ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี article

 รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 11 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ณ ที่ทำการกลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก หมู่ที่ 3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้รับงานไปทำที่บ้านและผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รวมทั้งสิ้น 50 คน การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา 40 สิทธิและหน้าที่ของแรงงานนอกระบบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 การพัฒนาและส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน การรวมกลุ่ม การต่ออายุกลุ่ม / บุคคลที่รับงานไปทำที่บ้าน และการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทั้งยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/บุคคล ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็ง และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเปิดงานในวันนี้ว่า แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานส่วนใหญของประเทศมีจำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ  โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดในการเพิ่มทักษะฝีมือ การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด  การสร้างหลักประกันในการดำรงชีพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญเ่ป็นแรงงานนอกระบบ จำนวน 624,616 คน หรือร้อยละ 60.18 และแรงงานในระบบ จำนวน 413,365 หรือร้อยละ 39.82  โดยส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรม จำนวน 379,962 คน นอกภาคเกษตรกรรม จำนวน 263,435 คน ทำงานในอุตสาหกรรมการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากที่สุด รองลงมาคือก่อสร้าง 

ในโอกาสนี้ รมว.แรงงาน ได้มอบเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้แก่กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านคือ กลุ่มพัฒนาสตรีล้านตอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านของกรมการจัดหางาน จำนวน 150,000 บาท ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายกลุ่มจำนวน 15 กลุ่ม รายบุคคล จำนวน 33 คน 

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านต้นลาน หมู่ที่ ๗ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่มีประกันสังคมถ้วนหน้าหรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนในความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 389,851 คน แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน  228,504 คน  มาตรา 39 จำนวน 92,689 คน  มาตรา 40 จำนวน 68,658 คน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” โดยประสานงานร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน เพื่อสร้างเครือข่ายประกันสังคมจนผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้า  ปัจจุบันมีประชากรอายุระหว่าง 15-60 ปี จำนวน 265 คน เป็นแรงงานนอกระบบที่มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 133 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบประกันสังคมครบถ้วน 100 %

ต่อมา รมว.แรงงานและคณะได้เยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความเข้มแข็ง จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก เป็นงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและกระเป๋าเดินเชือก เลขที่ 4/3 หมู่ 3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานปี 2560 มีสมาชิก 10 คน รายได้เฉลี่ย 500,000 บาท/เดือน กำไรเฉลี่ย 80,000 บาท/เดือน แหล่งรับงานเป็นร้านค้า ช่องทางจำหน่ายสินค้าคือตลาดนัด ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตามออเดอร์ลูกค้า  2. กลุ่มสตรีล้านตอง เป็นงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานปี 2551 มีสมาชิกจำนวน 23 คน รายได้เฉลี่ย 90,000 บาท/เดือน กำไรเฉลี่ย 70,000 บาท/เดือน แหล่งรับงานจากผู้ให้งานที่เป็นบุคคลธรรมดา 3. กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า เป็นงานตัดเย็บกระเป๋าผ้า เลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานปี 2559 มีสมาชิกจำนวน 10 คน รายได้เฉลี่ย 150,000 บาท/เดือน กำไรเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน แหล่งรับงานจากผู้ให้งานที่เป็นบุคคลธรรมดา ช่องทางจำหน่ายสินค้าคือตลาดนัด ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตามออเดอร์ลูกค้า  4. กลุ่มวนิดาแฮนด์เมด เป็นงานเครื่องประดับแฮนด์เมดจากเชือกเทียน เช่น สร้อย กำไล แหวน ต่างหู เป็นต้น เลขที่ 20/1 หมู่ 4 ต.สบเปิง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานปี 2549 มีสมาชิกจำนวน 5 คน รายได้เฉลี่ย 70,000 บาท/เดือน กำไรเฉลี่ย 40,000 บาท/เดือน แหล่งรับงานเป็นร้านค้า ช่องทางจำหน่ายสินค้าคือตลาดนัด ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตามออเดอร์ลูกค้า  5. กลุ่มกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ เป็นกลุ่มต่อยอดจากกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก) โดยนำวัสดุเหลือใช้คือผ้าฝ้ายมาสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการนำเศษผ้าไปขาย โดยการประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาชุดพื้นเมือง โมบายและพวงกุญแจช้าง เป็นการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ แก่กลุ่มฯ และขยายไปยังบุคคลที่ว่างงาน ตกงานในหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนสมาชิกขณะนี้ 28 คน มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท /เดือน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานนอกระบบเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากไม่ได้รับโอกาสและไม่ได้รับการดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดีทางสังคมก็จะไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น แรงงานนอกระบบจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีความรู้ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งมีการต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีีคุณภาพ มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองตลาดได้ต่อไปข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com