ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
  คำพิพากษาฎีกาที่   ๑๘๘๘๑/๕๗

 เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน

 

                โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์ลาออกเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ระหว่างทำงานจำเลยมีข้อตกลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษคือถ้าผลกำไรทั้งหมดของจำเลยในปี ๒๕๔๗ เกิน ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกิน ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะแบ่งให้แก่พนักงาน ๑๕ คน ซึ่งรวมถึงโจทก์ด้วย เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๔๗ จำเลยมีผลกำไรเป็นไปตามข้อตกลง และจำเลยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  ในอัตราสูงสุด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

                               

                จำเลยให้การว่า เมื่อปี ๒๕๔๗ จำเลยมีข้อตกลงที่จะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานในส่วนของการดำเนินงานเกี่ยวกับการขายว่าหากจำเลยมีผลกำไรจากการขายทั้งหมดเกิน  ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ส่วนที่เกินกว่า ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะแบ่งให้แก่ทีมงานที่มีส่วนทำให้เกิดผลกำไรจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการขาย แต่โจทก์ไม่มีสิทธิได้รบค่าตอบแทนพิเศษของปี ๒๕๔๗ เพราะผลกำไรของจำเลย ในส่วนที่จำเลยตกลงจะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่โจทก์ไม่ถึง ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษจะต้องเป็นพนักงานซึ่งยังคงสถานภาพการเป็นพนักงานของจำเลยและยังมาปฏิบัติงานให้จำเลยจนถึงวันจ่ายเงินนั้น แต่โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยด้วยการลาออกก่อน โดยโจทก์มาปฏิบัติงานให้จำเลยวันสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ในขณะที่จำเลยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี ๒๕๔๗ ให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ นอกจากนี้จำเลยยังได้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่โจทก์จำนวน ๘๑๐,๐๐๐ บาทแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

 

       ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕  ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

                จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

                               

                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คู่ความไม่ได้โต้แย้งความมีอยู่และความถูกต้องของเอกสารหมาย จ.๑ ถึง จ.๕ และ ล.๑ ถึง ล.๖ ข้อเท็จจริงยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒ ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เมื่อปี ๒๕๔๗ จำเลยมีข้อตกลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามเอกสารหมาย จ.๑ โดยกำหนดว่ากำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเดอะพิซซ่าคอมปะนี ที่เกิน ๑๐๔ ล้านบาท จะแบ่งให้แก่ ๑๕ คน ตามรายชื่อซึ่งรวมถึงโจทก์ด้วยเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง ๑ ล้านบาท ต่อคนหรืออีกนัยหนึ่งถ้าทำกำไรได้ ๑๑๙ ล้านบาท ทุกคนจะได้รับคนละ ๑ ล้านบาท จำเลยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามเอกสารหมาย จ. ๕ โจทก์ลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามใบลาออกเอกสารหมาย ล.๑ ปี ๒๕๔๗ จำเลยมีกำไรสุทธิ ๓๗๒,๔๒๖,๗๐๕ บาท ตามงบกำไรขาดทุนเอกสารหมาย จ.๒ แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ในปี ๒๕๔๗ จำเลยมีกำไรเกินกว่า ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามข้อตกลงในเอกสารหมาย จ.๑ แล้วจำเลยต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่โจทก์

 

                คดีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าการที่โจทก์ลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลยก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษจะทำให้โจทก์ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามเอกสารหมาย จ.๑ หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า  การจ่ายโบนัสทุกประเภทของจำเลยจะมีหลักเกณฑ์เหมือนกันหมดกล่าวคือลูกจ้างจะต้องยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของจำเลยและยังมาปฏิบัติงานจนถึงวันที่จ่ายโบนัส ส่วนเอกสารหมาย ล.๒ เป็นเพียงตัวอย่างการจ่ายโบนัสรายเดือนซึ่งได้มีประกาศเป็นเอกสารไว้ด้วยเท่านั้น เห็นว่า เอกสารหมาย ล.๒ เป็นกรณีจำเลยจ่ายโบนัสรายเดือนในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของเงินเดือนมูลฐาน ให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติยังคงสถานภาพเป็นพนักงานของจำเลยและยังมาปฏิบัติงานกับจำเลยจนถึงวันจ่าย แต่ตามเอกสารหมาย จ.๑ ระบุว่าเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ โดยจ่ายจากกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเดอะพิซซ่าคอมปะนีที่เกิน ๑๐๔ ล้านบาท และจ่ายให้เฉพาะบุคคลตามที่ระบุไว้เพียง ๑๕ คน มิได้ระบุเกี่ยวกับผลตอบแทนอัตราร้อยละ ๘.๓๓ แต่อย่างใด จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิได้รับ INCENTIVE BONUS   เอกสารหมาย ล.๒ มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างตามเอกสารหมาย จ.๑ ได้ ดังนั้นแม้โจทก์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของจำเลยก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษก็ไม่ทำให้โจทก์ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามเอกสารหมาย  จ.๑ แต่อย่างใดอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

 

                คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการสุดท้ายว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามเอกสารหมาย จ.๑ หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ตามข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๑ ในส่วนของผลกำไร ๑๐๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๔๗ หมายถึงผลกำไรจากยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ชื่อเดอะพิซซ่าคอมปะนีของจำเลย ไม่ใช่ผลกำไรทั้งหมดของจำเลยปี ๒๕๔๗ จำเลยมีผลกำไรจากยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ชื่อเดอะพิซซ่าคอมปะนีเพียง ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงานที่มีชื่อในเอกสารหมาย จ.๑ จึงไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนพิเศษนั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรวมทั้งโจทก์เอกสารหมาย จ.๑ ซึ่งระบุว่า "ขอขอบคุณทุกคนสำหรับผลงานเดอะพิซซ่าคอมปะนี ในช่วง ๖ อาทิตย์แรก ของปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ดีเกินคาดหมายเราทุกคนทราบดีว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายแต่มันก็ไม่ได้โดยง่าย ... ดังนั้นการที่จะทำให้ทุกคนมีจุดหมายที่ต้องการเดียวกัน ทางบริษัทฯ (จำเลย)  จึงได้มีข้อเสนอเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับหัวหน้าฝ่ายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ กำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเดอะพิซซ่าคอมปะนีที่เกิน ๑๐๔ ล้านบาท จะแบ่งให้กับ ๑๕ คน ตามรายชื่อข้างล่าง (รวมทั้งโจทก์) ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง ๑ ล้านบาท ต่อคน อีกนัยหนึ่งถ้าเราทำกำไรได้ ๑๑๙ ล้านบาท คุณทุกคน (รวมทั้งโจทก์) จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษคนละ ๑ ล้านบาท ... ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือเท่าๆ กัน ใครก็ตามที่ถูกประเมินผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน จะขาดคุณสมบัติดังกล่าว" ประกอบกับได้ความจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของจำเลยเอกสารหมาย จ.๒ ว่า จำเลยดำเนินธุรกิจในรูปกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทย่อยเช่นบริษัทสเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด บริษัทซิซซ์เลอร์ ไทย จำกัด บริษัทอาร์. จี. อาร์. ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด บริษัทเดอะพิซซ่าเรสตัวรองท์ส จำกัด และบริษัทร่วมเช่นบริษัทซีเลค เซอร์วิสพาร์ทเนอร์ จำกัด บริษัทเอสแอนด์พี  ไมเนอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหลากหลายและแตกต่างกัน ทั้งจากหนังสือรับรองเอกสารหมาย ล.๖ ก็ปรากฏว่าเดิมจำเลยใช้ชื่อบริษัทเดอะพิซซ่าคอมปะนี (ไทย) จำกัด ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเดอะพิซซ่า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็นจำเลยเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ จึงแสดงให้ว่าจำเลยเปลี่ยนชื่อโดยไม่มีคำว่า "เดอะพิซซ่า" อยู่ในชื่อของจำเลยมาตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ก่อนที่จะจัดทำข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๑ เป็นเวลานานดังนั้นการที่ข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๑ ปรากฏตราสัญลักษณ์เดอะพิซซ่าคอมปะนี  (THE PIZZA  COMPANY) อยู่ที่ด้านบนของข้อความ ทั้งข้อความที่ตกลงกันก็ปรากฏชัดว่า โจทก์จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษต่อเมื่อผลกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเดอะพิซซ่าคอมปะนีเกินกว่า ๑๐๔ ล้านบาท จึงเป็นกรณีที่จำเลยประสงค์จะจูงใจให้พนักงานรวมทั้งโจทก์ดำเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ชื่อเดอะพิซซ่าคอมปะนีมีผลกำไรที่สูงขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความต้องการนำผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานเฉพาะในส่วนของเดอะพิซซ่าคอมปะนีมาใช้เป็นฐานคำนวณเงินค่าตอบแทนพิเศษตามข้อตกลง โจทก์จึงสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษเมื่อผลกำไรเฉพาะในส่วนของเดอะพิซซ่าคอมปะนี เกินกว่า ๑๐๔ ล้านบาท เท่านั้น แม้ในงบกำไรขาดทุนเอกสารหมาย จ.๒ จะปรากฏว่าจำเลยมีผลกำไรสุทธิในปี ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๓๗๒,๔๒๖,๗๐๕ บาท ซึ่งเกินกว่า ๑๐๔ ล้านบาทและ ๑๑๙ ล้านบาท ก็ตาม แต่กำไรสุทธิของจำเลยดังกล่าวได้มาจากหลายส่วนประกอบกันอันได้แก่รายได้จากการขาย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายสิทธิแฟรนไชส์ รายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหักด้วยค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิของจำเลยในบางส่วนเช่นดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่ของโจทก์โดยตรง ทั้งผลกำไรจำนวนดังกล่าวมิได้เกิดจากผลิตภัฑณ์สินค้าภายใต้ชื่อเดอะพิซซ่าคอมปะนีเท่านั้น แต่เกิดจากรายได้ในส่วนอื่นนอกเหนือจากการดำเนินงานของเดอะพิซซ่าคอมปะนีด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามงบกำไรขาดทุนเอกสารหมาย จ.๒ ปรากฏกำไรสุทธิของจำเลยในปี ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๑๖๔,๔๕๙ บาท ซึ่งมากกว่า ๑๐๔  ล้านบาท และ ๑๑๙ ล้านบาท อยู่แล้ว   จึงเป็นไปได้ยากยิ่งที่จำเลยจะยินยอมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรวมทั้งโจทก์ในปี ๒๕๔๗ โดยกำหนดผลกำไรที่ได้รับในจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และหากจำเลยตกลงจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานโดยคิดจากผลกำไรสุทธิซึ่งรวมรายได้อื่นตามเอกสารหมาย จ.๒ จริง นายถานิตย์ จำรัสชัย (THANIS JAMRASCHAI) ซึ่งเป็นพนักงาน ๑ ใน ๑๕ คน ก็ย่อมจะต้องได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นจำนวน ๑ ล้านบาท แต่ตามเอกสารหมาย จ.๕ ปรากฏว่าจำเลยจ่ายเงินให้แก่นายถานิตย์เพียงจำนวน ๕๐๙,๖๒๑.๑๕ บาท ซึ่งไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๑ กรณีจึงไม่อาจแปลความข้อตกลงตามเอกสารหมาย จ.๑ ได้ว่าจำเลยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่โจทก์โดยใช้ผลกำไรทั้งหมดของจำเลยเป็นฐานในการพิจารณา ดังนั้นเมื่อตามเอกสารหมาย ล.๓ ปรากฏผลกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเดอะพิซซ่าคอมปะนี ในปี ๒๕๔๗ มีจำนวนเพียง  ๘๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่า ๑๐๔ ล้านบาท โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๑ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

                               

                พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

 
 

                                                                       เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com