ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับกับพนักงานทุกคนตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ม.19 เมื่อสหภาพแรงงานมีสมาชิกเกินกว่าสองในสามของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด article

 

ฎีกา 9386 - 9420/2551
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับกับพนักงานทุกคนตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ม.19 เมื่อสหภาพแรงงานมีสมาชิกเกินกว่าสองในสามของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด
           
                       
                        คดีทั้งสามสิบห้าสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยให้เรียกโจทก์ทั้งสามสิบห้าสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 35 ตามลำดับ และเรียกจำเลยทั้งสามสิบห้าสำนวนว่า จำเลย
 
 
                โจทก์ทั้งสามสิบห้าสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องมีใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย เป็นพนักงานรายวัน มีวันเข้าทำงานและตำแหน่งงานตามฟ้องพนักงานของจำเลยได้ร่วมกันจัดตั้งสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ โจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นสมาชิกและโจทก์ที่ 1 เป็นประธานสหภาพแรงงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์กับจำเลยร่วมกันจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 10 มีข้อความว่า "บริษัทตกลงปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือน โดยทั้งนี้สหภาพแรงงานส่งรายชื่อและหลักเกณฑ์การปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนให้บริษัทปรับ ทั้งนี้พนักงานรายเดือนให้มีสิทธิและสถานภาพตามระเบียบของพนักงานรายเดือนที่บริษัทใช้ปฏิบัติอยู่โดยกำหนดจำนวนดังต่อไปนี้
                1 มกราคม 2548 จำนวน 200 คน
                1 มกราคม 2549 จำนวน 200 คน
                1 มกราคม 2550 จำนวน 200 คน
 
 
                ทั้งนี้การปรับให้คำนวณค่าจ้างรายวันคูณสามสิบเป็นค่าจ้างรายเดือน โดยไม่นำผลประเมินประจำปีมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา" ต่อมาสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ได้อาศัยสิทธิตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวคัดเลือกพนักงานรายวันจำนวน 200 คน และจัดส่งรายชื่อให้จำเลยเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำเลยจะต้องให้พนักงานทั้ง 200 คน ดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะพนักงานรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป แต่ในที่สุดจำเลยปรับพนักงานรายวันให้เป็นพนักงานรายเดือนเพียง 165 คน โจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นพนักงานรายวันที่สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์เสนอให้ปรับเป็นพนักงานรายเดือน แต่จำเลยไม่ปรับให้ ทำให้โจทก์ทั้งสามสิบห้าขาดสิทธิประโยชน์ในฐานะพนักงานรายเดือน ไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์สำหรับเดือนมกราคม 2548 จำนวน 10 วัน และเดือนกุมภาพันธ์ 2548 จำนวน 8  วัน จำเลยต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ทุกระยะ 7 วัน สำหรับค่าจ้างค้างจ่ายด้วย ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติต่อโจทก์ทั้งสามสิบห้าให้ถูกต้องตามข้อลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 10 โดยปฏิบัติต่อโจทก์ทั้งสามสิบห้าในสถานภาพพนักงานรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา และให้โจทก์ทั้งสามสิบห้ามีสิทธิและสถานภาพตามระเบียบของพนักงานรายเดือนที่จำเลยใช้ปฏิบัติอยู่ ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ดอกเบี้ยและเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ทั้งสามสิบห้าตามคำขอท้ายฟ้อง
 
 
                จำเลยทั้งสามสิบห้าสำนวนให้การว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ มีผลผูกพันพนักงานของจำเลยทุกคนทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานเป็นองค์กรของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยกัน มิใช่เพื่อตนเองหรือสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น ดังนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 10 ที่ตกลงปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนภายในวันที่ 1 มกราคม 2548 จำนวน 200 คน มิใช่กำหนดให้ปรับพนักงานรายวันเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ดำเนินการเสนอปรับพนักงานรายวันเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ไม่มีการเสนอปรับพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่คำนึงถึงระเบียบข้อบังคับอื่นใดของจำเลย และไม่คำนึงถึงพนักงานอื่นๆ ที่มิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจำเลยจึงได้โต้แย้งถึงความถูกต้องให้สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ทราบ และแจ้งว่าสามารถปรับได้ 165 คน อีก 35 คน ขอให้ปรับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านอายุงานและความรู้ความสามารถ   แต่สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ยังคงยืนยันให้ปรับเฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทั้งที่ข้อบังคับใช้แก่พนักงานทั่วไป จำเลยกระทำโดยสุจริตและถูกต้อง ไม่ต้องปรับโจทก์ให้เป็นพนักงานรายเดือน ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยปรับสภาพการจ้างของโจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นพนักงานรายเดือนตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล.1 กับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์และดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสามสิบห้า ตามตารางท้ายคำพิพากษา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค่าจ้างนับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 16 มีนาคม 2548) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย
 
 
                จำเลยทั้งสามสิบห้าสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 
                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริง จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพนักงานประมาณ 3,000 คน เป็นพนักงานรายวันประมาณ 2,500 คน ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่โรงงานของจำเลย ลูกจ้างได้จดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ โจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นสมาชิกและโจทก์ที่ 1 เป็นประธานสหภาพแรงงาน โจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นพนักงานรายวัน ปฏิบัติงานที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต่อมาสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์และจำเลยจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีข้อตกลงปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือน สำหรับปี 2548 ถึง 2550 ปีละ 200 คน ตามเอกสารหมาย จล.1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ส่งรายชื่อพนักงานรายวันจำนวน 200 คน เพื่อให้จำเลยปรับเป็นพนักงานรายเดือนตามเอกสารหมาย จล.2 วันที่ 27 มกราคม 2548 จำเลยมีหนังสือถึงประธานสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ขอให้พิจารณาจากพนักงานที่มีอายุงานมากที่สุดเรียงลำดับลงมาตามเอกสารหมาย จล.3 จำเลยมิได้ปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนตามรายชื่อที่สหภาพแรงงานแจ้งไป สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ได้มีหนังสือถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีตามเอกสารหมาย จล.4 มีการเจรจากันที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยบันทึกการเจรจาไว้ ตามเอกสารหมาย จล.5 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์มีหนังสือถึงจำเลยขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อพนักงานรายวันที่ให้ปรับเป็นพนักงานรายเดือน ตามเอกหมาย จล.6 วันที่ 4 มีนาคม 2548 จำเลยมีหนังสือถึงประธานสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์แจ้งว่าได้ดำเนินการปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนจำนวน 165 คน ส่วนที่เหลืออีก 35 คน ซึ่งเป็นโจทก์ทั้งสามสิบห้าในคดีนี้ไม่สามารถปรับให้ได้ ตามเอกสารหมาย จล.7 หากโจทก์ทั้งสามสิบห้ามีสิทธิได้รับการปรับเป็นพนักงานรายเดือนจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ตามจำนวนในเอกสารหมาย จล.8 และหากได้รับดอกเบี้ยและเงินเพิ่มจะได้รับตามจำนวนที่ระบุไว้ตามเอกสารหมาย จล.8 เช่นกัน
 
 
                มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยว่า จำเลยต้องปรับสภาพการจ้างของโจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นพนักงานรายเดือนตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เอกสารหมาย จล.1 หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวเกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องที่มีลูกจ้างซึ่งทำงานร่วมในการเรียกร้องกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด จึงต้องผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการจำเลยทุกคน ข้อตกลงมีผลประโยชน์ต่อลูกจ้างจึงต้องพิจารณาถึงลูกจ้างทุกคน มิใช่เฉพาะแต่เพียงสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น เห็นว่าตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 19 วรรคสอง บัญญัติว่า "ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระทำโดยนายจ้าง หรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงาน หรือลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันโดยมีลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันเป็นสมาชิกหรือร่วมในการเรียกร้องกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด  ให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน" บทบัญญัติดังกล่าวเพียงแต่กำหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระทำโดยสหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรของลูกจ้างซึ่งมีสมาชิก หรือลูกจ้างที่ร่วมในการเรียกร้องมีจำนวนมากถึงเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด กับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างซึ่งเป็นองค์กรของนายจ้าง แล้วจึงให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวมีผลพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคนเท่านั้น เมื่อตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกหมาย จล.1 ข้อ 10 ระบุว่า "บริษัทฯตกลงปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนโดยทั้งนี้สหภาพแรงงานฯส่งรายชื่อและหลักเกณฑ์การปรับพนักงานรายวันเป็นรายเดือนให้บริษัทฯปรับ ทั้งนี้พนักงานรายเดือนให้มีสิทธิและสถานภาพตามระเบียบของพนักงานรายเดือนที่บริษัทฯใช้ปฏิบัติอยู่ โดยกำหนดจำนวนดังต่อไปนี้
 
 
                1 มกราคม 2548 จำนวน 200 คน
                1 มกราคม 2549 จำนวน 200 คน
                1 มกราคม 2550 จำนวน 200 คน
 
 
                ทั้งนี้การปรับให้คำนวณค่าจ้างรายวันคูณสามสิบเป็นค่าจ้างรายเดือน โดยไม่นำผลประเมินประจำปีมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา" ตามข้อตกลงดังกล่าวระบุให้สิทธิสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ส่งรายชื่อและหลักเกณฑ์การปรับพนักงานรายวันเป็นรายเดือนแก่จำเลยหรือปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละปี แต่ก็ระบุไว้ด้วยว่าการปรับนี้ไม่นำผลการประเมินประจำปีมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งหลักเกณฑ์ที่สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์กำหนดตามหนังสือเรื่องการส่งรายชื่อพนักงานรายวันเพื่อปรับเป็นรายเดือน เอกสารหมาย จล.2 ระบุว่า "พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป" และได้ส่งข้อมูลพนักงานประกอบการพิจารณาปรับรายวันเป็นรายเดือนตามเอกสารแนบท้ายเอกสารหมาย จล.2 เมื่อสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุให้ปรับแก่พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และโจทก์ทั้งสามสิบห้ามีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป แม้จะปรับให้แต่เพียงพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์เท่านั้น ย่อมถือได้ว่าสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว จำเลยต้องปรับโจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นพนักงานรายเดือน ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จำเลยปรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนจำนวน 165 คน โดยปฏิเสธไม่ปรับโจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล.1 ข้อ 10 แล้วพิพากษาให้จำเลยปรับสภาพการจ้างของโจทก์ทั้งสามสิบห้าเป็นพนักงานรายเดือนกับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ และดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสามสิบห้าจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามสิบห้าสำนวนฟังไม่ขึ้น
 
 
                พิพากษายืน
                                                                                                                                                                                  

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com