ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................คำชี้แจงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับห้องน้ำและห้องส้วม article

คำชี้แจงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับห้องน้ำและห้องส้วม
กฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับแรงงาน

พระราชบัญญัตคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 article
คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 article
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 article
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ภาษาอังกฤษ) article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 (ภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสืชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2548 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.2547 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2547 article
กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.2547 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2551 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2551 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ บัตรตรวจสุขภาพ และโรคที่ห้ามลูกจ้างทำงานประดาน้ำ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์สำหรับการทำงานประดาน้ำ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานการดำาน้ำและการลดความกดดันการพักเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนที่จะดำลงในครั้งต่อไป article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบแจ้งสถานที่การทำงานประดาน้ำ article
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ.2551 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2553 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2551 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2551 article
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ.2552 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทดแทน การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2549 article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่264ทับ51 เรื่องมอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) พ.ศ.2541 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกอร์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ article
พระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 article
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547 article
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับกาศ พ.ศ.2547 article
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 article
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 article
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548.pdf
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547 article
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547.pdf
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547.pdf
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพิ่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2551 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทน article
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 article
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560 article
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 article
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ พ.ศ 2560 article
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วน พ.ศ.2560 article
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 article
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 article
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร การออกใบรับ หนังสือรับรอง ฉ.4 พ.ศ. 2556 article
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.2556 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2556 article
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรภาษีเงินได้ฉ.184 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ จำนวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ในการหักลดหย่อน article
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องกำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ article
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ฉ.2 พ.ศ.2555 article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการ พ.ศ.2555 article
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2555 article
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลือเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพคนพิการ พ.ศ.2555 article
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกบัตร เปลี่ยนแปลงสิทธิ ขอสละสิทธิ ฉ.3 พ.ศ.2555 article
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 article
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 article
ข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างและนายจ้างในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2555 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450ทับ750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า - เส้น และแท่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2555
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี และใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติ ฉ.4 พ.ศ.2555 article
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกษณ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน article
กฎกระทรวง กำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555 article
กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ฉ.2 พ.ศ.2555 article
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 article
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย 2554 article
ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน ฉ.2 พ.ศ.2554 article
ประกาศสำนักงานประกันสังคมเรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 ฉ.5 พ.ศ.2554 article
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 2554 article
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.2554 article
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ.2554 article
ประกาศสำนักงานประกันสังคมเรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 ฉ.4 พ.ศ.2554 article
ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ.2533 เรื่องหลักเกณฑ์สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมิใช่เนื่องจากทำงาน 26 -9 - 2554 article
3.ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [1] article
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๒) article
ประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.201 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พ.ศ.2554 article
ประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉ.200 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อการยกเว้นภาษีสำหรับจ่ายให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2554 article
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 article
ประกาศการท่าเรือ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ - แหลมฉบัง พ.ศ.2554 article
ประกาศการท่าเรือ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ - แหลมฉบัง พ.ศ.2554 article
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 (2554) article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ควบคุมการใช้ปั้นจั่น พ.ศ.2554 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบคำร้องและคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 (2554) article
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดระยะเวลาและสถานที่ยื่นรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา พ.ศ.2554 article
กฎกระทรวง เพิ่มอัตราจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร article
ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ.2554 article
ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2534 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2547 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2545 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2549 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2548 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2548 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2546 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ฉ.2 พ.ศ.2553 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 2549 article
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินทดแทน 2553 article
คณะกก.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร.มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ใช้แรงงานหญิง หักเงินเดือนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน article
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 11 พค.54 article
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 11 พค.54 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายยนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ.2553 article
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 article
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 article
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน พ.ศ.2554 article
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดและตอกเลขเครื่องยนต์หรือเลขตัวรถสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2554 article
ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และคชจ.ในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฉ.2 พ.ศ.2554 article
กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พศ.2554 article
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ.2554 article
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com