ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................อุทธรณ์ข้อเท็จจริง + แก้ไขรายการซื้อสินค้า article

 ฎีกา  2566/2552

เรื่อง  อุทธรณ์ข้อเท็จจริง + แก้ไขรายการซื้อสินค้า
 
                     โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2533  โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายช่าง  ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเงินเดือน ๆ ละ  20,440  บาท  ค่าครองชีพเดือนละ  2,925  บาท  ต่อมาวันที่  26  สิงหาคม  2547  จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทำการแก้ไขจำนวนวัสดุที่สั่งซื้อมากกว่าจำนวนที่ขอจัดซื้อรวม  142  รายการ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดซื้อเกี่ยวกับราคาในระบบจำนวน  180  รายการ  เพื่อให้จำเลยสั่งซื้อวัสดุจาก  บริษัท  ท็อป  แคส  เอเวียชั่น  ซัพพลายส์  จำกัด  และก่อนมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์จำเลยได้ตั้งคณะกรรมการทำการสอบโจทก์หลังจากสอบสวนแล้วคณะกรรมการดังกล่าวมีคำสั่งที่  กบ.02 -1 -02/520  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2547  วินิจฉัยว่ายังไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าโจทก์มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ใดโดยมิชอบ  จึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและมีมติให้โจทก์ออกจากการเป็นพนักงาน  โดยอ้างว่าโจทก์กระทำผิดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวินัย  การลงโทษ  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ข้อ  5. 3 ที่ระบุว่า  คือ  ภักดีต่อบริษัท  ทำการสนับสนุนส่งเสริม  ป้องกัน  และรักษาผลประโยชน์ของบริษัททุกวิถีทาง  และข้อ  5.11  ที่ระบุว่าไม่แจ้งเท็จ  หรือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาหรือบริษัท  โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วยืนยันให้ลงโทษโจทก์ตามคำสั่งเดิม  การที่จำเลยลงโทษโจทก์โดยให้ออกถือว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากการกระทำของโจทก์ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง  ในการจัดซื้อพัสดุโจทก์ไม่มีอำนาจในการอนุมัติใบสั่งซื้อ  ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ  ซึ่งจำเลยได้นำของที่โจทก์จัดซื้อไปใช้แล้วทุกรายการ  การที่จำเลยลงโทษโจทก์โดยให้ออกถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อน  เพราะโจทก์อายุมากแล้ว  และการที่ถูกเลิกจ้างเป็นอุปสรรคต่อการหางานใหม่  ทั้งโจทก์มีภาระต้องเลี้ยงดูบิดา  มารดาซึ่งชราภาพ  ภรรยาและบุตรที่ยังอยู่ในวัยเรียน  ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม  และให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างต่อเดือนของโจทก์ให้แก่โจทก์ในระหว่างที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จนถึงวันที่รับโจทก์กลับเข้าทำงาน


                   จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า  จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมเพราะโจทก์ทำผิดระเบียบวินัยตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  2537  ข้อ  5. 3  และ  5 . 11  และผิดตามระเบียบบริษัทฯ  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546  ข้อ  15  คือ  โจทก์กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือกระทำโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคาหรือขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  เป็นเหตุให้บริษัทฯ  ได้รับความเสียหายถือว่ากระทำผิดวินัยและอาจต้องรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญา  โดยเมื่อระหว่างเดือนกรกฎาคม  2544  ถึงกรกฎาคม  2545  โจทก์ซึ่งทำงานกับจำเลยสังกัดกองจัดซื้อพัสดุอากาศยานทำหน้าที่จัดซื้อพัสดุอากาศยานระหว่างประเทศ  ได้ทำการแก้ไขข้อมูลด้านการจัดซื้อ  (PROCUREMENT DATA)  เช่น  ราคา (UNIT  PRICE)  วันยืนราคา  (PRI  VALIDITY)  และจำนวนสั่งซื้อ (ORDER  QUANTITY)  โดยพลการ  ไม่ผ่านการับรองจากผู้มีอำนาจลงนามเบื้องต้น (LEADER  หรือ SUPERVISER) แล้วทำการสั่งซื้อพัสดุอากาศยานโดยตรงไปยังบริษัท  ท็อป  แคส  เอเวียชั่น  ซัพพลายส์  จำกัด  ในประเทศฮ่องกง  จำนวน  64  ใบสั่งซื้อรวม  241  รายการ  เป็นการสั่งซื้อมากกว่าจำนวนผู้ที่วางแผนและควบคุมผู้จัดซื้อกำหนดให้ซื้อไป  142  รายการ  ซึ่งพัสดุที่สั่งซื้อหลายรายการควรสั่งซื้อจากผู้ขายรายอื่นซึ่งราคาถูกกว่าและวันยืนราคายังมีผลใช้ได้อยู่  และโจทก์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลราคาพัสดุที่แท้จริงของผู้ขายรายอื่นในระบบบริหารพัสดุอากาศยาน  2  (MAST  2)  ให้สูงกว่าราคาของบริษัท  ท็อป  แคส  เอเวียชั่น  ซัพพลายส์ จำกัด  จำนวน  180  รายการ  เพื่อให้จำเลยสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทดังกล่าว  และพัสดุที่โจทก์แก้ไขจำนวนสั่งซื้อให้มากกว่าจำนวนที่ผู้วางแผนและควบคุมผู้จัดซื้อของจำเลยสั่งให้ซื้อซึ่งมากเกินความจำเป็นที่ต้องใช้นั้น  มีอายุการใช้งาน  หากเก็บไว้ไม่ได้ใช้  จะทำให้เสื่อมไม่สามารถนำมาใช้งานได้เมื่อถึงคราวต้องใช้  โดยพัสดุที่โจทก์สั่งซื้อจากบริษัท  ท็อป  แคส  เอเวียชั่น  ซัพพลายส์  จำกัด  ในราคาสูงกว่าราคาที่แท้จริงเป็นเงินประมาณ  3.08  ล้านบาท  การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการไม่ฟ้องกันและรักษาผลประโยชน์ของจำเลยทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นเงิน  3.08  ล้านบาท  โจทก์ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่จำเลย  การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์  โจทก์มีสิทธิจะได้รับเงินจากจำเลยตามระเบียบฯ  บริหารงานบุคคล  พ.ศ.  2537  ตอนที่  2  ข้อ  12  เป็นค่าชดเชยจำนวน  176,558  บาท  เงินบำเหน็จจำนวน  346,738  บาท  รวมเป็นเงิน  523,269  บาท  แต่มีเงินที่โจทก์ต้องคืนแก่จำเลยได้แก่ค่าตั๋ว  ภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  บัตรประจำตัวพนักงานและเงินเดือนที่รับเกินไปรวมเป็นเงิน  4,774  บาท  เมื่อนำเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับกับเงินที่โจทก์ต้องคืนแก่จำเลยมาหักล้างกันแล้ว  โจทก์ยังคงได้รับเงินจากจำเลยจำนวน  518,522  บาท  จำเลยจึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชดใช้ค่าเสียหาย  และยังคงเหลือค่าเสียหายที่โจทก์ต้องชดใช้แก่จำเลยเป็นเงิน  2,561,478  บาท  ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันที่โจทก์รับทราบคำสั่งเลิกจ้างคือเดือนกันยายน  2547  จนกว่าจะชำระเสร็จโดยดอกเบี้ยคำนวณถึงวันยื่นคำให้การและฟ้องแย้งระยะเวลา  1 ปี  3  เดือน  เป็นเงิน  240,138.60  บาท  โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลด้านการจัดซื้อโดยพลการไม่ผ่านการรับรองจากผู้มีอำนาจลงนามเบื้องต้น  ใบสั่งซื้อของโจทก์มีนางลำเยาว์  บัวคลี่  ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับต้นของโจทก์ลงนามทุกฉบับ  และใบสั่งซื้อของโจทก์ทุกฉบับต้องมีลายเซ็นของนายชลิต สุราฤทธิ์  มิฉะนั้นผู้ขายจะไม่ส่งของให้ตามเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์หมายเลข  8  จำเลยเคยได้แจ้งบัญชีหนี้สินของโจทก์ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานว่าโจทก์จะต้องจ่ายเงินคืนแก่จำเลยเป็นจำนวนเงิน  346,738.60  บาทเท่านั้น  โดยยังไม่รวมค่าชดเชยที่โจทก์จะต้องได้รับตามมติของคณะกรรมการสอบสวนหลังจากจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว  โจทก์ได้รับเอกสารของจำเลยเป็นการแจ้งยอดหนี้เพิ่มเติมค่าชดเชยและค่าอื่นๆ  อีก  5  รายการ  เมื่อหักกลบลบหนี้แล้วยอดเงินเป็นศูนย์  ค่าเสียหายของจำเลยที่เรียกมาตามฟ้องแย้งจึงไม่ตรงกับจำนวนเงินที่โจทก์กล่าวอ้าง  จำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากโจทก์  ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย


                         ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย

 
                         โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา


                       ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  โจทก์แก้ไขจำนวนรายการพัสดุที่สั่งซื้อในระบบคอมพิวเตอร์ให้มากกว่าจำนวนที่ฝ่ายวางแผนพัสดุกำหนดโดยไม่แจ้งให้ฝ่ายวางแผนพัสดุทราบและให้ความเห็นชอบก่อนทั้งยังแก้ไขข้อมูลราคาพัสดุของผู้จำหน่ายรายอื่นในระบบคอมพิวเตอร์ให้สูงกว่าราคาของบริษัทท็อป  แคส  เอเวียชั่น  ซัพพลายส์  จำกัด  เสนอผู้บังคับบัญชาทำให้ผู้บังคับบัญชาหลงเชื่อ  อนุมัติให้โจทก์จัดซื้อพัสดุตามที่โจทก์ต้องการ  เป็นการกระทำเกินหน้าที่  เสนอหลักฐานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นการไม่รักษาประโยชน์และไม่ภักดีต่อจำเลย  ผิดระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตามเอกสารหมาย  ล. 19  และระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2546  เอกสารหมาย  ล. 18  มีเหตุสมควรที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้  ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  จึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย  การที่โจทก์อุทธรณ์  ข้อ  2.1ก  2.1ข  และ  2.2  สรุปใจความว่า  โจทก์ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลจำนวนรายการสั่งซื้อพัสดุมากกว่าจำนวนที่ฝ่ายวางแผนพัสดุกำหนดและแก้ไขราคาพัสดุของผู้จำหน่ายรายอื่นที่จำเลยซื้อประจำในระบบคอมพิวเตอร์ของจำเลยนั้น  โจทก์ได้แจ้งให้ฝ่ายวางแผนพัสดุทราบแล้วและเป็นการแก้ไขราคาพัสดุ   ณ  วันที่จะจัดซื้อตามใบเสนอราคาที่แจ้งมา  หากรายการใดราคาไม่เปลี่ยนแปลงโจทก์ก็ไม่ได้แก้ไข  ส่วนที่จัดซื้อเกินจำนวนที่ฝ่ายวางแผนพัสดุกำหนดนั้นเนื่องจากบางครั้งผู้จำหน่ายขายเป็นหีบเป็นห่อไม่แยกขายบางส่วนทั้งการจัดซื้อเป็นหีบเป็นห่อ  ยังได้ราคาถูกกว่า  การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อได้สะดวก  การกระทำของโจทก์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของระเบียบข้อบังคับของจำเลยทุกประการแล้วนั้น  เห็นว่า  เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง  ความจริงแล้วโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในข้อ  2.3  ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นธรรมหรือไม่เท่านั้น  ดังนั้นอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหมดจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  แม้ศาลแรงงานกลางจะสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์มาก็ตามศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย


                          พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์


  
 

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com