ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สัญญาจ้างแรงงานมีกี่ประเภท? ลูกจ้างมีกี่ประเภท ?

สัญญาจ้างแรงงานมีกี่ประเภท ?  และลูกจ้างมีกี่ประเภท ?  ลูกจ้างทดลองงาน   ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างชั่วคราว  ได้รับสิทธิเหมือนกันหรือไม่

 

ตอบ

    สัญญาจ้างแรงงาน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ กำหนดไว้ว่า   "อันว่าจ้างแรงงานนั้น  คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง  เรียกว่าลูกจ้าง  ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง   เรียกว่า  นายจ้าง   และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้ "    และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕  กำหนดไว้ว่า  "สัญญาจ้าง"   หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง  ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้าง   และนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้

     สัญญาจ้างแรงงานกฎหมายไม่ได้กำหนดหรือแยกประเภทไว้ไว้อย่างชัดเจน  แต่สามารถแยกได้ตามลักษณะของสัญญาไว้เป็น ๒ ลักษณะ  คือ  สัญญาจ้างแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา  และสัญญาจ้างแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา    ซึ่งสัญญาจ้างทั้งสองกรณีดังกล่าวปรากฎใน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๗  ซึ่งกำหนดไว้เกี่ยวกับกรณีการสิ้นสุดสัญญาจ้างและการบอกล่าวล่วงหน้า

      การทำสัญญาจ้างแรงงาน   กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้  ว่าต้องทำอย่างไร  หรือต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่อย่างไร   ดังนั้น  การว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้างแรงงาน  แม้การว่าจ้างด้วยวาจา  หากเข้าองค์ประกอบของกฎหมาย  คือ  มีการตกลงว่าจ้างกันทำงาน  มีเวลาทำงาน  ตกลงจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่จ้าง   มีการควบคุมการทำงาน  ก็ถือได้ว่าเป็นการจ้างแรงงานแล้ว   เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือข้อโต้แย้งอย่างอื่น เช่น จ้างทำของ มิใช่ จ้างแรงงาน หรืองานแม่บ้าน  เป็นต้น

       คำว่าลูกจ้าง   ส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่ามีหลายประเภท เช่น ลูกจ้างทดลองงาน,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างรายเดือนหรือลูกจ้างรายวัน  เป็นต้น   แต่ตามกฎหมาย  ไม่ได้แยกประเภทไว้      ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ กำหนดความหมายของคำว่า ลูกจ้างไว้ เพียงว่า   "ลูกจ้าง"   หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

      ดังนั้น คำว่าลูกจ้าง   ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าลูกจ้างอย่างไรใดก็ตาม   กฎหมายถือว่าเป็นลูกจ้างเช่นเดียวกัน    ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน   ดังนั้นจะปฏิบัติต่อลูกจ้างตามสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่แตกต่างกันไม่ได้   นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน  เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้   

      สิทธิขั้นพื้นฐานเช่น  ค่าจ้างขั้นต่ำ  เวลาพัก  เวลาทำงาน  ค่าทำงานในวันหยุด  ค่าทำงานล่วงเวลา  วันหยุดประจำสัปดาห์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี  สิทธิการลาป่วย   เป็นต้น   สิทธิเหล่านี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด

     ส่วนสวัสดิการหรือสภาพการจ้างอื่น  นอกเหนือที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าความสามารถ ค่าความปลอดภัย  เบี้ยเลี้ยง  เป็นต้น   อาจได้รับแตกต่างกันได้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะการทำงาน   สภาพการทำงาน  ตำแหน่ง  ความรู้ความสามารถ   อายุการทำงาน  เป็นต้น   

 

    

     Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com