ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article

 รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้ แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 [คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี (22 ตุลาคม 2562) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมทั้ง นำเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน] ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้สัตยบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. สถานการณ์แรงงานเด็กทั่วโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ในปี 2568 การใช้แรงงานทุกรูปแบบจะไม่สามารถลดลงเป็นศูนย์ตามเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

2. สถานการณ์เด็กทำงานในประเทศไทย จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเฉพาะ ในส่วนของเด็กที่มีอายุ 15-17 ปี พบว่า มีเด็กทั้งหมด 2.61 ล้านคน เป็นเด็กทำงาน 0.17 ล้านคน ทั้งนี้ เด็กทำงาน เกินกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาอยู่ในกิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ การผลิต และ การก่อสร้างและกิจการโรงแรม ตามลำดับ

3. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในปี 2562 มีการใช้แรงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จำนวน 2,696 คน โดยพบว่า การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ ค้ายาเสพติดมีจำนวนมากที่สุด จำนวน 2,495 คน รองลงมาคือ การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ จัดหา หรือเสนอเด็ก เพื่อการค้าประเวณี จำนวน 106 คน การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานเด็ก จำนวน 59 คน และการให้เด็กทำงานที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก มีจำนวนต่ำสุดเพียง 36 คน

4. ผลการประเมินจัดระดับสถานการณ์แรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยได้รับการจัดระดับว่ามีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยดำเนิการในประเด็น การคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าร่วมการชกมวยไทยโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน (สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอยู่ระหว่างการทบทวนกฎหมาย กฎ กติกา รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น)

5. การบริหารจัดการข้อมูลในส่วนของรูปแบบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ ค้ายาเสพติด ซึ่งพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กมากที่สุด โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เห็นชอบร่วมกันในการใช้ข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นข้อมูลในส่วนของรูปแบบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้ายาเสพติดสำหรับรายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงรายงานในปีถัดไปด้วย

6. ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น (1) นำข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาจากการประเมินจัดระดับสถานการณ์แรงงานเด็กของประเทศไทย (ตามข้อ 4) มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (2) ควรสำรวจ การทำงานของเด็กอายุ 5-17 ปี เป็นการเฉพาะในประเทศไทยทุก 4 ปี เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้สำรวจ ไปแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทย

7. ผลการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น
 
7.1 การตราและประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และ (2) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยกำหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้เป็นการเฉพาะ

7.2 การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงาน ขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจสถานประกอบกิจการ รวม 1,892 แห่ง ลูกจ้างรวม 76,624 คน พบว่า มีสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้อง จำนวน 970 แห่ง ลูกจ้างรวม 45,924 คน และมีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จำนวน 922 แห่ง ลูกจ้างรวม 30,700 คน จึงได้แนะนำนายจ้างถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและติดตามผลจนกระทั่งนายจ้างปฏิบัติถูกต้องหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

8. การดำเนินการต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น การดำเนินมาตรการถอดรายการสินค้าออกจากรายการที่ถูกขึ้นบัญชี การใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับอย่างน้อย 1 รายการ ภายในปี 2565
 ข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ article
ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com