ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
คำพิพากษาฎีกาที่    ๑๘๖๔๑ - ๑๘๖๕๘/๕๗
 

โจทก์ทั้งสิบเก้าฟ้องในทำนองเดียวกันและโจทก์ที่  ๑ แก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์ทั้งสิบเก้าเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ต่อมาจำเลยอนุมัติให้โจทก์ทั้งสิบเก้าเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณ โดยแนวปฏิบัติข้อ ๒.๒.๒ ของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ และประกาศ เรื่องการปรับปรุงระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานการคำนวณเงินบำเหน็จ และการสมัครใจเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ระบุว่า ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สมัครใจเกษียณอายุ จะได้รับเงินรางวัลพิเศษเป็นเงิน ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย จำเลยจ่ายเงินรางวัลพิเศษตามประกาศดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้าครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องเงินบำเหน็จกำหนดว่า จำเลยจะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุหรือได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณ ต่อมามีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงระเบียบเรื่องเงินบำเหน็จโดยขอให้พนักงานมีสิทธิถอนเงินบำเหน็จก่อน จึงได้มีการเจรจากันระหว่างตัวแทนของจำเลยกับสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ ผลการเจรจาได้ข้อสรุปว่าให้พนักงานมีสิทธิถอนเงินบำเหน็จได้ก่อนโดยมีเงื่อนไขปรากฏตามข้อสรุปผลการปรึกษาหารือร่วมของคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม (JWC) เรื่อง การขอถอนเงินบำเหน็จก่อน ต่อมาจำเลยได้จัดทำเป็นประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อน โจทก์ทั้งสิบเก้าใช้สิทธิขอถอนเงินบำเหน็จก่อนตามประกาศดังกล่าว เมื่อโจทก์ทั้งสิบเก้าได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณจำเลยต้องจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้าเท่ากับ ๒.๕x ฐานเงินเดือนสุดท้าย + ๖  เดือน แต่จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้าไม่ครบถ้วน จำเลยไม่ยอมจ่ายเงินบำเหน็จอีก ๖ เดือน ให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้า การที่จำเลยอนุมัติให้โจทก์ทั้งสิบเก้าเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๕ ข้อ ๖ โจทก์ทั้งสิบเก้าทำงานกับจำเลยติดต่อกันมาครบ ๑๐ ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๑๑๘ โจทก์ทั้งสิบเก้าทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้าตามจำนวนในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ทั้งสิบเก้าตามจำนวนในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์แต่ละคนเกษียณอายุหรือเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

 

จำเลยทั้งสิบเก้าสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งหมดมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน อัตราเงินเดือนสุดท้าย เงินบำเหน็จได้รับเมื่อพ้นสภาพพนักงาน เป็นไปตามตารางแนบท้ายคำให้การจำเลยหมายเลข ๑ ที่โจทก์ทั้งสิบเก้าฟ้องว่าจำเลยยังไม่ได้จ่ายเงิน + ๖ เดือน    ตามประกาศบริษัท เรื่อง หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนปี ๒๕๓๗ ข้อ ๓.๓.๓ นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะเงิน + ๖ เดือน    ตามประกาศดังกล่าวเป็นเงินตัวเดียวกับเงินบำเหน็จตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพจ้างประจำปี ๒๕๓๓ ข้อ ๒.๒.๒ ซึ่งโจทก์แต่ละคนได้รับไปจากจำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์อีก ส่วนที่โจทก์ทั้งสิบเก้าฟ้องเรียกค่าชดเชยนั้น โจทก์ทั้งสิบเก้าไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพราะการที่โจทก์ทั้งสิบเก้าลาออกตามระเบียบการขอเกษียณอายุก่อนกำหนดไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นการสมัครใจลาออกด้วยการเกษียณอายุของโจทก์ทั้งสิบเก้า ขอให้ยกฟ้อง

 

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ที่ ๑๘  ขอถอนฟ้องศาลแรงงานกลางอนุญาต  เหลือโจทก์รวม  ๑๘  คน

 

   ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการประจำปี ๒๕๒๕ ข้อ ๒.๗.๒ กำหนดให้ใช้ระเบียบการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งระเบียบดังกล่าว ข้อ ๔ กำหนดว่า บริษัท  (จำเลย) จะจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับพนักงานที่สมัครใจลาออกก่อนอายุครบเกษียณตามสูตรต่อไปนี้ เงินบำเหน็จ เท่ากับ เงินเดือนสุดท้าย คูณ ตัวคูณโดยตัวคูณต่ำสุดของอายุงาน ๓ ปี คือ ๐.๕ และตัวคูณสูงสุดของอายุงาน ๒๕ ปี คือ ๑๕ ข้อ ๕ กำหนดว่า สำหรับพนักงานที่มีอายุครบเกษียณหรือพนักงานที่สมัครใจเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปี ขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป บริษัทฯจะเพิ่มจำนวนเงินบำเหน็จให้อีกคนละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และข้อ ๖ กำหนดว่า บริษัทฯจะจ่ายค่าชดเชยการเกษียณอายุให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหมวด ๕ ข้อ ๔๖ และถ้าหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยการเกษียณอายุ แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกฎหมายนั้นด้วย ต่อมาปี ๒๕๒๖ จำเลยกับสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยข้อ ๒.๓.๑ กำหนดตัวคูณเงินบำเหน็จใหม่ จากเดิมอายุงานต่ำสุด ๓ ปี ใช้ตัวคูณ ๐.๕ เป็นตัวคูณ ๒.๔ และจากอายุงานสูงสุด ๒๕ ปี ใช้ตัวคูณ ๑๕ เป็นตัวคูณ ๑๘ และข้อ ๒.๓.๒ กำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินบำเหน็จให้อีกคนละ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ในกรณีพนักงานเกษียณอายุ พนักงานเสียชีวิต และพนักงานลาออกโดยมีอายุครบ ๓๕ ปี ขึ้นไป และมีอายุงานครบ ๑๒ ปี ขึ้นไป ปี ๒๕๒๗ จำเลยกับสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยข้อ ๒.๔ กำหนดว่าพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปี ขึ้นไป และอายุงาน ๑๗ ปี ขึ้นไป บริษัทฯเปิดโอกาสให้สมัครใจเกษียณอายุได้ปีละครั้งระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯเป็นรายบุคคลไป ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สมัครใจเกษียณอายุนี้จะได้รับเงินรางวัลพิเศษเป็นเงิน ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบเกษียณอายุ ต่อมาปี ๒๕๓๓ จำเลยกับสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเพิ่มเติมโดยข้อ ๒.๒.๒ กำหนดว่าหากพนักงานมีอายุงานครบ ๑๗ ปีขึ้นไป แต่อายุตัวไม่ครบ ๔๐ ปี และเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  หรือมีปัญหาไม่ก้าวหน้าในการทำงาน  ให้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลพิเศษหากสมัครใจเกษียณอายุก่อนครบกำหนดปี  ๒๕๓๔  จำเลยออกแนวปฏิบัติตามข้อ ๒.๒.๒  ของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ ต่อมาปี  ๒๕๓๖  สหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ยื่นข้อเรียกร้องขอให้เพิ่มตัวคูณเงินบำเหน็จและขอให้พนักงานมีสิทธิถอนเงินบำเหน็จก่อนลาออกหรือเกษียณอายุได้ จำเลยและสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์จึงร่วมกันตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวซึ่งได้ข้อสรุปตามเอกสารหมาย  จ.๔  และจำเลยประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนตามเอกสารหมาย จ.๕  โดยข้อ ๔.๓.๑ กำหนดว่าจำนวนเงินบำเหน็จที่ขอถอนออกก่อนคิดจาก จำนวนตัวคูณเงินบำเหน็จขณะที่ขอถอนเงินบำเหน็จออกไป คูณ ฐานเงินเดือน ณ วันจ่ายเงินบำเหน็จที่ขอถอนออกก่อน และข้อ ๔.๓.๓ กำหนดว่าจำนวนเงินบำเหน็จรับเมื่อขอเกษียณอายุก่อนในกรณีอายุตัว ๔๐ ปี ขึ้นไป อายุงาน ๑๗ ปี ขึ้นไป คิดจาก (จำนวนตัวคูณบำเหน็จเมื่อขอเกษียณ - จำนวนตัวคูณบำเหน็จในข้อ ๔.๓.๑)  x  ฐานเงินเดือนสุดท้าย] + ๖ เดือน หากได้รับอนุมัติการลาออกตามระเบียบการขอเกษียณอายุก่อนโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ใช้สิทธิขอถอนเงินบำเหน็จก่อน ต่อมาระหว่างปี ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๕๔ โจทก์ดังกล่าวขอเกษียณอายุก่อนครบเกษียณโดยมีอายุตัว ๔๐ ปี  ขึ้นไป  และอายุงาน ๑๗ ปี ขึ้นไป  จำเลยอนุมัติ  แล้วินิจฉัยว่า  ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนตามเอกสารหมาย จ.๕ ข้อ ๔.๓.๓  ข้อความว่า " ... + ๖ เดือน หากได้รับอนุมัติการลาออกตามระเบียบการขอเกษียณอายุก่อน" เป็นการเขียนลักษณะเดียวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๗ ข้อ ๒.๔ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ ข้อ ๒.๒.๒ และแนวปฏิบัติตามข้อ ๒.๒.๒ ของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นเรื่องการขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณ กล่าวคือพนักงานที่ขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณโดยจำเลยอนุมัติจะได้รับเงินรางวัลพิเศษเป็นเงิน ๖  เท่าของเงินเดือนสุดท้าย  ต่อมาปี  ๒๕๓๖  สหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงเฉพาะในส่วนตัวคูณเงินบำเหน็จและให้พนักงานมีสิทธิถอนเงินบำเหน็จไปใช้ก่อนเกษียณอายุเท่านั้น ไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณเงินบำเหน็จ จึงไม่มีเหตุให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมหรือจำเลยต้องพิจารณาเพิ่มเงินบำเหน็จให้อีก ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย (เงิน + ๖ เดือน) ดังนี้เงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมทุกประการ คือสูตรในการคำนวณเงินบำเหน็จใช้หลักการเดิมข้อ ๔ ตามระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานที่ออกตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๕ ซึ่งสูตรการคำนวณเงินบำเหน็จคิดจาก เงินเดือนสุดท้าย คูณ ตัวคูณ กรณีพนักงานถอนเงินบำเหน็จก่อนแล้วบางส่วน เงินบำเหน็จที่เหลือขณะขอเกษียณเท่ากับ เงินเดือนสุดท้าย คูณ ตัวคูณเงินบำเหน็จส่วนที่เหลือ (ตัวคูณขณะขอเกษียณ ตัวคูณขณะขอถอนเงินบำเหน็จก่อน) โดยสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ทราบว่าหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จส่วนที่เหลือที่ใช้บังคับในปัจจุบันคิดจาก เงินเดือนสุดท้าย คูณ ตัวคูณเงินบำเหน็จส่วนที่เหลือ เท่านั้น และจำเลยจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนเอกสารหมาย จ.๕ ตามผลการปรึกษาหารือร่วมของคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๖ ข้อ ๓ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ทราบหลักเกณฑ์และใช้สิทธิถอนเงินบำเหน็จไปใช้ก่อน จึงฟังได้ว่า ข้อความ "เงิน + ๖ เดือน หากได้รับอนุมัติตามระเบียบการเกษียณอายุก่อนตามที่ระบุไว้ในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนตามเอกสารหมาย จ.๕ ข้อ ๔.๓.๓ หมายถึงเงินรางวัลพิเศษ ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้ายตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๗ ข้อ ๒.๔ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ ข้อ ๒.๒.๒ และแนวปฏิบัติตามข้อ ๒.๒.๒ ของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ เมื่อโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณโดยจำเลยอนุมัติและได้รับเงินรางวัลพิเศษเป็นเงิน ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้ายครบแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จอีก ๖ เดือนตามฟ้อง หลังจากที่จำเลยอนุมัติให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ เกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณตามที่แสดงความจำนง โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ก็ได้ยื่นใบลาออกต่อจำเลย การแสดงความจำนงขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณเป็นความสมัครใจของโจทก์ที่ ๑  ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ การที่จำเลยอนุมัติเป็นการอนุมัติให้เกษียณอายุครบเกษียณและให้ลาออกตามที่ขอจึงเป็นกรณีลาออกเอง มิใช่เลิกจ้าง และการที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ใช้สิทธิขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณ ไม่ใช่การเกษียณอายุที่จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ จำเลยไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ พิพากษายกฟ้อง

 
                                  โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

                   ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ อุทธรณ์สรุปได้ว่า ปี ๒๕๓๖ สหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ยื่นข้อเรียกร้องขอให้พนักงานมีสิทธิถอนเงินบำเหน็จก่อนลาออกหรือก่อนเกษียณอายุ จำเลยกับสหภาพแรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์ตั้งตัวแทนพิจารณาร่วมกันได้ข้อสรุปผลการปรึกษาหารือร่วมตามเอกสารหมาย จ.๔ ข้อ ๖ ว่า หลังจากถอนเงินบำเหน็จออกไปแล้ว การได้รับเงินบำเหน็จส่วนที่เหลือให้เป็นไปดังนี้ กรณีขอเกษียณอายุก่อน พนักงานที่มีอายุตัว ๔๐ ปี  ขึ้นไป  และอายุงาน  ๑๗ ปี  ขึ้นไป  การได้รับเงินบำเหน็จส่วนที่เหลือเท่ากับ  ((ตัวคูณเมื่อขอเกษียณ - ตัวคูณตามข้อ ๕) x ฐานเงินเดือนสุดท้าย)) + ๖  เดือน  หากได้รับอนุมัติ  แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวกับเงินบำเหน็จที่พนักงานมีสิทธิได้รับอยู่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมนั้น ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อสรุปผลการปรึกษาหารือร่วมเอกสารหมาย จ.๔ แล้ว  ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนตามเอกสารหมาย จ.๕ เป็นประกาศที่จำเลยจัดทำขึ้นฝ่ายเดียว  การที่ศาลแรงงานกลางนำประกาศดังกล่าวมาวินิจฉัยจึงไม่ถูกต้อง จากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำสืบต่อศาลกับพยานเอกสารที่ปรากฏในสำนวนรับฟังได้ว่า เงิน + ๖ คือเงินบำเหน็จที่จำเลยจะต้องจ่ายแก่โจทก์ทั้งหมด จำเลยมีเพียงพยานบุคคลมาเบิกความหักล้างพยานเอกสารโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของจำเลยได้นั้น เห็นว่า เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่รับฟังข้อเท็จจริงมายุติว่า จำเลยจัดทำประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อน  เอกสารหมาย จ.๕ ตามผลการปรึกษาหารือร่วมของคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๖  ข้อ ๓ ซึ่งสหภาพแรงงานไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณเงินบำเหน็จจึงไม่มีเหตุให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมพิจารณาเพิ่มเงินบำเหน็จให้อีก ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย สูตรการคำนวณเงินบำเหน็จคงใช้หลักการเดิม  คือข้อ  ๔  ของระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานที่ออกตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี  ๒๕๒๕  ดังนี้  เงิน + ๖  เดือน  หากได้รับอนุมัติตามระเบียบการเกษียณอายุก่อนตามที่ระบุไว้ในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อนเอกสารหมาย จ.๕  ข้อ ๔.๓.๓ หมายถึง เงินรางวัลพิเศษ ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้ายตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๗ ข้อ ๒.๔ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๓๓ ข้อ ๒.๒.๒ และแนวปฏิบัติตามข้อ ๒.๒.๒ ของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี  ๒๕๓๓  เมื่อโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณโดยจำเลยอนุมัติและได้รับเงินรางวัลพิเศษเป็นเงิน ๖ เท่าของเงินเดือนสุดท้ายครบแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินเดือนอีก ๖ เดือนสุดท้าย ดังนั้นที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ อุทธรณ์มานั้น จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา  ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

  

 

                                 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่  ๑๗ และที่ ๑๙ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานหรือไม่ โดยโจทก์ที่ ๑  ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ อุทธรณ์สรุปว่าได้ขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณจึงมีสิทธิได้รับชดเชยตามระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานซึ่งออกตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๕ นั้น เห็นว่า จำเลยมีประกาศ เรื่อง การแจ้งความจำนงเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณ กำหนดว่า "พนักงานที่มีอายุงานครบ ๑๗ ปี ขึ้นไปและมีอายุตัวครบ ๔๐ ปี ขึ้นไป บริษัทฯ (จำเลย) เปิดโอกาสให้สมัครใจเกษียณอายุได้... ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นรายบุคคลไป" และระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๒๕ ข้อ ๖ กำหนดว่า "บริษัทฯจะจ่ายค่าชดเชยการเกษียณอายุให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหมวด  ๕  ข้อ  ๔๖  และถ้าหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยการเกษียณอายุ แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกฎหมายนั้นด้วย"  เมื่อโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗  และที่  ๑๙  ยื่นความจำนงขอเกษียณอายุก่อนอายุครบเกษียณด้วยความสมัครใจและจำเลยอนุมัติจึงเป็นกรณีที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ กับจำเลยต่างสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ ดังนั้นโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบการเกษียณอายุของพนักงานดังกล่าว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ที่  ๑  ถึงที่ ๑๗  และที่  ๑๙  ฟังไม่ขึ้น

 

  
                               พิพากษายืน.

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com