ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว article

หยุดกิจการชั่วคราว  หรือการใช้มาตรา 75 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ

 

ปัญหาน้ำท่วม  แผ่นดินไหว  พายุเข้า  อันเกิดจากภัยธรรมชาติ   ที่ไม่อาจคาดเดาหรือป้องกันได้  

ถือเป็นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งเป็นข้อยกเว้น   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา  75

นายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าว   ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานหรือประกอบกิจการได้ตามปกติ

นายจ้างสามารถประกาศหยุดกิจการได้ทันทีตามความเหมาะสม   ซึ่งกรณีดังกล่าวนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่หยุด  จนกว่าจะกลับเข้าทำงานหรือเริ่มประกอบกิจการไ้ด้ตามปกติ

แต่กรณีหากนายจ้างต้องการช่วยเหลือพนักงาน  ก็สามารถประกาศใช้มาตรา 75 ได้  โดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง

ในอัตราร้อยละ  75  ของค่าจ้างที่ได้รับ     ไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมาย

         ตัวอย่างประกาศ   ตามข้อความด้านล่างนี้ครับ

การใช้มาตรา  75  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกจ้าง   และพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า  3  วัน

ก่อนวันประกาศหยุดกิจการนะครับ  

 

หัวกระดาษบริษัท ฯ

 

                                                วันที่.............................................

 

เรื่อง        หยุดกิจการชั่วคราว                                                                              

เรียน        พนักงาน บริษัท........................................ทุกคน

                 พนักงานตรวจแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน............................................. 

          เนื่องจากเกิดสถานการณ์ภาวะน้ำท่วมที่เกิดจากภัยธรรมชาติและปริมาณน้ำจำนวนมากเกินความคาดหมาย และยังคงเลวร้ายมากขึ้นตามลำดับ ทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ดังที่ปรากฏทั่วไปตามสื่อต่าง   

ภาวะน้ำท่วมดังกล่าว  เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ฯ  เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม   ซึ่งทำให้บริษัท ฯ ได้รับความเสียหายทั้งภายในบริเวณบริษัท อาคารสำนักงาน คลังสินค้า และยานพาหนะ

สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้พนักงานที่ทำงานประจำ ไม่สามารถเดินทางมาทำงานตามปกติได้   และบริษัท ฯ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม   ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ    ปัจจุบันสถานะการณ์ยังอยู่ในภาวะวิกฤต

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว  สำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่                               ถึง                                       รวมระยะเวลา               วัน   โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานทุกคน  ทุกลำดับชั้นตลอดระยะเวลาที่หยุดกิจการในอัตรา 75% ของค่าจ้างปกติที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับก่อนหยุดกิจการชั่วคราว 

อนึ่ง  หากจำเป็นต้องหยุดกิจการต่อไปอีกทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                ประกาศ ณ วันที่.......................................

 

                                                                                                         (                                           )

                                                                                                                 กรรมการผู้จัดการ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง

ตัวอย่างหนังสือตักเตือน article
ตัวอย่าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้าง ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ article
ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้าง ผละงานละทิ้งหน้าที่ article
ตัวอย่างคำสั่งเลิกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ article
ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com