ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article

คำพิพากษาฎีกาที่    ๑๕๑๗๗ - ๑๕๑๗๘/๕๗

 ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน

  

                                                โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยเป็นใจความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๗ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานขาย ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท   และ ๑๑,๐๐๐ บาท ตามลำดับกำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โจทก์ทั้งสองยื่นใบลาออกให้มีผลในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่จำเลยให้ออกจากงานทันทีในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๐  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   และ ๑๑,๐๐๐ บาท   ตามลำดับ และในการทำงานจำเลยให้โจทก์ที่ ๑ นำเงินเข้าฝากในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพญาไท ประเภทเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการทำงานของโจทก์ที่ ๑ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   นำมามอบให้จำเลยเก็บรักษาไว้เพื่อประกันความเสียหายในการทำงานของโจทก์ที่ ๑ และจำเลยได้หักเงินค่าจ้างของโจทก์ที่ ๒ ไว้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เดือน เป็นประกันรวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท จำเลยตกลงคืนหนังสือค้ำประกันและเงิน ประกันดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองเมื่อออกจากงานโดยไม่ได้ก่อความเสียหาย เมื่อโจทก์ทั้งสองยื่นใบลาออกแล้วจำเลยให้โจทก์ทั้งสองออกจากงานโดยโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ได้ก่อความเสียหายให้แก่จำเลย  จำเลยจึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันและเงินประกันดังกล่าวให้ นอกจากนี้จำเลยได้หักค่าจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ของโจทก์ที่ ๑ โดยไม่มีเหตุเป็นเงิน ๗,๐๒๕ บาท  จำเลยต้องคืนโจทก์ที่ ๑ ด้วย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้างค้าง ๗,๐๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี   และค่าเสียหาย ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และคืนหนังสือค้ำประกันการทำงานของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ และชำระค่าเสียหาย  ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  และคืนเงินประกันการทำงาน ๑๒,๐๐๐ บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒ 
 

                                                จำเลยให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองเป็นพนักงานขายของจำเลย มีหน้าที่นำสินค้าของจำเลยและเงินค่าสวัสดิการไปส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าและนำสินค้าที่ให้ลูกค้าทดลองใช้คืนแก่จำเลย โจทก์ที่ ๑ ได้มอบหนังสือค้ำประกันความเสียหายในการ ทำงานของธนาคารตามฟ้อง และนางทองสุข แสนเลิศ ได้ยินยอมผูกพันตนเข้าค้ำประกันการทำงานของโจทก์ที่ ๑ โดยยอมรับผิอย่างลูกหนี้ร่วมต่อจำเลย   ส่วนโจทก์ที่ ๒ วางเงินประกันความเสียหายในการทำงานไว้กับจำเลยตามฟ้อง โจทก์ทั้งสองตกลงว่าหากกระทำการใดๆ ทำให้จำเลยได้รับความเสียจำเลยมีสิทธิยึดหน่วงหลักประกันและหรือนำเงินประกันมาหักใช้ค่าเสียหายได้ทั้งหมด เมื่อโจทก์ทั้งสองยื่นใบลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๐ จำเลยได้อนุมัติแล้ว แต่เนื่องจากโจทก์ทั้งสองกระทำการทุจริตต่อหน้าที่และไม่มาทำงานตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ที่ ๑ ยินยอมให้หักเงินค่าจ้างตามฟ้องเนื่องจากการกระทำความเสียหายของโจทก์ที่ ๑ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด   และภายหลังจำเลยได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าโจทก์ทั้งสองไม่คืนเงินสำรองค่าเดินทางที่รับไปจากจำเลยและกระทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยหลายประการโดยโจทก์ที่ ๑ กระทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยในขณะเป็นลูกจ้าง โจทก์ที่ ๑ และนางทองสุขต้องร่วมกันชำระเงินแก่จำเลยรวมเป็นเงิน  ๗๙,๕๘๕.๐๗ บาท ส่วนโจทก์ที่ ๒ ทำให้เกิดความเสียหายและต้องชำระเงินแก่จำเลยรวมเป็นเงิน ๗๒,๙๑๘.๓๘ บาท  ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ที่ ๑ และนางทองสุขร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน ๗๙,๕๘๕.๐๗ บาท  และให้โจทก์ที่  ๒  ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน ๗๒,๙๑๘.๓๘ บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี   นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

 
 
                                                โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าตามกฎหมายเพื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่จำเลยให้พนักงานของจำเลยโทรศัพท์แจ้งโจทก์ทั้งสองว่าให้การลาออกมีผลทันที โดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่แต่อย่างใด โจทก์ที่ ๑  ยอมรับว่าได้รับเงินสำรองจ่ายและต้องคืนให้จำเลยจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ต้องนำเงินที่จำเลยต้องจ่ายให้โจทก์ที่ ๑ มาหักก่อน  และโจทก์ที่ ๒ ยอมรับว่าได้รับเงินสำรองจ่ายจากจำเลยจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท  จริง แต่จำเลยต้องนำเงินที่หักไว้จากโจทก์ที่ ๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายเป็นเงินเดือนสุดท้าย ๑๑,๐๐๐  บาท มาหักกลบลบหนี้คงเหลือเงินที่ต้องชำระให้โจทก์ที่ ๒ อีก ๘,๐๐๐ บาท ฟ้องแย้งของจำเลยข้อ ๓.๔, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔  เคลือบคลุม  โจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย โจทก์ทั้งสองไม่ต้องรับผิด  ขอให้ยกฟ้องแย้ง
 
 
                                                ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนางทองสุข  แสนเลิศ  เข้าร่วมเป็นโจทก์กับโจทก์ที่  ๑  ศาลแรงงานกลางอนุญาต
                                               
 
                                                โจทก์ร่วมขาดนัด
 
                                                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่จำเลย ๑๕,๕๖๐.๗๔ บาท เมื่อจำเลยได้รับชำระแล้วให้จำเลยคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่โจทก์ที่ ๑ วางไว้คืนแก่โจทก์ที่ ๑ และให้จำเลยคืนเงินประกันแก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันพิพากษา ( วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ )  เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒ ให้ยกฟ้องจำเลยสำหรับโจทก์ร่วม
 
 
                                                จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 
                                                         ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสองเคยเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขาย โดยโจทก์ที่ ๑ มีโจทก์ร่วมเป็นผู้ค้ำประกัน และมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้แก่จำเลยไว้เพื่อค้ำประกันการทำ งาน ส่วน โจทก์ที่ ๒ ถูกจำเลยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นประกันความเสียหาย จำเลยตกลงจะคืนหนังสือค้ำประกันและเงิน ประกันให้แก่โจทก์ทั้งสองเมื่อออกจากงานโดยไม่ก่อความเสียหาย  จำเลยเคยมอบเงินสำรองจ่ายเป็นค่าเดินทางให้โจทก์ทั้งสองไว้คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจะต้องคืนให้จำเลยเมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โจทก์ทั้งสองยื่นใบลาออกโดยให้มีผลในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองได้อนุมัติแล้ว โจทก์ทั้งสองไม่ได้มาทำงานอีกตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้ววินิจฉัยว่า ฟ้องแย้งของจำเลยข้อ ๓.๔, ๔.๒ และ ๔.๓ ไม่เคลือบคลุม   ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยข้อ ๔.๔ เคลือบคลุม โจทก์ทั้งสองไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายตามฟ้องแย้งของจำเลย ข้อ ๓.๒ ถึง ๓.๑๒ และ ๔.๒ ถึง ๔.๑๑ แต่โจทก์ที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้เงินสำรองค่าเดินทาง ๑๕,๐๐๐ บาท   และเงินค่าสวัสดิการที่เบิกซ้ำ ๕๖๐.๗๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๕๖๐.๗๔ บาท   และโจทก์ที่ ๒ ต้องรับผิดชดใช้เงินสำรองค่าเดินทาง ๑๕,๐๐๐ บาท แก่จำเลย  สัญญาค้ำ ประกันไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์จึงต้องห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง โจทก์ร่วมจึงไม่ต้องรับผิดต่อจำเลย   จำเลยหักค่าจ้างของโจทก์ที่ ๑ ไว้ ๗.๐๒๕ บาท โดยไม่มีสิทธิ  ทั้งจำเลยอนุมัติให้โจทก์ทั้งสองลาออกทันทีในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นการให้ออกจากงานก่อนกำหนดในวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๐ ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย จำเลยจึงต้องชำระเงินค่าจ้างที่หักไว้และค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๗,๐๒๕ บาท โจทก์ที่ ๑ ก่อความเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน ๑๕,๕๖๐.๗๔ บาท  จำเลยจึงมีสิทธิยึดหนังสือค้ำ ประกันการทำงานที่โจทก์ที่ ๑ มอบให้ไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าเสียหายจากโจทก์ที่ ๑ ไม่สามารถที่จะนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ และจำเลยต้องชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท  โจทก์ที่ ๒ ก่อความเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท   เมื่อหักกลบลบหนี้แล้วโจทก์ที่ ๒ ยังต้องรับผิดชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๔,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ที่ ๒ มีเงินประกันความเสียหายอยู่กับจำเลย ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อนำไปหักกับค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว  จำเลยต้องคืนเงินประกันการทำงาน  ๘,๐๐๐  บาท แก่โจทก์ที่ ๒  และต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แต่ศาลวินิจฉัยให้หักกลบลบหนี้กัน จึงกำหนดให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันมีคำพิพากษาเป็นต้นไป

 

 

                                      ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องแย้งของจำเลยข้อ ๔.๔ ไม่เคลือบคลุมนั้น เมื่อ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าโจทก์ทั้งสองจะต้องรับผิดชำระค่าเสียหายตาม ฟ้องแย้ง  ข้อ ๔.๒  ถึง ๔.๑๑   แก่จำเลยแล้ว เท่ากับว่าศาลแรงงานได้วินิจฉัยถึงความรับผิดของโจทก์ที่ ๒ ตามฟ้องแย้งของจำเลยข้อ ๔.๔ ด้วย แล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยย่อมไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

 

                                                อนึ่ง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้เงินสำรองค่าเดินทาง ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินค่าสวัสดิการที่เบิกซ้ำ ๕๖๐.๗๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๕๖๐.๗๔ บาท แก่จำเลย ส่วนจำเลยต้องชำระเงินค่าจ้างที่หักไว้โดยไม่มีสิทธิ ๗,๐๒๕ บาท   และค่าเสียหายที่ให้โจทก์ที่ ๑ ออกจากงานก่อนกำหนดตามใบลาออก ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๒๕ บาท โดยโจทก์ที่ ๑ ก่อความเสียหายแก่จำเลย จำเลยจึงมีสิทธิยึดหนังสือค้ำประกันธนาคารไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระเงินจากโจทก์ที่ ๑ ไม่สามารถนำมาหักกลบลบหนี้ได้ แล้วพิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ ชำระเงินแก่จำเลย ๑๕,๕๖๐.๗๔ บาท หากโจทก์ที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าวแล้วก็ให้จำเลยคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารแก่โจทก์ที่ ๑ โดยไม่กล่าวถึงเงินจำนวน ๑๗,๐๒๕  บาท ที่ได้วินิจฉัยไว้ว่าจำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์ที่ ๑ นั้น ย่อมเป็นการไม่ถูกต้อง เมื่อได้ความว่าจำเลยต้องชำระเงินให้โจทก์ที่ ๑  เป็นจำนวนมากกว่าที่โจทก์ที่ ๑ ต้องชำระให้แก่จำเลย โดยเมื่อนำมาหักกลบลบหนี้กันแล้วคงเหลือเป็นจำนวนที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๔๖๔.๒๖ บาท จำเลยก็ต้องรับผิดชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง  นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาซึ่งเป็นวันที่มีการหักกลบลบหนี้เป็นต้นไป  ทั้งจำเลยไม่มีสิทธิยึดหนังสือค้ำประกันธนาคารที่โจทก์ที่ ๑ เคยมอบไว้ให้อีกต่อไป และโจทก์ร่วมในฐานะผู้ค้ำประกันการ ทำงานของโจทก์ที่ ๑ ก็ไม่ต้องรับผิดต่อจำเลย ปัญหาในข้อนี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์  แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) และ ๒๔๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ร่วมต้องร่วมกับโจทก์ที่ ๑ รับผิดต่อจำเลยด้วยเนื่องจากหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย ล.๓/๒ สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้แม้ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์นั้น  ย่อมไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป  จึงไม่จำต้องวินิจฉัยเช่นกัน

 
                                        พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่จำเลย   ให้จำเลยชำระเงิน ๑,๔๖๔.๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษา (วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑)   เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ   กับให้จำเลยคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   แก่โจทก์ที่ ๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.
 
                               

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com