ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article

คำพิพากษาฎีกาที่    ๒๔๒๒/๕๗

สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม

 

                                    โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในตำแหน่งนักบินที่ ๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศกับโจทก์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร Flight Simulator Training (การฝึกบินกับเครื่องจำลองการบิน) ที่ศูนย์ฝึกอบรมของ PT.  Grahadi Angkasa เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๔๖ รวมเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยโจทก์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าตอบแทนระหว่างการฝึกอบรม เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจำเลยที่ ๑ ต้องทำงานในตำแหน่งและหน้าที่ที่โจทก์กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ  ๑,๐๙๕ วัน หากผิดสัญญาจำเลยที่ ๑ ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไปในการฝึกอบรมและค่าตอบแทนคืนโจทก์ทั้งจำนวนพร้อมทั้งค่าเสียหายเป็นจำนวน ๓ เท่าของจำนวนเงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ให้โจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน และค่าเสียหายทั้งหมดหรือชดใช้บางส่วน จำเลยที่ ๑ ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์เรียกร้อง จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมจำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานกับโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ แล้วลาออกจากงานมีผลในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ รวมระยะเวลาที่ทำงานชดใช้ทุน ๓๕๒ วัน  แล้วไปสมัครงานในตำแหน่งนักบินกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วยค่าฝึกอบรมที่บริษัทไทยเจอเนอรัลเอวิชั่นเทคโนโลยี จำกัด ค่า  Simulator (เครื่องจำลองการบิน) ค่า Fix Base (การฝึกบินกับเครื่องบินแบบไม่มีการเคลื่อนไหว) ค่า Full  Flight (การฝึกบินกับเครื่องบินแบบที่มีการเคลื่อนไหว) ค่าธรรมเนียม การโอนเงิน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตั๋วเครื่องบินของนักบิน ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ กรมการบินพาณิชย์ ค่าภาษีสนามบิน และค่าที่พัก เป็นเงินรวม ๓๙๗,๘๕๗.๒๙ บาท ทั้งต้องรับผิดในค่าเสียหาย ๓ เท่าของค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑.๑๙๓,๕๗๑.๘๗ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๑,๔๒๙.๑๖ บาท จำเลยที่ ๑ ทำงานมาแล้ว ๓๕๒ วัน คิดเป็นเงิน ๕๑๑,๕๘๒.๗๑  บาท โจทก์ลดเงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ลงตามส่วน คงเหลือเงินที่ต้องชดใช้แก่โจทก์ ๑,๐๗๙,๘๔๖.๔๕  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ลาออกถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๘๔,๓๑๖.๗๘ บาท  รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้แก่โจทก์ ๑,๑๖๔,๑๖๓.๒๓ บาท จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน ๑,๑๖๔,๑๖๓.๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๐๗๙,๘๔๖.๔๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 
                                           จำเลยทั้งสองให้การว่า หลังจากจำเลยที่ ๑ สำเร็จการฝึกอบรมแล้วโจทก์ไม่จ่ายเงินค่าตำแหน่งเพิ่มเติมและย้อนหลังตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวม  ๙๐,๐๐๐  บาท ให้จำเลยที่ ๑ ตามที่ตกลงกัน ไม่จ่ายค่าจ้างและค่าตำแหน่งเข้าบัญชีของจำเลยที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนตามข้อตกลงและสภาพการจ้าง ทำให้จำเลยที่ ๑ ขาดโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่จึงได้ออกจากงานโดยไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ ๑ ค่าฝึกอบรมในประเทศไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม การโอนเงิน และค่าเบี้ยเลี้ยงกับค่าตั๋วเครื่องบินของครูฝึกและเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องชำระตามปกติ ไม่ได้เป็นการจ่ายเฉพาะเพื่อการฝึกอบรมจำเลยที่ ๑ แต่เพียงผู้เดียว ค่าปรับ  ๓ เท่า เป็นการกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายในอนาคต ไม่ใช่ค่าเสียหายที่แท้จริง ค่าเสียหายของโจทก์เป็น การลงทุนในบุคลากรอันเป็นต้นทุนทางธุรกิจจำเลยที่ ๑ ทำงานให้โจทก์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าตอบแทนทั่วไป ย่อมเพียงพอแก่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแล้ว โจทก์จึงไม่เสียหาย โจทก์ไม่มีอำนาจเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และเป็นการเรียกค่าเสียหายซ้ำซ้อน จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับ ผิดด้วย ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                                    ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงรับกันว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งนักบิน  (ที่ถูกเป็นนักบินที่ ๒) เข้าทำงานเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โจทก์ส่งจำเลยที่ ๑ ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ มีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกัน ตามเอกสารหมาย จ.๑ และ จ.๒ ในรุ่นที่ฝึกอบรมในประเทศต่างๆ มีทั้งหมด ๘ คน โดยจำเลยที่ ๑ กับพนักงานอีก ๑ คน ไปฝึกอบรมที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ รวม ๑๔ วัน ผู้ฝึกอบรมเป็นบริษัทเอกชนซึ่งบริษัทใดก็สามารถส่งพนักงานไปฝึกอบรมได้ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๔๗ แล้วลาออกจากงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา แต่ก่อนไปฝึกอบรมในต่างประเทศต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศก่อน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตั๋วเครื่องบินของเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์กำหนดไว้ในสัญญาและโจทก์ได้เฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นไปตามคำฟ้อง จำเลยทั้งสองสละข้อต่อสู้ในเรื่องจำเลยที่ ๑ ลาออกจากงานเพราะโจทก์ไม่จ่ายเงินค่าตำแหน่งเพิ่มเติมและย้อนหลังไม่จ่ายค่าจ้างและค่าตำแหน่งตามกำหนดในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน จำเลยที่ ๑ ลาออกจากงานโดยไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ ๑ ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ให้งดสืบพยาน
 
 
                                         ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ส่งจำเลยที่ ๑ ไปฝึกอบรมในต่างประเทศก็ย่อมต้องการให้กลับมาทำงานกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ ลาออกก่อนครบกำหนด ๓ ปี เป็นการผิดสัญญาจำเลยที่ ๑ กลับมาทำงานให้โจทก์เป็นเวลาเกือบ ๑ ปี เทียบกับระยะเวลาฝึกอบรม ๑๔ วัน ประกอบกับพฤติ การณ์แห่งคดีแล้ว ค่าเสียหายที่โจทก์กำหนดกรณีผิดผิดสัญญาและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี สูงเกินส่วน  สมควรกำหนดลดลงเป็นจำนวนพอสมควร จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ด้วย  พิพาก ษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
 
 
                                         โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาว่า ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยว่าค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับเพียงใด การปรับลดค่าปรับเป็นจำนวนพอสมควรนั้นปรับลดจากส่วนค่าเสียหายจำนวนใดและจากค่าปรับจำนวนใด ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด เป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์ต้องนำสืบให้ได้ความชัดเจน ไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลปรับลดค่าเสียหาย
 
 
                                         ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า หากศาลแรงงานกลางเห็นว่าค่าเสียหายกรณีจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ศาลแรงงานกลางจะลดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง ก็ได้ แต่ต้องลดลงเป็นจำนวนพอสมควร และในการวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดต้องพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน การที่ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยานโดยไม่ให้โอกาสโจทก์นำสืบถึงความเสียหายของโจทก์และนำสืบถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายจึงเป้นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พิ พากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางสืบพยานโจทก์จำเลยโดยฟังข้อเท็จจริงในเรื่องค่าเสียหาย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี
 
 
                                      ศาลแรงงานกลางให้คู่ความสืบพยานประเด็นค่าเสียหายแล้วฟังข้อเท็จจริงว่าค่าเช่าเครื่องบินจำลอง ค่าใช้จ่ายฝึกกับเครื่องบินแบบไม่มีการเคลื่อนไหว ค่าใช้จ่ายฝึกกับเครื่องบินที่มีการเคลื่อน ไหว ค่าพาหนะ ค่าภาษีสนามบิน ค่าที่พัก กับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตั๋วเครื่องบินของจำเลยที่ ๑ ครูฝึกบิน และเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมที่บริษัทไทยเจอเนอรัลเอวิชั่นเทคโนโลยี จำกัด ในประเทศไทยและค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ผู้จัดการฝึกอบรมในประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ส่งเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมของจำเลยที่ ๑ อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของโจทก์ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์ไม่สมควรนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งจำเลยที่ ๑ ไปฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายของครูฝึกที่เดินทางไปทำหน้าที่ช่วยเหลือจำเลยที่ ๑ เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ นำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายของโจทก์ได้ จำเลยที่ ๑ รับผิดในค่าเช่าที่พักเพียง ๑๔ วัน ตามที่ไปฝึกอบรมจริง จำเลยที่ ๑ ไปฝึกอบรมในต่างประเทศถือเป็นการไปปฏิบัติงานให้โจทก์ในต่างประเทศ มีสิทธิได้รับค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง โจทก์นำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่โจทก์เรียกจากจำเลยที่ ๑ ได้รวมเป็นเงิน ๒๓๑,๓๖๔.๒๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับ ค่าเสียหายตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๒๓๑,๓๖๔.๒๐ บาท รวมกับค่าเสียหาย ๓ เท่า ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอีก ๖๙๔,๐๙๒.๖๐ บาท เป็นเงิน ๙๒๕,๔๕๖.๘๐ บาท ค่าเสียหายที่โจทก์กำหนดกรณีผิดสัญญาเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้กับการทำงานให้นายจ้างรายใหม่ได้เพราะเป็นเครื่องบินคนละประเภทกัน โจทก์นำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางภาษี หลังจากฝึกอบรมจำเลยที่ ๑ ทำงานให้โจทก์แล้ว ๓๕๒ วัน เทียบกับระยะเวลาฝึกอบรม ๑๔ วัน เท่ากับทำงานชดใช้แล้ว ๒๕ เท่าของระยะเวลาฝึกอบรม สมควรลดค่าเสียหายส่วนเบี้ยปรับลงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และลดดอก เบี้ยลงเหลืออัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โจทก์ไม่นำสืบว่าเรียกให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้วันใด จึงให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
 
 
                                         จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

                                       ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันได้ความว่า ก่อนทำงานกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ รับราชการที่กองทัพอากาศทำหน้าที่นักบินเครื่องบินขับไล่และเป็นครูการบินของกองทัพอากาศ โจทก์ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารทางบก  ทางน้ำ และทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๒๐๐  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างในตำแหน่งนักบินที่ ๒ จำเลยที่ ๑ จำเป็นต้องฝึกอบรมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศซึ่งเป็นการฝึกบินทั้งบนเครื่องบินจำลองและเครื่องบินจริงตามระยะเวลาที่กรมการบินพาณิชย์ (กรมการขนส่งทางอากาศ)  กำหนดและต้องถูกควบคุมดูแลจนกรมการบินพาณิชย์เห็นว่ามีความสามารถแล้วจึงจะได้รับใบอนุญาตขับเครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร โจทก์จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ เป็นเงิน ๒๓๑,๓๖๔.๒๐ บาท หลังจากลาออกจากงานแล้วโจทก์ไปทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งใช้เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๓๐๐ เป็นเครื่องบินคนละชนิดกับของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่

 
 
                                    มีปัญหาวินิจฉัยว่าสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศตามเอกสารหมาย จ.๑ ข้อ ๖ และข้อ ๗ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ กับโจทก์แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ยังไม่มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการบินในเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๒๐๐ ที่ต้องใช้ในการทำงานให้โจทก์ตามสัญญาว่าจ้าง  จำเลยที่ ๑ จึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ระบุในสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ ให้สามารถทำหน้าที่นักบินที่ ๒ ในเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๒๐๐ ที่โจทก์ใช้ในการประกอบกิจการได้ การฝึกอบรมมีผลให้จำเลยที่ ๑ ได้รับใบอนุญาตเป็นนักบินที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินในเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๒๐๐ ทำให้จำเลยที่ ๑ สามารถทำงานตามสัญญาว่าจ้างได้ โดยโจทก์ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นการตอบแทนการทำงาน การที่จำเลยที่ ๑ ต้องฝึกอบรมจึงเป็นประ โยชน์ของจำเลยที่ ๑ โดยแท้  เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาจำนวน ๒๓๑,๓๖๔.๒๐ บาท ที่โจทก์ต้องจ่ายไปเพื่อให้จำเลยที่ ๑ ปรับคุณสมบัติของตนให้ทำงานตำแหน่งนักบินที่ ๒ ตามสัญญาว่าจ้างได้กับการที่จำเลยที่ ๑ ฝึกอบรมเป็นเวลา ๑๔ วัน แล้วต้องกลับมาทำงานให้โจทก์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามที่ระบุในสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ ข้อ ๖ ข้อกำหนดให้ต้องกลับมาทำงาน ๓ ปี ไม่ทำให้จำเลยที่  ๑ ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ แม้โจทก์มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าจำเลยที่  ผู้เป็นลูกจ้างก็ไม่ใช่กรณีเป็นข้อตกลงที่ทำให้โจทก์ได้เปรียบ จำ เลยที่ โจทก์จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศเอกสารหมาย จ.๑ ไปก็เพื่อประโยชน์ของจำเลยที่  ข้อกำหนดให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคืนด้วยการทำงานให้โจทก์โดยได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน หากไม่ทำงานให้โจทก์ครบกำหนด ๓ ปี ตามข้อ ๖ ก็ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคืนโจทก์เต็มจำนวนตามข้อ  วรรคหนึ่ง พร้อมชำระเบี้ยปรับเป็นจำนวนเงิน ๓ เท่าของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามข้อ ๗ วรรคสอง และดอกเบี้ยตามข้อ ๗ วรรคสาม เป็นข้อกำหนดที่มีลักษณะปกป้องกิจการของโจทก์ไม่ให้สูญเสียพนักงานที่โจทก์ลงทุนส่งไปฝึกอบรมปรับคุณสมบัติให้ครบถ้วนจนกรมการบินพาณิชย์ออกใบอนุญาตให้ ทั้งจำเลยที่ ๑ สามารถเลือกได้ว่าหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะกลับมาทำงานกับโจทก์หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคืนพร้อมกับเสียเบี้ยปรับและดอกเบี้ยข้อกำหนดเบี้ยปรับ ๓ เท่า  ของจำนวนเงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้คืนและดอกเบี้ยตามข้อ ๗ วรรคสองและวรรคสาม จึงไม่ใช่ข้อกำหนดที่ทำให้จำเลยที่ ๑ ต้องรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้ตามปกติ สัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศตามเอก สารหมาย จ.๑ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ไม่เป็นข้อตกลงที่มีผลให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ถึงไม่ได้ว่าเป็นข้อตกลงที่ทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยที่ ๑ จึงไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๔ วรรคสาม และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และข้อที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์ โดยลดค่าเสียหายส่วนเบี้ยปรับลงบางส่วนนั้นเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น      
 
 
                                           พิพากษายืน.

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com