ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................วันลา (ลาคลอด) article

ลาคลอด

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541   มาตรา  41  แก้ไข ฉบับที่ 7 ปี 2562  บัญญัติว่า

      “ ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน

วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย"

 

       สิทธิการลาคลอดของลูกจ้าง   กฎหมายกำหนดว่า  ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์     นั่นหมายความว่า   ลูกจ้างทุกประเภทที่เป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้  โดยไม่จำกัดว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  หรือลูกจ้างทดลองงาน  ฯลฯ 

      กฎหมายถือว่าลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาได้ทันทีที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง  โดยไม่คำนึงว่าเป็นลูกจ้างประเภทใด  หรือต้องผ่านทดลองงานหรือไม่แต่อย่างใด     ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเมื่อเข้าทำงานแล้ว  แม้เพียงวันเดียวก็มีสิทธิลาคลอดได้ทันที

 

สภาพของการลาคลอดเป็นอย่างไร

                        กฎหมายไม่ได้กำหนดหรือให้คำจำกัดความของคำว่า  ลาคลอด  เอาไว้     แต่หากพิจารณา

สภาพของการคลอดแล้ว  มีองค์ประกอบที่สำคัญ  คือ

- ลูกจ้างต้องมีสภาพพร้อมคลอด หมายถึงต้องตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า  28  สัปดาห์  หากตั้งครรภ์เพียง 

ไม่กี่เดือนเดือน  ย่อมไม่มีความพร้อมลาคลอดได้

-          ต้องเจตนาลาไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการคลอดบุตร  คือเอาทารกออกจากครรภ์  คลอดแล้วอยู่

        รอดเป็นทารก   หากลาไปพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์ตามนัด  หรือ การลาเพื่อทำแท้ง  ไม่ถือเป็นการลาคลอด

                       -      ตามพรบ.คุ้มครองแรงาน ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2562  ให้ถือว่า  การลาเพื่อไปฝากครรภ์ และลาเพื่อไปพบแพทย์ตามนัด  ที่หมอนัดไปตรวจครรภ์ในแต่ละเดือน  ถือเป็นเป็นการลาคลอดด้วย      

                   

การนับจำนวนวันในการลาคลอด

                        ลาเพื่อการคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน  98  วัน   ทั้งนี้การลาเพื่อฝากครรภ์หรือไม่พบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจครรภ์ ถือเป็นการลาคลอดด้วย   

                        ดังนั้นในการนับวันลาคลอด   98  วัน  จึงต้องนับวันที่ลาเพื่อไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจครรภ์ด้วย   โดยหักตามจำนวนวันที่ใช้สิทธิ์ออกไปตามจำนวนวันที่ลา  จริง    เว้นแต่พนักงานไม่ใช้สิทธิ์ลาคลอด  แต่ใช้สิทธิลาประเภทอื่น หรือไปในวันหยุด หรือหลังเลิกงาน  สิทธิการลาคลอดเมื่อถึงวันคลอดจริง ๆ พนักงานจึงยังคงมีสิทธิลาคลอดได้  98  วัน

                      การลาคลอด  กฎหมายให้นับวันหยุดที่มีในระหว่างลาด้วย   ดังนั้นการนับจำนวนวัน   จึงให้นับต่อเนื่องรวมกันต่อเนื่องไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่ลาจนถึงกลับมาทำงาน  ทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น

กฎหมายไม่ได้กำหนดให้นับวันลา   จากวันก่อนวันคลอดหรือหลังจากวันคลอด

ดังนั้น   ลูกจ้างหญิงมีครรภ์จึงมีสิทธิลาคลอดได้  ทั้งก่อนและหลังคลอด เช่นอาจมีการลาก่อนวัน

       กำหนดคลอด  1  สัปดาห์เพื่อเตรียมตัวคลอด  จึงถือว่าวันที่ลา ๑ สัปดาห์ดังกล่าว เป็นวันลาคอลดด้วย   แต่

       เมื่อนับรวมกันแล้วครรภ์หนึ่งไม่เกิน  98  วัน  และการนับวันลาคลอดให้นับวันหยุดในระหว่างที่ลาด้วย 

        เช่น  ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ใกล้กำหนดที่หมอนัดคลอดแล้ว  และมีอาการพร้อมคลอดจึงขอลาคลอด  ลูกจ้าง

        ย่อมมีสิทธิลาก่อนการคลอดได้   แต่รวมแล้วไม่เกิน  98  วัน 

                     

การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาคลอด

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ  มาตรา  59  กำหนดไว้ว่า 

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

ดังนั้น  การลาคลอดแต่ละครั้ง  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง  จำนวน  45  วัน  กฎหมายกำหนด  ให้คำนวณค่าจ้างในวันทำงาน  ตลอดระยะเวลาที่ลา   

ส่วนวันลาที่เหลือหากลูกจ้างต้องหยุดงานต่อไป  ลูกจ้างมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร  ในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้างเป็นเวลา  90  วันได้

 

ปัญหา 

นายจ้างเลิกจ้างระหว่างการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ?

เลิกจ้างได้   หากเลิกจ้างด้วยเหตุที่ลูกจ้างกระทำความผิด   และไม่ใช่กรณีเลิกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างตั้งครรภ์   เพราะกฎหมายกำหนดห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์เท่านั้น  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 มาตรา 43   แต่มิได้ห้ามเลิกจ้างหากมีเหตุผลอื่นในการเลิกจ้าง

 

พบกันในหัวข้อต่อไปนะครับ 

 

ไสว  ปาระมี 

 
กฎหมายน่ารู้

เลิกจ้าง อย่างไร ให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม article
ปิดกิจการชั่วคราว หรือ หยุดกิจการชั่วคราว article
สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง article
การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
พนักงานรับเหมาค่าแรง ตามมาตรา ๑๑/๑ article
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เพิ่มเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ทำงานทดแทน article
ย้ายสถานประกอบการ article
วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง article
วันลา (ลาเพื่อรับราชการ,ลาเพื่อฝึกอบรม) article
วันลา (ลากิจ ลาเพื่อทำหมัน) article
วันลา (ลาป่วย) article
วันหยุด ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ article
การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการจ่ายค่าจ้าง article
ค่าจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com