ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สัญญาค้ำประกันการทำงาน มีผลบังคับใช้ได้หากเป็นเงื่อนไขทั่วไปตามสัญญาค้ำประกัน ไม่มีข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นสัญญาที่เป็นธรรม article

 

คำพิพากษาฎีกา  2860 / 2552
สัญญาค้ำประกันการทำงาน  มีผลบังคับใช้ได้หากเป็นเงื่อนไขทั่วไปตามสัญญาค้ำประกัน  ไม่มีข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นสัญญาที่เป็นธรรม
 

                       โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า  โจทก์มอบอำนาจให้นายสมบัติ  ทิพยาณานุกูล  ดำเนินคดีและมีอำนาจมอบอำนาจช่วง  ต่อมานายสมบัติมอบอำนาจช่วงให้นายวิชัย  ชยาธารรักษ์  ดำเนินคดีแทน  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2538  โจทก์รับนายมรกต  แก้วสถิตย์  เป็นลูกจ้าง  นานมรกตเป็นพนักงานผู้ช่วยขายและต่อมาเป็นพนักงานขายมีหน้าที่นำสินค้าของโจทก์ไปจำหน่ายแก่ลูกค้า  เก็บเงินค่าสินค้าส่งให้โจทก์ทุกวันออกใบกำกับภาษีหรือใบขายเชื่อ  รับผิดชอบหนี้สินและเก็บเงินในการขายเชื่อ  วันที่  8  ธันวาคม  2542  จำเลยผูกพันตนค้ำประกันการทำงานของนายมรกต  ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายมรกต  ยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของนายมรกตทันทีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวโดยไม่จำต้องเรียกร้องจากนายมรกตก่อน  ระหว่างวันที่  28  พฤศจิกายน  2543  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2544  นายมรกตนำสินค้าของโจทก์ไปขายให้ลูกค้าและรับเงินค่าน้ำอัดลม  ค่าขวดและลังน้ำอัดลมจากลูกค้าเป็นเงิน  562,092  บาท  แล้วนายมรกตเบียดบังเอาเงินนั้นไว้เป็นของตนโดยทุจริต  โจทก์ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่นายมรกตซึ่งต่อมาศาลแขวงตลิ่งชันพิพากษาลงโทษจำคุกนายมรกต  โจทก์ได้รับชำระค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของนายมรกตตามกรมธรรม์จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)  แล้ว  433,037  บาท  ยังเหลือหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน  129,056  บาท  โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย  ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหาย  129,056  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันที่  20  มีนาคม  2545  (วันที่ศาลแขวงตลิ่งชันมีคำพิพากษาจำคุกนายมรกต)  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์
 
 

                       จำเลยให้การว่า  โจทก์ไม่ได้ฟ้องลูกจ้างเข้ามาในคดี  คดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน  หนังสือมอบอำนาจของโจทก์เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไป  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง  สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับนายมรกต  แก้วสถิตย์  สิ้นสุดแล้ว  โจทก์ทำสัญญาจ้างนายมรกตใหม่ในตำแหน่งพนักงานขับรถ  จำเลยค้ำประกันการทำงานของนายมรกตในตำแหน่งพนักงานขับรถซึ่งไม่มีหน้าที่เก็บเงิน  นายมรกตกระทำนอกหน้าที่การงาน  จำเลยไม่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน  นายมรกตยักยอกทรัพย์ของโจทก์ร่วมกับนายทักษิณ  บรรพต  ซึ่งเป็นพนักงานของโจทก์  บุคคลทั้งสองเป็นลูกหนี้ร่วมกัน  ต้องแบ่งส่วนความรับผิดเป็นส่วนเท่ากัน  ความรับผิดของนายมรกตจึงเหลือ  64,528  บาท  โจทก์ต้องเรียกนายมรกตให้ชำระหนี้ก่อนเพราะนายมรกตมีทางที่จะชำระหนี้ได้และการบังคับชำระหนี้ไม่เป็นการยากแก่โจทก์  จำเลยบอกกล่าวยกเลิกสัญญาค้ำประกันไปยังโจทก์แล้ว  จำเลยไม่ต้องผูกพันชำระค่าเสียหายที่นายมรกตกระทำให้แก่โจทก์  สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ.2540  โจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2544  โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน  1  ปี  จึงขาดอายุความ  โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยชำระหนี้  ขอให้ยกฟ้อง
 
 

                        อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยว่า  คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
 
 

                       ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2538  โจทก์จ้างนายมรกต  แก้วสถิตย์  เป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยขาย  ต่อมาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานจัดส่งสินค้า  วันที่  8  ธันวาคม  2544  (ที่ถูก  วันที่  8  ธันวาคม  2542)  จำเลยทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของนายมรกตโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมจำเลยทำสัญญาค้ำประกันในขณะที่นายมรกตทำงานในตำแหน่งพนักงานจัดส่งสินค้า  มีหน้าที่เก็บเงินค่าสินค้าส่งโจทก์  นายมรกตกับนายทักษิณ  บรรพต  พนักงานของโจทก์ร่วมกันนำสินค้าของโจทก์ไปขายแล้วไม่นำส่งค่าสินค้า  562,092  บาท  แก่โจทก์ศาลแขวงตลิ่งชันพิพากษาลงโทษจำคุกนายมรกตและให้คืนหรือใช้เงินแก่โจทก์  โจทก์ได้รับชำระค่าเสียหายจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)  ตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  433,037  บาท  ยังคงเหลือหนี้อีก  129,056  บาท  แล้ววินิจฉัยว่า  โจทก์มีอำนาจฟ้อง  โจทก์นำสืบกล่าวอ้างว่านายมรกตทำละเมิดต่อโจทก์ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมีอายุความ  10  ปี  โจทก์รู้ถึงการกระทำของนายมรกตเมื่อปี  2544  โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2547  ยังไม่เกิน  10  ปี  คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความสัญญาค้ำประกันกำหนดให้จำเลยรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ไม่ได้กำหนดให้จำเลยต้องรับผิดสูงเกินกว่าที่ควร  ทั้งให้สิทธิจำเลยบอกเลิกสัญญาได้เพียงแต่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ก่อน  ไม่ถือเป็นการเอาเปรียบ  ไม่ใช่ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  นายมรกตมีหน้าที่เก็บเงินค่าสินค้าส่งให้โจทก์  ไม่มีพยานหลักฐานว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยยกเลิกสัญญาค้ำประกัน  จำเลยทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม  โจทก์ชอบที่จะเรียกชำระหนี้จากจำเลยหรือนายมรกตคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเรียกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  291  จำเลยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าให้โจทก์เรียกนายมรกตชำระหนี้ก่อนตามมาตรา  691  นายมรกตทุจริตยักยอกเงินของโจทก์เป็นกรณีนายมรกตผิดนัดตั้งแต่วันเกิดเหตุ  โจทก์ทำสัญญาประกันความซื่อสัตย์ของพนักงานโจทก์  ไม่ใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก  ให้จำเลยรับผิดในดอกเบี้ยนับแต่วันที่  20  มีนาคม  2545  ซึ่งเป็นวันที่ศาลแขวงตลิ่งชันพิพากษาลงโทษนายมรกตตามที่โจทก์ขอ  พิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์  129,056  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันที่  20  มีนาคม  2545  ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
 
 

                         จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

                         ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  มีปัญหาวินิจฉัยประการแรกว่า  เอกสารหมาย  จ.2  และ  จ.3  เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปหรือไม่  เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  801  มีความหมายแต่เพียงว่าหากการมอบอำนาจมิได้ระบุไว้ว่าให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลแทนผู้มอบอำนาจได้  ผู้รับมอบอำนาจก็ไม่มีอำนาจยื่นฟ้องได้  ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย  จ.2  ว่า  นอกจากโจทก์มอบอำนาจให้นายสมบัติ  ทิพยาณานุกูล  กระทำการหลายอย่างแล้วในข้อ  2  โจทก์ยังได้มอบอำนาจให้นายสมบัติเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลด้วย  เนื้อหาในหนังสือมอบอำนาจจึงไม่ใช่กรณีที่นายสมบัติซึ่งเป็นตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไปจากโจทก์เมื่อข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย  จ.2  ต้องด้วยความในมาตรา  802  วรรคสอง  (5)  ที่ให้นายสมบัติยื่นฟ้องต่อศาลได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมอบอำนาจให้ยื่นฟ้องต่อศาลเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะรายอีก  ประกอบกับโจทก์มอบอำนาจให้นายสมบัติมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงให้กระทำการตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย  จ.2  ได้ดังนั้นเมื่อนายสมบัติมอบอำนาจช่วงตามเอกสารหมาย  จ.3  ให้นายวิชัย  ชยาธารรักษ์  โดยให้มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลได้  หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย  จ.3  จึงไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจทั่วไปเช่นเดียวกัน  นายวิชัยจึงมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางแทนโจทก์  อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 
 

                         มีปัญหาวินิจฉัยประการที่สองว่า  ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่  เห็นว่า  คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า  นายมรกตซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่นำสินค้าของโจทก์ไปจำหน่ายแก่ลูกค้าและเก็บเงินค่าสินค้าส่งให้โจทก์ทุกวัน  รับผิดชอบหนี้สินและเก็บเงินในการขายเชื่อจากลูกหนี้ประเภทเครดิต  นายมรกตกระทำผิดหน้าที่นำสินค้าของโจทก์ไปจำหน่าย  รับเงินค่าสินค้า  562,092  บาท  จากลูกค้าแล้วไม่นำส่งโจทก์  เบียดบังเอาเงินนั้นเป็นของตนโดยทุจริตจึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานนายมรกตผู้เป็นลูกจ้างให้รับผิดตามสัญญาค้ำประกันฐานนายมรกตทำละเมิดต่อโจทก์และผิดสัญญาจ้างแรงงานโดยกระทำผิดหน้าที่ลูกจ้าง  ไม่นำส่งเงินค่าสินค้าแก่โจทก์และเบียดบังเอาเงินค่าสินค้าไป  สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ  จึงต้องถืออายุความ  10  ปี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  193/30  นับถึงวันฟ้องยังไม่เกิน  10  ปี  มูลหนี้ของนายมรกตยังไม่ขาดอายุความ  เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันยังไม่เกิน  10  ปี  จึงไม่ขาดอายุความ  อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น  ไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไปว่านำอายุความในคดีอาญามาใช้แก่คดีได้หรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง
 
 

                        มีปัญหาวินิจฉัยประการที่สามว่า  สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย  จ.4  ข้อ  2  ที่ระบุว่า  “สัญญาค้ำประกันฉบับนี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้าง  (นายมรกต)  ทำงานอยู่กับบริษัทฯ  (โจทก์)  ผู้ค้ำประกัน  (จำเลย)  ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ก่อนที่ลูกจ้างจะพ้นสภาพการจ้าง  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางบริษัท  ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60  วัน  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  เห็นว่า  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ.2540  มาตรา  4  วรรคหนึ่ง  บัญญัติให้ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ  หรือในสัญญาสำเร็จรูป  หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบกิจการค้าหรือวิชาชีพ  หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป  หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ดังนั้น  การจะพิจารณาว่าข้อตกลงในสัญญาหรือในสัญญาสำเร็จรูปนั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่จึงต้องพิจารณาว่าเป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ  หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป  หรือผู้ซื้อฝากนั้นได้เปรียบผู้บริโภคหรือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรหรือไม่  และในมาตรา  4  วรรคสาม  ได้กำหนดข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  เมื่อพิจารณาสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย  จ.4  ข้อ  2  ซึ่งเป็นการค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง  (นายมรกต)  ตลอดระยะเวลาที่นายมรกตทำงานกับโจทก์ก็เป็นเงื่อนไขทั่วไปตามสัญญาค้ำประกัน  และจำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาค้ำประกันได้โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โจทก์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60  วัน  และโจทก์ให้ความยินยอมด้วย  ไม่ใช่กรณีที่จำเลยไม่อาจบอกเลิกสัญญาค้ำประกันเสียเลยทีเดียว  เมื่อข้อสัญญาอื่นนอกจากข้อ  2  นี้  มิได้มีผลให้จำเลยรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ  การที่จำเลยต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่นายมรกตกระทำละเมิดเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานและผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ตามสัญญาข้ออื่นก็เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีแล้ว  สัญญาค้ำประกันในส่วนนี้ไม่เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น  ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า  จำเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาค้ำประกันไปถึงโจทก์ก่อนที่โจทก์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายมรกตและจำเลย  แต่โจทก์กลับแจ้งให้จำเลยต้องรับผิดตามสัญญาถือว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตนั้น  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  จำเลยไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าโจทก์ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาค้ำประกันนายมรกตตามที่จำเลยอ้าง  อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง  ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 

                      มีปัญหาวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า  นายมรกตกับนายทักษิณต้องแบ่งความรับผิดต่อโจทก์เป็นส่วนเท่าๆ  กันหรือไม่  เห็นว่า  เมื่อนายมรกตกับนายทักษิณร่วมกันนำสินค้าของโจทก์ไปขายแล้วไม่นำส่งเงินค่าสินค้าแก่โจทก์อันเป็นการร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์นายมรกตกับนายทักษิณจึงเป็นลูกหนี้ร่วมกัน  มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นเชิงนายมรกตจะแบ่งชำระให้โจทก์เป็นส่วนๆ  เฉพาะของนายมรกตหาได้ไม่  จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของนายมรกตโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมก็ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เสร็จสิ้นเชิงเช่นเดียวกัน  จะให้จำเลยรับผิดใช้ค่าสินไหมให้โจทก์เฉพาะส่วนนายมรกตโดยแบ่งคนละครึ่งกับนายทักษิณไม่ได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  291,432  วรรคหนึ่ง  ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า  จำเลยทำสัญญาค้ำประกันนายมรกตในตำแหน่งพนักงานขับรถ  เป็นการค้ำประกันสำหรับกรณีความเสียหายที่เกิดจากการทำหน้าที่พนักงานขับรถโดยเฉพาะนั้น  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  จำเลยทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของนายมรกตในขณะที่นายมรกตทำงานในตำแหน่งพนักงานจัดส่งสินค้ามีหน้าที่เก็บเงินค่าสินค้าส่งโจทก์  ที่จำเลยอ้างว่าทำสัญญาค้ำประกันนายมรกตในตำแหน่งพนักงานขับรถฟังไม่ขึ้น  อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง  เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง  ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.2522  มาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 

                         พิพากษายืน
 
  
 
 

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com