ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................พนักงานประท้วง ! ทำอย่างไรดี ? article

 

การชุมนุม   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

               มาตรา ๖๔ กำหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”

 การชุมนุมตามกฎหมายแรงงานหรือที่เรียกกันคือ “การนัดหยุดงาน”
พนักงานนัดหยุดงาน หรือพนักงานชุมนุมประท้วง หรือผละงาน   หรือก่อม็อบ ไม่ว่าจะเรียกหรือเขียนอย่างไรก็ตาม   แต่การหยุดงานอันเนื่องมาจากข้อพิพาทแรงงานที่ชอบด้วยกฎหมาย มีเพียงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ เท่านั้นที่ให้การรองรับและกำหนดขั้นตอนและวิธีการไว้ ตามคำจำกัดความในมาตรา ๕ การนัดหยุดงาน”   หมายความว่า “การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน”  
การหยุดงานอย่างไรชอบ    อย่างไรไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘  
                เมื่อเกิดเหตุพนักงานนัดหยุดงาน พนักงานนัดชุมนุมประท้วง   นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง   หรือ HR อย่างเรา ๆ   จะทำอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร จะมีวิธีการป้องกันอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายให้นายจ้างได้รับความเสียหายน้อยที่สุด  
 
เมื่อเกิดเหตุชุมนุมหรือพนักงานใช้สิทธิหยุดงาน      มาตรการต่อไปนี้ เป็นมาตรการเพื่อดำเนินการ ซึ่งใช้ดำเนินการในการปฏิบัติงานจริง รวบรวมจากประสบการณ์การทำงานจริง สามารถนำไปปรับใช้งานได้ตามความเป็นจริงของแต่ละบริษัท ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบัติงานจริง   โดยต้องพิจารณาไปตามสถานการณ์ ลักษณะธุรกิจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบริษัท    หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ  
 
 การประชุมวางแผน
-          ประชุมผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคัดเลือกคักกรองบุคคลเข้าร่วมประชุม
-          หาสาเหตุที่มาของการชุมนุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขและยุติข้อพิพาท
-          ตรวจสอบแหล่งข่าว 
-          ตรวจสอบสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย   
-          ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมาย   
-          ตรวจสอบบุคคลและพฤติกรรมการชุมนุมของแต่ละคน
-          การออกหนังสือคัดค้านและขอตรวจสอบ
-          พิจารณาข้อเรียกร้องเพื่อเจรจา   และพิจารณาสวัสดิการเพื่อร้องสวน   
 
ประเมินสถานการณ์
-          จำนวนคนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมชุมนุม อัตรากำลังคนสำหรับการผลิต ประเมินอำนาจในการเจรจาต่อรอง
-          ระยะเวลาในการชุมนุม 
-          ผลกระทบต่อระบบธุรกิจของบริษัท   
-          ผลกระทบต่อวัตถุดิบ   สินค้า และลูกค้า
-          ตรวจสอบคำสั่งซื้อ แผนการผลิต สต๊อกสินค้าและการขนส่ง
-          ตรวจสอบรายได้    เงินทุนสำรอง
-          ออกหนังสือแจ้ง และชี้แจงลูกค้า ถึงสถานะการณ์   สร้างความเชื่อมั่น
-          สรุปแผนดำเนินการและมอบหมายงาน 
 
จัดทีมงาน แบ่งหน้าที่
-          ผู้รับมอบอำนาจและแต่งตั้งตัวแทนบริษัทในการเจรจาและการดำเนินคดี
-          ตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการ และผู้มีอำนาจสั่งการ
-          หน่วยรักษาความปลอดภัย   ผู้ประสานงานตำรวจ, บริษัท รปภ.
-          ผู้ประสานงานหน่วยงานราชการ   แรงงานพื้นที่เขต   พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน   ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
-          ผู้ให้ข่าว ทั้งสื่อมวลชน   ลูกค้า   และบุคคลภายนอก
-          งานธุรการ   การเตรียมเอกสาร   ออกประกาศต่าง ๆ และการแจกจ่ายเอกสาร
-          ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง กล้องวงจรปิด
-          จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน   
 
มาตรการป้องกันระหว่างการชุมนุม
-          ตรวจสอบแหล่งข่าว
-          จัดทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
-          ตรวจสอบวัตถุดิบ   เครื่องจักร ทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญ 
-          ดูแลความปลอดภัยพนักงานและบุคลากร
-          ออกประกาศต่าง ๆ    เพื่อรักษาสิทธิ   อาทิ เช่น
-          ห้ามชุมนุมภายในบริษัท   
-          ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง 
-          ห้ามแจกจ่ายเอกสารใบปลิว 
-          ห้ามดื่มและนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาภายในบริษัท ฯ 
-          ประกาศให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกลับเข้าทำงานตามปกติ
-          ประกาศให้หยุดงานชั่วคราวหากเกิดกรณีจำเป็น
-          ป้องกันจุดเสี่ยง   จุดอันตราย 
-          บันทึกภาพและเสียงให้มากที่สุด
-          ประชุมหารือและแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุกชั่วโมง ทุกวัน หรือแล้วแต่เหตุการณ์    
 
ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อดูแลความเรียบร้อย
-          สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ   
-          ตำรวจดับเพลิง (กรณีฉุกเฉิน) 
-          สำนักงานเขตหรืออำเภอที่รับผิดชอบ
-          แรงงานพื้นที่เขต หรือแรงงานจังหวัด แล้วแต่กรณี
-          พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน   สำนักงานประนอมข้อพิพาท ฯ กระทรวงแรงงาน
 
ตรวจสอบและแก้ไข สิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
-          สิ่งแวดล้อม
-          แรงงานต่างด้าว  
-          มาตรฐานอุตสาหกรรม 
-          ระบบ ระเบียบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหลาย
-          เอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารทางบัญชี   ภาษีอากร เอกสารเกี่ยวกับศุลกากร เป็นต้น      
 
 
 
มาตรการหลังการชุมนุม
-          คัดกรองบุคลกลับเข้าทำงานตามปกติตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนด 
-          ละลายพฤติกรรม จัดฝึกอบรม
-          ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตามความเหมาะสม   
-          สัมภาษณ์และสอบสวน
-          วางมาตรการป้องกันเครื่องจักร 
-          ตรวจสอบดูแลสินค้า วัตถุดิบ ขั้นตอนกระบวนการผลิต
-          คำสั่งให้หยุดงานโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ในบางคนบางกรณี หากมีเหตุอันจำเป็นและเหมาะสม 
 
แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาหลังเกิดเหตุ
       -    ชี้แจงเหตุและผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   สาเหตุในการออกคำสั่งต่าง ๆ   ในแต่ละเรื่อง   
       -    ชี้แจงและแจ้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้พนักงานทราบล่วงหน้า     
       -    ประกาศหรือจัดสวัสดิการหรือให้รางวัลแก่พนักงานผู้ให้ความร่วมมือ    เป็นตัวอย่าง
       -    จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์   เน้นการละลายพฤติกรรม   สร้างความสามัคคี
       -    สร้างแรงจูงใจในการทำงาน    กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม   
 
                                                                                                                โดยนายไสว ปาระมี

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
แรงงานสัมพันธ์

กรรมการลูกจ้าง กับ กรรมการสหภาพแรงงาน article
ใช้สิทธิปิดงาน งดจ้าง หรือการใช้สิทธิหยุดงาน ประท้วง article
ยื่นข้อเรียกร้อง ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบอย่างไร ส่งผลอย่างไรต่อนายจ้างและลูกจ้าง article
การยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจา และวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน article
สหภาพแรงงาน article
กฎหมายแรงงานเบื้องต้นสำหรับ HR article
การขอใช้สิทธิ์ กรณีว่างงานควรทำอย่างไร ? articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com