ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article

“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด

ถาม - ตอบ ประกันสังคม.jpg

ถาม - ตอบ ประกันสังคม 1.jpg

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)  ในเรื่องของการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย/ลาออก เลิกจ้าง โดยรวบรวม ข้อคำถามที่พบบ่อยและทำคำตอบเพื่อทำความเข้าใจแก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน
 
1.นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดกักตัว 14 วัน เพราะมีความเสี่ยง สํานักงานประกันสังคมช่วยเหลืออะไรบ้าง (ลูกจ้างไม่ได้ป่วยแต่โดนกักตัว เพราะมีความเสี่ยง และนายจ้างให้หยุดงาน)

ตอบ นายจ้างไม่ให้ทํางาน ให้กักตัว 14 วัน เพราะมีเหตุสงสัยหรือควรสงสัยว่าลูกจ้างอาจเป็นโรคไวรัส COVID-19 และไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ตามที่นายจ้างรับรอง การหยุดงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคมีคําสั่งให้กักตัว แต่ไม่เกิน90 วัน (อยู่ระหว่างแก้กฎหมายตามพ.ร.บ.ประกันสังคม ม.79/1)

ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จะต้องมีสถานะความเป็นลูกจ้างและความเป็นผู้ประกันตนยัง ไม่สิ้นสุดลง (ยังไม่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง) และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนประสบเหตุ หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2.ลูกจ้างหยุดงานเพื่อกักตัว 14 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง

ตอบ ได้รับเงินว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างที่นําส่งเงินสมทบ แต่ไม่เกิน 90 วัน (อยู่ระหว่างแก้กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ม.79/1) เมื่อลูกจ้างมีการจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนกักตัว และนายจ้างออกหนังสือรับรอง ให้หยุดงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา

3.บริษัทให้หยุดงานเนื่องจากโรคไวรัส COVID-19 เป็นเวลา 14 วันตามที่รัฐบาลสั่งฯ ลูกจ้างเสียวันลาหรือไม่

ตอบ กรณีที่บริษัทหยุดประกอบกิจการตามคําสั่งของรัฐ ทําให้ลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้ จึงมิใช่การลาหยุดงานปกติ จึงไม่ถือเป็นวันลา

4.สถานประกอบการถูกสั่งปิด 18 - 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นายจ้างจะได้รับการยกเว้นการนําส่งเงินสมทบในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่

ตอบ ถ้าในเดือนมีนาคม 2563 มีการจ่ายค่าจ้างมาแล้วก่อนรัฐมีคําสั่งปิด นายจ้างต้องนําส่งเงินสมทบของเดือนมีนาคม 2563 ตามกฎหมาย ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบออกไปอีก 3 เดือน

5.ผู้ประกันตนมาตรา 38 ได้รับความคุ้มครอง 6 เดือนจากประกันสังคม และหยุดงาน 14 วัน จะได้รับสิทธิว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ และหากชําระเงินสมทบเพียง 3 เดือนใน 15 เดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือไม่

ตอบ กรณีผู้ประกันตนมาตรา 38 ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้าง ได้รับความคุ้มครองต่อ 6 เดือน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ไม่มีสิทธิได้รับกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือน

หากส่ง เงินสมทบครบ 3 เดือน ไม่ได้รับสิทธิว่างงานเช่นกัน แต่ระหว่างได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน หากลูกจ้างติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถใช้ สิทธิกรณีเจ็บป่วยได้ โดยได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากแพทย์ให้พักรักษาตัว จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ตามมาตรา 57 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
 
6.ผู้ประกันตนไม่ถูกเลิกจ้างหรือหยุดงาน แต่ถูกลดเงินเดือน จะได้รับสิทธิใดจากสํานักงานประกันสังคม

ตอบ ผู้ประกันตนมีสถานะเป็นลูกจ้าง และได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

7.ผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่ได้ทํางานกับนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้มีอาชีพและไม่ทํางาน สามารถยื่นขอรับสิทธิการเยียวยา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโรคไวรัส COVID-19 ได้หรือไม่

ตอบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ไม่คุ้มครองกรณีว่างงาน จะไม่ได้รับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีอาชีพ ไม่ทํางาน ทั้ง 3 ทางเลือก ไม่มีการประกันการว่างงานเช่นกัน จึงไม่มีสิทธิได้รับกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเยียวยาของกระทรวงการคลัง ได้ที่ เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com หากมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด จะได้รับสิทธิดังกล่าว

8.นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แต่นายจ้างยังคงจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้พนักงานครึ่งหนึ่ง พนักงานสามารถไปกรอกแบบฟอร์มกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้หรือไม่ และมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากสํานักงานประกันสังคมหรือไม่

ตอบ ผู้ประกันตนยังมีสถานะเป็นลูกจ้าง และได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีว่างงานตามกฎกระทรวง

9.ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถยื่นขอรับสิทธิการเยียวยาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ ภายในระยะเวลากี่ปี

ตอบ ผู้ประกันตนสามารถยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ

10.กรณีเป็นผู้ประกันมาตรา 33 นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานและจ่ายเงินค่าจ้างให้ 75% เพราะเหตุสุดวิสัย สํานักงานประกันสังคมจะเยียวยาให้อย่างไร

ตอบ กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างถือว่าผู้ประกันตนมีรายได้ จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และนายจ้างมีหน้าที่หักค่าจ้างเพื่อนําส่งเงินสมทบให้ลูกจ้างตามกฎหมาย

11.หากนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนให้ และไม่ออกใบรับรองให้ลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องทําอย่างไร

ตอบ กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน ลูกจ้างสามารถยื่นคําร้องได้ที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ใกล้บ้าน แต่หากลูกจ้างประสบเหตุสุดวิสัยจริง ควรแจ้งให้พนักงานควบคุมโรคทราบ และแจ้งสํานักงานประกันสังคมให้ประสานนายจ้างเพื่อชี้แจงในการออกหนังสือรับรอง
 
 

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้ทำแบบสอบถาม-ตอบ เรื่อง e-form ว่างงาน อีก 9 ข้อ ดังนี้

1 ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน empui เรียบร้อยแล้ว ยังสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form ได้หรือไม่

ตอบ การขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่าน www.empui.doe.go.th สําหรับการว่างงานเนื่องจากการลาออกหรือเลิกจ้าง จะต้องยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน e-form ทางอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทุกครั้งโดยผู้ประกันตน จะต้องรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเดือนละ 1 ครั้ง

2.ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form เรียบร้อยแล้ว ใช้เวลากี่วันในการตรวจสอบ และเมื่อไหร่จะได้รับเงิน

ตอบ กรณีว่างงานจากสาเหตุลาออก/เลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะต้องรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อรายงานตัวแล้วเจ้าหน้าที่อนุมัติ จะได้รับเงินหลังจากรายงานตัวทุกครั้ง ภายใน 7 วัน

3.ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form จะรู้ได้อย่างไรว่ายื่นแบบคําขอฯ ผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสํานักงานประกันสังคมจะติดต่อแจ้งผลผ่านช่องทางใด

ตอบ จะมีข้อความแจ้งทาง e-mail ที่ท่านกรอกในระบบ e-form หากไม่มี e-mail สอบถามได้ที่สํานักงานประกันสังคมที่ท่านแจ้งความประสงค์การยื่นแบบในระบบ e-form ซึ่งสามารถค้นหาช่องทางติดต่อสํานักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

4.ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form แต่กรอกข้อมูลผิด สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างไรบ้าง ลงข้อมูลใหม่ได้หรือไม่

ตอบ หากกรอกข้อมูลผิด ไม่สามารถแก้ไขได้ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและกดส่งใหม่ สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการกรองข้อมูลโดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่ท่านกรอก

5.ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form ต้องส่งเอกสารกรณีว่างงานไปเหมือนเดิม เพื่อขอรับเงินด้วยหรือไม่

ตอบ การยื่นแบบ e-form ท่านได้กรอกรายละเอียดชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากถูกต้องแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่สํานักงานประกันสังคม เพราะถือว่าลูกจ้างและนายจ้างได้มีการยืนยันข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะขอเอกสารเพื่อการตรวจสอบภายหลัง

6.หากไปยื่นเอกสารที่สํานักงานประกันสังคม หรือส่งไปรษณีย์/Fax/e-mail เรียบร้อยแล้ว ยังจะต้องกรอก e-form หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-form เพราะถือว่าท่านได้ยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว

7.ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่าน e-form และยังจะได้รับเงินจากกรณีเพิ่มสิทธิอนุมัติจ่าย 5,000 บาท เยียวยาลูกจ้างประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบโควิดหรือไม่

ตอบ หากท่านขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วและท่านผ่านการพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย / ลาออก เลิกจ้าง ไม่สามารถรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท จากกระทรวงการคลังได้อีก

8.กรณีนายจ้างกําหนดวันหยุดชั่วคราวใน e-form ไว้แล้ว หากมีการประกาศเพิ่มวันหยุดจะสามารถรับสิทธิว่างงานต่อได้อย่างไร

ตอบ นายจ้างสามารถบันทึกแบบหนังสือรับรองฯ ใน e-form ได้ใหม่ โดยระบุวันที่ให้หยุดงานต่อเนื่องจากฉบับแรก ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในการกรอกแบบของนายจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ถูกต้อง

9.สถานประกอบการที่มีลูกจ้างจํานวนมาก ไม่สะดวกกรอกข้อมูลลูกจ้างในระบบ e-form ต้องทําอย่างไร

ตอบ  สํานักงานประกันสังคมขอแนะนําให้ดําเนินการ ดังนี้

1.ท่านสามารถพิมพ์รายละเอียดของลูกจ้างตามคําแนะนําการออกแบบใน e-form ของนายจ้าง และ Copy ไปวางได้ที่ละหลายรายการ

2.กรณีที่นายจ้างจัดทําข้อมูลใน excel ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดตามที่กําหนดใน e-form ให้ส่งไฟล์ excel ให้กับสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทาง e-mail เพื่อให้สํานักงานประกันสังคมอัพโหลดข้อมูล

3.ขณะนี้สํานักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเพื่อให้นายจ้างอัพโหลดไฟล์ excel ได้เอง เพื่อรองรับกรณีสถานประกอบการ มีลูกจ้างที่ต้องรับรองจํานวนมาก

ถาม - ตอบ ประกันสังคม (ว่างงาน).jpg
ข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ article
ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com