ReadyPlanet.com


การสิ้นสุดสัญญาจ้าง


เรียน อาจารย์ปารมี 

         เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมีประเด็นข้อสงสัยในการคัดเลือกและว่าจ้างบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งรองผู้จัดการและผู้จัดการ โดยมีเงื่อนไขประกาศรับให้จ้างมีกำหนดคราวละไม่เกิน 3 ปี ขอสอบถามประเด็น ดังนี้ครับ

         1.สัญญจ้างลงนาม 16 ตุลาคม 2556 กำหนดคราวละไม่เกิน 3 ปี (ตามประกาศ)

         2.หากในฐานะลูกจ้าง (รอง/ผจก.) มีหนังสือถึงครธกรรมการล่วงหน้าว่าจะปฎิบัติงานจนถึงวันครบกำหนดตามเงื่อนไข คือ 15 ตค.59 จะทำได้หรือไม่ และจะมีผลดีต่อลูกจ้างหรือไม่ประการใด(โปรดแนะนำ)

         3.หานายจ้าง(สหกรณ์) ต้องการทำสัญญาว่าจ้างต่อไปอีก จะทำได้หรือไม่ หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานต่ออีก นายจ้างจะมีผลต่อลูกจ้างประการใด (นายจ่้างบังคับได้หรือไม่)

         4.หากการสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 15 ตค.59 ถือว่าสิ้นสุดการจ้างเท่ากับเลิกจ้าง ตามเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งต้องถูกเลิกจ้างให้ได้รับค่าชดเชย เพราะสัญญาสิ้นสุด และต้องได้รับค่าชดเชย ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 118 ข้อ 3 ด้วยหรือไม่ (มีฎีกาล่าสุดเทียบเคียงเพื่ออ้างอืง)

         ขอเรียนถามอาจารย์ และกราบขอบพระคุณล่วงหน้าผู้ตั้งกระทู้ สมชาย ชมสุวรรณ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2016-08-09 13:30:12 IP : 125.25.150.124


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3417246)

 ตอบ   ข้อ  2. การแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาลาออกเองครับ   มีผลบังคับได้  เพราะเป็นความประสงค์ของฝ่ายลูกจ้าง   ( ซึ่งปกติไม่มีลูกจ้างคนไหนทำ)

เพราะจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย   เนื่องจากไม่ใช่กรณีการเลิกจ้าง

3. การต่อสัญญาจ้าง   เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่าย  ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบังคับไม่ได้   ลูกจ้างไมประสงค์จะต้อสัญญา  นายจ้างบังคับให้ต่อไม่ได้

หรือ  ลูกจ้างต้องการทำงานต่อ   แต่นายจ้างไม่ตกลง   ลูกจ้างก็ทำงานต่อไม่ได้เช่นกัน  หรือลูกจ้างลาออกเอง ตามสัญญาหรือตามระเบียบ

 นายจ้างก็ห้ามไม่ได้ครับ

4.สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน  เมื่อครบกำหนดตามสัญญา  ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้   โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

แต่หากนายจ้าง   เป็นฝ่ายบอกเลิก   นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย   

     หากพฤติกรรม   เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว   ยังมาทำงานตามปกติ   นายจ้างก็ให้ทำงานตามปกติ  ไม่บอกเลิกสัญญา   ถือว่าตกลงกันทำ

สัญญาจ้างกันต่อไปโดยปริยาย   เป็นสัญญาจ้างแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

ผู้แสดงความคิดเห็น ไสว วันที่ตอบ 2016-10-18 23:55:18 IP : 124.122.122.150[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.