ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................วันลา (ลาเพื่อรับราชการ,ลาเพื่อฝึกอบรม) article

 

ลาเพื่อรับราชการทหาร 
           
           พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 35 บัญญัติให้สิทธิลูกจ้างลาเพื่อรับราชการโดยบัญญัติว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
           ตามมาตรานี้ หลายท่านคงเข้าใจว่าเป็นการลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร เนื่องจากการเกณฑ์ทหาร ถือเป็นการเข้าใจที่ผิด 
เนื่องจากการลาประเภทนี้ กฎหมายกำหนดให้สิทธิลูกจ้างลาเพียงเพื่อเป็นการระดมพล หรือเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมเท่านั้น ไม่ใช่กรณีให้สิทธิ์ลาเพื่อเข้ารับราชการเนื่องจากการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารแต่อย่างใด 
ในกรณีลูกจ้างถูกเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้   กรณีจึงขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง ว่าจะกำหนดให้สิทธิ์ลูกจ้างลาเพื่อเข้ารับราชการเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหารหรือไม่อย่างไร  
นายจ้างบางรายอาจจะใช้วิธีเลี่ยงหรือตัดปัญหานี้    โดยการกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครงานไว้ คือพนักงานชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาทหารมาแล้วไม่น้อยกว่าลำดับชั้นปีที่ ๓ เป็นต้น   และอาจกำหนดให้ลูกจ้างที่ถูกเกณฑ์ทหารลาออกจากการเป็นลูกจ้างเสียก่อน
               
กรณีหากเป็นการลาเพื่อเป็นการระดมพล หรือเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ตามมาตรานี้    ในระหว่างลูกจ้างใช้สิทธิลาตามมาตรานี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติว่า ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา 35 เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 60 วัน เช่น ลูกจ้างใช้สิทธิลาเนื่องจากทางราชการเรียกระดมเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมเป็นเวลา 120 วัน ในระหว่างลาลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งจะได้เพียงไม่เกิน 60 วัน
 
 
ลาฝึกอบรม 
         
           ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา 36 บัญญัติให้สิทธิลูกจ้างลาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนได้ โดยบัญญัติว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
          กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้าง ไว้ได้ดังนี้
 
วัตถุประสงค์ของการลา 
ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการฝึกอบรมหรือพัฒนา   เกี่ยวกับทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน   โดยต้องมีโครงการ  หลักสูตร  และกำหนดวันเวลาที่แน่นอนชัดเจน 
         การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น เช่น การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงงาน หรือเรียนตามมหาวิทยาลัยเปิดต่าง ๆ เมื่อทางสถาบันการศึกษาดังกล่าวจัดสอบ ลูกจ้างมีสิทธิลาไปสอบได้
         ที่สำคัญ กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างลาไปเพื่อการทดสอบหรือวัดผลทางการศึกษาเท่านั้น   ลูกจ้างจะใช้สิทธิลาเพื่อไปเรียนตามมาตรานี้ไม่ได้   แต่หากนายจ้างจะส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนก็สามารถทำได้
 
 
วิธีการลา
การลาดังกล่าว ลูกจ้างจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุถึงเหตุที่ลา
โดยชัดแจ้ง รวมทั้งนำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับการขอลา ถ้ามี
 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ ถ้า
- ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อฝึกอบรมฯ มาแล้วในปีนั้น ๆ รวม 30 วัน หรือลามาแล้ว 3 ครั้ง
- หากการลานั้นอาจเกิดความเสียหายแก่การประกอบธุรกิจของนายจ้าง  
  หากนายจ้างพิสูจน์ได้ว่าการใช้สิทธิลาของลูกจ้าง     จะก่อให้เกิดความเสีย
  หายแก่การประกอบธุรกิจของนายจ้าง   กฎหมายให้สิทธินายจ้างปฏิเสธไม่ให้
  ลูกจ้างลาเพื่ออบรมได้   เช่น ทำงานตำแหน่งสำคัญ หากหยุดไปงานสะดุด
  หรือเสียหาย   หรือ งานเร่งด่วนขาดคนไม่ได้ต้องทำงานต่อเนื่อง   เป็นต้นกฎหมายน่ารู้

เลิกจ้าง อย่างไร ให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม article
ปิดกิจการชั่วคราว หรือ หยุดกิจการชั่วคราว article
สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง article
การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
พนักงานรับเหมาค่าแรง ตามมาตรา ๑๑/๑ article
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เพิ่มเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ทำงานทดแทน article
ย้ายสถานประกอบการ article
วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง article
วันลา (ลาคลอด) article
วันลา (ลากิจ ลาเพื่อทำหมัน) article
วันลา (ลาป่วย) article
วันหยุด ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ article
การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการจ่ายค่าจ้าง article
ค่าจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com