ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดมาตรฐานลงโทษไว้ ขาดงาน 1 วัน ไม่ถึงขั้นเลิกจ้าง article

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 549/2551
 
เรื่อง     ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนด การลาป่วยเท็จถือเป็นการขาดงาน
ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าวและถูกลงโทษทางวินัย แต่มาตรฐานการลงโทษกรณีขาดงาน 1 วัน ไม่ถึงเลิกจ้าง
 
 
          โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงาน ครั้งสุดท้ายตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 16,400 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวัน
สิ้นเดือน  ต่อมาวันที่  7  มีนาคม  2546  จำเลยเลิกจ้างโจทก์      โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและไม่ได้
บอกกล่าวล่วงหน้าอันเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม กับจำเลยไม่ยอมจ่ายค่าครองชีพและปรับค่าจ้าง
ให้โจทก์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยค่าครองชีพและปรับค่าจ้างนั้น
เป็นการจงใจไม่จ่ายโดยปราศจากเหตุอันสมควร     ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย   98,400  บาท
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  28,973  บาท   ค่าครองชีพ  38,900 บาท  และให้ปรับค่าจ้างแก่
โจทก์เดือนละ   550 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543  ถึงเดือนมกราคม 2546 รวมเป็นเงิน 19,800
บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  15 ต่อปี   ของต้นเงินค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วง
หน้านับแต่วันเลิกจ้าง   ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ของต้นเงินค่าครองชีพและเงินปรับค่าจ้างเงิน
เพิ่มร้อยละ   15 ของค่าครองชีพและการปรับค่าจ้างทุกระยะ 7 วัน   บแต่วันถึงกำหนดชำระแต่ละงวด
และเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของค่าชดเชยทุกระยะ  7 วัน   จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยรับโจทก์
กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม    พร้อมค่าเสียหายเดือนละ  16,400  บาท 
นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่ารับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือจ่ายเสียหาย 150,000   บาท       พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์
 
 
                                จำเลยให้การว่า     จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2546 
ซึ่งเป็นวันทำงานโจทก์ลาป่วยเท็จ    ความจริงโจทก์เดินทางไปทำธุระอื่นที่ศาลแรงงานกลาง จึงเป็น
การทุจริตต่อหน้าที่   กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง  กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต และถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โจทก์เป็นพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน    จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพและปรับค่าจ้างประจำปีตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                                คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2536 จำเลยกับผู้แทนลูกจ้างของจำเลยได้
จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง   ต่อมาได้จัดตั้งสหภาพแรงงานและมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างขึ้น 3 ฉบับ  คือฉบับปี  2539  ฉบับปี  2542 และฉบับปี 2545 พนักงานของจำเลยแบ่ง
เป็น 2 ประเภทคือ   พนักงานทั่วไปทำหน้าที่ผลิตในสายการผลิตกับพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3  และ ล.1 ล.2 ปี 2542 ถึงปี 2545   โจทก์ได้รับ
การปรับค่าจ้าง  1,480  บาท  825  บาท  575 บาท        และไม่ปรับตามลำดับ  โจทก์มีสิทธิได้รับค่า
ครองชีพ   เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2546    โจทก์หยุดงานโดยไม่ได้ยื่นใบลาเพื่อมาติดต่อกับนิติกร
ศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการฟ้องเรียกร้องตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง      ซึ่งนายสงกรานต์
ถาวรชาติ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลยพบโจทก์ในวันดังกล่าว     จำเลยจ่ายค่าจ้างเข้าบัญชีโจทก์
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546   ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานการลาป่วยเท็จถือเป็นการ
ขาดงาน  ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าวและถูกลงโทษทางวินัย แต่มาตรฐานการลงโทษกรณี
ขาดงาน 1 วัน ไม่ถึงเลิกจ้าง
 
 
                                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า   จำเลยหยุดงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2546  โดยไม่ยื่นใบลา เป็นการขาดงานโดยละทิ้งหน้าที่    เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่การขาดงานมีโทษตามระเบียบข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ถึงเลิกจ้าง    และถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่      จำเลยจึงต้องจ่าย
ค่าชดเชย ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  โจทก์และจำเลยมีความขัดแย้งในการทำงาน โจทก์ไม่ใช่
พนักงานทั่วไป   ไม่มีสิทธิได้รับการปรับค่าจ้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี  2536  จำเลยไม่
ได้จ่ายค่าครองชีพให้โจทก์      ค่าครองชีพจ่ายเป็นประจำเท่ากันทุกเดือนจึงเป็นการจ่ายตอบแทนการ
ทำงานในระยะเวลาทำงานปกติ   จำเลยจึงต้องรับผิดในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  กำหนดให้นับ
แต่วันฟ้องศาลไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท             ในส่วนเงินเพิ่มเนื่องจากจำเลยจงใจไม่จ่ายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้ง    จึงไม่เป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยแล้วพิพากษา
ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย  98,400  บาท  ค่าครองชีพ  38,900 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี นับแต่วันที่  7  มีนาคม  2546     สำหรับค่าชดเชยและวันฟ้อง  (วันที่  9  เมษายน  2546)     สำหรับ
ค่าครองชีพและจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   98,400  บาท       พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี  นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
 
 
                                โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 
                                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว       ที่จำเลยอุทธรณ์ใน
ข้อ   3 (1)        ว่ามีข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จำเลยใช้เป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างที่
ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้พิจารณา      การที่ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยานเป็นกระบวนพิจารณาที่
ไม่ชอบนั้น     เห็นว่าตามหนังสือเลิกจ้างเอกสารหมาย  จ.3      ระบุเหตุเลิกจ้างว่าโจทก์ลาป่วยเท็จ
ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย   ล.2   หมวด  7          วันลาและหลักเกณฑ์
การลา  ข้อ   7.1   การลาป่วย   ข้อย่อย     7.1.2        วิธีการปฏิบัติในการลาป่วยที่เจ็บป่วยไม่สามารถ
มาทำงานได้   (4)    กรณีที่จำเลยพิสูจน์ได้ว่าการลาป่วยเป็นเท็จจำเลยถือว่าเป็นการขาดงาน     และ
ตามข้อ  7.10    การขาดงานโดยมิได้ลาอย่างถูกต้อง     ข้อย่อย 7.10.1      การขาดงานหมายถึงการ
หยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้งให้จำเลยทราบ       ดังนั้น     การลาป่วยเป็นเท็จและการหยุด
งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้งให้จำเลยทราบ   จึงเป็นการขาดงานที่มีโทษทางวินัยเช่นเดียวกัน
ตามข้อย่อย      7.10.1  การที่ศาลแรงงานกลางสอบข้อเท็จจริงแล้วโจทก์แถลงว่าโจทก์หยุดงานโดย
ไม่ยื่นใบลา   (ตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่  6  มิถุนายน  2546)    ซึ่งเป็นกรณีโจทก์หยุดงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้งให้จำเลยทราบ   อันเป็นการขาดงานนั้น      จึงไม่มีเหตุที่ศาลแรงงาน
กลางต้องสืบพยานเพิ่มเติมอีก ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยานชอบแล้ว
 
 
                                มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 (3)     ว่าการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่   เห็นว่า    โจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงว่า     โจทก์หยุดงาน
โดยไม่ไม่ยื่นใบลาในวันที่       28    กุมภาพันธ์  2546    เป็นเวลา  1  วัน   มาตรฐานการลงโทษกรณี
ขาดงาน  1 วัน   ไม่ถึงเลิกจ้าง       ปรากฏว่าการที่จำเลยหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้งให้
จำเลยทราบเป็นการขาดงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย     ล.2      หมวด
7 วันลาและหลักเกณฑ์การลา  ข้อ 7.10  การขาดงานโดยมิได้ลาอย่างถูกต้อง    ข้อย่อย 7.10.1 ซึ่ง
ตามหมวด  9  วินัยและโทษทางวินัย  ข้อ 9.5   การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
ไม่ได้กำหนดให้การขาดงาน   1    วัน        มีโทษถึงเลิกจ้างจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการ
เลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร  เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  มาตรา 49  จำเลยจึงต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่
ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์
 
 
 
                                มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อ  3  (5)      ว่าจำเลยต้องเสียดอกเบี้ย
ในค่าชดเชยและค่าครองชีพในอัตราใด    เห็นว่า    ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ค่าครองชีพที่
จำเลยต้องจ่ายแก่โจทก์นั้นมีการจ่ายเป็นประจำเท่ากันทุกเดือน มีลักษณะการจ่ายทำนองเดียวกันกับ
ค่าจ้าง   แล้ววินิจฉัยว่า ค่าครองชีพเป็นเงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานสำหรับระยะเวลาการ
ทำงานปกติ  จึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่า      ค่าครองชีพนั้นเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2521 มาตรา 5  และตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง    บัญญัติว่าในกรณีนายจ้างไม่
จ่ายค่าจ้างหรือค่าชดเชย ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ  15   ต่อ
ปี เมื่อศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าครองชีพ         โดยกำหนดให้จำเลย
เสียดอกเบี้ยในค่าชดเชยและค่าครองชีพในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ   15   ต่อปี     จึงชอบ
แล้ว อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น
 
 
 
                                มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ   2.1  ว่า   จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย
ล.2 ข้อ 7.2.2    ระบุวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นให้ยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับ
บัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วันทำงาน   เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะหยุดงานได้ หากเป็นกรณีฉุกเฉินที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   ให้พนักงานรีบแจ้งจำเลยหรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีหรือภายในเวลา
ไม่เกิน 3  ชั่วโมง  นับจากเวลาที่ทราบเหตุฉุกเฉิน และให้ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานหรือแสดงเหตุผลอัน
สมควรต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตลากิจในวันแรกทันทีที่กลับเข้าทำงาน     มิฉะนั้นจะถือว่าขาดงานและถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย    และในข้อ  7.10   ระบุให้การขาดงานหมายถึงการไม่มีเหตุอันสมควรพนักงานจะถูกลงโทษทางวินัย   การที่โจทก์ไปติดต่อนิติกรศาลแรงานในวันที่  28  กุมภาพันธ์ 
2546               โดยไม่ลาให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าว จึงเป็นการละทิ้งการงานไป ซึ่งจำเลยไล่ออกโดยมิพักต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583    ส่วน
การที่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย  จ.2    กำหนดโทษการขาดงานไม่เกิน 3 วัน  
 
ไว้ไม่ถึงกับเลิกจ้างแต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุนี้   ต้องไปว่ากล่าวกันในเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็น
ธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ที่โจทก์
อุทธรณ์ว่าหากโจทก์ยื่นใบลาต่อจำเลยเพื่อไปฟ้องจำเลย               จำเลยก็คงไม่อนุญาตให้โจทก์หยุด
งาน    โจทก์จึงไม่มีช่องทางอื่นที่จะไปติดต่อศาลเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายได้นั้น   ก็เป็นแต่เพียงการ
คาดการณ์ของโจทก์โดยยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า     โจทก์ได้ขออนุมัติลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย ล.2    แล้วจำเลยไม่อนุมัติแต่อย่างใดจึงยังไม่อาจ
ถือเอาการใช้สิทธิทางศาลมาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้
ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยให้จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ จึงชอบ
แล้ว
 
 
 
                                มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ  2.2   ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจาก
ค่าชดเชยและค่าครองชีพหรือไม่   เห็นว่า     โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำ
ความผิด    จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินเพิ่มแก่โจทก์         และจำเลยไม่จ่ายค่าครองชีพให้แก่
โจทก์จำเลยจึงต้องต้องจ่ายค่าครองชีพและเงินเพิ่มแก่โจทก์       ซึ่งจำเลยให้การว่าโจทก์จงใจฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน    จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์และโจทก์เป็นพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ    เป็นกรณียังมีข้อโต้เถียงว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชย
และค่าครองชีพแก่โจทก์หรือไม่    จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจไม่จ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์โดยปราศ
จากเหตุอันสมควร    จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9 วรรคสอง
 
 
                                 มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ  2.3      ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับการปรับ
ค่าจ้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จ.2 หรือไม่   เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ยุติใน
ชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางปรากฏว่าในปี 2536   จำเลยกับผู้แทนลูกจ้างของจำเลยได้จัดทำ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามเอกสารหมาย  ล.1      หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
แอคูชเน็ท  และได้มีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขึ้น  3  ฉบับ    คือฉบับปี 2539  ฉบับปี
2542  และฉบับปี  2545  ตามเอกสารหมาย  จ.1  ถึง จ.3     ข้อเท็จจริงปรากฏจากคำฟ้องและคำให้
การว่าโจทก์เข้าทำงานเมื่อวันที่  16  เมษายน  2540    ภายหลังข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับ
ปี 2539  เอกสารหมาย จ. 1    มีผลใช้บังคับ และถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่  7 มีนาคม  2546   ภายหลังข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับปี  2542    และฉบับปี  2545  เอกสารหมาย  จ.2  และ  จ.3 มีผลใช้
บังคับ      ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั้งสามฉบับซึ่งกระทำโดยนายจ้างกับ
สหภาพแรงงานแอคูชเน็ทนั้น     สหภาพแรงงานแอคูชเน็ทมีลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียว
กันเป็นสมาชิก  หรือร่วมในการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมด
ที่จะเป็นผลให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น    มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งทำงานใน
กิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคนรวมทั้งโจทก์ด้วยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518   ก็
ตาม   แต่จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั้งสี่ฉบับดังกล่าวในส่วนของ
การปรับค่าจ้างประจำปีผูกพันเฉพาะพนักงานทั่วไป  มิใช่พนักงานระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าหรือ
ระดับเจ้าหน้าที่โจทก์เป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน จำเลยจึงไม่ผูกพันต้องจ่ายเงินจากการปรับค่าจ้าง
ประจำปีให้และจำเลยได้จ่ายเงินจากการปรับค่าจ้างประจำปีให้โจทก์สูงกว่าอัตราตามข้อตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจ้างทั้งสี่ฉบับแล้ว      จึงเป็นกรณีที่จำเลยยอมรับว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั้งสี่
ฉบับนี้บังคับแก่โจทก์ด้วย เว้นแต่การที่ต้องจ่ายเงินจากปรับค่าจ้างประจำปีดังกล่าว ซึ่งตามข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับปี  2542  เอกสารหมาย  จ. 2  ข้อ 2.6 ระบุว่า “การปรับเงินประจำปีบริษัท
ตกลงปรับเงินเดือนทุกวันที่  1  มกราคม  ของทุกปี   โดยเริ่ม   1  มกราคม  2543  ตามเกรดดังต่อไป
นี้  เกรด A จำนวนเงิน 550 บาท เกรด B จำนวนเงิน 500 บาท เกรด C จำนวนเงิน 450 บาท”   และ
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับปี 2545 เอกสารหมาย จ. 3 ข้อ 2.5 ระบุว่า  “บริษัทฯ ตกลง
ปรับค่าจ้างประจำปีในอัตราเดิม”   เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับการปรับค่าจ้าง
ปี 2542 ถึงปี 2545 จำนวน 1,480  บาท 825 บาท     และ 595 บาท     ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราที่
ระบุไว้ในเกรดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับปี  2542    เอกสารหมาย  จ.2   ข้อ 2.6   แล้ว
โดยไม่ปรากฏว่านับแต่ปี  2542       จนถึงวันถูกเลิกจ้างโจทก์เคยเรียกร้องว่าการปรับค่าจ้างดังกล่าว
ไม่ถูกต้องแล้วขอให้จำเลยปรับค่าจ้างประจำปีตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าว   หรือขอ
ให้มีการตีความข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับ
ปี  2542  เอกสารหมาย  จ. 2   ข้อ  3.3  จึงเป็นกรณีที่โจทก์ยอมรับการปรับค่าจ้างของจำเลย โจทก์
จึงไม่มีสิทธิได้รับการปรับค่าจ้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับปี     2542    เอกสารหมาย
จ.2 อีก อุทธรณ์โจทก์ทั้งหมดฟังไม่ขึ้นเช่นกัน     
 
 
 
 

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com