ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement)
 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
 
1. กระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจ
 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสิทธิขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานต่อไปได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรครบกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตแล้ว หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกเพื่อการทำงานให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมิให้นำมาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้น
 
ข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ดำเนินการรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือขอรับใบอนุญาตทำงานและออกใบอนุญาตทำงาน ตามแต่ละกรณีให้กับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตการทำงานตามระยะเวลาที่คนต่างด้าวร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปกติ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการตรวจอนุญาต

ให้คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้อยู่ต่อในราชอาณาจักรตามแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2563

กรณีเอกสารประจำตัวของคนต่างด้าวมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวต่อไปเท่ากับอายุเอกสารประจำตัว

หากคนต่างด้าวประสงค์อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป ต้องไปดำเนินการขอมีเอกสารประจำตัวฉบับใหม่กับหน่วยงานของประเทศต้นทาง เมื่อคนต่างด้าวได้รับเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองย้ายรอยตราประทับอนุญาตไปยังเอกสารประจำตัวฉบับใหม่และขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ตามสิทธิ 4. ให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

สาระสำคัญ
แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 
2. สถานที่ดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน
 
3. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 4. การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป และการอนุญาตทำงาน

วิธีดำเนินการ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 5. แนวทางการดำเนินการ

คนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ

การทำงานของคนต่างด้าว และดำเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสังเขป ดังนี้

5.1 ตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงานและขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

5.2 ยื่นขออนุญาตทำงานต่อนายทะเบียน โดยให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงานให้ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินสองปี

5.3 ขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี ค่าธรรมเนียมคำขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จำนวนเงิน ๑,๙๐๐ บาท

กรณีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวต่อไป ได้เท่ากับระยะเวลาของหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป ต้องไปดำเนินการขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กับหน่วยงานของประเทศต้นทาง และเมื่อคนต่างด้าวได้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ให้ไปดำเนินการย้ายรอยตราประทับ (Visa) ซึ่งจะได้รับการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ครบตามสิทธิ

5.4 จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้รับทราบการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว

ผลกระทบ

1. แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป จะเป็นการทำให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการลดการนำคนต่างด้าวรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากคนต่างด้าวที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือจากคนต่างด้าวที่เดินทางกลับไปประเทศของตนและเดินทางกลับเข้ามาใหม่ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

2. แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป จะเป็นการทำให้นายจ้างได้จ้างงานคนต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย คนต่างด้าวได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูประเทศ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
ข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ article
ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com