ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article

คำพิพากษาฎีกาที่   ๑๕๑๖๒/๕๗

ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ

 

                โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จำเลยเข้าทำงานเป็นพนักงานของโจทก์ในตำแหน่งฝ่ายขายโฆษณา ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗  จำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ จำเลยยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของโจทก์ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานและให้การลาออกมีผลในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป เมื่อจำเลยลาออกไปอย่างกะทันหัน โจทก์ต้องใช้เวลาเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานแทนจำเลย ๒ เดือนเศษนับแต่วันที่จำเลยลาออก โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก มียอดขายตกต่ำลงตลอดมาเป็น เวลากว่า ๒ เดือน คิดเป็นความเสียหายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โจทก์จ่ายเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทและใบประกาศวุฒิบัตรแก่จำเลยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่โจทก์กำหนด เมื่อจำเลยลาออก จำเลยต้องนำส่งเงินรางวัลและวุฒิบัตรคืนแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามจำเลยหลายครั้งแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยคืนวุฒิบัตรการทำงานแก่โจทก์

 

                จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้ลาออกอย่างกะทันหัน จำเลยมิได้ละทิ้งหน้าที่และมิได้ลาออกโดยผิดระเบียบแต่อย่างใด โจทก์ทราบล่วงหน้าว่าจำเลยจะลาออกเพื่อหางานใหม่เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ เดือน แล้ว จำเลยลาออกเพราะโจทก์ปฏิบัติผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่จ่ายเงินจูงใจพิเศษหรือค่าคอมมิสชันจากผลงานที่จำเลยและทีมงานภายใต้การบริหารงานของจำเลยหาโฆษณาได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๙ เดือน จำเลยจะหางานใหม่และได้แจ้งโจทก์ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ว่าจำเลยประสงค์จะลาออก ให้โจทก์เตรียมหาบุคคลมาแทนที่จำเลย โดยติดต่อขอใบลาออกจากฝ่ายบุคคลและแจ้งให้นายสมบูรณ์ อชิยาวรกุล กรรมการของโจทก์ทราบวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ จำเลยไปพบนายสมบูรณ์อีกครั้งและสอบถามว่าหาบุคลากรแทนจำเลยได้หรือยังเป็นเหตุให้นายสมบูรณ์ไม่พอใจ และแจ้งให้จำเลยเขียนใบลาออกได้ทันที จำเลยเขียนใบลาออกฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ก็เพราะนายสมบูรณ์เป็นผู้ให้เขียนพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ไม่ต้องการจะให้จำเลยทำงานกับโจทก์อีกต่อไป จำเลยมิได้กระทำความผิดใดๆ ตามสัญญาจ้าง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย จำเลยมิได้ก่อความเสียหายใดๆ เพราะการขายโฆษณาจะได้มากขึ้นหรือลดลงเป็นเรื่องกลไกลตลาดและสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ กับอยู่ที่นโยบายของโจทก์ที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยซึ่งอยู่นอกเหนือการบังคับของจำเลย พนักงานของโจทก์ที่เกี่ยวกับงานขายโฆษณามีไม่ต่ำกว่า ๗๐ คนและบุคลากรของโจทก์ทั้งหมดมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คน จำเลยลาออกเพียงคนเดียวมิได้กระทบถึงกิจการของโจทก์ บุคลากรของโจทก์ที่มีความสามารถมีอยู่มาก สามารถเข้ามาทำงานแทนจำเลยได้โดยไม่จำเป็นต้องสรรหาจากบุคคลภายนอก หรือหากจะสรรหาจากบุคคลภายนอกก็หาได้ไม่ยาก เพราะลักษณะของงานเป็นเพียงบริหารงานขายโฆษณาที่มีกลุ่มลูกค้าประจำอยู่ก่อนแล้ว จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่อย่างใด   โจทก์มอบเงินรางวัลและวุฒิบัตรเพื่อเป็นเงินรางวัลตอบแทนการทำงานของจำเลยที่ผ่านมา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนไม่ว่าจำเลยจะลาออกหรือยังคงทำงานกับโจทก์ต่อไป โจทก์ยังค้างชำระค่าคอมมิสชันที่จะต้องจ่ายให้แก่จำเลยในระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๙ เดือน ซึ่งจำเลยมียอดขายเดือนละไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท เช่นเดียวกับยอดขายในเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ จึงอยู่ในเงื่อนไขที่โจทก์จะต้องจ่ายค่าคอมมิสชันให้แก่จำเลย และเมื่อคิดคำนวณยอดขายเฉลี่ยที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยที่ผ่านมา จำเลยได้รับค่าคอมมิสชันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของยอดขายโจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าคอมมิสชันให้จำเลยในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๑ ของยอดขาย รวมเป็นเงิน ๒๒๒,๖๒๑.๑๐ บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ชำระเงิน ๒๒๒,๖๒๑.๑๐ บาท แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินต้นเสร็จสิ้น

 

                โจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า นับแต่วันที่การลาออกของจำเลยมีผลบังคับจำเลยมีสิทธิได้รับเงินจูงใจจากโจทก์เพียง ๑๗,๒๖๕.๓๐ บาท ตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติตามสภาพการจ้างที่กำหนดไว้ มิใช่ดังที่จำเลยเรียกร้องตามฟ้องแย้ง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีคิดคำนวณเงินจูงใจดังกล่าวทั้งโจทก์และจำเลยตกลงร่วมกันปฏิบัติต่อกันโดยถือเป็นสภาพการจ้างระหว่างกัน ฟ้องแย้งของจำเลยกล่าวอ้างโดยเลื่อนลอยไม่เป็นความจริง และมิได้บรรยายให้แจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่ายอดเงินจูงใจตามฟ้องแย้งนั้นมีหลักการคิดคำนวณอย่างไร และคิดคำนวณจากยอดรายการใด เมื่อใด แต่จำเลยใช้เพียงการเทียบเคียงคาดเดากับยอดเงินจูงใจที่จำเลยได้รับมาก่อนหน้าเท่านั้น ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเคลือบคลุมและไม่เป็นความจริง ตามระเบียบปฏิบัติที่เป็นสภาพการจ้าง   เมื่อพนักงานฝ่ายขายผู้ใดลาออกโจทก์จะสรุปยอดเงินและเบิกจ่ายเงินจูงใจให้แก่พนักงานฝ่ายขายนั้นภายในกำหนด ๖ เดือนนับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ฉะนั้น เมื่อนับจากวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่จำเลยฟ้องแย้ง (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐) เป็นเวลาเพียง ๕ เดือนเศษ สิทธิเรียกร้องของจำเลยจึงยังไม่เกิดขึ้น โจทก์ยังไม่ผิดนัดต่อจำเลยและโจทก์มิได้โต้แย้งสิทธิใดๆ ของจำเลยขอให้ยกฟ้องแย้ง

 

                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว รับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ประกาศใช้ระเบียบใหม่ตามเอกสารหมาย จ.๓๐ จริง และจำเลยรับทราบระเบียบดังกล่าวโดยลงลายมือชื่อรับทราบไว้ในเอกสารนั้นแล้ว และวินิจฉัยว่า การลาออกของจำเลยเป็นการลาออกโดยชอบไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินรางวัลและวุฒิบัตรคืนจากจำเลย การคิดค่าคอมมิสชันหรือเงินจูงใจพิเศษจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อ ๖.๓๕ และ ๙.๓ ของเอกสารหมาย จ.๓๐ และ จ. ๓๑ เมื่อพิจารณาประกอบยอดขายของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๒๙ โจทก์ค้างค่าคอมมิสชันจำเลยระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๑๗,๒๖๕.๓๐ บาท พิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจำเลย แต่ให้จำเลยมีสิทธิได้รับเงิน ๑๗,๒๖๕.๓๐ บาท ที่โจทก์วางไว้ที่ศาลแรงงานกลางได้

 

                 จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 

              ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยเพียงว่า ระเบียบปฏิบัติด้านบัญชีและการเงินสำหรับการขายโฆษณาและระเบียบวิธีคิดคำนวณเงินจูงใจฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเอกสารแนบท้ายระเบียบปฏิบัติด้านบัญชีและการเงินสำหรับการขายโฆษณาและระเบียบวิธีคิดคำนวณเงินจูงใจฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามวาระการประชุมซึ่งประกาศและบังคับใช้วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย จ.๒๙ และ จ.๓๐ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้แก่จำเลยและพนักงานขายหรือไม่โดยจำเลยอุทธรณ์อ้างว่า จำเลยและพนักงานมิได้รู้เห็นหรือร่วมประชุมตกลงยินยอมเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกล่าวด้วย โจทก์จะเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกล่าวเป็นโทษแก่พนักงานไม่ได้นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแล้วว่าโจทก์ประกาศใช้ระเบียบใหม่ตามเอกสารหมาย จ.๓๐ ให้พนักงานขายทราบแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ และจำเลยลงลายมือชื่อรับทราบเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ หลังจากนั้นมาจนถึงวันที่จำเลยลาออกซึ่งนานถึง ๖ เดือน ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยหรือพนักงานขายคนใดโต้แย้งคัดค้านระเบียบใหม่ตามเอกสารหมาย จ.๓๐ แต่อย่างใด จึงถือได้ว่าจำเลยและพนักงานขายทุกคนได้ยินยอมรับปฏิบัติตามระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวนี้แล้ว ระเบียบปฏิบัติด้านบัญชีและการเงินสำหรับการขายโฆษณาและระเบียบวิธีคิดคำนวณเงินจูงใจฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเอกสารแนบท้ายหมาย จ.๒๙ และ จ.๓๐ จึงมีผลบังคับใช้แก่จำเลยและพนักงานขายทุกคนของโจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยไม่อาจปฏิเสธระเบียบดังกล่าวนี้ได้นั้นจึงชอบแล้ว  อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

                               

                พิพากษายืน.

                                                   เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com