ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................



เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานให้ทำงานเพิ่มขึ้น แต่รวมแล้วไม่เกินจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง article

คำพิพากษาฎีกา ที่ ๑๒๘๒๑ - ๑๒๘๒๔ / ๕๓

เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานให้ทำงานเพิ่มขึ้น แต่รวมแล้วไม่เกินจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

                       คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสี่สำนวนว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลำดับ และให้เรียกจำเลยทั้งสี่สำนวนว่า จำเลย
 
 
                       โจทก์ทั้งสี่สำนวนฟ้องจำเลยเป็นใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างจำเลย ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าช่าง นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ หัวหน้าช่างเขียน และหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตามลำดับ จำเลยกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในแต่ละวัน ระหว่างเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา แต่เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยออกประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานจากเดิม เป็นเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของจำเลยดังกล่าว เป็นเหตุให้ลูกจ้างมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นวันละ ๑ ชั่วโมง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ซึ่งโจทก์ทั้งสี่ผู้เป็นลูกจ้างมิได้ยินยอม ขอให้พิพากษาว่าประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของจำเลยเป็นโทษแก่ลูกจ้าง และให้เพิกถอนประกาศ คำสั่งดังกล่าว และให้ใช้เวลาทำงานของลูกจ้างเดิมก่อนมีประกาศและคำสั่งเปลี่ยนแปลงการทำงานของจำเลย
 
 
                        จำเลยให้การว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักสูตรนานาชาติ ระดังชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุนและทุนของรัฐบาลไทย และองค์การระหว่างประเทศ กิจการของจำเลยมุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ จึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยมิได้เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด กล่าวคือ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จำเลยทำไว้กับสหภาพแรงงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดชั่วโมงการทำงานไว้ในระเบียบข้อบังคับสำหรับพนักงานจ้างประจำภายในประเทศ ข้อ ๑๑.๑ ว่า ชั่วโมงการทำงานนั้นอาจเป็น ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมง ต่อหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ แล้วแต่ข้อตกลงในการจ้าง ส่วนเวลาการทำงานที่แท้จริงนั้นแล้วแต่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ การกำหนดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาของแต่ละแผนกจะเป็นผู้กำหนดเพื่อให้เหมาะสมแก่ลักษณะงานของแผนกนั้น เดิมผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกได้ยืดหยุ่นเวลาทำงานให้กับพนักงานตามปริมาณงาน ชั่วโมงการทำงาน และความจำเป็นของพนักงานแต่ละแผนก แต่ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คือ สัปดาห์ละ ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีการผ่อนปรนให้ทำงานไม่ถึง ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทางการศึกษาและวิจัยของจำเลยนับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๘ มีรายรับไม่พอกับรายจ่าย ทำให้จำเลยประสบวิกฤตทางการเงิน จำต้องยุบหน่วยงาน และลดพนักงานบางส่วนเพื่อความอยู่รอด และขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่เหลืออยู่ จำเลยจึงมีหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละแผนกยืดหยุ่นชั่วโมงการทำงาน โดยให้พนักงานปฏิบัติให้ครบชั่วโมงการทำงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นสัปดาห์ละ ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมง เพื่อทดแทนพนักงานที่ขาดหายไปการเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานดังกล่าว เป็นอำนาจบริหารงานที่จำเลยสามารถดำเนินการได้ทั้งจำเลยไม่เคยทำสัญญาจ้างกับโจทก์ทั้งสี่ว่าให้เข้าทำงานเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันเป็นโทษแก่ลูกจ้าง หนังสือบันทึกลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นหนังสือแจ้งให้อาจารย์และพนักงานปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มิใช่คำสั่งประกาศเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง คำขอของโจทก์ที่ให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                        ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
 
 
                        โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
               
                        ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์ดำเนินการทางด้านการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปและทำการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ตามสำเนากฎบัตรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเอกสารหมาย ล.๒ จำเลยมีลูกจ้าง ๔ ประเภท คือ ลูกจ้างประจำในประเทศไทย ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน ลูกจ้างนานาชาติและอาจารย์   โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างของจำเลยประเภทลูกจ้างประจำในประเทศไทย   จำเลยเปิดทำการปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ จำเลยกับสหภาพแรงงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียตกลงทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้   ตามสำเนาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล.๑ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันโจทก์ทั้งสี่ด้วย โจทก์ทั้งสี่มีข้อตกลงในการจ้างกับจำเลยโดยตกลงทำงานให้แก่จำเลย ๔๐ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ จำเลยโดยหัวหน้างานของโจทก์ทั้งสี่มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสี่ทำงานในวันทำงานปกติระหว่างเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา ตามเอกสารหมาย จล. ๕ , จล. ๖ และ จ. ๗ ลูกจ้างของจำเลยที่ทำงานหลังเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา จะได้รับค่าล่วงเวลาตามเอกสารหมาย ล.๒ ต่อมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยได้เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานจากเดิมเป็น ๗.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ตามบันทึกช่วยจำเอกสารหมาย ล. ๗ คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ว่า การที่จำเลยประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานจาก ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา มาเป็น ๗.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล. ๑ หรือไม่ และมีเหตุเพิกถอนประกาศคำสั่งที่ให้เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล.๑ ข้อ ๑๑ ชั่วโมงการทำงาน ๑๑.๑ กำหนดว่า “ชั่วโมงการทำงานนั้นอาจเป็น ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ ก็ได้แล้วแต่ข้อตกลงในการจ้าง ส่วนการทำงานที่แท้จริงนั้นแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะกำหนดให้” จากข้อตกลงดังกล่าวเห็นได้ว่าจำเลยกับสหภาพแรงงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตกลงชั่วโมงการทำงานต่อหนึ่งสัปดาห์ไว้แน่นอนแล้วคือ ๔๐ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมง แม้ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสี่กำหนดให้โจทก์ทั้งสี่ทำงานในวันทำงานปกติระหว่างเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา หรือทำงาน ๓๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งน้อยกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล.๑ สัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมงก็ตาม แต่จำเลยก็มิได้ให้โจทก์ทั้งสี่ทำข้อตกลงใหม่แต่อย่างใด การที่จำเลยให้อำนาจผู้บังคับบัญชากำหนดเวลาทำงานที่แท้จริงต่ำกว่าชั่วโมงการทำงานที่จำเลยกับสหภาพแรงงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียทำข้อตกลงกันไว้และแม้ลูกจ้างของจำเลยรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่จะเคยได้รับค่าล่วงเวลา หากทำงานหลังเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ก็ถือเป็นกรณีที่จำเลยให้ประโยชน์แก่ลูกจ้างของจำเลยและโจทก์ทั้งสี่ จึงไม่เป็นการจ้างอันมีผลผูกพันจำเลยให้ต้องปฏิบัติตามตลอดไป จำเลยย่อมยกเลิกการให้ประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสี่ได้ การที่จำเลยประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานจาก ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา มาเป็น ๗.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา เมื่อคำนวณระยะเวลาทำงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว โจทก์ทั้งสี่จะทำงาน ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตรงตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล. ๑ ข้อ ๑๑ ดังนั้น การที่จำเลยประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานจากเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา มาเป็น ๗.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา จึงไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล. ๑ และไม่มีเหตุเพิกถอนประกาศคำสั่งของจำเลยที่ให้เปลี่ยนเวลาทำงานใหม่เป็น ๗.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ตามเอกสารหมาย ล. ๗ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น
 
 
                          พิพากษายืน.



อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com