ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ทำสัญญาจ้างภายหลัง และตกลงเหมาจ่ายค่าล่วงเวลา อัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด article

คำพิพากษาฎีกา 7753 – 7772 – 53

ทำสัญญาจ้างภายหลัง และตกลงเหมาจ่ายค่าล่วงเวลา อัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
                  รายชื่อโจทก์ปรากฏตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง
 
 
                 คดีทั้งยี่สิบสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยให้เรียกโจทก์เรียงตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 20 และเรียกจำเลยทั้งสามทั้งยี่สิบสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
 
 
                โจทก์ทั้งยี่สิบสำนวนฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัท มีชื่อว่าบริษัทซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด และไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี (กรุ๊ป) โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประกอบการค้าร่วมกันและลงทุนโดยใช้ชื่อในทางการค้าว่า กิจการร่วมค้า เชค ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับเหมาช่วงงานโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ จำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อกระทำการแทนในกิจการทางการค้าดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงถือว่าเป็นนายจ้าง จำเลยทั้งสามรับโจทก์ทั้งยี่สิบเข้าทำงานตามวัน เดือน ปี ตำแหน่ง และค่าจ้างที่ได้รับตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบสำนวน โดยจำเลยทั้งสามกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ในการทำงานจำเลยทั้งสามกำหนดเวลาทำงานปกติตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา สัปดาห์หนึ่งทำงาน 6 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ กำหนดวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ แต่ในทางปฏิบัติให้ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา พัก 12 นาฬิกา ถึง 13 นาฬิกา จึงเป็นการให้โจทก์ทั้งยี่สิบทำงานเกินเวลาปกติวันละ 1 ชั่วโมง   ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกวันทำงาน โดยจำเลยทั้งสามไม่ยอมจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบแต่อย่างใด ซึ่งการทำงานล่วงเวลาดังกล่าว หากโจทก์ทั้งยี่สิบไม่ยอมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัย จึงเป็นการบังคับอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 ที่ระบุห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป นอกจากนี้ในการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบ จำเลยทั้งสามใช้วิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยแยกเงินเดือนของโจทก์ที่มีการจ่ายประจำและแน่นอนทุกเดือนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งได้แยกไว้เป็นฐานค่าจ้าง อีกส่วนแยกออกเป็นค่าล่วงเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งแท้จริงเงินทั้งสองส่วนดังกล่าวคือเงินเดือนของโจทก์ทั้งยี่สิบที่โจทก์ทั้งยี่สิบได้กรอกใบสมัครงานว่ามีความประสงค์ต้องการเงินเดือนเท่าใดเมื่อจำเลยทั้งสามได้พิจารณาจากใบสมัครงานของโจทก์ทั้งยี่สิบแล้วก็ตกลงรับโจทก์ทั้งยี่สิบเข้าทำงาน และเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งก็เรียกพนักงานเข้าไปลงนามในสัญญาใหม่โดยแยกเงินเดือนของโจทก์ทั้งยี่สิบตามที่กรอกลงในใบสมัครงานว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพื้นฐานและอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 1 ชั่วโมงในแต่ละวัน และบังคับให้โจทก์ทั้งยี่สิบทำงานวันละ 9 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งหากโจทก์ทั้งยี่สิบไม่ยินยอมก็จะถูกลงโทษทางวินัยตามที่กล่าวมา การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงาน ที่โจทก์ทั้งยี่สิบยอมรับเงินโดยไม่ได้โต้แย้งเพราะเกรงว่าจะตกงานโจทก์ทั้งยี่สิบจึงได้มาฟ้องเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 จนถึงวันฟ้อง จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบและการที่จำเลยทั้งสามจงใจหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบดังกล่าวโดยปราศจากเหตุอันสมควรและโจทก์ทั้งยี่สิบได้ทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉยจำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมรับผิดในดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ทุก ๆ 7 วันของจำนวนเงินค่าล่วงเวลาดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงินจำนวน 134,917.29 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 111,080.10 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 113,737.50 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 140,166.99 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 23,006.04 บาท โจทก์ที่ 9 จำนวน 32,462.50 บาท โจทก์ที่ 10 จำนวน 108,699.26 บาท และโจทก์ที่  11 จำนวน 37,593.75 บาท โจทก์ที่ 12 จำนวน 124,200 บาท โจทก์ที่ 13 จำนวน 239,625 บาท โจทก์ที่ 14 จำนวน 112,371.90 บาท โจทก์ที่ 15 จำนวน 57,810 บาท โจทก์ที่ 16 จำนวน 93,050.50 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 40,218.75 บาท และโจทก์ที่ 18  จำนวน 208,683.20 บาท โจทก์ที่ 19 จำนวน 237,500 บาท และโจทก์ที่ 20 จำนวน 132,131.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินค่าล่วงเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งยี่สิบ
 
 
                จำเลยทั้งสามทุกสำนวนให้การว่า จำเลยทั้งสามรับโจทก์ทั้งยี่สิบมีวันเดือนปีที่เริ่มทำงาน ตำแหน่งสุดท้ายและกำหนดจ่ายค่าจ้างตามฟ้อง แต่อัตราค่าจ้างสุดท้ายของโจทก์แต่ละคนมิได้เป็นไปตามที่ระบุในคำฟ้องอีกทั้งในการคำนวณค่าล่วงเวลาตามฟ้อง จะต้องใช้อัตราค่าจ้างในช่วงวันเดือนปีที่กล่าวอ้างว่ามีสิทธิ มิใช่ฐานอัตราค่าจ้างสุดท้ายตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาคำนวณ ในการคำนวณค่าล่วงเวลาจะต้องพิจารณาตามบัตรตอกลงเวลา แต่โจทก์ทั้งยี่สิบคิดคำนวณโดยไม่ได้นำวันหยุด วันลา หรือวันที่โจทก์ทั้งยี่สิบไม่มาทำงานมาหักออก ซึ่งหากฟังว่าจำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดก็มิใช่เป็นจำนวนวันและจำนวนเงินที่โจทก์ทั้งยี่สิบได้กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง อายุความในการฟ้องเรียกค่าล่วงเวลามีอายุความ 2 ปี ฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบบางส่วนจึงขาดอายุความ โจทก์ทั้งยี่สิบลงนามในสัญญาจ้างแรงงานซึ่งในสัญญาระบุไว้ว่า หลังจากผ่านทดลองงานโจทก์ทั้งยี่สิบจะมีอัตราค่าจ้างและค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายต่อเดือนซึ่งอัตราค่าจ้างและค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายดังกล่าวไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ โจทก์ทั้งยี่สิบได้อ่านและเข้าใจในสัญญาจ้างดังกล่าวแล้วว่ามีการแยกค่าจ้างและค่าล่วงเวลา จึงเป็นสภาพการจ้างที่ทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติต่อกันโดยโจทก์ทั้งยี่สิบไม่เคยมีการคัดค้านและให้ความยินยอมซึ่งลักษณะการทำงานของโจทก์ทั้งยี่สิบเป็นการทำงานตามโครงการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ จำเลยทั้งสามจึงต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ การที่จำเลยทั้งสามจะไปขอความยินยอมเป็นครั้งคราว จึงอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ การที่โจทก์ทั้งยี่สิบลงนามในสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการยินยอมแล้ว ซึ่งหากโจทก์ทั้งยี่สิบไม่ประสงค์จะทำงานล่วงเวลาตามที่จำเลยทั้งสามกำหนดก็สามารถแจ้งความประสงค์หรือขออนุมัติเป็นกรณีได้ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสามกับโจทก์ทั้งยี่สิบตกลงทำสัญญาระบุอัตราค่าจ้างหลักต่อเดือนและเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาต่อเดือนโดยโจทก์ทั้งยี่สิบตกลงยินยอมในสัญญาจ้างแรงงานและลักษณะและสภาพของงานมีความจำเป็นและมีผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากเป็นการก่อสร้างทางยกระดับ สัญญาดังกล่าวจึงสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายโดยจำเลยทั้งสามได้จ่ายค่าล่วงเวลาให้มากกกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และโจทก์ทั้งยี่สิบก็ไม่เคยมีผู้ใดคัดค้าน จึงถือว่าจำเลยทั้งสามได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงานแล้วจำเลยทั้งสามจึงไม่จำต้องรับผิดในค่าล่วงเวลาพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามที่โจทก์ทั้งยี่สิบกล่าวมาในคำฟ้อง อนึ่งจำเลยที่ 3 เป็นการทำสัญญาร่วมค้าระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่มีสภาพเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล โจทก์ทั้งยี่สิบจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ให้ร่วมรับผิดด้วย ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งยี่สิบแถลงขอถอนฟ้องไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 3 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ
 
 
                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งยี่สิบ
 
 
                โจทก์ทั้งยี่สิบอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 
                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งยี่สิบข้อแรกที่ว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ทั้งยี่สิบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีผลผูกพันกันตั้งแต่เมื่อใด โจทก์ทั้งยี่สิบอุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีผลผูกพันกันเมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 สนองรับข้อเสนอของโจทก์ทั้งยี่สิบตามใบสมัครงานนับตั้งแต่วันสัมภาษณ์งานและเรียกให้มาทำงานวันแรกแล้ว เนื่องจากเป็นการแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 มิใช่นับตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เรียกให้โจทก์ทั้งยี่สิบไปลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามเอกสารหมาย จล.1 ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย เห็นว่า ใบสมัครงานของโจทก์ทั้งยี่สิบเป็นแต่เพียงข้อผูกพันเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเท่านั้น เมื่อศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า ต่อมาโจทก์ทั้งยี่สิบตกลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จล.1 ด้วยความสมัครใจ โจทก์ทั้งยี่สิบย่อมต้องผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จล.1 ซึ่งกระทำขึ้นภายหลังวันสัมภาษณ์งานและเรียกให้มาทำงานวันแรก ย่อมส่งผลให้ข้อผูกพันตามใบสมัครงานดังกล่าวระหว่างโจทก์ทั้งยี่สิบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่มีอยู่ก่อนการทำสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จล.1 สิ้นผลไป และผูกพันกันตามสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จล.1 แทนอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งยี่สิบดังกล่าวย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
                อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งยี่สิบที่ว่า การลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามเอกสารหมาย จล.1 เป็นการลดเงินเดือนหรือแยกเงินเดือนซึ่งเป็นค่าจ้างให้น้อยลง เห็นว่าศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำเงินค่าล่วงเวลาซึ่งแยกต่างหากจากค่าจ้างหลักมาคิดคำนวณค่าชดเชยด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานเนื่องจากเป็นการจ้างงานตามโครงการที่มีระยะเวลาที่กำหนดการสิ้นสุดการจ้าง และน่าเชื่อว่าพนักงานได้ร้องขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกหนังสือรับรองเงินเดือนโดยนำค่าล่วงเวลามาคำนวณด้วยเพื่อให้มีอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ติดต่อทางธุรกรรมและที่โจทก์ทั้งยี่สิบอุทธรณ์ว่า โจทก์ทั้งยี่สิบมีเงินเดือนแท้จริงตามใบสมัครงานและข้อตกลงตามวันสัมภาษณ์งาน การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำฐานเงินเดือนดังกล่าวไปเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย และออกหนังสือรับรองเงินเดือน ทั้งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังคงจ่ายเงินเดือนให้เท่าเดิมแม้มีการลดชั่วโมงทำงานลง ล้วนเป็นการชี้ชัดถึงอัตราเงินเดือนของโจทก์ทั้งยี่สิบตามใบสมัครงาน อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งยี่สิบดังกล่าวข้างต้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
                คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งยี่สิบข้อสุดท้ายว่า สัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จล.1 ขัดกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า ตามสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จล.1 มีการแยกค่าจ้างหลักและค่าล่วงเวลาออกจากกัน ตามคำแปลสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย ล.1 ซึ่งโจทก์ทั้งยี่สิบลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวด้วยความสมัครใจ อีกทั้งคู่ความก็แถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันว่าค่าล่วงเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินตามการคำนวณค่าล่วงเวลาในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า กรณีมิใช่เป็นการตกลงทำนองลูกจ้างสละสิทธิในค่าล่วงเวลา จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย และแม้ว่าโจทก์ทั้งยี่สิบจะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวในภายหลังในขณะที่ยังคงสภาพเป็นลูกจ้างภายใต้อาณัติการบังคับบัญชาของนายจ้าง ก็หาเป็นเหตุให้สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวไม่สามารถมีผลบังคับได้แต่อย่างใดไม่ เนื่องจากโจทก์ทั้งยี่สิบลงลายมือชื่อด้วยความสมัครใจของตนเองดังที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงมาแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งยี่สิบในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 
 
                พิพากษายืนอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com