ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................พนักงานรับเหมาค่าแรง ตามมาตรา ๑๑/๑ article

พนักงานรับเหมาค่าแรง  ตามมาตรา ๑๑/๑

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๑๑/๑  กำหนดไว้ว่า
                  “ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตามให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว
                  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”

                 ตามมาตรา ๑๑/๑  ดังกล่าวข้างต้น   มีเจตนาเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง  รับเหมาค่าแรง   ให้ได้รับสิทธิประโยชน์  เหมือนดังเช่นพนักงานประจำ  เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านแรงงานไม่ให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง  ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเลือกปฏิบัติจากนายจ้าง   เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
              เนื่องจากที่ผ่านมาในหลาย ๆ ปี ก่อนประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๑  นั้น  
ลูกจ้างจำนวนมาก   ประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างประจำกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง   ทั้งที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดียวกัน  ความสามารถเท่ากัน   ประสบการณ์เท่าเทียมกัน  แต่กลับได้รับสวัสดิการหรือผลประโยชน์ที่แตกต่างกับพนักงานประจำอย่างเห็นได้ชัด   อาทิเช่น  เบี้ยขยัน  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ค่าตำแหน่ง
สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น  
       ดังนั้น  พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๑  จึงได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว     โดยมีองค์ประกอบสำคัญตามกฎหมาย  คือ
     ๑) ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน 
               ๒) บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายนั้น  อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ 
               ๓) การมอบหมายอาจทำเป็นหนังสือสัญญา ด้วยวาจา หรือโดยพฤตินัยก็ได้
          ๔) บุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจจัดหางาน และการมอบหมายนั้น ต้องมิใช่ลักษณะของการประกอบธุรกิจจัดหางาน
        ๕) การทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ (ผู้ว่าจ้าง)

           หากครบองค์ประกอบดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของพนักงานคนที่มาทำงานดังกล่าว   เมื่อถือว่าผู้ประกอบกิจการรายใด  เป็นนายจ้างของพนักงานรับเหมาค่าแรงดังกล่าวแล้ว    หากในสถานประกอบการนั้น ๆ  มีพนักงานทำงานในลักษณะงานเดียวกันทั้งสองประเภท คือ มีทั้งพนักงานประจำและพนักงานรับเหมาค่าแรง
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้างประจำของผู้ประกอบกิจการโดยตรง  ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
               ตามคำชี้แจงเจตนาการออกกฎหมายดังกล่าว  ได้อธิบายไว้ว่า
    “งานในลักษณะเดียวกัน” หมายถึง งานที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกับงานที่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ประกอบกิจการทำมีลักษณะเดียวกัน โดยอาจพิจารณาจากลักษณะงาน  ตำแหน่งงาน หน้าที่การงาน หรืออำนาจหน้าที่ เช่น งานตัด งานเย็บ งานประกอบ งานตรวจสอบคุณภาพ  งานบัญชี งานธุรการ งานช่าง งานเก็บข้อมูล งานขาย เป็นต้น
     “สิทธิประโยชน์” (Benefits) และคำว่า “สวัสดิการ” (Welfare) หมายถึง  ค่าตอบแทน หรือรางวัลที่นายจ้างจ่ายให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าครองชีพ หอพัก สิทธิในการได้หยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน สิทธิการได้รับเงินโบนัส หรือเงินพิเศษอื่น การได้ โดยสารรถรับส่งที่นายจ้างจัดให้ การได้รับชุดทำงานจากนายจ้าง  เป็นต้น
   “เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” หมายถึง การปฏิบัติต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมในการจ้างงาน โดยไม่ปฏิบัติต่อลูกจ้างทั้งสองประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน หรือด้อยกว่ากัน ในลักษณะที่ไม่สัมพันธ์กับหลักคุณธรรม หรือเงื่อนไขของงานหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   การพิจารณาว่า  “เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”  อาจพิจารณาได้จากลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระยะเวลาทำงาน ทักษะฝีมือ คุณภาพของงานหรือปริมาณของงาน เป็นต้น ดังนั้น หากลูกจ้างทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติเหมือนกันจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน
     สรุปหลักเกณฑ์ง่าย ๆ  ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ คือ   เมื่อถือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้าง  ตามความในมาตรา ๑๑/๑  วรรคแรก  แล้ว   สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ  
       ลักษณะการทำงาน  เป็นแบบเดียวกันหรือไม่  เช่น แผนกเดียวกัน  หน้าที่งานเดียวกัน  หรือตำแหน่งอำนาจหน้าที่เดียวกัน  เป็นต้น   พร้อมกับการพิจารณาองค์ประกอบการทำงานอื่น ๆ  ร่วมด้วย   คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา   ประสบการณ์ทำงาน   ระยะเวลาหรืออายุการทำงานในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ   ความสามารถ  หรือทักษะในการทำงาน   ปริมาณงานหรือคุณภาพของผลการทำงานที่ได้  
         หากพิจารณาองค์ประกอบข้างต้นแล้ว   ตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว   ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของนายจ้าง  หรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างรับเหมาค่าแรง   ย่อมมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเดียวกัน  ภายใต้เงื่อนไขเหมือนกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ

                                                                                                                               โดยนายไสว  ปาระมี
   
 
 กฎหมายน่ารู้

เลิกจ้าง อย่างไร ให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม article
ปิดกิจการชั่วคราว หรือ หยุดกิจการชั่วคราว article
สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง article
การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เพิ่มเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ทำงานทดแทน article
ย้ายสถานประกอบการ article
วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง article
วันลา (ลาเพื่อรับราชการ,ลาเพื่อฝึกอบรม) article
วันลา (ลาคลอด) article
วันลา (ลากิจ ลาเพื่อทำหมัน) article
วันลา (ลาป่วย) article
วันหยุด ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ article
การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการจ่ายค่าจ้าง article
ค่าจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com