  หรือทั้งจำทั้งปรับ

           

                                             เมื่อเรารับทราบ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง  แล้ว   เราก็พิจารณาต่อไปว่า   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพนักงานที่เราจะเลิกจ้างนั้น   เป็นอย่างไร    เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือไม่  หรือมีเงื่อนไขบังคับไว้ตามกฎหมายหรือไม่    พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายอะไรบ้าง    และเมื่อเลิกจ้างแล้ว  ต้องดำเนินการอย่างไรต่อหรือไม่   ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลิกจ้าง นั้น   มีมากมายหลายเหตุ  หลายปัจจัย    แต่สรุปบทกฎหมายหลัก ๆ  ที่เกี่ยวข้องก็มีไม่กี่มาตรา   ตามที่เรียนไปแล้วข้างต้น   ตัวอย่างเช่น

                                                ทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน   เมื่อครบกำหนด   ไม่ต้องการต่อสัญญา   ต้องการเลิกจ้าง   จะทำอย่างไร     เราก็ลองไล่สายตามหลักกฎหมาย  นะครับ

                      เริ่มต้น  จาก  พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ  มาตรา  17  เข้าตามหลักเกณฑ์มั๊ย     ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย  ถือว่า เข้าข้อยกเว้นนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า     แต่ก็ต้องพิจารณาในทางบริหารจัดการด้วยว่า   จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่  เพื่อให้ทราบหรือเตรียมตัวหรือต้องส่งมอบงาน   หรืออาจจะเสียหายมากกว่า ถ้าพนักงานรู้ล่วงหน้า    จึดนี้ฝ่ายบุคคลก็ต้องวิเคราะห์เองให้ได้ว่าสถานะภาพของบริษัทกับพนักงานเป็นอย่างไร   และควรดำเนินการอย่างไร   

พิจารณาต่อตามหลักกฎหมาย  คือ  เลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว    ลูกจ้างมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง      ซึ่งก็คือ 

มาตรา  67  ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ   และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม  ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ  

มาตรา  118   พนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย   เพราะไม่เข้าข้อยกเว้น มาตรา 119

พิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   คือ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา  52  ตรวจสอบว่า  เป็นกรรมการลูกจ้างหรือไม่     

การเลิกจ้างไม่ว่าจะเลิกจ้างด้วยเหตุใด  ก็ตาม   หากพนักงาน  เป็นกรรมการลูกจ้าง    นายจ้างต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้าง  จากศาลก่อนทุกครั้ง     ยกเว้น  พนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานเอง  หรือลาออกจากการเป็นกรรมการลูกจ้าง     อย่างนี้เลิกจ้างได้  ไม่ต้องขออนุญาตศาล   

และเมื่อเลิกจ้างแล้ว   มีอะไรต้องทำอีกหรือไม่   เช่น   มาตรา  70   ต้องจ่ายต้องจ่ายค่าจ้าง  ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด   ฯ   ภายใน  วัน  นับแต่วันเลิกจ้าง    จะไปรอจ่ายในรอบเดือนตามปกติไม่ได้นะครับ   พนักงานไปร้องหรือฟ้อง  ท่านอาจต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้

หากเราไล่สายตามหลักกฎหมายดังกล่าว   การเลิกจ้างหรือวางแผนเพื่อการเลิกจ้าง  ก็จะสมบูรณ์  ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย      

เบื้องต้น ผมขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อน    รายละเอียดติดตามได้ในบทความต่อไป   ซึ่งผมจะอธิบายถึงสาเหตุหรือเหตุผลในการเลิกจ้าง  ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายกำหนด   เอาไว้ติดตามต่อบทความต่อไปครับ

 

บรรยายโดย นายไสว   ปาระมี
กฎหมายน่ารู้

ปิดกิจการชั่วคราว หรือ หยุดกิจการชั่วคราว article
สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง article
การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
พนักงานรับเหมาค่าแรง ตามมาตรา ๑๑/๑ article
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เพิ่มเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ทำงานทดแทน article
ย้ายสถานประกอบการ article
วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง article
วันลา (ลาเพื่อรับราชการ,ลาเพื่อฝึกอบรม) article
วันลา (ลาคลอด) article
วันลา (ลากิจ ลาเพื่อทำหมัน) article
วันลา (ลาป่วย) article
วันหยุด ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ article
การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการจ่ายค่าจ้าง article
ค่าจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com